خطِ پولُس بَلدِه ایماندارای کولُسی

بَخشِ ۲

۱ما میخایُم شُمو بِدَنِید که ما چِیقَس بَلدِه ازشُمو و بَلدِه ایماندارای شارِ لائودِیکیه و تمامِ کسای دِیگِه که تا هنوز مَره رُوی دَ رُوی نَدِیده، زَحمت مِیکشُم ۲تا دِل های پگ تشوِیق شُنه و پگ دَ مُحَبَت اِتحاد-و-اِتفاق دَشته بَشه و تا قد اِطمِینانِ کامِل از تمامِ دَولتمَندی فامِیدَگی برخوردار شُده شِناختِ رازِ خُدا یعنی مسیح ره حاصِل کنه، ۳که تمامِ خزانه‌های حِکمت و عِلم دَ مسیح تاشه اَسته. ۴ما اِی ره مُوگُم تا هیچ کس شُمو ره قد تورای نَرم-و-چرب خُو بازی نَدیه. ۵چُون اگرچِه جِسماً ما از شُمو دُور اَستُم، ولے دَ روح قد شُمو اَستُم و از دِیدونِ نَظم-و-تَرتِیب و مُستَحکم بُودونِ ایمان شُمو دَ مسیح خوشحال اَستُم.

آزادی ایماندارای مسیح از رسم-و-رَواج های دُنیایی

۶پس امُو رقم که مسیح عیسیٰ ره بحَیثِ مَولای خُو قبُول کدِید، امُو رقم دَ مُطابِقِ راهِ ازُو رفتار کُنِید، ۷و دَزُو رِیشه دَوَنده آباد شُنِید؛ و امُو رقم که تعلِیم گِرِفتِید دَ ایمان خُو اُستوار شُده از حد کَلو شُکرگُزاری کُنِید. ۸اِحتیاط کُنِید که کس شُمو ره قد فَلسَفِه پُوچ و گُمراه کُنِنده که مُطابِقِ رسم-و-رَواج های اِنسان و مُطابِقِ اصُولِ اِبتِدایی ازی دُنیا اَسته اسِیر نَکُنه، چراکه اِی چِیزا مُطابِقِ تعلِیمِ مسیح نِییه. ۹چُون تمامِ پُوری اِلٰهی جِسماً دَزُو جای گِرِفته ۱۰و شُمو ام که دَزُو تعلُق دَرِید تکمِیل شُدِید. و اُو سرِ هر حُکُومت و هر قُدرت اَسته. ۱۱و امچُنان، شُمو دَ عِنوانِ ایماندارای ازُو خَتنه شُدِید، ختنِه که دَ وسِیلِه دِستِ اِنسان انجام نَشُد، بَلکِه قد بُر کدونِ طبیعتِ نَفسانی دَ وسِیلِه ختنِه انجام شُد که دَ مسیح تعلُق دَره. ۱۲شُمو دَ وسِیلِه غُسلِ تعمِید قد مسیح دَفن شُده دَ وسِیلِه ایمان دَ قُدرتِ خُدا که مسیح ره از مُرده ها دُوباره زِنده کد، قد ازُو دُوباره زِنده ام شُدِید. ۱۳وختِیکه شُمو دَ خطاها و ناختنَگی طبیعتِ نَفسانی خُو مُرده بُودِید، خُدا شُمو ره قد ازُو زِنده کد، چُون اُو تمامِ خطاهای مو ره بخشِید ۱۴و نوِشتِه ره که قد حُکمِ قانُونی دَ ضِدِ ازمو بُود، باطِل کد و اُو ره دَ صلِیب میخکوب کده از بَین بُرد. ۱۵اُو حُکمرانا و قُدرت ها ره خلعِ سَلاح کد و اُونا ره بَرمَلا رَسوا کد، چُون اُو دَ بَلِه ازوا دَ رُوی صلِیب پیروز شُد.

۱۶امزی خاطر نَیلِید که هیچ کس بخاطرِ خوردَنی یا وُچی کدَنی یا عیدها یا ماهِ نَو یا روزِ آرام شُمو ره محکُوم کُنه. ۱۷امیا تنها سایِه چِیزای اَمدَنی اَسته، لیکِن اَصل دَ مسیح تعلُق دَره. ۱۸نَیلِید که هیچ کس شُمو ره از اَجر بےنصِیب کُنه، یعنی کسای که دَ خار کدونِ جِسم و عِبادتِ ملایکه ها تاکِید مُونه و غَرقِ رویا های اَسته که دِیده و دَ وسِیلِه فِکرِ اِنسانی خُو بےجای مغرُور شُده. ۱۹امی کسا دَ سر یعنی دَ مسیح، چسپِیده نِییه، دَ حالی که از سر تمامِ جِسم قُوَت مِیگِیره و دَ وسِیلِه مَفصَل ها و بَندها قد یگدِیگِه خُو یگجای نِگاه مُوشه و قد رُشدی که از طرفِ خُدا اَسته، رُشد مُوکُنه.

۲۰پس اگه شُمو واقِعاً قد مسیح نِسبَت دَ اصُولِ اِبتِدایی ازی دُنیا مُردِید، چرا رقمی زِندگی مُونِید که بُگی هنوز دَ دُنیا تعلُق دَرِید و تابِع مُقرَراتی مُوشِید که مُوگیه: ۲۱”اِی ره دِست نَزو! اُو ره مَزه نَکُو! اُو ره غَرَض نَگِیر!“ ۲۲تمامِ امزی چِیزا ره که اِستِفاده کُنی از بَین موره؛ امیا مُطابِقِ احکام و تعلِیم های اِنسانی اَسته. ۲۳ اگرچِه امی چِیزا بخاطرِ عِبادتِ داوطلبانه، فروتنی ظاهِری و تَپَندونِ جِسم یگ ظاهِرِ عاقِلانه دَره، مگم بَلدِه اِداره کدونِ خاهِشاتِ نَفسانی هیچ فایده نَدره.