خطِ پولُس بَلدِه ایماندارای کولُسی

بَخشِ ۳

اصُول و مُقرَراتِ زِندگی روحانی

۱پس بخاطری که شُمو قد مسیح دُوباره زِنده شُدید، دَ طلبِ چِیزای بَشِید که دَ عالمِ باله یَه، دَ جایی که مسیح دَ دِستِ راستِ خُدا شِشته. ۲دَ بارِه چِیزای که دَ عالمِ باله اَسته فِکر کُنِید، نَه دَ بارِه چِیزای که دَ رُوی زمی اَسته. ۳چُون شُمو مُردِید و زِندگی شُمو قد مسیح دَ سایِه خُدا تاشه یَه. ۴وختی مسیح که زِندگی مو اَسته ظهُور مُونه، اوخته شُمو ام قد ازُو دَ بُزُرگی-و-جلال ظهُور مُونِید.

۵امزی خاطر، هر چِیزی که دَ وجُود شُمو دُنیایی اَسته، اُو ره نابُود کُنِید: زِنا، ناپاکی، هُوی-و-هَوَس، خاهِشاتِ شرِیرانه و حِرص ره که بُت پرَستی اَسته. ۶بخاطرِ امزی چِیزا قار-و-غَضَبِ خُدا دَ بَلِه مردُمای نافرمان نازِل مُوشه. ۷شُمو ام یگ زمان دَ امزی راه ها قَدم مِیزَدِید، وختِیکه دَ مُطابِقِ ازوا رفتار مُوکدِید. ۸لیکِن آلی پگِ امزی چِیزا ره ایله بِدِید، یعنی قار، غَضَب، کِینه و تُهمَت زَدو ره؛ و امچُنان تورای زِشت ره از دان خُو دُور کُنِید. ۹دَ یگدِیگِه خُو دروغ نَگِید، چراکه شُمو طبیعتِ کُهنه ره قد اعمال شی قتی از خود دُور کدِید ۱۰و خود ره قد طبیعتِ نَو پوشَندِید که دَ شِناخت تازه شُده موره، تا هَمرَنگِ خالِق خُو شُنه. ۱۱دَ امزی طبیعتِ نَو دَ بَینِ یونانی و یهُودی، خَتنه-شُده و ناخَتنه، بَربَری و سکیتی و دَ بَینِ غُلام و آزاد فرق نِییه، بَلکِه مسیح تمامِ چِیز اَسته و دَ پگ وجُود دَره.

۱۲پس رقمِ اِنتِخاب شُده های مُقَدَّس و دوست-دَشتنی خُدا خودون ره قد دِلسوزی، مِهربانی، فروتنی، مُلایمت و صبر-و-حَوصِله بُپوشَنِید. ۱۳یگدِیگِه خُو ره تَحَمُل کُنِید و اگه کُدَم شُمو از دِیگِه خُو گِله دَشته بَشِید، یگدِیگِه خُو ره بُبخشِید. امُو رقم که مَولا شُمو ره بخشِید، امُو رقم شُمو ام یگدِیگِه خُو ره بُبخشِید. ۱۴دَ بَلِه پگِ امزیا مُحَبَت ره بُپوشِید که تکمِیل کُنِندِه تمامِ چِیزا اَسته. ۱۵بیلِید که آرامِشِ مسیح دَ دِل های شُمو حُکمرانی کُنه، چراکه شُمو بَلدِه امزی مقصد دَ یگ جِسم کُوی شُدِید؛ و شُکرگُزار بَشِید. ۱۶بیلِید که کلامِ مسیح قد اَرزِشِ بےاندازِه خُو دَ وجُود شُمو جای بِگِیره؛ یگدِیگِه خُو ره قد حِکمتِ کامِل تعلِیم بِدِید و نصِیحَت کُنِید. قد زبُور خاندو، حمد-و-ثنا و سرُود های روحانی دَ وسِیلِه فَیضی که دَ دِل های شُمو اَسته، خُدا ره سِتایش کُنِید. ۱۷و هر چِیزی ره که انجام مِیدِید، چی دَ گُفتار، چی دَ کِردار، تمام شی ره دَ نامِ مَولا عیسیٰ انجام بِدِید و دَ وسِیلِه ازُو خُدا یعنی آتِه آسمانی ره شُکر-و-سِپاس بُگِید.

مُقرَرات بَلدِه رابِطِه خانَوارِ مسیحی

۱۸اَی خاتُونو، تابِع شُویون خُو بَشِید، امُو رقم که دَ نظرِ مَولا مُناسِب اَسته. ۱۹اَی شُوی ها، خاتُونوی خُو ره مُحَبَت کُنِید و قد ازوا اَوقات تَلخی نَکُنِید. ۲۰اَی بچکِیچا، از آته-و-آبِه خُو دَ هر کار اِطاعَت کُنِید، چراکه اِی کار مَورِدِ پِسَندِ مَولا اَسته. ۲۱اَی آته‌گو، بچکِیچای خُو ره سرِ قار نَکُنِید، نَشُنه که اُونا دِل-مَیده شُنه.

۲۲اَی غُلاما، از بادارای جِسمانی خُو دَ هر کار اِطاعَت کُنِید، نَه تنها وختِیکه زیرِ نظر اَستِید رقمِ کسای که رضایَتِ اِنسان ره طلب مُونه، بَلکِه از تَی دِل اِطاعَت کُنِید و از مَولا بِتَرسِید. ۲۳هر کاری ره که انجام مِیدِید از دِل-و-جان انجام بِدِید رقمی که بُگی بَلدِه مَولا کار مُونِید، نَه بَلدِه اِنسان. ۲۴چُون شُمو مِیدَنِید که از مَولا یگ میراث دَ عِنوانِ اَجر دَ دِست میرِید، چراکه شُمو مَولا مسیح ره خِدمت مُونِید. ۲۵هر کس که بَد کُنه، سَزای بَدی ره که کده مِینگره و دَ پیشِ خُدا طرفداری وجُود نَدره.