۰:۰۰ / ۰:۰۰

اِنجِیلِ عیسیٰ مسیح دَ مُطابِقِ مَرقَس

بَخشِ ۷

دَ بارِه پاکی و نِجاسَت

۱دَ امزُو غَیت فرِیسیا و بعضی عالِمای دِین که از اورُشَلیم اَمدُد دَ گِردِ عیسیٰ جَم شُد. ۲اُونا دِید که بعضی از یارای شی قد دِستای ناپاک، یعنی ناشُشته نان مُوخوره. ۳خودونِ فرِیسیا، بَلکِه تمامِ یهُودیا تا دِستای خُو ره خُوب نَشُیه، نان نَمُوخوره و دَ امزی رقم رسم-و-رَواجِ بابه‌کَلونای خُو ره نِگاه مُونه؛ ۴مَثلاً، اُونا وختِیکه از بازار مییه تا خود ره نَشُیه چِیز نَمُوخوره. امچُنان غَدر رَواج های دِیگه ام اَسته که اُونا نِگاه مُونه، مَثلاً شُشتونِ پیله ها، دیگ ها، آفتَوه ها، ظرفای مِسی و تَخت ها. ۵اوخته فرِیسیا و عالِمای دِین ازُو پُرسان کد: ”چرا یارای تُو دَ مُطابِقِ رسم-و-رَواجِ بابه‌کَلونای مو رفتار نَمُونه، بَلکِه قد دِستای ناپاک نان مُوخوره؟“

۶اُو دَ جوابِ ازوا گُفت: ”اِشعیای نَبی دَ بارِه شُمو ریاکارا دُرُست پیشگویی کده، امُو رقم که نوِشته شُده:

’اِی مردُم قد لَبای خُو دَز مه اِحتِرام مُونه،

مگم دِل های شی از مه دُور اَسته؛

۷اُونا بےفایده مَره پرستِش مُونه،

چُون اُونا رسم-و-رَواجی ره تعلِیم مِیدیه

که اصُولِ اِنسانی اَسته.‘

۸شُمو احکامِ خُدا ره نادِیده گِرِفته رسم-و-رَواجِ اِنسانی ره محکم مِیگِیرِید.“ ۹امچُنان دَزوا گُفت: ”شُمو احکامِ خُدا ره دَ آسانی باطِل مُونِید تا رسم-و-رَواج خُو ره دَ جای بیرِید. ۱۰چُون مُوسیٰ گُفته: ’آته و آبِه خُو ره اِحتِرام کُو‘ و ’هر کسی که دَ آته و آبِه خُو دَو-و-دَشنام بِدیه، باید کُشته شُنه.‘ ۱۱مگم شُمو مُوگِید: ’اگه یگ نفر دَ آته یا آبِه خُو بُگیه، ”امُو کومَک که از دِستِ ازمه دَز شُمو مِیرَسِید، دَ خُدا وَقف شُد.“‘ ۱۲اوخته شُمو دِیگه اُو ره نَمیلِید که یَگو کار بَلدِه آته یا آبِه خُو انجام بِدیه. ۱۳دَ امزی رقم شُمو کلامِ خُدا ره دَ وسِیلِه رسم-و-رواج خُو که جاری کدِید باطِل مُونِید و ازی رقم کارا غَدر مُونِید.“

۱۴اوخته عیسیٰ بسم جمعیَتِ مردُم ره کُوی کده دَزوا گُفت: ”پگ شُمو دَز مه گوش بِدِید و بُفامِید: ۱۵هیچ چِیزی دَ بُرونِ اِنسان نِییه که دَ داخِل شی بوره و اُو ره نَجِس کُنه، بَلکِه چِیزای که از داخِل شی بُر مُوشه، اُونا اَسته که اُو ره نَجِس مُونه. ۱۶[هر کسی که گوشِ شِنَوا دَره، گوش بِگِیره.“]

۱۷وختِیکه از پیشِ جمعیَتِ مردُم دَ خانه دَر اَمَد، یارای شی معنای مَثَل ره ازُو پُرسان کد. ۱۸اُو دَزوا گُفت: ”آیا شُمو ام پَی نَمُوبرِید؟ آیا نَمُوفامِید که هر چِیزی که از بُرو دَ داخِلِ اِنسان موره، نَمِیتنه اُو ره نَجِس کُنه؟ ۱۹چُون خوراک دَ قَلب شی داخِل نَمُوشه، بَلکِه دَ مِعده موره و بعد ازُو دَ کِنارآب پورته مُوشه.“ دَ امزی رقم اُو تمامِ خوراک ها ره پاک اِعلان کد. ۲۰و اُو اِدامه دَده گُفت: ”چِیزی که از وجُودِ اِنسان بُر مُوشه، امُو اِنسان ره نَجِس مُونه، ۲۱چُون از درُون، از دِلِ اِنسان اَسته که اینی چِیزا بُر مُوشه: فِکرای بَد، فِسادِ اخلاقی، دُزی، قتل، ۲۲زِنا، طَمع، شرارَت، فِریب، شهوَت پرَستی، حسادت، تُهمَت، کِبر-و-غرُور و لَوڈگی. ۲۳پگِ امزی چِیزای بَد از داخِل بُر مُوشه و اِنسان ره نَجِس مُونه.“

ایمانِ یگ خاتُونِ غَیرِ یهُود

۲۴عیسیٰ اُونجی ره ایله کده دَ سرزمِینِ صُور رفت و دَ یگ خانه داخِل شُد؛ اُو نَمیخاست که کس خبر شُنه، ولے نَتنِست که تاشه بُمنه. ۲۵اوخته یگ خاتُو که دُخترِ ریزِه شی روحِ ناپاک دَشت، امی که دَ بارِه عیسیٰ شِنِید، فَوری اَمَده خود ره دَ پیشِ پایای شی اَندخت. ۲۶امُو خاتُو یگ یونانی و از فِنِیقیِه سُوریه بُود. اُو دَ پیشِ عیسیٰ عُذر-و-زاری کد که جِن ره از دُختر شی بُر کُنه. ۲۷عیسیٰ دَزُو گُفت: ”بیل که اوّل بچکِیچا سیر شُنه، چُون خُوب نِییه که نانِ بچکِیچا ره بِگِیری و دَ پیشِ سَگا پورته کُنی.“ ۲۸لیکِن امُو خاتُو دَ جواب شی گُفت: ”یا مَولا، ولے حتیٰ سَگا ام از مَیدگی های که از دِسترخونِ بچکِیچا موفته، مُوخوره.“ ۲۹عیسیٰ دَزُو گُفت: ”بورُو، بخاطرِ گُفتونِ امزی تورِه تُو، جِن از دُختر تُو بُر شُد.“ ۳۰وختِیکه امُو خاتُو خانِه خُو رفت، دِید که دُختر شی دَ بَلِه جاگه خاو اَسته و جِن ازُو بُر شُده.

آدمِ کَر-و-گُنگه شفا پَیدا مُونه

۳۱اوخته عیسیٰ از منطقِه صُور بُر شُد و از راهِ صَیدون از مینکلِ سرحدِ دیکاپولِیس دَ دریای جلِیلیه اَمَد. ۳۲ دَ اُونجی مردُم یگ آدمِ کَر ره دَ پیشِ عیسیٰ اَوُرد که زِبون شی بَند مُوشُد و اُونا دَ پیشِ عیسیٰ عُذر-و-زاری کد که دِست خُو ره دَ بَلِه ازُو آدم بیله. ۳۳اوخته عیسیٰ اُو ره از مینکلِ جمعیَت کشِیده دَ یگ گوشه بُرد و کِلکای خُو ره دَ گوشای ازُو ایشت و لُعابِ دان خُو ره دَ زِبون شی مَلِید ۳۴و سُونِ آسمو توخ کده یگ آه کشِید و دَزُو گُفت: ”اِفَتَح!“ یعنی ”واز شُو!“ ۳۵فَوری گوشای ازُو واز شُد و بَندِشِ زِبون شی از بَین رفت و اُو صَحیح توره گُفت. ۳۶اوخته عیسیٰ دَزوا اَمر کد که دَزی باره دَ هیچ کس نَقل نَکُنه، مگم هر چِیقس کَلوتَر اُونا ره مَنع کد، اُونا کَلوتَر امُو توره ره تِیت کد. ۳۷مردُم بےاندازه حَیرو شُدُد و مُوگُفت: ”اُو تمامِ کارا ره دَ خُوبی انجام دَده. اُو حتیٰ کَر ها ره شِنَوا مُونه و گُنگه ها ره دَ توره گُفتو میره.“