عدَدها - کِتابِ تَورات - بَخشِ چارُم

بَخشِ ۲

ترتِیبِ خَیمه‌گاهِ طایفه ها

۱اوخته خُداوند قد مُوسیٰ و ھارُون گپ زَده گُفت: ۲”بَنی اِسرائیل هر کُدَم شی باید دَ نزدِیکِ بَیرَق و نشانِ خانَوارِ بابه‌کَلونای خُو خَیمه بِزَنه؛ اُونا باید رُوی سُون خَیمِه مُلاقات دَ چارطرف شی خَیمه بِزَنه.

۳کسای که طرفِ شَرق سُون آفتَو بُرشُد باید خَیمه بِزَنه، لشکر های اَسته که مربُوطِ بَیرَق و خَیمه‌گاهِ یهُودا مُوشه؛ رهبرِ مردُمِ یهُودا نَحشون باچِه عمِیناداب بَشه. ۴کسای که دَ لشکرِ ازُو حِساب شُد، هفتاد و چار هزار و شَش صد نفر بُود.

۵کسای که دَ پالُوی ازوا باید خَیمه بِزَنه، طایفِه یسّاکار بَشه؛ رهبرِ مردُمِ یسّاکار نَتَنئیل باچِه صوعَر بَشه. ۶کسای که دَ لشکرِ ازُو حِساب شُد، پِنجاه و چار هزار و چار صد نفر بُود.

۷طایفِه زِبُولُون ام دَ پالُوی ازوا بَشه؛ رهبرِ مردُمِ زِبُولُون اِلیاب باچِه حیلون بَشه. ۸کسای که دَ لشکرِ ازُو حِساب شُد، پِنجاه و ھفت هزار و چار صد نفر بُود.

۹تِعدادِ پگِ کسای که دَ خَیمه‌گاهِ سَمتِ یهُودا مُطابِقِ لشکر های خُو حِساب شُد، یگ صد و هشتاد و شَش هزار و چار صد نفر بُود. اُونا باید اوّل کوچ کُنه.

۱۰طرفِ جنُوب بَیرَق و خَیمه‌گاهِ رئوبین دَ مُطابِقِ لشکر های ازوا بَشه و رهبرِ مردُمِ رئوبین اِلِیصُور باچِه شِدیئور بَشه. ۱۱کسای که دَ لشکرِ ازُو حِساب شُد، چِل و شَش هزار و پَنج صد نفر بُود.

۱۲کسای که دَ پالُوی ازوا باید خَیمه بِزَنه، طایفِه شِمعون بَشه؛ رهبرِ مردُمِ شِمعون شلُومِیئیل باچِه صُوری‌شَدای بَشه. ۱۳کسای که دَ لشکرِ ازُو حِساب شُد، پِنجاه و نُه هزار و سِه صد نفر بُود.

۱۴طایفِه جاد ام دَ پالُوی ازوا بَشه؛ رهبرِ مردُمِ جاد اِلیاساف باچِه رعوئیل بَشه. ۱۵کسای که دَ لشکرِ ازُو حِساب شُد، چِل و پَنج هزار و شَش صد و پِنجاه نفر بُود.

۱۶تِعدادِ پگِ کسای که دَ خَیمه‌گاهِ سَمتِ رئوبین مُطابِقِ لشکر های خُو حِساب شُد، یگ صد و پِنجاه و یگ هزار و چار صد و پِنجاه نفر بُود. اُونا باید دوّم کوچ کُنه.

۱۷بعد ازُو خَیمِه مُلاقات قد خَیمه‌گاهِ لاویا دَ مینکلِ خَیمه‌گاه های دِیگه کوچ کُنه. اُونا امُو رقم که خَیمه مِیزَنه، امُو رقم هر کُدَم شی باید دَ مَوقعیت خُو دَ زیرِ بَیرَق خُو حَرکت کُنه.

۱۸طرفِ غَرب بَیرَق و خَیمه‌گاهِ اِفرایم دَ مُطابِقِ لشکرهای ازوا بَشه و رهبرِ مردُمِ اِفرایم اِلِیشَمَع باچِه عمِیهُود بَشه. ۱۹کسای که دَ لشکرِ ازُو حِساب شُد، چِل هزار و پَنج صد نفر بُود.

۲۰کسای که دَ پالُوی ازوا بَشه، طایفِه مَنَسّی اَسته؛ رهبرِ مردُمِ مَنَسّی جَمَلِیئیل باچِه فدهصُور بَشه. ۲۱کسای که دَ لشکرِ ازُو حِساب شُد، سی و دُو هزار و دُو صد نفر بُود.

۲۲طایفِه بِنیامِین ام دَ پالُوی ازوا بَشه؛ رهبرِ مردُمِ بِنیامِین اَبِیدان باچِه جدعونی بَشه. ۲۳کسای که دَ لشکرِ ازُو حِساب شُد، سی و پَنج هزار و چار صد نفر بُود.

۲۴تِعدادِ پگِ کسای که دَ خَیمه‌گاهِ سَمتِ اِفرایم مُطابِقِ لشکرهای خُو حِساب شُد، یگ صد و هشت هزار و یگ صد نفر بُود. اُونا باید سِوّم کوچ کُنه.

۲۵طرفِ شمال بَیرَق و خَیمه‌گاهِ دان مُطابِقِ لشکرای ازوا بَشه؛ رهبرِ مردُمِ دان اَخی‌عِزِر باچِه عمِیشَدای بَشه. ۲۶کسای که دَ لشکرِ ازُو حِساب شُد، شصت و دُو هزار و ھفت صد نفر بُود.

۲۷کسای که دَ پالُوی ازوا باید خَیمه بِزَنه، طایفِه اَشِیر بَشه؛ رهبرِ مردُمِ اَشِیر فَجعِیئیل باچِه عُکران بَشه. ۲۸کسای که دَ لشکرِ ازُو حِساب شُد، چِل و یگ هزار و پَنج صد نفر بُود.

۲۹طایفِه نَفتالی ام دَ پالُوی ازوا بَشه؛ رهبرِ مردُمِ نَفتالی اَحِیرَع باچِه عینان بَشه. ۳۰کسای که دَ لشکرِ ازُو حِساب شُد، پِنجاه و سِه هزار و چار صد نفر بُود.

۳۱تِعدادِ پگِ کسای که دَ خَیمه‌گاهِ سَمتِ دان حِساب شُد؛ یگ صد و پِنجاه و ھفت هزار و شَش صد نفر بُود. اُونا باید دَ زیرِ بَیرَق های خُو آخِر کوچ کُنه.“

۳۲اینَمیا حِساب شُده های بَنی اِسرائیل دَ مُطابِقِ خانَوار های بابه‌کَلونای ازوا بُود؛ تِعدادِ پگِ کسای که دَ خَیمه‌گاه ها دَ لشکرای خُو حِساب شُد، شَش صد و سِه هزار و پَنج صد و پِنجاه نفر بُود. ۳۳لیکِن لاویا دَ مینکلِ بَنی اِسرائیل حِساب نَشُد، امُو رقم که خُداوند دَ مُوسیٰ اَمر کدُد. ۳۴پس بَنی اِسرائیل هر چِیزی ره که خُداوند دَ مُوسیٰ اَمر کدُد، انجام دَد. دَمزی ترتِیب اُونا دَ نزدِیکِ بَیرَق خُو خَیمه مِیزَد و دَ وختِ کوچ کدو هر کُدَم شی قد اَولادِ بابه و خانَوارِ بابه‌کَلون خُو حَرکت مُوکد.