عدَدها - کِتابِ تَورات - بَخشِ چارُم

بَخشِ ۳

سرشُماری و مُقرَر شُدونِ لاویا بَلدِه خِدمت

۱اِی دَ بارِه نسلِ هارُون و دَ بارِه مُوسیٰ اَسته از زمانی که خُداوند دَ کوهِ سِینا قد مُوسیٰ توره گُفت. ۲نام های باچه های هارُون اینیا اَسته: ناداب باچِه اوّلباری، اَبِیهُو، اِلعازار و اِیتامار. ۳اینَمیا نام های باچه های هارُون بُود که پیشوایونِ مَسَح شُده بُود و مُقرَر شُدُد تا دَ عنوانِ پیشوایو خِدمت کنه. ۴ از جمِ ازوا ناداب و اَبِیهُو دَ حُضُورِ خُداوند مُرد، چراکه اُونا دَ بیابونِ سِینا آتِشِ غَیرِ مجاز ره دَ حُضُورِ خُداوند تقدِیم کد؛ و اُونا هیچ اَولاد نَدَشت. مگم اِلعازار و اِیتامار دَ حُضُورِ آتِه خُو هارُون دَ عِنوان پیشوایو خِدمت مُوکد.

۵خُداوند قد مُوسیٰ گپ زَده گُفت: ۶”طایفِه لاوی ره نزدِیک اَوُرده دَ پیشِ هارُون پیشوا حاضِر کُو تا اُونا دَز شی کومَک کُنه. ۷اُونا وظِیفِه خُو ره بَلدِه ازُو و بَلدِه تمامِ جماعتِ بَنی اِسرائیل دَ پیشِ رُوی خَیمِه مُلاقات انجام دَده دَ جایگاهِ مُقَدَّس خِدمت کُنه؛ ۸اُونا مسئُولِ تمامِ اَسبابِ خَیمِه مُلاقات بَشه و وظِیفِه خُو ره بَلدِه بَنی اِسرائیل انجام دَده دَ جایگاهِ مُقَدَّس خِدمت کُنه. ۹لاویا ره دَ هارُون و باچه های شی تسلِیم کُو؛ اُونا از مینکلِ بَنی اِسرائیل کامِلاً دَزُو دَده شُده. ۱۰ھارُون و باچه های شی ره مُقرَر کُو تا اُونا وظِیفِه پیشوایی خُو ره دَ جای بَیره، بغَیرِ ازوا هر نفرِ دِیگه که بَلدِه وظِیفِه پیشوایی نزدِیک بییه، باید کُشته شُنه.“

۱۱و خُداوند قد مُوسیٰ گپ زَده گُفت: ۱۲”اینه، ما لاویا ره از مینکلِ بَنی اِسرائیل دَ عِوَضِ تمامِ باچه های اوّلباری بَنی اِسرائیل که رَحم ره واز کده، بَلدِه مقصد خُو اِنتِخاب کدیم. پس لاویا از مه اَسته، ۱۳چراکه پگِ اوّلباری ها از مه یَه. وختِیکه تمامِ اوّلباری ها ره دَ سرزمِینِ مِصر کُشتُم، ما تمامِ اوّلباری های اِسرائیل ره بَلدِه خُو تقدِیس کدُم، ام اِنسان و ام حَیوان ره؛ اُونا دَز مه تعلُق دَره. ما خُداوند اَستُم.“

۱۴اوخته خُداوند قد مُوسیٰ دَ بیابونِ سِینا گپ زَده گُفت: ۱۵”لاویا ره دَ مُطابِقِ خانَوار های بابه‌کَلونا و اَولادِ بابه های ازوا حِساب کُو؛ هر باچِه یگ ماهه و باله‌تَر ره حِساب کُو.“ ۱۶پس مُوسیٰ اُونا ره دَ مُطابِقِ تورِه خُداوند حِساب کد، امُو رقم که دَ بَلِه ازُو اَمر شُدُد.

۱۷باچه های لاوی مُطابِقِ نام های خُو اینیا بُود: جِرشون، قُهات و مِراری. ۱۸نام های باچه های جِرشون مُطابِقِ اَولادِ بابه های ازوا اینیا بُود: لِبنی و شِمعی. ۱۹باچه های قُهات مُطابِقِ اَولادِ بابه های ازوا اینیا بُود: عَمرام، یصهار، حِبرون و عُزِیئیل. ۲۰باچه های مِراری مُطابِقِ اَولادِ بابه های ازوا اینیا بُود: مَحلی و مُوشی. اینَمیا اَولادِ بابه های لاویا دَ مُطابِقِ خانَوار های بابه‌کَلونای ازوا بُود.

۲۱از جِرشون اَولادِ بابِه لِبنی و اَولادِ بابِه شِمعی دَ وجُود اَمَد؛ اینَمیا اَولادِ بابه های جِرشونی بُود. ۲۲کسای که از جَمِ ازوا حِساب شُد، تِعدادِ پگِ باچه های یگ ماهه و باله‌تَر و پگِ مَردای ازوا ھفت هزار و پَنج صد نفر بُود. ۲۳اَولادِ بابه های جِرشونی دَ پُشتِ جایگاهِ مُقَدَّس طرفِ غَرب خَیمه مِیزَد؛ ۲۴اِلیاساف باچِه لایل کٹِه خانَوارِ بابه‌کَلونای جِرشونیا بُود. ۲۵وظِیفِه اَولادِه جِرشون دَ خَیمِه مُلاقات، اینی کارا بُود: کوچ دَدو و نِگاهداری خَیمِه مُقَدَّس و پوشِشِ خَیمه، پردِه درگِه خَیمِه مُلاقات، ۲۶پرده های چاردیوالی حَولی، پردِه درگِه حَولی که خَیمِه مُقَدَّس و قُربانگاه دَ مَنِه شی بُود، ریسپونای شی و هر خِدمتی که مربُوطِ امزیا مُوشُد.

۲۷از قُهات، اَولادِ بابِه عَمرامیا، اَولادِ بابِه یصهاریا، اَولادِ بابِه حِبرونیا و اَولادِ بابِه عُزِیئیلیا دَ وجُود اَمَد؛ اینَمیا اَولادِ بابه های قُهاتی بُود. ۲۸کسای که از جمِ ازوا حِساب شُد، تِعدادِ پگِ باچه های یگ ماهه و باله‌تَر و پگِ مَردای ازوا هشت هزار و شَش صد نفر بُود. وظِیفه های ازوا دَ مَنِه جایگاهِ مُقَدَّس بُود. ۲۹اَولادِ بابه های قُهاتی طرفِ جنُوبِ جایگاهِ مُقَدَّس خَیمه مِیزَد. ۳۰ایلِیصافان باچِه عُزِیئیل کٹِه خانَوارِ بابه‌کَلونای اَولادِ بابه های قُهاتیا بُود. ۳۱وظِیفِه ازوا اینی کارا بُود: مسئُولیَتِ صندُوقِ شهادَت، میز، چِراغدان، قُربانگاه ها، ظرف ها-و-اَسبابِ جایگاهِ مُقَدَّس که پیشوایو بَلدِه خِدمت کدو ازوا کار مِیگِرِفت، پردِه مُقَدَّستَرِین جای و هر خِدمتی که مربُوطِ ازوا مُوشُد. ۳۲اِلعازار باچِه هارُون پیشوا کٹِه رھبرای لاویا بُود و ناظِرِ کسای که دَ جایگاهِ مُقَدَّس وظِیفه دَشت.

۳۳از مِراری اَولادِ بابِه مَحلی و اَولادِ بابِه مُوشی دَ وجُود اَمَد؛ اینَمیا اَولادِ بابِه های مِراری بُود. ۳۴کسای که از جمِ ازوا حِساب شُد، تِعدادِ پگِ باچه های یگ ماهه و باله‌تَر و پگِ مَردای ازوا شَش هزار و دُو صد نفر بُود. ۳۵صُورِیئیل باچِه اَبِیحایل کٹِه خانَوارِ بابه‌کَلونای اَولادِ بابه های مِراری بُود. اُونا طرفِ شمالِ جایگاهِ مُقَدَّس خَیمه مِیزَد. ۳۶وظِیفِه که دَ اَولادِه مِراری دَده شُد، اینی کارا بُود: مسئُولیَتِ چَوکات های خَیمِه مُقَدَّس، پُشت بند ھای شی، ستُونھای شی، پایه ھای شی، تمامِ اَسبابِ ازوا و پگِ خِدمت های که مربُوطِ ازوا مُوشُد؛ ۳۷امچُنان مسئُولیَتِ ستُونھای چارطرفِ حَولی، پایه ھای ازوا، میخا و ریسپونای ازوا.

۳۸پیشِ رُوی جایگاهِ مُقَدَّس طرفِ شَرق، یعنی پیشِ رُوی خَیمِه مُلاقات طرفِ آفتَو بُرشُد مُوسیٰ و ھارُون و باچه های شی خَیمه مِیزَد؛ اُونا وظِیفِه جایگاهِ مُقَدَّس ره انجام دَده مَراسِمِ عِبادتِ بَنی اِسرائیل ره دَ جای میوُرد؛ بغَیر ازوا ھر نفرِ دِیگه که نزدِیک میمَد، باید کُشته مُوشُد. ۳۹پگِ کسای که از جَمِ لاویا حِساب شُد، یعنی کسای ره که مُوسیٰ و هارُون مُطابِقِ اَولادِ بابه های ازوا دَ اَمرِ خُداوند حِساب کد، پگِ باچه های یگ ماهه و باله‌تَر و پگِ مَردای ازوا بِیست و دُو هزار نفر بُود.

۴۰اوخته خُداوند دَ مُوسیٰ گُفت: ”پگِ اوّلباری بَنی اِسرائیل ره یعنی باچه های یگ ماهه و باله‌تَر و مَردای ازوا ره حِساب کُو و تعدادِ نام ھای ازوا ره ثَبت کُو. ۴۱لاویا ره دَ عِوَضِ تمامِ اوّلباری های بَنی اِسرائیل بَلدِه ازمه بِگِیر و چارپایای لاویا ره دَ عِوَضِ تمامِ اوّلباری های چارپایای بَنی اِسرائیل. ما خُداوند اَستُم.“ ۴۲پس مُوسیٰ امُو رقم که خُداوند دَزُو اَمر کدُد، پگِ اوّلباری ها ره دَ مینکلِ بَنی اِسرائیل حِساب کد. ۴۳تِعدادِ پگِ اوّلباری ها که نام های ازوا حِساب شُد یعنی باچه های یگ ماهه و باله‌تَر و مَردا، بِیست و دُو هزار و دُو صد و هفتاد و سِه نفر بُود.

۴۴بعد ازُو خُداوند قد مُوسیٰ گپ زَده گُفت: ۴۵”لاویا ره دَ عِوَضِ پگِ اوّلباری های بَنی اِسرائیل و چارپایای لاویا ره دَ عِوَضِ چارپایای ازوا بِگِیر؛ لاویا از مه اَسته. ما خُداوند اَستُم. ۴۶بَلدِه بازخرِیدِ دُو صد و هفتاد و سِه نفر اوّلباری بَنی اِسرائیل که از تِعدادِ لاویا کده اِضافه شُده، ۴۷از هر کُدَم شی پَنج مِثقال نُقره دَ مُطابِقِ مِثقالِ جایگاهِ مُقَدَّس که بِیست گیراه یگ مِثقال مُوشه، بِگِیر ۴۸و نُقرِه بازخرِیدِ کسای ره که از تِعدادِ لاویا کده اِضافه شُده، دَ ھارُون و باچه های شی بِدی.“ ۴۹پس مُوسیٰ نُقرِه بازخرِید ره از کسای گِرِفت که اِضافه شُدُد و دَ جمِ کسای نَبُود که دَ وسِیلِه لاویا بازخرِید شُدُد؛ ۵۰اُو نُقره ره از اوّلباری های بَنی اِسرائیل گِرِفت که یگ هزار و سِه صد و شصت و پَنج مِثقال نُقره دَ مُطابِقِ مِثقالِ جایگاهِ مُقَدَّس بُود، ۵۱و مُوسیٰ نُقرِه بازخرِید ره دَ مُطابِقِ تورِه خُداوند دَ هارُون و باچه های شی دَد، امُو رقم که خُداوند دَ مُوسیٰ اَمر کدُد.