Previous chapter

رسالۀ اول پِترُس رسول

فصل اول

۱از طرف پِترُس، رسول عیسی مسیح به کسانیکه که در سرتاسر ایالات پُنطُس، غلاتیه، کَپَدوکیه، آسیا و بِطونیه مهاجر و پراگنده شده و برگزیدۀ خدا اند. ۲خدای پدر مطابق ارادۀ خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیلۀ روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و سلامتی برای شما روزافزون باد.

امید زنده

۳سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح، که به لطف بزرگ خود به وسیلۀ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولد نو و امید زنده به ما بخشیده است. ۴تا روزی میراث را به دست آوریم. این میراث در عالم بالا، در جایی که خراب و ضایع و پژمرده نمی شود، برای شما نگه داشته می شود. ۵و در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود شما را به وسیلۀ ایمان تان حفظ خواهد نمود.

۶این امر باید شما را خوشحال کند، اگرچه برای زمان کوتاهی، شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش های سخت شوید. ۷چنانکه طلای فانی در آتش امتحان می شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد، (اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است.) تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می کند ایمان خالص شما سبب ستایش و جلال و افتخار شود. ۸با وجود اینکه تا به حال مسیح را ندیده اید، او را دوست دارید و با اینکه اکنون هم او را نمی بینید، به او ایمان دارید و با خوشی بزرگ و پُر شکوه که غیرقابل توصیف است، شادمان هستید ۹و نتیجۀ نهایی ایمان شما این است که سبب نجات جان های شما می شود.

۱۰در خصوص این نجات انبیاء نه فقط پیشگوئی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید، بلکه مطالعه و تحقیقی عمیق دربارۀ آن نموده اند ۱۱و وقتی روح مسیح که در آن ها بود دربارۀ زحماتی که مسیح می بایست متحمل شود و جلالی که به دنبال آن ها خواهد آمد پیشگوئی کرد، آن ها کوشش می کردند بدانند که زمان وقوع آن چه موقع خواهد بود و چگونه خواهد آمد. ۱۲اما آن ها فقط به این حقیقت پی بردند که وظیفۀ آنها به خاطر خود شان نبود، بلکه برای شما بوده است. کسانی که بشارت انجیل را به شما دادند با کمک روح القدس که از عالم بالا فرستاده شده است، این حقیقت را به شما گفته اند؛ حقیقتی که حتی فرشتگان آرزوی درک آن را دارند.

دعوت به یک زندگی پاک

۱۳پس حواس خود را جمع کرده و هوشیار باشید. در انتظار آن فیضی که در وقت ظهور عیسی مسیح نصیب شما خواهد شد، با امید به سر برید. ۱۴مثل فرزندانی که مُطیع خدا هستند، نگذارید آن تمایلات نفسانی که به دوران جهالت گذشتۀ شما مربوط است، زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار دهند. ۱۵بلکه چنانکه خدایی که شما را دعوت کرده است قدوس است، شما نیز در تمام رفتار تان پاک باشید. ۱۶زیرا نوشته شده است: «مقدس باشید، زیرا که من قدوسم.»

۱۷شما در دعاهای خود کسی را پدر خطاب می کنید که بدون هیچگونه تبعیضی همه را فرداً فرد مطابق اعمال شان داوری می کند بنابراین شما بقیۀ عمر خود را بر روی زمین با خدا ترسی بگذرانید. ۱۸فراموش نکنید که شما از قید روشهای بی فایدۀ زندگی که از پدران خود آموخته بودید، آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود؛ ۱۹بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره ای بی نقص و عیب، یعنی با خون مسیح خریده و آزاد شدید. ۲۰خدا پیش از آفرینش دنیا او را برای همین کار معین فرمود، ولی او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده است. ۲۱شما به وسیلۀ مسیح به خدا ایمان دارید، خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به او جاه و جلال بخشید تا ایمان و امید شما در خدا باشد.

۲۲اکنون چون از حقیقت اطاعت می کنید، جان های خود را پاک و منزه ساخته اید، می توانید یکدیگر را صمیمانه مثل برادر دوست داشته باشید. پس یکدیگر را از دل و جان دوست بدارید. ۲۳این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیلۀ تخم غیر فانی، یعنی کلام خدای زنده و ابدی تولد نو یافتید. ۲۴زیرا

«تمام آدمیان مثل علف هستند، و تمام جلال آنها مانند گُلِ علف است.

علف خشک می شود و گُلش می ریزد، ۲۵اما کلام خدا تا ابد باقی است.»

و این کلام همان مژده ای است که به شما داده شده است.

Previous chapter

Related content

Resurrection of Jesus Christ 2024

Resurrection of Jesus Christ 2024 (Youth)
aster is the resurrection day of Jesus Christ from the dead and one of the most important Christian holidays. Jesus Christ, who died on the cross for sinful man, rose from the dead and resurrected on the third day. Jesus Christ was resurrected on the third day after giving his sweet life on the cross. Christ gave his life for us and rose from the dead so that we can get new life and new life. The resurrection of Christ shows that Christ is alive, intercedes for believers and is with them. The power of Christ's resurrection gives us the power to overcome sin and live for Him.

Radio programme reading v3 (31min)

Shut Up and Don't Complain!

Shut Up and Don't Complain! (Peace and Joy in Christ)
What concerns us is how we stand up to the trials of our lives. To be proud before the Lord Jesus Christ who is coming. Let's not forget that these life tests bring us closer to God. Do not forget that silence is the best tool to fight in difficult times of life. It is good for a person to hope and silently wait for salvation from God. Today, if you are in pain and moaning and want to hear God's voice, trust in Jesus Christ and refer to His word; He is waiting for you.

Radio programme reading v7 (30min)

Do Christians Have Eid?

Do Christians Have Eid? (Peace and Joy in Christ)
In the first century, the church called the feast of Christ's resurrection from the dead as the Great Feast, and the feast of the birth of Christ was called Eid Khurd. But in fact, all holidays are important and great in their place, both the birthday and the resurrection of Christ. Why? Because if it wasn't for the month of Ramadan; There was no death and resurrection. If Jesus was not born; There was no cross because of human sins; And not the resurrection of Christ. Do you have the right to remain in the generation of the first man or to separate from it and join the generation of the second man? You mean you choose Jesus Christ?

Radio programme reading v20 (30min)

True Faith

True Faith (With You)
God allows His children to encounter spiritual trials and experiences in order to train us. We may have become lazy in our spiritual life, or we may have strayed away from Him for a time. God can use difficult spiritual experiences to bring us back to His way. But when these hardships come upon us, we must not lose faith. On the contrary, it is up to us to praise God with thanksgiving and joy in the midst of the tough times of life, because we know that these trials will strengthen our faith and increase our patience.

Radio programme about v6-9 (30min)

Fellowship With Other Believers

Fellowship With Other Believers (With You)
One who has true fellowship with God is always eager to be with those who love God. Fellowship and partnership enable believers to grow in their faith and build one another up. Fellowship and community give us more strength to face the enemy. One of Satan's tactics is to keep believers away from the church and fellowship so that he can better weaken and destroy them.

Radio programme about v13-16 (28min)

True Faith

True Faith (With You)
God allows His children to encounter spiritual trials and experiences in order to train us. We may have become lazy in our spiritual life, or we may have strayed away from Him for a time. God can use difficult spiritual experiences to bring us back to His way. But when these hardships come upon us, we must not lose faith. On the contrary, it is up to us to praise God with thanksgiving and joy in the midst of the tough times of life, because we know that these trials will strengthen our faith and increase our patience.

Radio programme mainly about v12-13 (30min)

New Life in Christ

New Life in Christ (With You)
No other religion calls its followers anything like the expression “a new creation”, which is used in the Bible for those who believe the message of Jesus Christ. When a person is in Christ, he becomes a new person. He is a new creation. Old person has been crucified with Christ and a "new creation" comes into being. Just as a branch is part of a tree, in the same way believers must be in Christ. Only then will we experience this new life.

Radio programme mainly about v13 (29min)

My Identity in Jesus Christ - I Am a New Creation

My Identity in Jesus Christ - I Am a New Creation (With You)
A person who believes in Christ becomes a new creation, and is no longer a captive of or a slave to Satan. If anyone is in Christ, he is a new creature. Old things have passed away and now everything is fresh! All this is from God, who has reconciled us to himself through Christ, and has given us the ministry of reconciliation. In other words, God in Christ reconciles the world to Himself and does not hold people accountable for their sins.

Radio programme mainly about v22-25 (28min)

Chapter1: 1-9 Genuine Faith and Sure Hope

Chapter1: 1-9 Genuine Faith and Sure Hope (1 Peter for Everyone)
Eternally chosen and sanctified by the Holy Spirit. To be born again and to gain living hope! Peter invites us into a house of faith that has three dimensions: length, depth, and height. Length means being chosen, height means praising God's mercy, and depth means the quality of our faith.

Book chapter includes v1-9

Come follow me. Part Fourth

Come follow me. Part Fourth (With You)

Radio programme includes v1-2 (30min)

Come follow me. Part Third

Come follow me. Part Third (With You)

Radio programme includes v1-2 (30min)

Come follow me. Part Two

Come follow me. Part Two (With You)

Radio programme includes v1 (30min)

I Believe in Jesus and From the Bottom of My Heart I Love Him. but My Family Makes Me Deny My Faith. What Should I Do? Please Guide Me!

I Believe in Jesus and From the Bottom of My Heart I Love Him. but My Family Makes Me Deny My Faith. What Should I Do? Please Guide Me! (With You)

Radio programme includes v3 (29min)

Chapter1 10-21Ransomed by Grace

Chapter1 10-21Ransomed by Grace (1 Peter for Everyone)
We are set free with the blood of Christ. So we look forward to the grace that comes with the coming of Jesus Christ. Let go of the bad desires of the past to be holy in the life to which God has called us.

Book chapter includes v10-21

Reasons for Victory (part 2)

Reasons for Victory (part 2) (Victory over Jealousy)

Radio programme includes v13 (29min)

How to pray?

How to pray? (With You)

Radio programme includes v17 (29min)

Eid Al-Adha

Eid Al-Adha
The sacrifice of an animal is an important theme throughout the Bible. It is written in the Bible that according to the law, almost everything is cleansed with blood, and without bloodshed, there is no forgiveness of sins.

Article includes v18-21

Chapter1 22-25 Newborn Babies

Chapter1 22-25 Newborn Babies (1 Peter for Everyone)
We are born again by the word of God. What is the word of God? Taste that God is good. Interest in drinking pure spiritual milk! We have tasted God's love in our lives of faith. Milk mixed with water can’t be a means of growth for the baby.

Book chapter includes v22-25

Hunter. Part Two

Hunter. Part Two (Potpourri)

Radio programme includes v23 (29min)