۰:۰۰ / ۰:۰۰
مخکینۍ څپرکۍ

نامۀ اول پِطرُس رسول

فصل اول

۱ این نامه را پِطرُس، رسول عیسای مسیح به برگزیده گان خدا در سراسر ولایتهای پُنتُس، غلاطیه، کَپَدوکیه، آسیا و بِتونیه که مهاجر و پراگنده شده اند، نوشته است. ۲ خدای پدر، مطابق پیشدانی خود، شما را برگزیده است و شما به وسیلۀ روح مقدس پاک شده اید تا از عیسای مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک گردید. فیض و سلامتی روز افزون بر شما باد.

امید زنده

۳ متبارک است خدا، پدر سَروَر ما عیسای مسیح که به رحمت بزرگ خود به وسیلۀ رستاخیز عیسای مسیح از مُرده گان به ما تولد نو و امید زنده بخشیده است ۴ تا روزی که تمام میراث وعده شده را به دست آوریم. این میراث در عالم بالا، در جایی که خراب و پژمرده نمی گردد برای شما نگهداشته می شود. ۵ در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود، شما را به وسیلۀ ایمان تان حفظ خواهد نمود.

۶ این همان چیزی است که شما را باید بسیار خوشحال سازد، هر چند شاید برای زمان کوتاهی ضرورت بیفتد که گرفتار آزمایشهای زیاد شده و غمگین شوید. ۷ چنان که طلا با آتش آزمایش می شود، ایمان شما نیز باید امتحان گردد، البته ایمان از طلا بسیار با ارزش تر است، تا در روزی که عیسای مسیح ظهور می کند، حرمت، عزت و افتخار نصیب تان گردد. ۸ اگر چه شما تا به حال مسیح را ندیده اید اما او را دوست دارید. با این که شما هم اکنون او را نمی بینید اما به او ایمان دارید و همین ایمان دلهای تان را از خوشی و شکوه بزرگ که به زبان بیان شده نمی تواند، پُر و لبریز می سازد. ۹ شما نتیجۀ نهایی ایمان را به دست می آورید و آن همان نجات جانهای شماست.

۱۰ دربارۀ همین نجات، پیامبران به دقت مطالعه و تحقیق می کردند. آنها دربارۀ آن فیضی که از جانب خدا برای شما خواهد رسید پیشگویی می کردند. ۱۱ وقتی روح مسیح که در آنها بود، دربارۀ رنجهایی که مسیح باید متحمل می شد و جلالی که به دنبال آن خواهد آمد پیشگویی کرد، آنها کوشش می کردند بدانند که زمان وقوع آن چه وقت خواهد بود و چگونه خواهد آمد. ۱۲ این حقیقت به آنها آشکار شد که وظیفۀ آنها به خاطر منفعت خود شان نه بلکه برای شما بوده است. کسانی که بشارت خبر خوش را به شما دادند با کمک روح مقدس که از عالم بالا فرستاده شده است، این حقیقت را به شما گفته اند، حقیقتی که حتی فرشته گان آرزوی درک آن را دارند.

دعوت برای داشتن زندگی مقدس

۱۳ پس حواس خود را جمع کرده و هوشیار باشید. در انتظار آن فیضی به سر ببرید که با بازگشت عیسای مسیح نصیب تان خواهد شد. ۱۴ مانند فرزندان فرمانبردار، نگذارید خواهشهای نفسانی دوران جهالت، شما را تحت تأثیر قرار دهد. ۱۵ همان گونه خدایی که شما را دعوت کرده است مقدس است، شما نیز در تمام کارهای تان مقدس باشید. ۱۶ زیرا نوشته شده است: «مقدس باشید، زیرا که من قدوس هستم.»

۱۷ اگر شما او را پدر خطاب می کنید که هر کسی را بدون تبعیض مطابق اعمالش داوری می کند، پس زندگی تان را در این دنیا با خدا ترسی سپری کنید. ۱۸ زیرا می دانید که از قید روشهای بی فایدۀ زندگی که از پدران تان به ارث بُرده بودید، آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مانند طلا و نقره نبود ۱۹ بلکه با خون گرانبهای مسیح که مانند برۀ بی عیب بود، خریده و آزاد گردیده اید. ۲۰ همان کسی را که خدا پیش از آفرینش دنیا برای این کار تعیین کرده بود اما در همین زمان آخر برای شما آشکار شد. ۲۱ شما به وسیلۀ مسیح به خدا ایمان آوردید، به همان خدایی که او را پس از مرگ زنده گردانید و به او جلال بخشید، تا ایمان و امید تان در خدا باشد.

۲۲ اکنون که جانهای تان را با اطاعت از حقیقت، پاک ساخته اید، پس یکدیگر را صمیمانه مانند برادر دوست بدارید و به همدیگر با قلبهای صاف و پُر از اشتیاق محبت داشته باشید. ۲۳ چون تولد دوبارۀ شما در اثر تخم فانی نبود بلکه به وسیلۀ تخم غیر فانی یعنی کلام خدا که زنده و جاویدان است، می باشد. ۲۴ زیرا نوشته شده است:

«انسانها همه مانند گیاه هستند،

زیبایی آنها مانند گل ناپایدار است.

گیاه خشک و گل پژمرده می شود،

۲۵ اما کلام خداوند تا به ابد باقی است.»

و این کلام، همان خبر خوش است که به شما موعظه شده است.

مخکینۍ څپرکۍ