رسالۀ اول پِترُس رسول

فصل دوم

سنگ زنده و ملت مقدس خدا

۱بنابراین شما باید هر نوع بغض، کینه، فریب، ریاکاری، حسادت و بدگویی را از خود دور سازید. ۲مانند نوزادان، علاقه به شیر روحانی خالص داشته باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید، ۳زیرا شما در تجربۀ خود مِهر و محبت خدا را چشیده اید.

۴پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده که مردم رد کردند، اما در نظر خدا برگزیده و گرانبهاست بیائید. ۵و شما نیز مانند سنگهای زنده ای هستید که خانه ای روحانی از شما بنا می شود و در آن خانه، شما به عنوان کاهنان مقدس، قربانی های روحانی را که در نظر خدا پسندیده است، به وسیلۀ عیسی مسیح بگذرانید. ۶زیرا نوشته شده است:

«در سهیون سنگ زاویۀ ممتاز و گرانبهایی قرار می دهم و هرکه به آن ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد شد.»

۷برای شما ایمانداران، این سنگ ارزش بسیار دارد. اما برای بی ایمانان،

«آن سنگی که بنایان رد کرده اند، به صورت مهمترین سنگ عمارت درآمد.»

۸و همچنین

«سنگی است که آن ها را می لغزاند و صخره ای است که روی آن خواهند افتاد.»

بلی، آن ها بر روی کلام خدا می افتند، زیرا به آن ایمان نمی آوردند. پس سرنوشت آن ها همین بود!

۹و اما شما، نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده اید. شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا اعمال و صفات عالی، خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است، به همه اعلام نمائید. ۱۰در گذشته شما قوم و ملتی برای خود نداشتید، اما اکنون قوم برگزیدۀ خدا هستید. زمانی شما از رحمت خدا کاملاً بی خبر بودید، اما اکنون رحمت او از شماست!

غلامان خدا

۱۱ای عزیزان، از شما که در این دنیا بیگانه و در حال غربت هستید، تقاضا می کنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است، نشوید؛ ۱۲بلکه چنان در میان مردم خدا ناشناس با راستی و درستی زندگی کنید که اگرچه در حال حاضر شما را ملامت به بدکاری می کنند، با دیدن اعمال نیک شما، خدا را در روز دیدارش، تمجید نمایند.

اطاعت از صاحبان قدرت

۱۳به خاطر خداوند، مُطیع همۀ قدرت های انسانی باشید، خواه پادشاه که مافوق همه است، ۱۴خواه فرمانداران که از طرف او مأمور شده اند که بدکاران را تنبیه و نیکوکاران را تشویق نمایند. ۱۵ارادۀ خدا این است که شما با اعمال نیک خود جلوی سخنان جاهلانۀ مردمان احمق را بگیرید. ۱۶مثل مردمی که کاملاً آزاد هستند زندگی کنید، اما نگذارید این آزادی شما بهانه ای برای رفتار ناشایست باشد، بلکه به عنوان بندگان خدا زندگی کنید. ۱۷همه را محترم بشمارید، برادران خود را دوست بدارید، از خدا بترسید و پادشاه را محترم بدانید.

پیروی از مسیح

۱۸ای نوکران، مُطیع اربابان خود بوده و آن ها را احترام کنید، نه تنها نسبت به آنانی که مهربان و با ملاحظه هستند، بلکه همچنین به کسانی که سخت گیر و تندخو هستند. ۱۹زیرا کسی که خدا را در زندگی خود شاهد و ناظر می داند، اگر به ناحق عذاب ببیند و تحمل کند، خدا را خشنود ساخته است. ۲۰اما اگر مرتکب کار خلافی شدید و تنبیه آن را تحمل کردید، چه افتخاری برای شما است؟ اما اگر شما کارهای نیک انجام دهید و در عوض بدی دیده و آن را تحمل کنید در آن صورت است که خدا را خشنود ساخته اید. ۲۱مگر خدا شما را برای همین برنگزیده است؟ خود مسیح با رنج هائی که به خاطر شما کشید، برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت، شما نیز بروید. ۲۲شما می دانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. ۲۳وقتی به او دشنام می دادند، با دشنام جواب نداد. وقتی عذاب می کشید، تهدید نمی کرد، بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می کند. ۲۴مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته آن ها را بر صلیب بُرد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای عدالت زیست کنیم، زیرا به سبب زخم های اوست که ما شفا یافته ایم. ۲۵شما مثل گوسفندانی بودید که راه خود را گُم کرده اند، اما اکنون پیش چوپان و نگهبان جانهای خود برگشته اید.

Related content

The Importance of Worship

The Importance of Worship (The Breeze of Worship)
True worship requires not only gratitude but complete submission to God. As Paul says: In the light of God's mercy, I implore you to offer your bodies to God as a living, holy, and acceptable sacrifice, which is your reasonable worship.

Radio programme mainly about v5 (30min)

Praying for Peace

Praying for Peace (With You)
In the current situation, the only urgent need for our homeland and our people is the peace that our people have been looking for for many years. Jesus says that whatever you ask the Father for in my name. So in prayer in the name of Jesus Christ we ask God to fulfill this pressing need of our people. Prayer, which is the heartfelt conversation of man with God, helps us to pray with all sincerity in the presence of God the Almighty so that the peace that is lost to the people will be ruled in our homeland and the war will end forever.

Radio programme mainly about v10-12 (29min)

David Mourns for Saul and Jonathan

David Mourns for Saul and Jonathan (The Word of God for You)
David was a man of faith his faithfulness to God. When they heard that Saul was dead, David trembled, and they wept and mourned all day long. David honored the position of Saul, God's chosen king, as God's anointed servant. We must also respect our government.

Radio programme includes v1 (30min)

Chapter 2  4-10 the Living Stone

Chapter 2 4-10 the Living Stone (1 Peter for Everyone)
Is stone something that creates obstacles for us in life? What is the purpose of the living stone Peter? We Afghans follower of Jesus Christ, each of us is a living stone from which spiritual houses are built. So it is good to know Jesus Christ well first and then to know who we are now.

Book chapter includes v4-10

Who Are the Sons and Daughters of God?

Who Are the Sons and Daughters of God?
These are the men and women who have entered into a covenant with God and all creation eagerly waits for them to be made known!

Article includes v9

The Relationship Among Sin, Wrath of God, and Salvation (Solomon)

The Relationship Among Sin, Wrath of God, and Salvation (Solomon)
In the whole bible we can see the relationship between sin, wrath of God and his salvation. God was punishing those who oppose him and saved those who would obey him. People around Noah were wiped out by the storm, but righteous Noah was saved with his family, God destructed Sodom and Gomorrah, Lot was saved. At the same way with Egypt and Israelites. We see these incidents in the bible constantly that God redeemed his obedient people physically and spiritually

Article includes v9

Who Are You as Followers of Jesus Christ?

Who Are You as Followers of Jesus Christ? (With You)
As the people of Israel disobeyed the commandments of God, the people lost their place as a special people of God. During this era, the church gained the status of divine grace that Israel had lost through disobedience. After hearing from you, we invite you to listen to this programme to find out the original theme. Thanks

Radio programme includes v9-10 (28min)

Christianity's Attitude Towards Illicit Sex

Christianity's Attitude Towards Illicit Sex
Illegal sexual intercourse is strictly forbidden in the Bible. Jesus Christ says, "You have knowledge that it was said, You may not have connection with another man's wife: But I say to you that everyone whose eyes are turned on a woman with desire has had connection with her in his heart.,

Article includes v11

Chapter2 11-17 Living in a Pagan World

Chapter2 11-17 Living in a Pagan World (1 Peter for Everyone)
Is it good to have order in the country or disorder? The existence of government and departments is essential for maintaining order. We followers of Jesus Christ demonstrate the righteousness of our faith in a pagan world by doing good works. Is there a difference between obeying the emperor and respecting the emperor?

Book chapter includes v11-17

Come Follow Me - Part Eight

Come Follow Me - Part Eight (With You)

Radio programme includes v11-12 (30min)

Chapter2: 18-25 Suffering as the Messiah Did

Chapter2: 18-25 Suffering as the Messiah Did (1 Peter for Everyone)
Is enduring pain and not protesting and reacting a sign of human strength or weakness? Advising not to protest against the oppressors, cooperating with the oppressors? What should we, the Afghans followers of Jesus Christ, who are suffering because of our faith, do against it?

Book chapter includes v18-25

Crucifixion

Crucifixion (Questions of Life)

Radio programme includes v22 (9min)