۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ اول پِطرُس رسول

فصل دوم

سنگ زنده و قوم برگزیدۀ خدا

۱ پس باید از هر نوع شرارت، دروغ، ریاکاری، حسادت و بدگویی دوری کنید. ۲ مانند کودکان نوزاد، تشنۀ شیر روحانی باشید تا با نوشیدن آن بتوانید در نجات تان رشد کنید، ۳ زیرا شما مزۀ مِهر و محبت خداوند را چشیده اید.

۴ پس به سوی مسیح که سنگ زنده است بیایید، همان کسی که از سوی مردم رد گردید اما در نظر خدا برگزیده و گرانبهاست. ۵ شما نیز مانند سنگهای زنده با هم خانه ای روحانی را می سازید و در آن خانه شما به عنوان کاهنان مقدس، قربانی های روحانی تان را که در نظر خدا پسندیده است، به وسیلۀ عیسای مسیح تقدیم می نمایید. ۶ زیرا در نوشته های پیامبران آمده است:

«در صهیون سنگ تهداب برگزیده و گرانبهایی قرار می دهم،

هر کسی به او ایمان آورد، هرگز شرمسار نخواهد شد.»

۷ برای شما که ایمان دارید، او گرانبهاست اما برای بی ایمانان،

«آن سنگی را که معماران رد کردند،

سنگ اصلی تهداب شده است.»

۸ و همچنین:

«سنگی است که موجب لغزش خواهد شد،

و صخره یی که روی آن خواهند افتاد.»

آنها به روی می خورند زیرا که به او ایمان نمی آورند چون سرنوشت شان همین گونه مقرر شده بود.

۹ اما شما قوم برگزیده، ملت مقدس و مردم متعلق به خدا هستید و مانند کاهنان شاهی، خدا را خدمت می کنید تا صفات عالی او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور درخشان خود دعوت کرده است. ۱۰ شما در گذشته قومی به حساب نمی آمدید اما امروز قوم برگزیدۀ خدا هستید. شما زمانی از رحمت خدا بی بهره بودید اما اکنون رحمت او را با خود دارید.

رفتار قابل ستایش

۱۱ دوستان عزیز، از شما که در این دنیا بیگانه و مهاجر هستید، تقاضا می کنم از شهوتهای نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است دوری نمایید، ۱۲ اما با بی ایمانان چنان با راستی و درستی رفتار کنید که اگر چه در حال حاضر شما را به بدکاری ملامت می کنند، با دیدن کارهای شما، خدا را در روز داوری ستایش کنند.

۱۳ به خاطر خداوند، از همه صاحبان قدرت اطاعت کنید، خواه او پادشاه باشد که مقام عالی و بلند دارد، ۱۴ یا والی که برای جزا دادن بدکاران و تشویق نیکوکاران وظیفه گرفته است. ۱۵ زیرا آن چنان که خواست خداست شما باید با کارهای نیک تان جلو سخنان جاهلانۀ مردم نادان را بگیرید. ۱۶ مانند مردمی که کاملاً آزاد هستند زندگی کنید، اما نگذارید این آزادی شما بهانه یی برای رفتار ناشایست باشد بلکه مانند خدمتگاران خدا زندگی کنید. ۱۷ همه را گرامی بدارید، ایمانداران را دوست داشته باشید، از خدا بترسید و پادشاه را احترام کنید.

پیروی از عیسای مسیح

۱۸ ای خدمتگاران! با کمال احترام از اربابان تان اطاعت نمایید، نه تنها از آنهایی که مهربان و نجیب هستند بلکه حتی از آنهایی که سرکش و تُند خو نیز می باشند. ۱۹ زیرا کسی قابل تقدیر و ستایش است که به خاطر خوشنودی خدا، غیر عادلانه رنج می بیند و آن رنج را تحمل می کند. ۲۰ اما اگر مرتکب کار زشت شوید و جزای آن را تحمل کنید، چه افتخاری خواهید داشت؟ ولی اگر شما کار نیک انجام دهید و در عوض بدی ببینید و آن را تحمل کنید، آنگاه است که خدا را خوشنود می سازید. ۲۱ برای همین شما فرا خوانده شده اید، زیرا مسیح با رنجهایی که به خاطر شما کشید، برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت، شما نیز بروید. ۲۲ او هیچ گناهی مرتکب نشد و هرگز دروغ از زبانش شنیده نشده بود. ۲۳ وقتی به او دشنام می دادند، با دشنام جواب نداد. وقتی عذاب می کشید، تهدید نمی کرد بلکه خود را به دست خدا سپرد که همیشه با عدالت داوری می کند. ۲۴ مسیح بار گناهان ما را بر جسم خود گرفت و آن را بر صلیب بُرد تا اشتیاق خواهشهای نفسانی را در ما از بین ببرد و در عدالت خدا زندگی کنیم. شما با زخمهای او شِفا یافته اید. ۲۵ شما مانند گوسفندهای گمشده به هر طرف سرگردان بودید اما اکنون پیش چوپان و نگهبان جانهای خود برگشته اید.

مطالب مرتبط

اهمیت پرستش

اهمیت پرستش (نسیم پرستش)
پرستش واقعی فقط مستلزم شکرگزاری نیست بلکه مستلزم تسلیم کامل به خداست. همانطور که پولس می‌‌‌فرماید: در پرتو رحمت‌‌های خدا، از شما استدعا می‌‌‌کنم که بدن‌‌های خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیدۀ خدا، به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۵ (۳۰ دقیقه)

دعا برای صلح

دعا برای صلح (باشما)
در شرایط اکنونی، یگانه نیاز مبرم میهن و مردم ما صلح است که سالهاست مردم ما چشم به راه آن استند. عیسی مسیح می‌‌‌فرماید که هر چه از پدر می‌‌‌خواهید بنام من بخواهید. پس در دعا در نام عیسی مسیح از خدا می‌‌‌خواهیم که این نیاز مبرم مردم ما را برآورده سازد. دعا که گفتگوی قلبی انسان با خدا است، ما را کمک می‌‌‌کند تا با خلوص تمام در حضور خدای متعال دعا کنیم تا صلح که گمشدۀ مردم است، در وطن و کشور ما حکم فرما شود و جنگ برای همیش خاتمه یابد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۰-۱۲ (۲۹ دقیقه)

داود برای شائول و یوناتان ماتم می‌کند

داود برای شائول و یوناتان ماتم می‌کند (کلام خدا برای شما )
داود مردی با ایمانی و وفادار به خدا بود. با شنیدن مرگ شائول داود آشکارا به لرزه شد و تمام روز روزه گرفته به گریه و سوگواری پرداختند. داود حرمت مقام شائول پادشاه برگزیده خدا را به عنوان خادم مسح شده خدا احترام قایل بود. ما هم باید به دولت مردان خود احترام قایل باشیم

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

شما منحیث پیروی عیسی مسیح امت کی هستین؟

شما منحیث پیروی عیسی مسیح امت کی هستین؟ (باشما)
چون قوم اسراییل از احکام خدا تمرد کرد، قوم جایگاه خودرا به عنوان قوم خاص خدااز دست دادند. در طول این عصر، کلیسا جایگاه لطف الهی راکه اسراییل از طریق نااطاعتی ازدست داده بود به دست آورد. پس از شماشنوندای گرامی دعوت میکنیم به این برنامه گوش دهید تا به اصل موضوع پی ببرید. تشکر

برنامه رادیویی شامل آیه ۹-۱۰ (۲۸ دقیقه)

بیا مرا پیروی کن. قسمت هشتم

بیا مرا پیروی کن. قسمت هشتم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۱-۱۲ (۳۰ دقیقه)

مصلوب شدن مسیح

مصلوب شدن مسیح (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۲ (۹ دقیقه)