رسالۀ اول پِترُس رسول

فصل سوم

زنان و شوهران

۱به همین طریق شما ای زنان، مُطیع شوهران خود باشید تا چنانچه بعضی از آن ها به کلام خدا ایمان ندارند به وسیلۀ رفتار شما ایمان آورند. بدون آنکه شما به آن ها چیزی بگوئید، ۲زیرا آن ها رفتار نیک و خدا ترسی شما را خواهند دید. ۳زیبایی شما در آرایش ظاهری نباشد که به آرایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد؛ ۴بلکه زیبایی شما از باطن باشد. درون خود را با گوهر فنا ناپذیر یک روح آرام و ملایم بیارائید، زیرا این نوع زیبائی در نظر خدا ارزش بسیار دارد. ۵به این طریق بود که زنان مقدسی که در قدیم به خدا توکل داشتند، خود را زیبا می ساختند. آن ها مُطیع شوهران خود بودند، ۶مثل سارا که از ابراهیم اطاعت کرده او را «سروَر» خطاب می نمود. پس اگر شما هم نیکوکاری کنید و از چیزی نترسید، دختران او خواهید بود.

۷و شما نیز ای شوهران، باید رفتار تان با همسر تان همیشه با ملاحظه باشد و چون آن ها جسماً ضعیف تر هستند و در فیض زندگی با شما سهیم و شریک می باشند، با عزت و احترام با آن ها رفتار کنید، مبادا دعاهای شما مستجاب نشود.

رنج و زحمت به خاطر مسیح

۸خلاصه ای برادران، یک فکر و یک دل باشید. یکدیگر را مثل برادر دوست بدارید و مهربان و فروتن باشید. ۹بدی را با بدی و لعنت را با لعنت جواب ندهید، بلکه به جای لعنت برکت بطلبید، زیرا خدا شما را دعوت کرده است تا برکت نصیب تان گردد. ۱۰زیرا نوشته شده است:

«هرکه بخواهد زندگی خوب و روزهای خوشی داشته باشد، دهان خود را از حرفهای زشت و لبان خود را از دروغ نگهدارد.

۱۱بدی را ترک کرده نیکی کند و صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نماید.

۱۲زیرا چشمان خداوند بر عادلان است، و گوشهای او آماده شنیدن دعاهای آن ها، اما از بدکاران روی گردان است.»

۱۳پس اگر شما به انجام آنچه نیکوست علاقه دارید، چه کسی به شما آسیبی خواهد رسانید؟ ۱۴اما اگر به خاطر عدالت رنج می بینید، خوشا به حال شما! از تهدیدات مردم نترسید و تشویش نکنید. ۱۵اما ترس مسیح در دلهای شما باشد و او را خداوند خود بدانید و اگر کسی علت امید شما را می پرسد، همیشه آمادۀ جواب باشید. ۱۶البته با ملایمت و احترام. وجدان شما همیشه پاک باشد تا حتی اگر به شما بی حرمتی شود، کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما بد می گویند، از گفتۀ خود شرمنده گردند. ۱۷زیرا اگر خواست خدا براین است که شما زحمت ببینید، بهتر است که به خاطر نیکوکاری باشد، نه برای بدکاری. ۱۸مثلاً خود مسیح یکبار برای همیشه به خاطر گناه شما مُرد، یعنی یک شخص بی گناه در راه گناهکاران مُرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. او از لحاظ جسم کشته شد اما از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد ۱۹و در روح به نزد ارواح محبوس رفت و به آن ها وعظ کرد. ۲۰اینها همان کسانی بودند که در آن وقت که نوح به ساختن کشتی مشغول بود و خدا با صبر و حوصله انتظار می کشید، اطاعت نکردند. عده ای کم، یعنی هشت نفر از آب گذشته نجات یافتند. ۲۱این آب نمونۀ تعمیدی است که اکنون شما را نجات می بخشد. منظور من شستشوی کثافات بدنی نیست، بلکه بیان کنندۀ آرزوی وجدان پاکی است که شوق به دیدن خدا دارد و به وسیلۀ رستاخیز مسیح نجات می یابد. ۲۲او به عالم بالا رفت و در دست راست خداست و تمام فرشتگان و قوتها و قدرت های آسمانی تحت فرمان او هستند.

Related content

Repentance Means Returning to God

Repentance Means Returning to God (Peace and Joy in Christ)
Repentance is an invitation from God to all human beings on earth; Asking for repentance or forgiveness paves the way for sinful man to return to God. Our repentance must be sincere and secret. Repentance is a way of reconciliation with God.

Radio programme reading v18 (30min)

A Husband's Responsibility to His Wife

A Husband's Responsibility to His Wife (With You)
When a man gets married, he should love and care for his wife as he loves and cares for himself. Anyone who loves his wife, loves himself. After marriage, the husband and wife become one, so the man ought to love his wife just as he loves his own body. As a man loves his body, he should love, nourish, and cherish his wife in the same way. This is the best guarantee for a happy and successful marriage. God created a woman so that her husband would love her and take care of her, not so that her husband would mistreat her.

Radio programme about v1-2 (28min)

The Life of a Couple From the Perspective of the Bible

The Life of a Couple From the Perspective of the Bible (With You)
When a believing couple follows God's principles, the result is a biblical marriage. A biblical marriage is balanced because Christ is the head of the husband and the wife. When the husband and wife are truly united, as in the picture of Christ united to the church, this is a real Bible-based marriage. When a couple has love and respect for each other, they will have a good and peaceful life.

Radio programme about v1 (28min)

A Husband's Responsibility to His Wife

A Husband's Responsibility to His Wife (With You)
When a man gets married, he should love and care for his wife as he loves and cares for himself. Anyone who loves his wife, loves himself. After marriage, the husband and wife become one, so the man ought to love his wife just as he loves his own body. As a man loves his body, he should love, nourish, and cherish his wife in the same way. This is the best guarantee for a happy and successful marriage. God created a woman so that her husband would love her and take care of her, not so that her husband would mistreat her.

Radio programme about v3-4 (28min)

A Husband's Responsibility to His Wife

A Husband's Responsibility to His Wife (With You)
When a man gets married, he should love and care for his wife as he loves and cares for himself. Anyone who loves his wife, loves himself. After marriage, the husband and wife become one, so the man ought to love his wife just as he loves his own body. As a man loves his body, he should love, nourish, and cherish his wife in the same way. This is the best guarantee for a happy and successful marriage. God created a woman so that her husband would love her and take care of her, not so that her husband would mistreat her.

Radio programme about v7 (28min)

Woman, Suitable Companion

Woman, Suitable Companion (With You)
God called every part of his creation good, but suddenly he said that one thing was not good: "It is not good that man should be alone". The man he created was not perfect in some way. He needed a suitable companion. In what sense could a woman be a suitable companion? First of all, Adam needed a companion to have children in the future. Second, all men need someone they can share their hearts with. Therefore, a man needs someone who is like him. Third, man needed someone to complete and complement him, someone who would make up for his shortcomings. In God’s eyes, man and woman are equal, but he created man for one purpose and woman for another purpose.

Radio programme about v7 (28min)

Peace With Our Fellow Man

Peace With Our Fellow Man (With You)
Just as a father or mother devotes themselves to serving their children, we should also be ready to dedicate ourselves to others. A Christian must love all people. Christians must love others in the same way that Christ loved us. A person who has love respects others. Someone who loves his brother or sister will protect their dignity and respect. We should always consider others better than ourselves. If we follow this simple principle, there will never be any division between us and our families.

Radio programme about v11 (28min)

Are Christians Allowed to Go to Any (Party)?

Are Christians Allowed to Go to Any (Party)? (Peace and Joy in Christ)
The reason why the party is popular among people is that they get a chance to gather with friends and relatives; Get to know other new people and have fun together. Christian fellowship has a vague concept called fellowship, which the Bible tells us that we are called to fellowship with Christ. Believers in Christ are not allowed to go to any immoral parties. Believers should resist temptations because we know that a bad companion corrupts a good person.

Radio programme about v15 (30min)

The Life of a Couple From the Perspective of the Bible

The Life of a Couple From the Perspective of the Bible (With You)
When a believing couple follows God's principles, the result is a biblical marriage. A biblical marriage is balanced because Christ is the head of the husband and the wife. When the husband and wife are truly united, as in the picture of Christ united to the church, this is a real Bible-based marriage. When a couple has love and respect for each other, they will have a good and peaceful life.

Radio programme mainly about v7 (28min)

Women's Rights in Society and Marriage

Women's Rights in Society and Marriage (With You)
When I look at the Old Testament, it reminds me that: It is not good to be alone, so I will make a deputy for him. Adam needed a deputy because he could not do anything without him. Here the woman is referred to as the male deputy, neither a means of satisfying the sexual pleasures and needs of the man and obedience to the man, nor a field which must be planted wherever and wherever the man wishes, just to procreate. Be. The Bible even takes a woman to the crown of a man.

Radio programme mainly about v7 (29min)

 Chapter3 1-7 Marriage and Its Challenges

Chapter3 1-7 Marriage and Its Challenges (1 Peter for Everyone)
What would be the attitude of faithful wife towards their unbeliever husband? Is there a middle ground between women's unconditional obedience to their husbands and the extreme freedom of women? What were the reasons for the rapid growth of the Christian faith in the first centuries AD? What was the difference between the views of unbelieving families versus girls and families of faith? Was Peter's view of gender equality and women's rights truly revolutionary?

Book chapter includes v1-7

I Am a Christian. I Want to Marry. What Should I Do?

I Am a Christian. I Want to Marry. What Should I Do? (With You)

Radio programme includes v1-6 (30min)

Acid Was Sprayed on Two Girls in Herat

Acid Was Sprayed on Two Girls in Herat (Colour of Life)
Two girls are sprayed at anonymous people in Herat Park Progress Park. These two daughters, Angelina and Yekta Ahmadi, are the daughters of Aminullah Ahmadi, a civil rights activist in Herat. The police arrived one hour later.

Radio programme includes v7 (29min)

Parwanah, victim of tradations

Parwanah, victim of tradations (Colour of Life)
God created man to be good and excellent, and gave him the will to distinguish good from evil and light from darkness. But in spite of these blessings, you have given God in the present age that everyone is talking about science and knowledge. There are still people who sell or exchange their counterparts like other objects, or are the parents of the liver of their corners who have just stepped into the spring of youth, in front of a handful of money, the bride of people who are the sun of life. Sean is getting dark, and some parents have sacrificed their daughters for their mistakes, or for their sons, and are hurting them.

Radio programme includes v7 (29min)

Chapter3 8-16 the New Way of Life

Chapter3 8-16 the New Way of Life (1 Peter for Everyone)
Be one heart. Living in a new environment and conditions! Believers living in Western countries face the same problems as believers in other parts of the world. Problems of swimming opposite water flow. Seek peace and pursue it.

Book chapter includes v8-16

I Have Accepted Jesus. Now Why Do My Friends Persecute Me?

I Have Accepted Jesus. Now Why Do My Friends Persecute Me? (With You)

Radio programme includes v8-17 (30min)

Girls Who Lose Their Right to Marry

Girls Who Lose Their Right to Marry (Fellow Countryman)

Radio programme includes v8 (30min)

The Correct Way to Resolve Disputes

The Correct Way to Resolve Disputes (With You)

Radio programme includes v8-9 (29min)

 Sin

Sin (Cry of Woman)
Wanting to take revenge is something that causes more evil among us. According to the Bible revenge has never been a good solution. Because revenge does not solve but only increases the problem. Revenge has never been the solution throughout history. True followers of Jesus don’t even think about revenge because their hearts are full of love and forgiveness. Therefore, there is no need for revenge. God will judge all injustices. Taking revenge is not the way of Jesus. He has replaced it with forgiveness and love.

Radio programme includes v9 (30min)

How Can I Share About My Faith?

How Can I Share About My Faith? (With You)

Radio programme includes v15 (30min)

Why Do We Follow Jesus Christ?

Why Do We Follow Jesus Christ? (With You)
According to the Word of God, life is in Jesus Christ. When we follow Jesus and obedience to Jesus Christ, we understand and know the truth. We invite you cordial listeners to listen to this programme so you know the truth. Thanks

Radio programme includes v15 (29min)

Chapter 3: 17- 22 Suffering for Doing Right

Chapter 3: 17- 22 Suffering for Doing Right (1 Peter for Everyone)
The suffering of Jesus Christ, the going of Jesus Christ to imprisoned spirits, the ark of Noah, baptism! Are these issues related to each other? Did Jesus Christ triumph over all forces with His suffering and death? Do we, the followers of Jesus Christ, share in the victory?

Book chapter includes v17-22

Why Did Jesus Have to Die on the Cross?

Why Did Jesus Have to Die on the Cross?
Each day I notice the fingerprints of God around me. I see it in the sunrise or feel it in the warmth of my blankets on a cold winter night. Sometimes I see it in the rain and even the way a cup of coffee tastes. Why? Because these momentary pleasures are gifts. Each whisper of the essence of what eternity will be like with God. Had Jesus not died on the cross, these little moments would be empty distractions instead of eternal promises. The cross echoes the stories of what Jesus did for us. But some ask, “Why?” Why did Jesus have to die on the cross?

Article includes v18