0:00 / 0:00

نامۀ اول پِطرُس رسول

فصل سوم

روابط زن و شوهر

۱ به همین گونه شما ای زنان، از شوهران خود اطاعت کنید، تا چنانچه بعضی از آنها به کلام خدا ایمان نداشته باشند، بدون آن که یک کلمه هم بگویید رفتار شما، شوهران تان را کمک کند که ایمان بیاورند، ۲ زیرا آنها رفتار نیک و خدا ترسانۀ شما را خواهند دید. ۳ شما زیبایی را تنها در آرایش ظاهری مانند بافتن موها، پوشیدن زیورات طلایی و لباسهای زیبا جستجو نکنید، ۴ بلکه زیبایی واقعی همان آراستن قلب و باطن انسان است که از بین نمی رود و در روح فروتن و آرام قرار دارد که در نظر خدا بسیار با ارزش است. ۵ زیرا در گذشته زنان مقدسی که به خدا توکل داشتند، به این شیوه خود را زیبا می ساختند. آنها از شوهران خود اطاعت می کردند. ۶ مانند ساره که از ابراهیم اطاعت می کرد و او را سَروَر خطاب می نمود. اگر شما هم نیکوکار باشید و از هیچ چیز نترسید، در این صورت دختران او خواهید بود.

۷ همین گونه شما نیز ای شوهران، در زندگی با زنان تان با درک و فهم باشید و با آنها، چون که خلقت ظریف هستند، با احترام و عزت رفتار کنید زیرا که آنها نیز مانند شما وارثان فیض زندگی هستند، مبادا دعاهای شما مستجاب نشود.

رنج و زحمت به خاطر کارهای نیکو

۸ خلاصه این که همه یک فکر و یک دل باشید، به یکدیگر همدردی کنید، همدیگر را مانند برادر دوست داشته و دلسوز و فروتن باشید. ۹ بدی را با بدی و دشنام را با دشنام جواب ندهید بلکه به جای دشنام، برکت بطلبید زیرا خدا شما را فرا خوانده است تا وارث برکت شوید. ۱۰ چون نوشته شده است:

«هر کسی که آرزومند زندگی خوب است و دوست دارد که عمر طولانی داشته باشد،

دهان خود را از سخنان بد،

و لبهای خود را از دروغ نگهدارد.

۱۱ او باید از بدی دوری نموده و نیکویی کند

و صلح و سلامتی را بجوید و آن را دنبال نماید.

۱۲ زیرا چشمان خداوند به سوی عادلان است،

و گوشهای او برای شنیدن دعاهای آنها باز می باشد،

اما روی خداوند بر ضد شریران است.»

۱۳ اگر مشتاق نیکویی هستید چه کسی به شما ضرر خواهد رساند؟ ۱۴ خوشا به حال شما که به خاطر عدالت، جفا می بینید. از تهدیدهای مردم نترسید و تشویش نکنید. ۱۵ اما مسیح را در دلهای تان به عنوان خداوند خود بدانید. همیشه آمادۀ جواب دادن به کسی باشید که دلیل امید شما را می پرسد. اما جواب تان باید با ملایمت و احترام باشد. ۱۶ وجدانهای صاف و پاک داشته باشید تا اگر وقتی به شما دشنام می دهند یا از رفتار نیک شما در مسیح به بدی یاد می کنند، از گفتار خود شرمنده شوند. ۱۷ زیرا اگر خواست خدا بر این است که شما رنج ببینید، بهتر است به خاطر نیکوکاری باشد نه به خاطر بدکاری.

۱۸ زیرا مسیح نیز یکبار برای گناهان بشر رنج کشید، او یک شخص بیگناه بود که به جای گناهکاران مُرد تا شما را در حضور خدا بیاورد. او جسماً مُرد اما در روح به زندگی خود ادامه داد ۱۹ و به پیش ارواح محبوس رفت و برای آنها موعظه کرد، ۲۰ زیرا آنها کسانی بودند که در آن وقت که نوح به ساختن کشتی مشغول بود و خدا با صبر و حوصله انتظار می کشید، اطاعت نکردند. تنها عده یی کم یعنی هشت نفر از آب گذشته و نجات یافتند. ۲۱ این آب نشانۀ تعمیدی است که اکنون شما را نجات می بخشد. هدف از تعمید شُست و شوی کثافات بدن نیست بلکه درخواست به خدا برای عطای وجدان پاک است که به وسیلۀ رستاخیز عیسای مسیح این نجات نصیب تان می گردد. ۲۲ عیسای مسیح به عالم بالا رفت و حالا در دست راست خداست و تمام فرشته گان و قدرتهای روحانی زیر فرمان او هستند.

Related content

Repentance Means Returning to God

Repentance Means Returning to God (Peace and Joy in Christ)
Repentance is an invitation from God to all human beings on earth; Asking for repentance or forgiveness paves the way for sinful man to return to God. Our repentance must be sincere and secret. Repentance is a way of reconciliation with God.

Radio programme reading v18 (30min)

A Husband's Responsibility to His Wife

A Husband's Responsibility to His Wife (With You)
When a man gets married, he should love and care for his wife as he loves and cares for himself. Anyone who loves his wife, loves himself. After marriage, the husband and wife become one, so the man ought to love his wife just as he loves his own body. As a man loves his body, he should love, nourish, and cherish his wife in the same way. This is the best guarantee for a happy and successful marriage. God created a woman so that her husband would love her and take care of her, not so that her husband would mistreat her.

Radio programme about v1-2 (28min)

The Life of a Couple From the Perspective of the Bible

The Life of a Couple From the Perspective of the Bible (With You)
When a believing couple follows God's principles, the result is a biblical marriage. A biblical marriage is balanced because Christ is the head of the husband and the wife. When the husband and wife are truly united, as in the picture of Christ united to the church, this is a real Bible-based marriage. When a couple has love and respect for each other, they will have a good and peaceful life.

Radio programme about v1 (28min)

A Husband's Responsibility to His Wife

A Husband's Responsibility to His Wife (With You)
When a man gets married, he should love and care for his wife as he loves and cares for himself. Anyone who loves his wife, loves himself. After marriage, the husband and wife become one, so the man ought to love his wife just as he loves his own body. As a man loves his body, he should love, nourish, and cherish his wife in the same way. This is the best guarantee for a happy and successful marriage. God created a woman so that her husband would love her and take care of her, not so that her husband would mistreat her.

Radio programme about v3-4 (28min)

A Husband's Responsibility to His Wife

A Husband's Responsibility to His Wife (With You)
When a man gets married, he should love and care for his wife as he loves and cares for himself. Anyone who loves his wife, loves himself. After marriage, the husband and wife become one, so the man ought to love his wife just as he loves his own body. As a man loves his body, he should love, nourish, and cherish his wife in the same way. This is the best guarantee for a happy and successful marriage. God created a woman so that her husband would love her and take care of her, not so that her husband would mistreat her.

Radio programme about v7 (28min)

Woman, Suitable Companion

Woman, Suitable Companion (With You)
God called every part of his creation good, but suddenly he said that one thing was not good: "It is not good that man should be alone". The man he created was not perfect in some way. He needed a suitable companion. In what sense could a woman be a suitable companion? First of all, Adam needed a companion to have children in the future. Second, all men need someone they can share their hearts with. Therefore, a man needs someone who is like him. Third, man needed someone to complete and complement him, someone who would make up for his shortcomings. In God’s eyes, man and woman are equal, but he created man for one purpose and woman for another purpose.

Radio programme about v7 (28min)

Peace With Our Fellow Man

Peace With Our Fellow Man (With You)
Just as a father or mother devotes themselves to serving their children, we should also be ready to dedicate ourselves to others. A Christian must love all people. Christians must love others in the same way that Christ loved us. A person who has love respects others. Someone who loves his brother or sister will protect their dignity and respect. We should always consider others better than ourselves. If we follow this simple principle, there will never be any division between us and our families.

Radio programme about v11 (28min)

Are Christians Allowed to Go to Any (Party)?

Are Christians Allowed to Go to Any (Party)? (Peace and Joy in Christ)
The reason why the party is popular among people is that they get a chance to gather with friends and relatives; Get to know other new people and have fun together. Christian fellowship has a vague concept called fellowship, which the Bible tells us that we are called to fellowship with Christ. Believers in Christ are not allowed to go to any immoral parties. Believers should resist temptations because we know that a bad companion corrupts a good person.

Radio programme about v15 (30min)

The Life of a Couple From the Perspective of the Bible

The Life of a Couple From the Perspective of the Bible (With You)
When a believing couple follows God's principles, the result is a biblical marriage. A biblical marriage is balanced because Christ is the head of the husband and the wife. When the husband and wife are truly united, as in the picture of Christ united to the church, this is a real Bible-based marriage. When a couple has love and respect for each other, they will have a good and peaceful life.

Radio programme mainly about v7 (28min)

Women's Rights in Society and Marriage

Women's Rights in Society and Marriage (With You)
When I look at the Old Testament, it reminds me that: It is not good to be alone, so I will make a deputy for him. Adam needed a deputy because he could not do anything without him. Here the woman is referred to as the male deputy, neither a means of satisfying the sexual pleasures and needs of the man and obedience to the man, nor a field which must be planted wherever and wherever the man wishes, just to procreate. Be. The Bible even takes a woman to the crown of a man.

Radio programme mainly about v7 (29min)

I Am a Christian. I Want to Marry. What Should I Do?

I Am a Christian. I Want to Marry. What Should I Do? (With You)

Radio programme includes v1-6 (30min)

Acid Was Sprayed on Two Girls in Herat

Acid Was Sprayed on Two Girls in Herat (Colour of Life)
Two girls are sprayed at anonymous people in Herat Park Progress Park. These two daughters, Angelina and Yekta Ahmadi, are the daughters of Aminullah Ahmadi, a civil rights activist in Herat. The police arrived one hour later.

Radio programme includes v7 (29min)

Parwanah, victim of tradations

Parwanah, victim of tradations (Colour of Life)
God created man to be good and excellent, and gave him the will to distinguish good from evil and light from darkness. But in spite of these blessings, you have given God in the present age that everyone is talking about science and knowledge. There are still people who sell or exchange their counterparts like other objects, or are the parents of the liver of their corners who have just stepped into the spring of youth, in front of a handful of money, the bride of people who are the sun of life. Sean is getting dark, and some parents have sacrificed their daughters for their mistakes, or for their sons, and are hurting them.

Radio programme includes v7 (29min)

I Have Accepted Jesus. Now Why Do My Friends Persecute Me?

I Have Accepted Jesus. Now Why Do My Friends Persecute Me? (With You)

Radio programme includes v8-17 (30min)

Girls Who Lose Their Right to Marry

Girls Who Lose Their Right to Marry (Fellow Countryman)

Radio programme includes v8 (30min)

The Correct Way to Resolve Disputes

The Correct Way to Resolve Disputes (With You)

Radio programme includes v8-9 (29min)

 Sin

Sin (Cry of Woman)
Wanting to take revenge is something that causes more evil among us. According to the Bible revenge has never been a good solution. Because revenge does not solve but only increases the problem. Revenge has never been the solution throughout history. True followers of Jesus don’t even think about revenge because their hearts are full of love and forgiveness. Therefore, there is no need for revenge. God will judge all injustices. Taking revenge is not the way of Jesus. He has replaced it with forgiveness and love.

Radio programme includes v9 (30min)

How Can I Share About My Faith?

How Can I Share About My Faith? (With You)

Radio programme includes v15 (30min)

Why Do We Follow Jesus Christ?

Why Do We Follow Jesus Christ? (With You)
According to the Word of God, life is in Jesus Christ. When we follow Jesus and obedience to Jesus Christ, we understand and know the truth. We invite you cordial listeners to listen to this programme so you know the truth. Thanks

Radio programme includes v15 (29min)