۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ اول پِطرُس رسول

فصل سوم

روابط زن و شوهر

۱ به همین گونه شما ای زنان، از شوهران خود اطاعت کنید، تا چنانچه بعضی از آنها به کلام خدا ایمان نداشته باشند، بدون آن که یک کلمه هم بگویید رفتار شما، شوهران تان را کمک کند که ایمان بیاورند، ۲ زیرا آنها رفتار نیک و خدا ترسانۀ شما را خواهند دید. ۳ شما زیبایی را تنها در آرایش ظاهری مانند بافتن موها، پوشیدن زیورات طلایی و لباسهای زیبا جستجو نکنید، ۴ بلکه زیبایی واقعی همان آراستن قلب و باطن انسان است که از بین نمی رود و در روح فروتن و آرام قرار دارد که در نظر خدا بسیار با ارزش است. ۵ زیرا در گذشته زنان مقدسی که به خدا توکل داشتند، به این شیوه خود را زیبا می ساختند. آنها از شوهران خود اطاعت می کردند. ۶ مانند ساره که از ابراهیم اطاعت می کرد و او را سَروَر خطاب می نمود. اگر شما هم نیکوکار باشید و از هیچ چیز نترسید، در این صورت دختران او خواهید بود.

۷ همین گونه شما نیز ای شوهران، در زندگی با زنان تان با درک و فهم باشید و با آنها، چون که خلقت ظریف هستند، با احترام و عزت رفتار کنید زیرا که آنها نیز مانند شما وارثان فیض زندگی هستند، مبادا دعاهای شما مستجاب نشود.

رنج و زحمت به خاطر کارهای نیکو

۸ خلاصه این که همه یک فکر و یک دل باشید، به یکدیگر همدردی کنید، همدیگر را مانند برادر دوست داشته و دلسوز و فروتن باشید. ۹ بدی را با بدی و دشنام را با دشنام جواب ندهید بلکه به جای دشنام، برکت بطلبید زیرا خدا شما را فرا خوانده است تا وارث برکت شوید. ۱۰ چون نوشته شده است:

«هر کسی که آرزومند زندگی خوب است و دوست دارد که عمر طولانی داشته باشد،

دهان خود را از سخنان بد،

و لبهای خود را از دروغ نگهدارد.

۱۱ او باید از بدی دوری نموده و نیکویی کند

و صلح و سلامتی را بجوید و آن را دنبال نماید.

۱۲ زیرا چشمان خداوند به سوی عادلان است،

و گوشهای او برای شنیدن دعاهای آنها باز می باشد،

اما روی خداوند بر ضد شریران است.»

۱۳ اگر مشتاق نیکویی هستید چه کسی به شما ضرر خواهد رساند؟ ۱۴ خوشا به حال شما که به خاطر عدالت، جفا می بینید. از تهدیدهای مردم نترسید و تشویش نکنید. ۱۵ اما مسیح را در دلهای تان به عنوان خداوند خود بدانید. همیشه آمادۀ جواب دادن به کسی باشید که دلیل امید شما را می پرسد. اما جواب تان باید با ملایمت و احترام باشد. ۱۶ وجدانهای صاف و پاک داشته باشید تا اگر وقتی به شما دشنام می دهند یا از رفتار نیک شما در مسیح به بدی یاد می کنند، از گفتار خود شرمنده شوند. ۱۷ زیرا اگر خواست خدا بر این است که شما رنج ببینید، بهتر است به خاطر نیکوکاری باشد نه به خاطر بدکاری.

۱۸ زیرا مسیح نیز یکبار برای گناهان بشر رنج کشید، او یک شخص بیگناه بود که به جای گناهکاران مُرد تا شما را در حضور خدا بیاورد. او جسماً مُرد اما در روح به زندگی خود ادامه داد ۱۹ و به پیش ارواح محبوس رفت و برای آنها موعظه کرد، ۲۰ زیرا آنها کسانی بودند که در آن وقت که نوح به ساختن کشتی مشغول بود و خدا با صبر و حوصله انتظار می کشید، اطاعت نکردند. تنها عده یی کم یعنی هشت نفر از آب گذشته و نجات یافتند. ۲۱ این آب نشانۀ تعمیدی است که اکنون شما را نجات می بخشد. هدف از تعمید شُست و شوی کثافات بدن نیست بلکه درخواست به خدا برای عطای وجدان پاک است که به وسیلۀ رستاخیز عیسای مسیح این نجات نصیب تان می گردد. ۲۲ عیسای مسیح به عالم بالا رفت و حالا در دست راست خداست و تمام فرشته گان و قدرتهای روحانی زیر فرمان او هستند.