0:00 / 0:00

نامۀ اول پِطرُس رسول

فصل چهارم

زندگی کردن مطابق خواست خدا

۱ همان گونه که مسیح جسماً رنج کشید، شما نیز خود را برای همین کار آماده سازید. زیرا کسی که در جسم خود رنج کشیده باشد، دیگر گرفتار گناه نمی شود ۲ بلکه تا آخر عمر خود مطابق ارادۀ خدا زندگی خواهد کرد، نه با خواهشهای نفسانی. ۳ زیرا شما در گذشته وقت زیاد را صرف کارهایی که بی ایمانان انجام می دادند، کرده اید. در آن وقت زندگی شما در بی بند و باری، شهوترانی، مستی، عیاشی، محافل شراب خوری و بُت پرستی شرم آور سپری می شد. ۴ اکنون که شما با آنها در این محافل بی بند و بار شرکت نمی کنید، به این سبب از شما بدگویی می کنند. ۵ اما آنها در برابر آن خدایی که زنده گان و مُرده گان را داوری خواهد کرد، جوابگو هستند. ۶ به همین دلیل خبر خوش حتی به مُرده گان نیز موعظه شد، اگر چه آنها جسماً مورد داوری قرار گرفتند، در روح دارای زندگی اند، همان طوری که خدا زنده است.

استفادۀ درست از تحفه های روحانی

۷ پایان همه چیز نزدیک است، پس باید حواس تان جمع و در دعا، جدی و هوشیار باشید. ۸ مهمتر از همه، محبت بی آلایش به یکدیگر داشته باشید، زیرا محبت گناهان زیادی را می پوشاند. ۹ بدون شکایت مهمان نوازی کنید. ۱۰ به عنوان کسانی که برکتهای گوناگون را از خدا دریافت کرده اید، تحفه های روحانی خود را برای خدمت دیگران به کار ببرید. ۱۱ اگر کسی موعظه می کند، پیام خدا را موعظه کند و اگر کسی خدمت می کند، با قدرتی که خدا به او عطا کرده است خدمت کند، تا در همه چیز خدا به وسیلۀ عیسای مسیح جلال یابد. همه جلال و قدرت تا به ابد از آن اوست! آمین.

رنج کشیدن به خاطر ایمان

۱۲ ای عزیزان! اگر به آزمایشهای دردناک دچار می شوید، تعجب نکنید و چنان رفتار نکنید که گویی چیز عجیب برای شما پیش آمده است. ۱۳ بلکه از این شاد باشید که در رنجهای مسیح شریک شده اید تا وقتی او با شکوه و جلالش ظاهر می شود، خوشی شما کامل گردد. ۱۴ هرگاه به خاطر نام مسیح توهین می شوید، خوشحال باشید، زیرا روح پُر جلال خدا همیشه با شما خواهد بود. ۱۵ هیچ یک از شما نباید به نام قاتل، دزد، شخص بدکار یا مداخله گر دچار رنج شود. ۱۶ اگر کسی به عنوان پیرو مسیح رنج را متحمل می شود، نباید احساس شرم کند بلکه برای این که نام مسیح را بر خود دارد، خدا را ستایش کند.

۱۷ وقت آن رسیده است که داوری بر فرزندان خدا شروع شود. اگر داوری اول از ما شروع شده است، پس داوری بر کسانی که خبر خوش خدا را اطاعت نکرده و رد کردند، چگونه خواهد بود؟ ۱۸ اگر نجات عادلان این قدر دشوار است، عاقبت گناهکاران و اشخاص دور از خدا چه خواهد بود؟ ۱۹ پس کسانی که مطابق ارادۀ خدا دچار رنج و زحمت می گردند به نیکوکاری خویش ادامه دهند و جان خود را به دست خداوندی که آنها را خلق کرده است و همیشه به وعده های خود وفا می کند، بسپارند.

Related content

Girls in Black Veils in Society

Girls in Black Veils in Society (With You)
Women and girls shouldn’t wear black veils, darkening their world because of men’s lack of self-control. It is a man’s moral responsibility to have self-control. Men, particularly Taliban or Mujahideen, who claim, “We are fighting in God’s way”, should control their own eyes and ears. They should not give in to their sinful nature when they see a woman’s hair or simply hear the clicking of a lady’s high heels. Human beings are the highest form of God’s creation. We should not be like animals that cannot control themselves when they see the opposite sex.

Radio programme about v2-5 (28min)

New Creation and Money

New Creation and Money (Life of Jesus)
This programme talks about wealth and assets and whether wealth is good or not?

Radio programme about v9-10

The Response of the Disciples of Jesus Christ to Persecution

The Response of the Disciples of Jesus Christ to Persecution (With You)
If we suffer, or are insulted or tortured for the sake of Jesus Christ, we will share in his future glory. When Christ comes again to this world, we will be a hundred times happier to see him. Therefore, may we turn our thoughts and attention to Jesus Christ and his glory, the glory that we will share in one day, provided that we remain steadfast and firm in him. If we are insulted and if we suffer for Christ's sake, it will be a source of blessing for us.

Radio programme about v13-16 (28min)

True Faith

True Faith (With You)
God allows His children to encounter spiritual trials and experiences in order to train us. We may have become lazy in our spiritual life, or we may have strayed away from Him for a time. God can use difficult spiritual experiences to bring us back to His way. But when these hardships come upon us, we must not lose faith. On the contrary, it is up to us to praise God with thanksgiving and joy in the midst of the tough times of life, because we know that these trials will strengthen our faith and increase our patience.

Radio programme mainly about v12-13 (30min)

A New Attitude Towards Serving

A New Attitude Towards Serving (Reflections on Life 2)
As Jesus taught us and showed us; let us serve one another with love and with a joyful heart without expecting reward or praise.

TV show refers to v10 (29min)