رسالۀ اول پِترُس رسول

فصل چهارم

تبدیل شدن زندگی ما

۱پس چون مسیح درد و رنج های جسمانی را کشید، شما نیز خود را برای همین کار آماده سازید. زیرا کسی که درد و رنج کشیده است، دیگر گرفتار گناه نمی شود ۲و تا آخر عمر خود مطابق ارادۀ خدا زندگی خواهد کرد، نه به هدایت شهوات نفسانی، ۳زیرا شما در گذشته به قدر کافی وقت خود را صرف کارهایی که خدا ناشناسان، خواهش انجام آن را دارند، کرده اید. در آن وقت زندگی شما در هرزگی، شهوترانی، مستی، عیاشی، مجالس میگساری، و بت پرستی شرم آور سپری می شد ۴و اکنون آن ها از اینکه شما دیگر در چنین زندگی بی بند و بار با آن ها شرکت نمی کنید تعجب می کنند و از شما بد می گویند. ۵اما آن ها روزی باید حساب خود را به خدایی که برای داوری زندگان و مردگان آماده است، پس بدهند. ۶چرا به مردگان بشارت داده شد؟ برای اینکه آن ها اگرچه مثل همۀ آدمیان در جسم مورد داوری قرار گرفتند، در روح دارای زندگی شوند، همان طوری که خدا زنده است.

عطایای خدا به ایمانداران

۷پایان همه چیز نزدیک است. باید حواس شما جمع باشد و با هوشیاری و خودداری دعا کنید. ۸مهمتر از همه، محبت تان نسبت به یکدیگر جدی و قوی باشد، زیرا محبت گناهان زیادی را می پوشاند. ۹با خوشحالی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر مهمان نوازی کنید. ۱۰به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است، استعدادها و عطایای خود را برای خیریت دیگران به کار ببرید. ۱۱مثلاً کسی که وعظ می کند، طوری سخن بگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد و آنکه خدمت می کند با قدرتی که خدا به او عطا می فرماید، خدمت کند تا از این راه خدا در همه چیز به وسیلۀ عیسی مسیح جلال یابد. بلی، جلال و قدرت تا به ابد از آن او باد، آمین.

رنج و زحمت یک فرد مسیحی

۱۲ای عزیزان، از آزمایش های سختی که برای امتحان شما پیش می آید، تعجب نکنید و طوری رفتار ننمائید که گویی امری غیر عادی برای شما پیش آمده است. ۱۳در عوض از اینکه در رنج های مسیح شریک شده اید، شادمان باشید تا در وقتی که جلال او ظاهر می شود شادی و خوشی شما کامل گردد. ۱۴خوشا به حال شما اگر به خاطر نام مسیح به شما دشنام دهند، زیرا در آن صورت روح پُر جلال خدا در شما ساکن است. ۱۵امیدوارم که شما هرگز به خاطر قتل یا دزدی یا بدکاری یا دخالت دچار زحمت نشده باشید. ۱۶اما اگر به عنوان یک مسیحی، رنج می بینید ناراحت نشوید، بلکه برای اینکه نام مسیح را بر خود دارید، خدا را شکر کنید.

۱۷وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین کسانی هستیم که داوری می شویم، نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردند چه خواهد بود؟ ۱۸و اگر نجات عادلان اینقدر دشوار است، عاقبت گناهکاران و اشخاص دور از خدا چه خواهد بود؟ ۱۹بنابراین، اگر کسی مطابق ارادۀ خدا، دچار رنج و زحمت شده است، جان خود را به دست آفریدگاری که همیشه به وعده های خود وفا می کند بسپارد و به نیکوکاری خود ادامه دهد.

Related content

Girls in Black Veils in Society

Girls in Black Veils in Society (With You)
Women and girls shouldn’t wear black veils, darkening their world because of men’s lack of self-control. It is a man’s moral responsibility to have self-control. Men, particularly Taliban or Mujahideen, who claim, “We are fighting in God’s way”, should control their own eyes and ears. They should not give in to their sinful nature when they see a woman’s hair or simply hear the clicking of a lady’s high heels. Human beings are the highest form of God’s creation. We should not be like animals that cannot control themselves when they see the opposite sex.

Radio programme about v2-5 (28min)

New Creation and Money

New Creation and Money (Life of Jesus)
This programme talks about wealth and assets and whether wealth is good or not?

Radio programme about v9-10

The Response of the Disciples of Jesus Christ to Persecution

The Response of the Disciples of Jesus Christ to Persecution (With You)
If we suffer, or are insulted or tortured for the sake of Jesus Christ, we will share in his future glory. When Christ comes again to this world, we will be a hundred times happier to see him. Therefore, may we turn our thoughts and attention to Jesus Christ and his glory, the glory that we will share in one day, provided that we remain steadfast and firm in him. If we are insulted and if we suffer for Christ's sake, it will be a source of blessing for us.

Radio programme about v13-16 (28min)

True Faith

True Faith (With You)
God allows His children to encounter spiritual trials and experiences in order to train us. We may have become lazy in our spiritual life, or we may have strayed away from Him for a time. God can use difficult spiritual experiences to bring us back to His way. But when these hardships come upon us, we must not lose faith. On the contrary, it is up to us to praise God with thanksgiving and joy in the midst of the tough times of life, because we know that these trials will strengthen our faith and increase our patience.

Radio programme mainly about v12-13 (30min)

Chapter 4: 1-11 Transformed Living

Chapter 4: 1-11 Transformed Living (1 Peter for Everyone)
What were the values of our past life? New life and problems of not being in the same color with society! Value the time to do the service we have been commissioned to do. What does it mean to preach to the dead? Harassment for our faith is like testing gold and silver in the fire.

Book chapter includes v1-11

Chapter 4 12-19 Sharing the Messiah’s Sufferings

Chapter 4 12-19 Sharing the Messiah’s Sufferings (1 Peter for Everyone)
Aren't we really surprised by the trials we face? Can suffering bring treasure? Are believers in Jesus Christ also judged? What is the meaning of "I beat the shepherd to scatter the sheeps"? The Impact of Our Loyalty to God on Our Faithful Lives!

Book chapter includes v12-19