Afghan Bibles
English · دری · پښتو

رسالۀ پولُس رسول به اِفِسُسیان

فصل دوم

از موت به زندگی

۱در گذشته، شما به علت خطایا و گناهان خود مُرده بودید. ۲و در راه های کج این دنیا قدم می گذاشتید و از سردار قدرت های هوا، یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می کند، پیروی می کردید. ۳در آن زمان، ما همچون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودیم. درست مانند دیگر آدمیان ما نیز طبیعتاً سزاوار خشم و غضب خدا بودیم. ۴اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که ۵اگرچه به علت خطاهای خود مُرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید (از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید.) ۶و در مسیح ما را سرافراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید. ۷تا ثروت عظیم و بی قیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما، در مسیح عیسی در زمان های آینده نمایان سازد. ۸زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. ۹این نجات نتیجۀ اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود فخر کند، ۱۰زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم، بجا آوریم.

اتحاد در مسیح

۱۱بنابراین به خاطر داشته باشید که شما در گذشته جسماً جزو اشخاص دور از خدا بودید و به وسیلۀ اهل ختنه (یعنی یک عمل جسمانی که به دست انسان صورت می گیرد) «نامختون» نامیده می شدید. ۱۲در آن زمان از مسیح دور بودید و از برتری قوم اسرائیل محروم و از پیمان هایی که بر وعده های خدا استوار بود، بی بهره بودید. شما در این دنیا بدون امید و بدون خدا به سر می بردید، ۱۳اما اکنون شما که دور بودید به وسیلۀ مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده اید. ۱۴زیرا مسیح صلح و سلامتی ما است و این دو یعنی یهود و غیر یهود را با هم یکی ساخته است. او با بدن جسمانی خود دیواری که آنها را از هم جدا می کرد و دشمنان یکدیگر می ساخت در هم شکست. ۱۵زیرا شریعت را با مقررات و احکامش، در بدن خود باطل کرد، تا از این دو دسته در خود یک انسانیت نو را بوجود آورد و صلح و سلامتی را میسر بسازد. ۱۶مسیح با مرگ خود بر روی صلیب، این دو را در یک بدن واحد دوستان خدا گردانید، تا دشمنی دو جانبه یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد. ۱۷به این سبب بود که مسیح آمد و مژدۀ صلح را به شما که دور بودید و آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد. ۱۸اکنون هر دو به وسیلۀ مسیح اجازه داریم که در یک روح یعنی روح القدس به حضور خدای پدر بیائیم.

۱۹پس شما غیر یهودیان دیگر بیگانه و اجنبی نیستید بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضای خانوادۀ خدا هستید. ۲۰شما بر تهدابی که به دست رسولان و انبیاء نهاده شد، بنا شده اید و مسیح عیسی سنگ اصلی آن است. ۲۱در پیوستگی با اوست که تمام عمارت به هم پیوست می گردد و رفته رفته در خداوند به صورت یک خانۀ مقدس در می آید. ۲۲شما نیز در پیوستگی با او و همراه دیگران به صورت مکانی بنا خواهید شد که خدا به وسیلۀ روح خود در آن زندگی می کند.

Related content

Interest in Worldly Things

Interest in Worldly Things (With You)
Impure pleasure leads people to sin. But in his epistle, James, the brother of Jesus Christ and the leader of the Jerusalem church, is not just talking about bad inclinations. Rather, he is speaking about those seemingly pure and good desires that spring from selfishness. For example, studying, working day and night, and seeking success and diligently pursuing a career are all good—but it is possible that someone wants these things for purely selfish motives. Why do these inclinations and desires cause controversy and strife? It is because they come from selfishness. We seek them for our own gain. Our motivation for work, study, and effort is to benefit ourselves. We are not in building the kingdom of God or helping others or glorifying God. Our seemingly pure desires are only for our personal profit. This is selfishness, and any selfishness is sin.

Radio programme about v۱-۲ (۲۸min)

New Years, 1389

New Years, 1389 (Seasonal Programmes)
Nowruz and the beginning of spring is a good opportunity to not only thank God for all the new things and spiritual blessings, but also to allow the Spirit of God to do something new in our hearts and change us in such a way that Others can recognize that we in Christ are a new creation ٠

Radio programme mainly about v۴-۵ (۳۰min)

God's Grace

God's Grace (With You)
Grace is the gift of God's salvation to us which we receive freely through Jesus Christ. By faith we accept this gift. Believing does not mean that we do something. Rather, it means that we accept God's gift of salvation by faith. Faith itself is a gift from God. Faith comes into being by hearing the Word of God. We cannot gain faith by our own efforts.

Radio programme mainly about v۸ (۲۹min)

Faith and Action

Faith and Action (With You)
It is very easy to say, “I have faith”, but faith that is only in words is useless. We must ask ourselves, “Do I have true faith?” We are saved only by true faith. How do we know if our faith is real or not? The way to recognize this is easy. Our actions show us if our faith is true or not. The truth of our faith will be proved by acts of love and obedience. If good works do not accompany our faith, then that faith is empty, and it has no power to save anyone. True faith is like love, which must be demonstrated by loving works.

Radio programme mainly about v۸-۱۰ (۲۹min)

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved (With You)
We cannot save ourselves. Instead, we are saved by believing in Jesus Christ. Therefore, salvation is a free gift of God's mercy that we receive by our faith in Jesus Christ. This is not because of our effort and hard work, but a gift from God. Salvation is not the result of our good works, so no one can boast. The Bible says that if salvation came through our own efforts, no one would be saved.

Radio programme mainly about v۸-۹ (۲۹min)

What does it mean to be a Christian?

What does it mean to be a Christian? (Who is a Christian?)

Radio programme includes v۸-۹ (۳۰min)