0:00 / 0:00
Previous chapter

نامۀ پولُس رسول به اِفِسُسیان

فصل اول

۱ از سوی پولُس که به ارادۀ خدا، رسول عیسای مسیح می باشد، به ایمانداران ساکن در شهر اِفِسُس که به عیسای مسیح وفادار هستند:

۲ فیض و سلامتی از طرف پدر آسمانی ما خدا و سَروَر ما عیسای مسیح، به شما باد.

برکت روحانی با مسیح

۳ متبارک است خدا، پدر سَروَر ما عیسای مسیح، زیرا او ما را که متعلق به مسیح هستیم از هر نوع برکت های روحانی در جایگاه آسمانی بهره مند ساخته است. ۴‏-۵ زیرا خدا ما را پیش از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در حضور او مقدس و بی عیب باشیم. او از روی محبت و ارادۀ خود، از قبل تصمیم گرفت که ما را از طریق عیسای مسیح، فرزندان خود بشمارد. ۶ خدا را برای این فیض پُر جلالش که از طریق پسر عزیزش به ما سخاوتمندانه بخشیده است، ستایش می کنیم. ۷ زیرا خدا به وسیلۀ خون مسیح، ما را نجات داد یعنی گناهان ما را بخشید. این نتیجۀ فیض بی اندازۀ اوست ۸ که از حکمت و دانایی خود به فراوانی به ما بخشیده است. ۹ خدا راز ارادۀ خود را به ما آشکار ساخت و مطابق با لطف خود این هدف را به وسیلۀ عیسای مسیح انجام داد. ۱۰ این نقشه زمانی کامل می گردد که همه چیز، چه در آسمان و چه در زمین، تحت فرمان مسیح متحد گردند.

۱۱ خدایی که همه چیز را مطابق اراده و نقشۀ خود انجام می دهد، ما را انتخاب کرد تا متعلق به مسیح شویم. زیرا ما را از ابتدا مطابق ارادۀ خویش برگزیده بود. ۱۲ پس ما چون اولین کسانی بودیم که به مسیح امید بستیم، باید جلال و عظمت خدا را ستایش کنیم. ۱۳ شما نیز وقتی کلام راستی یعنی مژدۀ نجات را شنیدید، به مسیح ایمان آوردید و خدا، روح مقدس خود را که وعده کرده بود، به شما فرستاد و به این ترتیب مُهر مالکیت خود را بر شما گذاشت. ۱۴ روح مقدس ضامن آن است که آنچه را خدا وعده داده است، به ما عطا خواهد نمود و به ما اطمینان می دهد که متعلقان خود را نجات می بخشد، تا جلال و عظمت خدا را ستایش کنیم.

شکرگزاری و دعای پولُس رسول

۱۵ به این سبب، چون از ایمان شما به عیسای مسیح و محبت شما به همۀ ایمانداران با خبر شدم، ۱۶ از شکرگزاری به درگاه خدا به خاطر شما دست نمی کشم و همیشه شما را در دعاهایم به یاد می آورم. ۱۷ من دعا می کنم که خدای سَروَر ما عیسای مسیح، یعنی آن پدر پُر جلال، روح حکمت و مکاشفه را به شما ببخشد تا خدا را بهتر بشناسید. ۱۸ دعا می کنم که چشمان دل تان روشن شود و بدانید که به کدام امید دعوت شده اید و درک کنید که خدا چه برکت پُر شکوهی را از سرمایۀ بی پایان خود به ایمانداران وعده کرده است ۱۹ و عظمت بی اندازۀ قدرت او را که در ما ایمانداران در کار است، بفهمید. ۲۰ این همان قدرت بزرگ خداست که مسیح را پس از مرگ دوباره زنده کرد و به دست راست خود در جایگاه آسمانی نشاند. ۲۱ خدا او را بالاتر از هر حکومت و سلطنت روحانی و دنیوی، هر قدرت و مقام والای دیگر که بتوان از آن نام بُرد، قرار داد تا نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای آینده نیز این مقام عالی را داشته باشد. ۲۲ خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و اراده فرمود که او برای کلیسا سَرِ همه باشد. ۲۳ کلیسا بدن اوست و او این اجتماع ایمانداران و همۀ کاینات را با حضور خود پُر می سازد.

Previous chapter

Related content

Our War Is Not With Humans

Our War Is Not With Humans (Peace and Joy in Christ)
We can fight the devil with the help of God's power, because God is much bigger and stronger than Satan. After putting on the battle uniform, we must know these facts about our enemy: First, he is a spirit and invisible that cannot be seen. Second, as we mentioned before, he is very strong. Thirdly, he is very wicked and cruel and a liar. He is the leader of all the spiritual forces of evil. There is no sign of mercy and goodness in him. But the Holy Spirit, the Holy Spirit of God, is strong and stronger, which is present only in believers in Christ.

Radio programme reading v20-21 (30min)

Eid al-Adha and Sacrifice

Eid al-Adha and Sacrifice (With You)
Jesus Christ came to this world to save mankind. This was essential because without redemption and forgiveness of sins, we cannot become children of God. For the redemption of mankind, it was necessary that God's only Son, Jesus Christ, should come to this world and be sacrificed to pay the great price of our sins. It was necessary for God the Father to sacrifice Jesus Christ so that his blood could be the payment for our salvation. Jesus Christ is the perfect sacrifice. This sacrifice is once and for all.

Radio programme about v7-8 (28min)

The Holy Spirit - the Third Person of the One God

The Holy Spirit - the Third Person of the One God
The Holy Spirit is coequal with God the Father and God the Son in both essence and person-ness. The Father is the source of the divine essence and a person, the eternally begotten Son is the image of the divine essence and a person, and the Holy Spirit proceeds from the Father’s divine essence and is a person

Article includes v13-14

Shaban's Story

Shaban's Story (My Story)
When he lost everything, God gave him a precious gift! Watch and listen as Shaban shares his story of redemption.

Video refers to v7-8 (8min)