مخکینۍ څپرکۍ

رسالۀ پولُس رسول به اِفِسُسیان

فصل اول

۱از طرف پولُس که به ارادۀ خدا رسول مسیح عیسی است به مقدسین در شهر اِفِسُس که در مسیح عیسی وفادار هستند.

۲از طرف خدا پدر ما، و عیسی مسیح خداوند، فیض و سلامتی به شما باد.

برکات روحانی

۳خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوئیم، زیرا او ما را در مسیح از همۀ برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره مند ساخته است. ۴خدا ما را پیش از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدس و بی عیب باشیم. به سبب محبت خود ۵و بر حسب صلاحدید ارادۀ خویش، برای ما مقدر فرمود که به وسیلۀ عیسی مسیح فرزندان او شویم. ۶تا خدا را برای فیض پُر شکوهِ او که رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است، سپاس گوئیم. ۷در مسیح و به وسیلۀ خون او ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد و چقدر بی حد و بی اندازه است فیضی که خدا ۸به فراوانی به ما بخشیده است. ۹خدا آنچه را که منظور نظرش بود بجا آورد و نقشۀ نهان خود را که قبلاً در شخص مسیح معین شده بود، با دانش و بینش بر ما آشکار ساخته است ۱۰که در وقت معین نقشۀ او عملی شود و کلیۀ کائنات یعنی همۀ چیزهایی که در آسمان و زمین هستند، تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند.

۱۱خدایی که همه چیز را مطابق اراده و نقشۀ خود انجام می دهد، ما را انتخاب کرد تا از آنِ او بشویم. زیرا ما را از ازل مطابق ارادۀ خویش برگزیده بود. ۱۲پس ما که اولین کسانی بودیم که به مسیح امیدوار شدیم، باید بزرگی خدا را ستایش کنیم. ۱۳شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژدۀ نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس، که قبلاً وعده داده بود مُهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. ۱۴روح خدا ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم برگزیدۀ خود وعده داده است، خواهیم یافت و به ما اطمینان می دهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل می بخشد، پس جلال و شکوه خدا را ستایش کنیم.

دعای پولُس

۱۵به این سبب، اکنون که از ایمان شما به عیسی خداوند و محبت شما نسبت به همۀ مقدسین باخبر شده ام، ۱۶از سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما خلاص نمی شوم و شما را در دعاهایم به یاد می آورم. ۱۷من دعا می کنم، آن خدایی که عیسی مسیح خداوند، او را به ما شناسانید ـ آن پدر پُر جلال ـ روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملاً بشناسید. ۱۸و از او می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است ۱۹و عظمت بی اندازۀ قدرت او را که در ما ایمانداران در کار است، بفهمید. ۲۰این همان قدرت عظیمی است که خدا به کار بُرد، وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در دست راست خود، در جایهای آسمانی قرار داد ۲۱و او را مافوق هر سلطنت، اقتدار، قدرت، پادشاهی و هر مقام دیگر که بتوان ذکر کرد، نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای آینده نیز، قرار داد. ۲۲خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کلیسا ساخته است، ۲۳کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می گیرد و در عین حال تمام کائنات را با حضور خود پُر می سازد.

مخکینۍ څپرکۍ