انجیل یوحنا

فصل بیستم

قبر خالی

(همچنین در متی ۲۸: ۱ - ۸ و مرقُس ۱۶: ۱ - ۸ و لوقا ۲۴: ۱ - ۱۲)

۱بامداد روز اول هفته وقتی هنوز تاریکی بود. مریم مَجدَلیّه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از پیش قبر برداشته شده است. ۲او دوان دوان پیش شمعون پِترُس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می داشت رفت و به آن ها گفت: «خداوند را از قبر برده اند و نمی دانیم او را کجا گذاشته اند.» ۳پس پِترُس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و بطرف قبر رفتند. ۴هردو با هم می دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پِترُس پیش شد و اول به سر قبر رسید. ۵او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت. ولی به داخل قبر نرفت. ۶بعد شمعون پِترُس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت ۷و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه ای گذاشته شده بود. ۸بعد، آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آنرا دید و ایمان آورد، ۹زیرا تا آن وقت آن ها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. ۱۰پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند.

ظاهر شدن عیسی به مریم مَجدَلیّه

(همچنین در متی ۲۸: ۹ - ۱۰ و مرقُس ۱۶: ۹ - ۱۱)

۱۱اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد ۱۲و دو فرشتۀ سفید پوش را دید که، در جائی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. ۱۳آن ها به او گفتند: «ای زن، چرا گریه می کنی؟» او جواب داد: «خداوند مرا برده اند و نمی دانم او را کجا گذاشته اند.» ۱۴وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است ولی او را نشناخت. ۱۵عیسی به او گفت: «ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟» مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: «ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم.» ۱۶عیسی گفت: «ای مریم.» مریم برگشت و گفت: «ربونی» (یعنی ای استاد). ۱۷عیسی به او گفت: «به من دست نزن زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفته ام اما پیش برادران من برو و به آنها بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم.» ۱۸مریم مَجدَلیّه پیش شاگردان رفت و به آن ها گفت: «من خداوند را دیده ام.» و سپس پیغام او را به آنها رسانید.

ظاهر شدن عیسی به شاگردان

(همچنین در متی ۲۸: ۱۶ - ۲۰ و مرقُس ۱۶: ۱۴ - ۱۸ و لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹)

۱۹در غروب روز یکشنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند عیسی آمده در میان آنها ایستاد و گفت: «سلام بر شما باد.» ۲۰و بعد دست ها و پهلوی خود را به آنها نشان داد. وقتی شاگردان، خداوند را دیدند بسیار شاد شدند. ۲۱عیسی باز هم گفت: «سلام بر شما باد! همان طور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می فرستم.» ۲۲بعد از گفتن این سخن، عیسی بر آنها دمید و گفت: «روح القدس را بیابید، ۲۳گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید، بخشیده نخواهد شد.»

عیسی و توما

۲۴یکی از دوازده شاگرد یعنی توما که به معنی دوگانگی است موقعی که عیسی آمد با آن ها نبود. ۲۵پس وقتی که دیگر شاگردان به او گفتند: «ما خداوند را دیده ایم»، او گفت: «من تا جای میخ ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخ ها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد.»

۲۶بعد از هشت روز، وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنها بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنها ایستاد و گفت: «سلام بر شما باد.» ۲۷و بعد به توما گفت: «انگشت خود را به اینجا بیاور، دست های مرا ببین، دست خود را بر پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش بلکه ایمان داشته باش.» ۲۸توما گفت: «ای خداوند من و ای خدای من.» ۲۹عیسی گفت: «آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند.»

مقصد از نوشتن این کتاب

۳۰عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد. ۳۱ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی، مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده بوسیلۀ نام او صاحب زندگی ابدی شوید.

Related content

What to Start the New Year With!

What to Start the New Year With! (Peace and Joy in Christ)
It is good in the new year instead of complaining about the past life; be thankful No one should do evil to anyone for evil. Rather, constantly strive for goodness with each other and with all people. What Paul means by these words is that instead of retaliating for the bad deeds of others, he should return evil with good. Instead, it is better to carry each other's burdens in the leading year; Do not burden yourself. Because our life is like the shadow of a tree that passes. Without faith there would be no life. Man can receive eternal life only through faith in Christ.

Radio programme reading v30-31 (30min)

The Resurrection of Christ Is the Perfect Plan for the Salvation of Man

The Resurrection of Christ Is the Perfect Plan for the Salvation of Man (Peace and Joy in Christ)
Those who hear for the first time the event of Jesus' resurrection from the dead; It may be difficult for them to understand. So, dear fellow countryman, don't stop your efforts, instead, continue searching for the truth of the word, so that the message of resurrection will be clear to you. Because God loves you infinitely and wants you to know and be saved. You cannot understand the truth of Christ until you become a seeker. The seeker is the finder. Because life and eternal life is only in Jesus and that's it! Apart from him, there is no other saviour for sinful mankind.

Radio programme about v1-18 (30min)

By His Hands We Are Healed

By His Hands We Are Healed (Peace and Joy in Christ)
From his wounds we are healed. The God of the Bible and the God of Christianity also cares about our bodies. All the churches of the world have believed throughout history that God still heals the sick in the name of Jesus, and there are millions of testimonies about this. Today, God is the same God and one of the blessings that the wounds of Christ pierced by His hands give us is divine healing. By believing in the blood of Christ, we can ask for physical and spiritual healing for ourselves and others. We should not doubt that Jesus Christ is God.

Radio programme about v24-27 (30min)

The Resurrection of Jesus Christ Was Also Strange

The Resurrection of Jesus Christ Was Also Strange (The Word of God for You)
Those who hear the resurrection of Jesus for the first time and might find it difficult to digest. But when they can accept the truth of the resurrection, they meet the person of Christ. Those who come to know the person of Christ, dedicate their lives to him and begin to serve him for the rest of their days.

Radio programme mainly about v1-10 (30min)

The Peace of Christ

The Peace of Christ (With You)
On the night of the resurrection, Jesus' disciples were gathered together in a house. It was the greatest, the happiest and the most victorious day in the history of the world. But where were the disciples? They were hiding in fear. Suddenly and miraculously, Jesus came and stood among them. The doors were not open. John does not say how Jesus entered the room where the disciples were. What is certain is that he did not enter through an open door. He said, "Peace be upon you!" It was a common Jewish greeting, but it also had a deeper meaning. Jesus was referring to spiritual peace, which he had previously promised.

Radio programme mainly about v19-23 (27min)

Jesus Said 'Thomas Have faith.'

Jesus Said 'Thomas Have faith.' (The Word of God for You)
Thomas was called a skeptic; But his skepticism led him to certainty. How do you view the resurrection of Jesus Christ today? May you ignore the belief that you will be blessed by God. You should not doubt, but instead turn and walk towards faith.

Radio programme mainly about v19-29 (30min)

The Peace of Christ

The Peace of Christ (With You)
On the night of the resurrection, Jesus' disciples were gathered together in a house. It was the greatest, the happiest and the most victorious day in the history of the world. But where were the disciples? They were hiding in fear. Suddenly and miraculously, Jesus came and stood among them. The doors were not open. John does not say how Jesus entered the room where the disciples were. What is certain is that he did not enter through an open door. He said, "Peace be upon you!" It was a common Jewish greeting, but it also had a deeper meaning. Jesus was referring to spiritual peace, which he had previously promised.

Radio programme mainly about v30 (27min)

Jesus Resurrected

Jesus Resurrected (The Gospel of John)
In John 20: 1-31 we read the story of Jesus' resurrection. It tells how Mary Magdalene went to the tomb of Jesus and found it empty. Mary thought that someone had stolen Jesus' body, so she ran to the disciples and told them what she had seen. Simon, Peter, and John ran to the tomb to see that Jesus' body was missing. Mary was distressed and stood by the tomb, weeping. She then turned around and saw Jesus, in living flesh. He spoke of his resurrection and dispatches Mary to tell the news to the disciples. Later on, Jesus appeared to his disciples giving them peace, assurance, and knowledge that he truly had returned. The disciples then received the Holy Spirit which would be their guide in the absence of Jesus.

TV show includes v1-31 (60min)

Blessed Be the Resurrection of Christ

Blessed Be the Resurrection of Christ
The Resurrection of Christ God bless the Afghans to know the cross and resurrection of Jesus Christ Mary Magdalene was a follower of Jesus Christ. She was one of the women who was close to Jesus Christ when she was crucified. Mary Magdalene went to the tomb of Jesus Christ on Sunday The death of Jesus Christ was the end of his hopes, because Jesus Christ had changed her life and given Mary Magdalene a new life and a new personality.

Article includes v1-18

Jesus' Crucifixion, Resurrection, and Ascension

Jesus' Crucifixion, Resurrection, and Ascension (Children's Bible Stories)
Pilate who was the governor of roman province of Judaea gave the order of Jesus’ crucifixion. They first tortured him and then crucified and killed. He raised of death after three days. Actually, he defeated the death. After his raising, he was among the people for forty days and showed himself to 500 people including his disciples. And then resurrected on Sunday to his father. Told his disciples that after him the Holy Spirit will come.

Radio programme includes v1-31 (30min)

The Meaning of Good News

The Meaning of Good News (People of God)

Radio programme includes v1-32 (25min)

Jesus Is Alive

Jesus Is Alive (People of God)

Radio programme includes v1-32 (25min)

The Appearance of Jesus Christ to His Disciples

The Appearance of Jesus Christ to His Disciples (With You)
Many of us and you do not see one thing in our eyes, we do not accept him. Thomas, one of the disciples of Jesus Christ, was the same. Sunday evening, when the disciples of Jesus Messiah were gathered together, Jesus appeared among them. At that time, Thomas was not among them. When other disciples told him to appear to the Messiah, Thomas did not go to their conversation. Well, kindly friends, we invite you to listen to the programme that Thomas told the other students?

Radio programme includes v10-20 (29min)

The Appearance of Jesus Christ to His Disciples

The Appearance of Jesus Christ to His Disciples (With You)
Many of us and you do not see one thing in our eyes, we do not accept him. Thomas, one of the disciples of Jesus Christ, was the same. Sunday evening, when the disciples of Jesus Messiah were gathered together, Jesus appeared among them. At that time, Thomas was not among them. When other disciples told him to appear to the Messiah, Thomas did not go to their conversation. Well, kindly friends, we invite you to listen to the programme that Thomas told the other students?

Radio programme includes v24-29 (29min)

Miracles Do Not Always Make a Person Believe

Miracles Do Not Always Make a Person Believe (With You)

Radio programme includes v24-29 (30min)

The Incarnation of God in Jesus Christ

The Incarnation of God in Jesus Christ
The appearance of God in the human body is one of the greatest mysteries. This is one of the most amazing teachings of Christianity. That is, God appeared in the full body of a deity in the human body called Jesus. While Jesus Christ did not lose his divine character, he put on the human body and appeared among us in the name of Jesus Christ.

Article includes v31