انجیل یوحنا

فصل بیستم

قبر خالی

(همچنین در متی ۲۸: ۱ - ۸ و مرقُس ۱۶: ۱ - ۸ و لوقا ۲۴: ۱ - ۱۲)

۱بامداد روز اول هفته وقتی هنوز تاریکی بود. مریم مَجدَلیّه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از پیش قبر برداشته شده است. ۲او دوان دوان پیش شمعون پِترُس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می داشت رفت و به آن ها گفت: «خداوند را از قبر برده اند و نمی دانیم او را کجا گذاشته اند.» ۳پس پِترُس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و بطرف قبر رفتند. ۴هردو با هم می دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پِترُس پیش شد و اول به سر قبر رسید. ۵او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت. ولی به داخل قبر نرفت. ۶بعد شمعون پِترُس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت ۷و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه ای گذاشته شده بود. ۸بعد، آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آنرا دید و ایمان آورد، ۹زیرا تا آن وقت آن ها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. ۱۰پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند.

ظاهر شدن عیسی به مریم مَجدَلیّه

(همچنین در متی ۲۸: ۹ - ۱۰ و مرقُس ۱۶: ۹ - ۱۱)

۱۱اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد ۱۲و دو فرشتۀ سفید پوش را دید که، در جائی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. ۱۳آن ها به او گفتند: «ای زن، چرا گریه می کنی؟» او جواب داد: «خداوند مرا برده اند و نمی دانم او را کجا گذاشته اند.» ۱۴وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است ولی او را نشناخت. ۱۵عیسی به او گفت: «ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟» مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: «ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم.» ۱۶عیسی گفت: «ای مریم.» مریم برگشت و گفت: «ربونی» (یعنی ای استاد). ۱۷عیسی به او گفت: «به من دست نزن زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفته ام اما پیش برادران من برو و به آنها بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم.» ۱۸مریم مَجدَلیّه پیش شاگردان رفت و به آن ها گفت: «من خداوند را دیده ام.» و سپس پیغام او را به آنها رسانید.

ظاهر شدن عیسی به شاگردان

(همچنین در متی ۲۸: ۱۶ - ۲۰ و مرقُس ۱۶: ۱۴ - ۱۸ و لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹)

۱۹در غروب روز یکشنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند عیسی آمده در میان آنها ایستاد و گفت: «سلام بر شما باد.» ۲۰و بعد دست ها و پهلوی خود را به آنها نشان داد. وقتی شاگردان، خداوند را دیدند بسیار شاد شدند. ۲۱عیسی باز هم گفت: «سلام بر شما باد! همان طور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می فرستم.» ۲۲بعد از گفتن این سخن، عیسی بر آنها دمید و گفت: «روح القدس را بیابید، ۲۳گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید، بخشیده نخواهد شد.»

عیسی و توما

۲۴یکی از دوازده شاگرد یعنی توما که به معنی دوگانگی است موقعی که عیسی آمد با آن ها نبود. ۲۵پس وقتی که دیگر شاگردان به او گفتند: «ما خداوند را دیده ایم»، او گفت: «من تا جای میخ ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخ ها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد.»

۲۶بعد از هشت روز، وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنها بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنها ایستاد و گفت: «سلام بر شما باد.» ۲۷و بعد به توما گفت: «انگشت خود را به اینجا بیاور، دست های مرا ببین، دست خود را بر پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش بلکه ایمان داشته باش.» ۲۸توما گفت: «ای خداوند من و ای خدای من.» ۲۹عیسی گفت: «آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند.»

مقصد از نوشتن این کتاب

۳۰عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد. ۳۱ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی، مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده بوسیلۀ نام او صاحب زندگی ابدی شوید.

مطالب مرتبط

قیام مسیح نقشه کامل بر نجات انسان

قیام مسیح نقشه کامل بر نجات انسان (آرامش و شادی در مسیح)
کسانی که برای اولین بار رویداد قیام عیسی را از مردگان می‌شنوند؛ شاید درک آن برایشان سخت باشد. پس هموطن عزیز تلاش تانرا توقف ندهید در عوض در جستجو حقانیت کلام ادامه دهید تا برایتان پیام رستاخیز واضع شود. چون خداوند شما را بی نهایت دوست دارد و می‌خواهد که شما دانسته نجات یابید. تا جوینده نشوید نمی تواند این حقیقت مسیح را درک کنید جوینده یابنده است. چون زندگی و حیات جاویدان جز در عیسی است و بس! بجز او دیگر نجات دهنده برای بشر گنهکار وجود ندارد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۸ (۳۰ دقیقه)

قیام عیسی مسیح هم عجیب بود

قیام عیسی مسیح هم عجیب بود (کلام خدا برای شما )
کسانی که برای اولین بار رویداد قیام عیسی را می‌‌شنوند؛ شاید درک آن سخت باشد و نیاز به وقت داشته باشند. اما وقتی می‌‌توانند حقیقت قیام را بپذیرند که خودشان شخصا با عیسی روبرو شوند. سپس زندگی خود را وقف او نموده شروع به خدمت و درک کامل این واقعیت کنند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۰ (۳۰ دقیقه)

آرامش مسیح

آرامش مسیح (باشما)
در شب روز قیام، شاگردان عیسی در خانه‌ای گرد آمده بودند. این بزرگترین، شادمانه‌ترین و پیروزمندانه‌ترین روز در تاریخ جهان بود؛ اما شاگردان کجا بودند؟ ایشان از ترس مخفی شده بودند. ناگهان، معجزه آسا عیسی آمده، در میان شان ایستاد. درها باز نشده بود. یوحنا نمی‌گوید که عیسی چگونه وارد اتاقی شد که شاگردان در آن بودند؛ آنچه که مسلم است، این است که او از یک در باز وارد نشده بود. او فرمود: «سلام بر شما باد!» این اصطلاح متداول یهودیان برای سلام کردن بود؛ لیکن مفهوم عمیق‌تری نیز داشت. زیرا که منظور عیسی از «سلام»، سلامتی روحانی بود که پیشتر وعدۀ آن را داده بود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۹-۲۳ (۲۷ دقیقه)

عیسی گفت ای توما ایمان داشته باش

عیسی گفت ای توما ایمان داشته باش (کلام خدا برای شما )
توما شکاک نامیده شد؛ اما شک او، او را به یقین هدایت کرد. شما امروز به قیام عیسی مسیح چگونه می‌‌نگرید؟ باشد که نادیده ایمان بیاروید که مورد رحمت خداوند قرار خواهید گرفت. نباید شک نمانید در عوض برگشت کرده بطرف ایمان قدم بردارید.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۹-۲۹ (۳۰ دقیقه)

آرامش مسیح

آرامش مسیح (باشما)
در شب روز قیام، شاگردان عیسی در خانه‌ای گرد آمده بودند. این بزرگترین، شادمانه‌ترین و پیروزمندانه‌ترین روز در تاریخ جهان بود؛ اما شاگردان کجا بودند؟ ایشان از ترس مخفی شده بودند. ناگهان، معجزه آسا عیسی آمده، در میان شان ایستاد. درها باز نشده بود. یوحنا نمی‌گوید که عیسی چگونه وارد اتاقی شد که شاگردان در آن بودند؛ آنچه که مسلم است، این است که او از یک در باز وارد نشده بود. او فرمود: «سلام بر شما باد!» این اصطلاح متداول یهودیان برای سلام کردن بود؛ لیکن مفهوم عمیق‌تری نیز داشت. زیرا که منظور عیسی از «سلام»، سلامتی روحانی بود که پیشتر وعدۀ آن را داده بود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۰ (۲۷ دقیقه)

دوباره زنده شدن عیسی مسیح

دوباره زنده شدن عیسی مسیح (یوحنا)
در یوحنا 20: 1-31 داستان رستاخیز عیسی را می‌خوانیم. نقل می‌کند که چگونه مریم مجدلیه به قبر عیسی رفت و آنجا را خالی یافت. مریم فکر می‌‌کند که شخصی جسد عیسی را دزدیده است، پس نزد شاگردان دوید و آنچه را که دید به آنها اطلاع داد. شمعون، پطرس و یوحنا به سمت قبر می‌دوند تا ببینند که جسد عیسی گم شده است. مریم کنار مضطرب بود و قبر ایستاده بود و گریه می‌کرد. سپس برمی گردد و عیسی را در جسم، زنده می‌بیند. او از رستاخیز خود می‌گوید و مریم را می‌فرستد تا این خبر را به شاگردان بگوید. بعداً می‌خوانیم که عیسی در مظهر شاگردان خود ظاهر می‌شود و به آنها آرامش می‌دهد، مطمئن و آگاهی می‌دهد که واقعاً بازگشته است. سپس شاگردان روح القدس را دریافت کنند که در نبود عیسی راهنما آنان خواهند بود

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱-۳۱ (۶۰ دقیقه)

رستاخیز مسیح خجسته باد

رستاخیز مسیح خجسته باد
اى خداوند فيض عطا كن تا افغان‌ها صليب و قيام عيساى مسيح را بشناسد. مریم مجدلیه از پیروان عیسی مسیح بود. او یکی از زنانی بود که هنگام مصلوب شدن، نزدیک عیسی مسیح بود. مریم مجدلیه صبح روز یکشنبه به طرف قبر عیسی مسیح می‌رفت تا پیکر عیسی مسیح را با عطریات تدهین کند که با قبر خالی مواجه شد. او با غم و اندوه در مقابل قبر استاد خود نشسته بود. مرگ عیسی مسیح پایان امیدهای او بود .زیرا عیسی مسیح زندگی او را دگرگون نموده بود و به مریم مجدلیه زندگی نو و شخصیت نو بخشیده بود.

مقاله شامل آیه ۱-۱۸

مصلوب شدن قیام و صعود عیسی مسیح به آسمان

مصلوب شدن قیام و صعود عیسی مسیح به آسمان (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
پیلاطس که حاکم ولایت رومی‌ها در یهودیه بود، دستور داد که عیسی مسیح مصلوب شود. آنها اول عیسی مسیح را شکنجه کردند. سپس او را مصلوب کرده و کشتند. عیسی مسیح بعد از سه روز از مرگ قیام کرد، در واقع او مرگ را شکست داد. او به مدت چهل روز در میان مردم بود و خودش را به ۵۰۰ نفر به شمول شاگردانش ظاهر ساخت. و بعداْ روز یکشنبه در حضور پدرش به آسمان صعود نمود. عیسی مسیح به شاگردانش گفت که بعد از او روح القدس خواهد آمد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۱ (۳۰ دقیقه)

معنی انجیل

معنی انجیل (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۲ (۲۵ دقیقه)

مسیح زنده  است

مسیح زنده است (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۲ (۲۵ دقیقه)

ظاهر شدن عیسی مسیح به شاگردان اش

ظاهر شدن عیسی مسیح به شاگردان اش (باشما)
بسیاری از ما و شما تا یک چیزی را به چشم خود نبینیم او را نمیپذیرییم. توما که یکی از شاگردان عیسی مسیح بود،از همین جمله بود. شام یکشنبه که شاگردان عیسی مسی باهم جمع شده بودند، عیسی در میان شان ظاهر شدن. در این موقع توما در بین شان نبود. وقتی سایر شاگردان ظاهر شدن مسیح را به او گفتن، توما تردد کردو گپ ایشان را قبول نگرد. خوب دوستان مهربان از شما دعوت میکنیم که به این برنامه گوش دهید که توما به سایر شاگردان په گفت؟

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰-۲۰ (۲۹ دقیقه)

ظاهر شدن عیسی مسیح به شاگردان اش

ظاهر شدن عیسی مسیح به شاگردان اش (باشما)
بسیاری از ما و شما تا یک چیزی را به چشم خود نبینیم او را نمیپذیرییم. توما که یکی از شاگردان عیسی مسیح بود،از همین جمله بود. شام یکشنبه که شاگردان عیسی مسی باهم جمع شده بودند، عیسی در میان شان ظاهر شدن. در این موقع توما در بین شان نبود. وقتی سایر شاگردان ظاهر شدن مسیح را به او گفتن، توما تردد کردو گپ ایشان را قبول نگرد. خوب دوستان مهربان از شما دعوت میکنیم که به این برنامه گوش دهید که توما به سایر شاگردان په گفت؟

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۴-۲۹ (۲۹ دقیقه)

معجزه همیشه باعث این نمی‌شود که شخص ایمان بیاورد

معجزه همیشه باعث این نمی‌شود که شخص ایمان بیاورد (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۴-۲۹ (۳۰ دقیقه)

تجسم خدا

تجسم خدا
ظاهر شدن خدا در جسم انسان یکی از کلانترین معما هاست. این موضوع یکی از حیرت انگیز ترین تعالیم مسیحیت هم است. یعنی خدا با خصوصیات کامل خدایی در جسم انسانی بنام عیسی ظاهر شد. همان طوریکه حضرت آدم آغاز گر نسل اول انسان بر روی زمین شد، عیسی مسیح به حیث آدم دوم و یا آدم ثانی آغاز گر نسل دوم انسان برروی زمین است. در حالیکه عیسی مسیح خصوصیت الهی خود را از دست نداد، جسم انسانی را به خود پوشید و بنام عیسی مسیح در بین ما ظاهر شد.

مقاله شامل آیه ۳۱