انجیل یوحنا

فصل نوزدهم

۱در این وقت پیلاطُس امر کرد عیسی را تازیانه بزنند ۲و عساکر تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و چپن ارغوانی رنگ به او پوشانیدند. ۳و پیش او می آمدند و می گفتند: «درود بر پادشاه یهود» و به او سیلی می زدند. ۴بار دیگر پیلاطُس بیرون آمد و به آن ها گفت: «ببینید، او را پیش شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم.» ۵و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و چپن ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاطُس گفت: «ببینید، آن مرد اینجاست.» ۶وقتی سران کاهنان و مأموران آن ها او را دیدند فریاد کردند: «مصلوبش کن! مصلوبش کن!» پیلاطُس گفت: «شما او را ببرید و مصلوب کنید، چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم.» ۷یهودیان جواب دادند: «ما شریعتی داریم که به موجب آن او باید بمیرد، زیرا ادعا می کند که پسر خداست.»

۸وقتی پیلاطُس این را شنید بیش از پیش ترسید ۹و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید: «تو اهل کجا هستی؟» عیسی به او جوابی نداد. ۱۰پیلاطُس گفت: «آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟» ۱۱عیسی در جواب گفت: «تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد.» ۱۲از آن وقت به بعد پیلاطُس کوشش کرد او را آزاد سازد ولی یهودیان دائماً فریاد می کردند: «اگر این مرد را آزاد کنی دوست امپراطور نیستی. هرکه ادعای پادشاهی کند دشمن امپراطور است.» ۱۳وقتی پیلاطُس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به صُفۀ حکم که به زبان عبرانی آن را جباتا می گفتند بر چوکی قضاوت نشست. ۱۴وقت تهیه فِصَح و نزدیک ظهر بود که پیلاطُس به یهودیان گفت: «ببینید پادشاه شما این جاست.» ۱۵ولی آن ها فریاد کردند: «اعدامش کن! اعدامش کن! مصلوبش کن!» پیلاطُس گفت: «آیا می خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟» سران کاهنان جواب دادند: «ما پادشاهی جز امپراطور نداریم.» ۱۶آخر پیلاطُس عیسی را به دست آن ها داد تا مصلوب شود.

میخکوبه عیسی به صلیب

(همچنین در متی ۲۷: ۳۲ - ۴۴ و مرقُس ۱۵: ۲۱ - ۳۲ و لوقا ۲۳: ۲۶ - ۴۳)

پس آن ها عیسی را تحویل گرفتند. ۱۷عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جائی که به «محلۀ کاسه سر» و به عبرانی به جُلجُتا موسوم است، رفت. ۱۸در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند و با او دو نفر دیگر را یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او مصلوب کردند و عیسی در بین آن دو نفر بود. ۱۹پیلاطُس تقصیرنامه ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: «عیسی ناصری پادشاه یهود.» ۲۰بسیاری از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند، زیرا جائی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیرنامه به زبان های عبرانی و لاتین و یونانی نوشته شده بود. ۲۱بنابراین، سران کاهنان یهود به پیلاطُس گفتند: «ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است.» ۲۲پیلاطُس جواب داد: «هرچه نوشتم، نوشتم.»

۲۳پس از اینکه عساکر عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباس های او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از عساکر یک قسمت از آن را برداشت ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود، باقی ماند. ۲۴پس آن ها به یکدیگر گفتند: «آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به چه کسی می رسد.» به این ترتیب کلام خدا به حقیقت پیوست که می فرماید:

«لباس های مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه انداختند»

و عساکر همین کار را کردند.

۲۵نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به همراهی خواهرش، و نیز مریم زن کلوپاس و مریم مَجدَلیّه ایستاده بودند. ۲۶وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: «مادر، این پسر توست.» ۲۷و بعد به شاگرد خود گفت: «و این مادر توست.» و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانۀ خود برد.

جان دادن عیسی

(همچنین در متی ۲۷: ۴۵ - ۵۶ و مرقُس ۱۵: ۳۳ - ۴۱ و لوقا ۲۳: ۴۴ - ۴۹)

۲۸بعد از آن، وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است گفت: «تشنه ام» و به این طریق پیشگویی کلام خدا تمام شد. ۲۹خمره ای پُر از سرکه در آنجا قرار داشت. آن ها اسفنجِ را به سرکه تر کردند و آن را بر سر نی ای گذارده پیش دهان او گرفتند. ۳۰وقتی عیسی به سرکه لب زد گفت: «تمام شد.» بعد سر بزیر افگنده جان سپرد.

زدن نیزه به پهلوی عیسی

۳۱چون روز جمعه با روز تهیه فِصَح مصادف بود و یهودیان نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن روز بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاطُس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آن ها را از صلیب پایین بیاورند. ۳۲پس عساکر پیش آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند، ۳۳اما وقتی پیش عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساق های او را نشکستند. ۳۴اما یکی از عساکر نیزه ای به پهلوی او زد و خون و آب از بدنش جاری شد. ۳۵کسی که خود شاهد این واقعه بود این را می گوید و شهادت او راست است، او حقیقت را می گوید تا شما نیز ایمان آورید. ۳۶چنین شد تا آنچه نوشته شده است: «هیچ یک از استخوانهایش شکسته نخواهد شد.» تحقق یابد. ۳۷و در جای دیگر نوشته شده: «آن ها به کسی که نیزه زده اند نگاه خواهند کرد.»

دفن عیسی

(همچنین در متی ۲۷: ۵۷ - ۶۱ و مرقُس ۱۵: ۴۲ - ۴۷ و لوقا ۲۳: ۵۰ - ۵۶)

۳۸بعد از آن یوسف رامه ای که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود، پیش پیلاطُس رفت و اجازه خواست که جنازۀ عیسی را بردارد. پیلاطُس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. ۳۹نیقودیموس، یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود، نیز آمد و با خود مخلوطی از مُر و عود به وزن یکصد لیترا (حدود سی و چهار کیلوگرام)، آورد. ۴۰آن ها جسد عیسی را بردند و مطابق مراسم دفن یهود، در پارچه ای کتانی با داروهای معطر پیچیدند. ۴۱در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر نوی قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. ۴۲چون شب عید فِصَح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت عیسی را در آنجا دفن کردند.

مطالب مرتبط

جمعه صلیب 2022

جمعه صلیب 2022 (باشما)
عیسی مسیح به خاطر گناه‌ای تمام جهان بر روی صلیب مصلوب شد. او بی‌گناه بود. به خاطر قربانی شدن عیسی، خدا اکنون گناهان ایمانداران را بخشیده، ایشان را عادل می‌‌‌‌شمارد. علاوه بر این، چون که ایمانداران از سوی خدا عادل تلقی شده اند، اکنون می‌‌‌‌توانند مستقیماً به حضور او آیند. دیگر پرده‌ای مانع از نزدیک شدن ما به خدا نخواهد شد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۷-۴۲ (۲۹ دقیقه)

مرگ عیسی کفاره کامل گناه

مرگ عیسی کفاره کامل گناه (آرامش و شادی در مسیح)
سران قوم بقدری برای خلاصی از دست عیسی بی تاب شده بودند و نفرت شان آنقدر زیاد بود که فریاد می‌زدند، ما بغیر از امپراطور پادشاهی دیگری نداریم مصلوب اش کن! چشمان ایشان کور شده بود فراموش کرده بودند موعود و نجات دهنده شان را که از آسمان آمده بود می‌خواستند بکشند؛ متاسفانه او را داشتن رد می‌کردند. پس عیسی همین لحظه برای شما آماده است که جریمه گناهان تان را بپردازد؛ اگر به او ایمان آورید؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۹-۲۷ (۳۰ دقیقه)

جمعه صلیب عیسی برای دنیا

جمعه صلیب عیسی برای دنیا (آرامش و شادی در مسیح)
وقتی عیسی بعنوان قربانی بروی صلیب جان داد؛ با مرگ او نظام پیچده قربانی به پایان رسید؛ زیرا عیسی همه گناهان دنیا را به خود گرفت. آیا انسانهای دنیا این فدیه عظیم مسیح را درک می‌کنند؟ یگانه کاری که هر فرد بشر بخواهد و انجام دهد اینست که به او ایمان بیاورد و مسیح را بپذیرد. کسانی که به مرگ و قیام عیسی ایمان می‌اورند؛ می‌توانند تا ابد با او حیات داشته باشند. تا از مرگی ابدی که در نتیجه گناه حاصل می‌شود نجات یابند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸-۳۷ (۳۰ دقیقه)

ما از زخمهای او شفا یافتیم

ما از زخمهای او شفا یافتیم (کلام خدا برای شما )
پیلاطس فکر نمی‌کرد که با سوال کردن از عیسی بتواند راستی را فرا گیرد، لذا به بازجویی خاتمه داد. لیکن فهمید که عیسی بی گناه است و به یهودیان گفت من در این شخص هیچ عیبی نیافتم. بنابراین او عیسی را به دست سربازان تسلیم کرد تا او را مصلوب سازد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۶ (۳۰ دقیقه)

مرگ عیسی پرداخت کامل کفاره گناهان ما

مرگ عیسی پرداخت کامل کفاره گناهان ما (کلام خدا برای شما )
سران قوم بقدری برای خلاصی از دست عیسی بی تاب شده بودند؛ و نفرت شان آنقدر زیاد بود که فریاد می‌زدند - ما بغیر از امپراطور پادشاه دیگری نداریم مصلوب اش کن! چشمان ایشان کور شده بود فراموش کرده بودند موعود و نجات دهنده شان را که از آسمان آمده بود او را رد می‌کردند. عیسی حاضر است جریمه گناهان شما را بپردازد؛ آیا به او ایمان می‌اورید؟

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۵-۲۷ (۳۰ دقیقه)

عیسی بره ای قربانی

عیسی بره ای قربانی (کلام خدا برای شما )
وقتی عیسی بعنوان قربانی کامل مُرد؛ با مرگ او؛ نظام پیچده قربانی به پایان رسید؛ زیرا عیسی همه گناهان را بر خود گرفت. حالا ما بواسطه کاری که عیسی برای ما انجام داد؛ می‌توانیم مجانا به خدا نزدیک شویم. کسانی که به مرگ و قیام عیسی ایمان دارند؛ می‌توانند تا ابد با خدا زندگی کنند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۸-۳۷ (۳۰ دقیقه)

مرگ و دفن عیسی نیز عجیب بود

مرگ و دفن عیسی نیز عجیب بود (کلام خدا برای شما )
جزیئات تصویر مرگ عیسی در انجیل یوحنا از اهمیت خاصی برخوردار است؛ امیدوارم شما این انجیل را مطالعه کنید. زیرا یوحنا شاهد عینی مرگ او بود. تا باشد شما هم مانند نیقودیموس و یوسف به حقیقت پی ببرید و بدانید که عیسی کیست؛ تا نجات را در ایمان به او دریافت کنید.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۸-۴۲ (۳۰ دقیقه)

مصلوب شدن قیام و صعود عیسی مسیح به آسمان

مصلوب شدن قیام و صعود عیسی مسیح به آسمان (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
پیلاطس که حاکم ولایت رومی‌ها در یهودیه بود، دستور داد که عیسی مسیح مصلوب شود. آنها اول عیسی مسیح را شکنجه کردند. سپس او را مصلوب کرده و کشتند. عیسی مسیح بعد از سه روز از مرگ قیام کرد، در واقع او مرگ را شکست داد. او به مدت چهل روز در میان مردم بود و خودش را به ۵۰۰ نفر به شمول شاگردانش ظاهر ساخت. و بعداْ روز یکشنبه در حضور پدرش به آسمان صعود نمود. عیسی مسیح به شاگردانش گفت که بعد از او روح القدس خواهد آمد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴۲ (۳۰ دقیقه)

مسیح و صلیب

مسیح و صلیب (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴۳ (۳۱ دقیقه)

فصل ۲: ۱۱ - ۱۷ زندگی کردن در دنیایی خدا ناشناس

فصل ۲: ۱۱ - ۱۷ زندگی کردن در دنیایی خدا ناشناس (۱ پترس برای همه)
آیا بودن نظم در کشور خوب است و یا بی نظمی؟ موجودیت حکومت و اداره‌ها برای برقراری نظم بسیار ضروری است. ما پیروان عیسی مسیح با انجام دادن کار‌های نیک خود حقانیت ایمان خود را به دنیایی بی خدا نشان بدهیم. آیا بین مطیع بودن به امپراطور و احترام داشتن به امپراطور فرق وجود دارد؟

فصل کتاب شامل آیه ۱۱