0:00 / 0:00

انجیل به گزارش لوقا

فصل دوازدهم

پرهیز از ریاکاری

(همچنان در متی ۱۰: ٢۶ - ٢۷)

۱ در این هنگام هزاران نفر گرد آمده بودند، این بار آنقدر مردم زیاد بود که همدیگر را زیر پا می کردند، عیسی اولتر از همه به شاگردان خود گفت: «خود را از خمیرمایۀ فریسیان که ریاکاری است، دور نگهدارید. ۲ هر چه پوشیده است عاقبت پرده از رویش برداشته خواهد شد و هر چه پنهان است آشکار خواهد شد. ۳ پس آنچه را که در تاریکی گفته اید، در روشنایی روز شنیده خواهد شد و آنچه را که پشت درهای بسته آهسته گفته اید بر بامها با صدای بلند اعلام خواهد شد.

از کسانی که جسم را می توانند بکُشند، نترسید

(همچنان در متی ۱۰: ٢۶ - ٣۱)

۴ به شما که دوستان من هستید، می گویم از کسانی که جسم تان را می کُشند و دیگر چیزی از دست شان بر نمی آید، نترسید. ۵ شما را آگاه می سازم که از چه کسی باید بترسید: از آن کسی بترسید که پس از کُشتن قدرت دارد به دوزخ اندازد. بلی، می گویم از او باید بترسید! ۶ آیا پنج گنجشک به دو پول فروخته نمی شود؟ اما هیچ کدام از گنجشکها از نظر خدا دور نیستند. ۷ چون دانه دانه موهای سر شما شمرده شده است، پس نترسید؛ زیرا ارزش شما بسیار بیشتر از گنجشکها است!

اقرار و رد کردن مسیح

(همچنان در متی ۱۰: ۱۹ - ٢۰‏، ۱۰: ٣٢ - ٣٣، ۱٢: ٣٢)

۸ اطمینان داشته باشید: هر کسی در برابر مردم، خود را از من بداند؛ من، پسر انسان، نیز او را در برابر فرشته گان خدا از خود خواهم دانست. ۹ اما هر کسی در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد؛ من نیز او را در حضور فرشته گان خدا نخواهم شناخت. ۱۰ هر کسی بر ضد پسر انسان چیزی بگوید، بخشیده خواهد شد اما آن کسی که به روح مقدس بد بگوید، بخشیده نخواهد شد. ۱۱ وقتی شما را به کنیسه ها و به حضور حاکمان و فرمانروایان می برند، نگران نباشید که چگونه از خود دفاع کنید و چه بگویید، ۱۲ چون روح مقدس در همان لحظه به شما خواهد آموخت که چه باید بگویید.»

مَثَل توانگر نادان

۱۳ مردی از میان جمعیت به عیسی گفت: «استاد، به برادر من بگو میراث پدری را با من تقسیم کند.» ۱۴ عیسی در جواب او گفت: «ای دوست، چه کسی مرا در میان شما قاضی ساخته است تا میراث شما را تقسیم کنم؟» ۱۵ بعد به مردم گفت: «هوشیار باشید! خود را از هر نوع خودخواهی دور نگهدارید، زیرا زندگی واقعی شما را اموال تان تشکیل نمی دهد و مهم نیست که شما چقدر ثروتمند هستید.» ۱۶ سپس برای آنها این مَثَل را گفت: «مرد ثروتمندی از زمین خود حاصل فراوان به دست آورد. ۱۷ او با خود فکر کرد و گفت: «حال چه کنم؟ جایی ندارم که این همه محصول را در آن بگذارم.» ۱۸ پس او با خود گفت: «خوب، فهمیدم چه کار کنم. گدامها را خراب می کنم و به جای آنها انبارهای بزرگتر می سازم تا غله و دیگر چیزها را در آنجا بگذارم. ۱۹ آن وقت به خود می گویم ای جان من، تو همه چیزهای خوب را به فراوانی جمع کرده ای که برای سالهای زیادی کفایت می کند. آسوده باش، بخور، بنوش و خوش بگذران.» ۲۰ اما خدا به او گفت: «ای نادان! همین امشب باید جان خود را تسلیم کنی، پس آنچه اندوخته ای مال چه کسی خواهد بود؟» ۲۱ این است عاقبت کسی که برای خود ثروت می اندوزد ولی پیش خدا چیزی ندارد.»

توکل کردن بر خدا

(همچنان در متی ۶: ٢۵ - ٣۴)

۲۲ سپس عیسی به شاگردانش گفت: «به شما می گویم پریشان غذا برای زندگی و لباس برای بدن نباشید، ۲۳ زیرا زندگی مهمتر از غذا و بدن مهمتر از لباس است. ۲۴ به زاغها فکر کنید، نه می کارند و نه درو می کنند، نه انبار دارند و نه کاهدان، ولی خدا به آنها نان می دهد. شما بسیار بیشتر از پرنده گان ارزش دارید. ۲۵ آیا یکی از شما با پریشانی می تواند لحظه یی به طول عمر خود زیاد کند؟ ۲۶ پس اگر شما کاری به این کوچکی را انجام داده نمی توانید، پس چرا در مورد چیزهای دیگر پریشان هستید؟ ۲۷ به رشد و نموی گلهای سوسن نگاه کنید. آنها کار نمی کنند و لباس نمی بافند، ولی بدانید که حتی سلیمان پادشاه هم با آن همه شکوه و بزرگی اش مانند یکی از آنها آراسته نشد. ۲۸ اگر خدا علفی را که امروز در صحرا می روید و فردا در تنور سوختانده می شود چنین می آراید، پس ای کم ایمانان، چقدر بیشتر شما را خواهد پوشانید! ۲۹ پس غم نخورید و هیچگاه برای آنچه می خورید و می نوشید تشویش نکنید، ۳۰ چون دیگر مردمان دنیا به این چیزها تشویش می کنند. پدر آسمانی شما می داند که به این چیزها محتاجید. ۳۱ در عوض پادشاهی خدا را بطلبید و دیگر چیزها نیز به شما داده خواهد شد.

ذخیره کردن گنج

(همچنان در متی ۶: ۱۹ - ٢۱)

۳۲ ای گلۀ کوچک نترسید، زیرا خوشی پدر شما در این است که پادشاهی اش را به شما عطا کند. ۳۳ آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید. برای خود خریطه هایی آماده کنید که کهنه نمی شوند. گنجی در بهشت برای تان ذخیره نمایید که کم نمی شود و هیچ دزدی نمی تواند به آن دست بزند یا موریانه آن را از بین ببرد. ۳۴ زیرا هر جایی که ثروت شما باشد، دل شما هم آنجا خواهد بود.

غلامان کمر بسته

۳۵ با کمرهای بسته و چراغهای روشن آمادۀ کار باشید. ۳۶ مانند اشخاصی باشید که منتظر آمدن ارباب خود از مجلس عروسی می باشند و حاضرند که هر وقت او برسد و دروازه را بکوبد، بدون معطلی در را باز کنند تا او داخل بیاید. ۳۷ خوشا به حال غلامانی که وقتی صاحب شان می آید آنها را چشم به راه ببیند! به یقین بدانید که صاحب کمر خود را خواهد بست، آنها را بر سر دسترخوان خواهد نشانید و به خدمت آنها خواهد پرداخت. ۳۸ خوشا به حال غلامانی که وقتی صاحب شان نیمه شب و یا صبح وقت می آید و ملاحظه کند که آنها چشم به راه هستند! ۳۹ خاطر جمع باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دزد چه ساعتی می آید، او نمی گذاشت دزد وارد خانه اش شود. ۴۰ پس آماده باشید! چون من، پسر انسان، در ساعتی می آیم که شما کمتر انتظار آن را دارید.»

خوشا به حال خدمتگار با ایمان

(همچنان در متی ٢۴: ۴۵ - ۵۱)

۴۱ پِطرُس پرسید: «ای استاد، آیا هدف شما از این مَثَل تنها ما هستیم یا برای همه است؟» ۴۲ عیسی جواب داد: «کیست آن خدمتگار راستکار و هوشیار که صاحبش او را مقرر کند تا دیگر خدمتگاران را اداره نماید و در وقت مناسب حقوق آنها را بدهد؟ ۴۳ خوشا به حال آن غلامی که وقتی صاحبش می آید او را سر کارش ببیند! ۴۴ به یقین بدانید که صاحبش او را اداره کنندۀ تمام دارایی خود خواهد ساخت. ۴۵ اما اگر آن غلام به خود بگوید: «صاحب به این زودی نخواهد آمد.» و غلامان مرد و زن را لت و کوب کند، و خودش بخورد، بنوشد و مستی کند. ۴۶ یک روز که آن غلام انتظارش را ندارد و در ساعتی که او نمی داند، صاحبش خواهد رسید و او را جزا داده از خود دور خواهد ساخت و به این ترتیب او یکی از نافرمانان خوانده خواهد شد. ۴۷ غلامی که خواسته های صاحب خود را می داند و با آن هم برای اجرای آن هیچ کاری نمی کند زیاد شلاق خواهد خورد. ۴۸ اما کسی که نمی داند صاحبش از او چه می خواهد و مرتکب کاری می شود که سزاوار سرزنش باشد، با شلاقهای کمتر جزا خواهد دید. هرگاه به کسی زیاد داده شود از او بسیار خواسته خواهد شد. هرگاه به کسی زیادتر داده شود از او بیشتر خواسته خواهد شد.

بهای پیروی از مسیح

(همچنان در متی ۱۰: ٣۴ - ٣۶)

۴۹ من آمدم تا بر روی زمین آتشی روشن کنم و ای کاش پیشتر از این روشن می شد. ۵۰ من تعمیدی در پیش دارم که باید اجرا شود و تا زمان انجام آن چقدر زیر فشار هستم. ۵۱ آیا گمان می کنید من آمده ام تا صلح بر روی زمین برقرار کنم؟ من برای تان می گویم نخیر، این طور نیست! بدانید که من آمده ام تا جدا بسازم. ۵۲ از این پس در خانوادۀ پنج نفری تفرقه خواهد افتید، سه نفر مخالف دو نفر و دو نفر مخالف سه نفر خواهند بود. ۵۳ پدر مخالف پسر و پسر مخالف پدر؛ مادر مخالف دختر و دختر مخالف مادر؛ خشو مخالف عروس و عروس مخالف خشو خواهد بود.»

شناخت زمان

(همچنان در متی ۱۶: ٢ - ٣)

۵۴ عیسی همچنان به مردم گفت: «شما، وقتی می بینید که ابرها از غرب می آیند، فوری می گویید: «باران خواهد بارید» و باران هم می بارد. ۵۵ وقتی باد از جانب جنوب می آید، می گویید: «بسیار گرم خواهد شد» و همین طور هم می شود. ۵۶ ای ریاکاران! شما که می توانید به زمین و آسمان نگاه کرده حالت آن را پیشگویی نمایید، پس چگونه از شناخت این روزگار عاجزید؟

تصفیه حساب با مخالفان

(همچنان در متی ۵: ٢۵ - ٢۶)

۵۷ چرا نمی توانید راه راست را برای خود تشخیص دهید؟ ۵۸ اگر کسی بر ضد تو دعوا کند و تو را به محکمه بکشاند، کوشش کن هنوز که در راه هستی با او صلح نمایی. ورنه او تو را پیش قاضی می برد و قاضی تو را به دست نگهبان امنیتی می سپارد و او تو را به زندان می اندازد. ۵۹ بدان تا آن که پول آخر را ندهی از زندان بیرون نخواهی آمد.»

Related content

Don't Trust in People

Don't Trust in People (With You)
An informed and wise person trusts and relies on God. God is our creator and sustainer. Turning away from him and relying on people is the basis of sin. Human beings are mortal; they don’t last. As we were created from dust, we will return to dust. Human beings are weak and incapable of saving themselves. We don’t know the solution to life's problems. Only God is the answer to human needs. When we put our trust in him, we feel calm and at peace. A person who trusts and believes in God will be like a tree that grows by the river.

Radio programme reading v1 (28min)

Jesus Heals a Crippled Woman on the Sabbath

Jesus Heals a Crippled Woman on the Sabbath (Luke for Everyone)
For years, people had seen this bent over sick woman but had not known the cause. She had been devastated in her spirit. Perhaps the constant psychological pressure had bent her back as well. When Jesus healed her, why then did the religious teachers of the Law so strongly objected against him?

Radio programme about v13-34 (30min)

Ready to Serve

Ready to Serve (The Life of Jesus Christ)
Jesus uses another parable in this lesson to teach us about his second coming. Jesus wanted us to wait and serve. We do not know when Jesus will come but we have confidence that he will come as the Lord of lords and King of kings. While we are waiting for his second coming, we serve others, we love our enemies and keep enjoying life in the midst of life's challenges.

TV show about v35-48 (60min)

Dressed and Ready Servant

Dressed and Ready Servant (Luke for Everyone)
Like a slave waistband waiting for his master to come. The faithful and wise servant devoted to the service of being and not being the master. The master gives him all his powers. You have to start serving with that mindset. Who is the real servant of Jesus Christ?

Radio programme about v35-48 (30min)

The Fool Rich

The Fool Rich (Luke for Everyone)
Legacy fights! Real life is not rich in wealth. The fate of greedy man stockpiled cereals with insatiable hunger. Life is above food and the body is above clothing. Who gave the crows food and decorated lilies.

Radio programme about v35-48 (30min)

Real Life Does Not Depend on Wealth

Real Life Does Not Depend on Wealth (The Word of God for You)
Jesus says that a good life has nothing to do with wealth. This is the exact opposite of what society usually believes. Learn to get rid of tempting and expensive things and focus on the good life; That is living with God and doing His will.

Radio programme includes v13-21 (30min)

The Story of an Ignorant Rich Man

The Story of an Ignorant Rich Man (The Word of God for You)
Jesus invites us to do whatever God has given us; to help others. If you make a fortune in this world; Just to get rich yourself and not think about helping others; Know that you will enter eternity empty-handed.

Radio programme includes v16-21 (30min)

Psychological Stress in Daily Life

Psychological Stress in Daily Life (Pathway to Peace)
There are lots of difficulties in life. There economic, familial, and social problems. These problems put a lot of pressure on us. The questions is how can we face these problems. In this program, we learn to first think about our problem and see whether the difficulties we face are worth the amount of our worry. Then, to think whether there is a solution to our problem or not. If there is, we need to think how we can solve our problem rather than worry or be anxious about it. If there is not, then we need to trust God, because He is merciful to us like a Father.

Radio programme includes v22-31 (30min)

Principles of work priorities

Principles of work priorities (Leader Within)

Radio programme includes v22-32 (30min)

priorities

priorities (Leader Within)

Radio programme includes v22-32 (30min)

Reading the Signs 0f the Times

Reading the Signs 0f the Times (Luke for Everyone)
The Prince of Peace speaks of lighting a fire upon the earth. Division among family members because of following Christ. This leads to a major crisis because of absolute faithfulness to Jesus Christ! In all these circumstance peace should be a priority

Radio programme includes v49-59 (30min)