انجیل لوقا

فصل یازدهم

تعلیم دعا

(همچنین در متی ۶: ۹ - ۱۳ و ۷: ۷ - ۱۱)

۱روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود. وقتی از دعا فارغ شد یکی از شاگردان به او گفت: «خداوندا، همانطور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعاکردن را به ما یاد بده.» ۲عیسی به ایشان فرمود: «هر وقت دعا می کنید بگویید:

ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید. ۳نان روزانۀ ما را هر روز به ما بده ۴و گناهان ما را ببخش، زیرا ما نیز همه کسانی را که به ما بدی کرده اند می بخشیم و ما را از وسوسه ها دور نگهدار.»

۵سپس به ایشان گفت: «فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه شب پیش آن دوست برود و بگوید: «ای دوست، سه دانه نان به من قرض بده. ۶یکی از دوستانم که در سفر بود به خانۀ من داخل شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم.» ۷و او از داخل جواب بدهد: «مزاحم من نشو! حالا در قفل شده است و من و اولادم به رختخواب رفته ایم و نمی توانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم.» ۸بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای او حاضر نکند، همان اصرار، او را وادار خواهد کرد که برخیزد و هرچه را دوستش احتیاج دارد به او بدهد.

۹پس به شما می گویم تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجوئید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد. ۱۰چون هرکه بخواهد به دست می آورد و هرکه بجوید پیدا می کند و هرکه بکوبد در برویش باز می شود. ۱۱آیا در میان شما پدری هست که وقتی که پسرش از او ماهی بخواهد به عوض ماهی، ماری در دستش بگذارد. ۱۲یا وقتی تخم مرغ بخواهد گژدمی به او بدهد؟ ۱۳پس اگر شما با اینکه خود خطا کار هستید می دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندان تان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی، روح القدس را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود!»

عیسی و شیطان

(همچنین در متی ۱۲: ۲۲ - ۳۰ و مرقُس ۳: ۲۰ - ۲۷)

۱۴عیسی یک روح گنگ را از شخصی بیرون می کرد و وقتی روح ناپاک بیرون آمد مرد گنگ شروع به حرف زدن کرد و مردم حیرت کردند. ۱۵اما بعضی ها گفتند: «او بوسیلۀ بَعلزِبول، رئیس شیاطین، ارواح ناپاک را بیرون می راند.» ۱۶دیگران از راه امتحان از او تقاضای معجزه آسمانی کردند. ۱۷اما او افکار آنها را درک کرد و فرمود: «هر سلطنتی که بر ضد خودش تقسیم شود رو به خرابی می گذارد و خانواده ای که دو دستگی در آن باشد سقوط خواهد کرد. ۱۸همچنین اگر شیطان برضد خود تفرقه بیندازد سلطنتش چطور برقرار خواهد ماند؟ بهر صورت شما ادعا دارید که من بوسیله بَعلزِبول ارواح ناپاک را بیرون می رانم. ۱۹اگر من بوسیلۀ بَعلزِبول ارواح ناپاک را بیرون می رانم یاران خود شما به چه وسیله آن ها را بیرون می رانند؟ آنها ادعای شما را رد خواهند کرد. ۲۰اما اگر با قدرت خداست که من ارواح ناپاک را بیرون می رانم، بیقین بدانید که پادشاهی خدا به شما رسیده است.

۲۱وقتی مرد زورمندی که کاملاً مسلح است از قلعۀ خود نگهبانی می کند دارایی او در امان است. ۲۲اما وقتی کسی زورمندتر از او به او حمله کند او را از پای در می آورد و تیرها و زرهی را که تکیه گاه او هستند می برد و دارائیش را تاراج می کند.

۲۳هرکه با من نباشد بر ضد من است و هرکه با من جمع نکند پراگنده می سازد.

بازگشت روح ناپاک

(همچنین در متی ۱۲: ۴۳ - ۴۵)

۲۴وقتی روح ناپاکی از کسی بیرون می آید در جستجوی استراحتگاهی در بیابانهای بی آب و علف سرگردان می شود. وقتی جایی را پیدا نمی کند می گوید: «به منزلی که از آن بیرون آمدم باز می گردم.» ۲۵پس بر می گردد و آن خانه را جارو شده و منظم و مرتب می بیند. ۲۶او می رود و هفت روح بدتر از خود را جمع می کند و آن ها همه وارد می شوند و جای می گیرند و در آخر، حال و روز آن مرد از گذشته اش بدتر می شود.»

سعادت واقعی

۲۷در حالی که عیسی صحبت می کرد، زنی از میان جمعیت با صدایی بلند گفت: «خوشا بحال آن مادری که تو را زایید و به تو شیر داد.» ۲۸اما او فرمود: «خوشا بحال آن کسانی که کلام خدا را بشنوند و آن را بجا بیاورند.»

در خواست معجزۀ آسمانی

(همچنین در متی ۱۲: ۳۸ - ۴۲)

۲۹وقتی مردم در اطراف عیسی ازدحام کردند او به صحبت خود چنین ادامه داد: «مردمان این زمانه چقدر شریرند! آن ها معجزه می خواهند، اما تنها معجزه ای که به ایشان داده خواهد شد معجزۀ یونس نبی است، ۳۰چون همانطور که یونس برای مردم نینوا نشانه ای بود، پسر انسان نیز برای مردم این زمان نشانۀ دیگری خواهد بود. ۳۱در روز داوری، ملکه جنوب با مردم این روزگار زنده خواهد شد و آنها را متهم خواهد ساخت، چون او از آن سر دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و شما بدانید آنکه در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. ۳۲مردم نینوا در روز داوری با مردم این روزگار زنده خواهند شد و برضد آنها شهادت خواهند داد چون مردم نینوا در اثر پیام یونس توبه کردند و آنکه در اینجاست از یونس بزرگتر است.

چراغ بدن

(همچنین در متی ۵: ۱۵ و ۶: ۲۲ - ۲۳)

۳۳هیچکس چراغ را روشن نمی کند که آن را پنهان کند یا زیر تشت بگذارد، بلکه آن را روی چراغدان قرار می دهد تا کسانی که وارد اطاق می شوند نور را ببینید. ۳۴چراغ بدن تو چشم توست. وقتی چشمانت سالم هستند تمام وجود تو روشن است اما وقتی چشمهایت معیوب باشند تو در تاریکی هستی. ۳۵پس چشمان خود را باز کن مبادا نوری که داری تاریکی باشد. ۳۶اگر تمام وجود تو روشن باشد و هیچ قسمت آن در تاریکی نباشد وجود تو چنان نورانی خواهد بود که گویی چراغی نور خود را بر تو می درخشاند.»

نکوهش پیروان فرقۀ فریسی و معلمان شریعت

(همچنین در متی ۲۳: ۱ - ۳۶ و مرقُس ۱۲: ۳۸ - ۴۰)

۳۷وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه داد، یکی از پیروان فرقۀ فریسی، او را به صرف غذا دعوت کرد. او وارد شد و نشست. ۳۸فریسی با تعجب ملاحظه کرد، که عیسی پیش از غذا دستهای خود را نشست. ۳۹اما عیسی خداوند به او گفت: «ای فریسی ها، شما بیرون پیاله و بشقاب را می شویید در صورتی که در درون خود چیزی جز حرص و شرارت ندارید. ۴۰ای احمق ها، آیا آن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ ۴۱از آنچه درون ظرفها دارید، خیرات کنید که همه اش برای شما پاک خواهد شد.

۴۲وای بحال شما ای پیروان فرقۀ فریسی، شما از نعناع و پودینه و انواع ادویه ده یک می دهید، اما از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید. اینها چیزهایی است که شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید.

۴۳وای بحال شما ای فریسی ها، شما صدر مجلس را در کنیسه ها و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید. ۴۴وای بحال شما! شما مانند قبرهایی هستید که هیچ نشانه ای روی آن ها نیست و مردم ندانسته و ناشناخته روی آن ها راه می روند.»

۴۵یکی از معلمان شریعت در جواب عیسی گفت: «ای استاد، وقتی چنین حرفهایی می زنی به ما هم بر می خورد.» ۴۶عیسی در جواب فرمود: «بلی، ای معلمان شریعت، وای بحال شما نیز، چون بارهای بسیار سنگین بر دوش مردم می گذارید و خود تان یک انگشت هم به آن بار نمی زنید. ۴۷وای بحال شما که مقبره های پیامبرانی را که پدران شما کشتند می سازید ۴۸و به این وسیله اعمال پدران تان را تائید و تصدیق می کنید، چون آنها مرتکب آن قتل ها شدند و شما اینها را بنا می کنید. ۴۹این است که حکمت خدا می فرماید: «برای ایشان پیامبران و رسولان می فرستم، بعضی را می کشند و بعضی را آزار می رسانند»، ۵۰تا مردم این زمانه مجبور شوند جواب خون تمام پیامبرانی را که از اول پیدایش دنیا ریخته شده است بدهند، ۵۱از خون هابیل گرفته تا خون زکریا که بین قربانگاه و مکان مقدس عبادتگاه هلاک شد. بلی، بدانید که مردم این روزگار جواب همه آن ها را خواهند داد.

۵۲وای بحال شما ای معلمان شریعت، شما کلید در معرفت را بر می دارید، خود تان داخل نمی شوید و آنانی را هم که می خواهند داخل شوند، نمی گذارید.»

۵۳وقتی عیسی از آن خانه بیرون رفت علمای دین و فریسی ها با خشم و غضب دور او را گرفتند و او را در موضوعات بسیار سؤال پیچ نمودند ۵۴و در کمین بودند که او را با سخنان خودش به دام بیندازند.

Related content

How Should We Pray?

How Should We Pray? (With You)
When we pray, we must pray with faith. During our prayer, our focus should not be on ourselves and our own needs. We must address our prayers to our Heavenly Father, and not to an idol, or to a spirit of the dead, or to an angel. For all believers, God is a kind and loving Father who wants the best blessings for his children. At the same time, God is the almighty Creator in heaven. He knows everything about us. Therefore, we should come before God with humility and reverence. We must be grateful for his blessings. We should start every prayer with praise of his greatness and glory. May He be praised and glorified! Let us think about the greatness of God, our Creator. After praising and worshiping God, we can bring our requests and needs to Him.

Radio programme about v1-13 (28min)

The Rich Fool

The Rich Fool (Luke for Everyone)
Legacy fights! Real life is not rich in wealth. The fate of greedy man stockpiled cereals with insatiable hunger. Life is above food and the body is above clothing. Who gave the crows food and decorated lilies.

Radio programme about v14-28 (30min)

Chapter 11:1-13 How Should We Pray?

Chapter 11:1-13 How Should We Pray? (Luke for Everyone)
How should we pray? Like talking friend to friend! Having a close and intimate relationship with our heavenly Father helps us to talk to him like a close friend in prayer. When we pray in our mother tongue, does God hear our prayer? Praying Seriously!

Book chapter includes v1-13

What Is the Holy Spirit

What Is the Holy Spirit
Some loved ones who are not followers of Christ ask us that God is God, Jesus Christ is Jesus, who is this Holy Spirit? Before he was crucified, Jesus Christ promised his disciples that he would send the Holy Spirit to guide and strengthen his apostles in the ministry they would perform after his ascension to heaven. Who is this Holy Spirit? Some thought that the Holy Spirit was Gabriel, an angel or a prophet. Others thought that the Holy Spirit was a holy force. It is written in the Bible that the Holy Spirit is the Spirit of God and is one with God. The Bible teaches that the Father of God, Jesus Christ is God, and the Holy Spirit is God. It also declares that there is only one God

Article includes v9

Knock and the Door will Open

Knock and the Door will Open (Spring Of Life)

Radio programme includes v9-10 (30min)

Cold winter nights. Part Two

Cold winter nights. Part Two (Potpourri)

Radio programme includes v9-13 (29min)

Luke 11: 14 – 28 Chief of Devils

Luke 11: 14 – 28 Chief of Devils (Luke for Everyone)
Beelzebul means the king of mosquitoes. Did Jesus do his wonderful work with the help of the chief of devils? Is Satan acting against himself? Whoever is not with me is against me. Blessed is the mother who breast feeding for you

Book chapter includes v14-28

Chief of Devils

Chief of Devils (Luke for Everyone)
Beelzebul means the king of mosquitoes. Did Jesus do his wonderful work with the help of the chief of devils? Is Satan acting against himself? Whoever is not with me is against me. Blessed is the mother who breast feeding for you

Radio programme includes v14-27 (30min)

The Spirit of God Is the Spirit of Health

The Spirit of God Is the Spirit of Health (The Word of God for You)
In Jewish history; As soon as the good king destroyed the idols; The evil king raised them again. It is not enough for evil spirits and evil to come out of us; We must be filled with the power of the Holy Spirit to make God's plan work in our lives

Radio programme includes v24-26 (30min)

Luke 11: 29 – 41Demand a Miracle

Luke 11: 29 – 41Demand a Miracle (Luke for Everyone)
When a light inter inside dark big building at midnight, it lit up everywhere. The miracle of the Prophet Jonah! The reaction of the people of Nineveh against it! Washing inside is more important than washing outside. He who made the outside also made the inside.

Book chapter includes v29-41

Part III - the People of Nineveh Repent

Part III - the People of Nineveh Repent (The Word of God for You)
Jonah preached only briefly to the people of the city; Repent of your sins or you will all be destroyed in 40 days. Today, if we turn away from our sins, we will be blessed and forgiven by God, and like the city of Nineveh, we and our country will be saved.

Radio programme includes v32 (30min)

Luke 11: 42-54 Sharia Teachers

Luke 11: 42-54 Sharia Teachers (Luke for Everyone)
Woe s! For the sake show off, law is practiced point by point, but they refuse to do justice and love. Lawmakers do not follow the law. Putting heavy burdens on people shoulders while they don’t even touch with finger! The reason for their opposition to the Bible!

Book chapter includes v42-54

Journalism for peace

Journalism for peace (Pathway to Peace)

Radio programme includes v43-46 (30min)