انجیل لوقا

فصل یازدهم

تعلیم دعا

(همچنین در متی ۶: ۹ - ۱۳ و ۷: ۷ - ۱۱)

۱روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود. وقتی از دعا فارغ شد یکی از شاگردان به او گفت: «خداوندا، همانطور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعاکردن را به ما یاد بده.» ۲عیسی به ایشان فرمود: «هر وقت دعا می کنید بگویید:

ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید. ۳نان روزانۀ ما را هر روز به ما بده ۴و گناهان ما را ببخش، زیرا ما نیز همه کسانی را که به ما بدی کرده اند می بخشیم و ما را از وسوسه ها دور نگهدار.»

۵سپس به ایشان گفت: «فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه شب پیش آن دوست برود و بگوید: «ای دوست، سه دانه نان به من قرض بده. ۶یکی از دوستانم که در سفر بود به خانۀ من داخل شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم.» ۷و او از داخل جواب بدهد: «مزاحم من نشو! حالا در قفل شده است و من و اولادم به رختخواب رفته ایم و نمی توانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم.» ۸بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای او حاضر نکند، همان اصرار، او را وادار خواهد کرد که برخیزد و هرچه را دوستش احتیاج دارد به او بدهد.

۹پس به شما می گویم تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجوئید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد. ۱۰چون هرکه بخواهد به دست می آورد و هرکه بجوید پیدا می کند و هرکه بکوبد در برویش باز می شود. ۱۱آیا در میان شما پدری هست که وقتی که پسرش از او ماهی بخواهد به عوض ماهی، ماری در دستش بگذارد. ۱۲یا وقتی تخم مرغ بخواهد گژدمی به او بدهد؟ ۱۳پس اگر شما با اینکه خود خطا کار هستید می دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندان تان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی، روح القدس را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود!»

عیسی و شیطان

(همچنین در متی ۱۲: ۲۲ - ۳۰ و مرقُس ۳: ۲۰ - ۲۷)

۱۴عیسی یک روح گنگ را از شخصی بیرون می کرد و وقتی روح ناپاک بیرون آمد مرد گنگ شروع به حرف زدن کرد و مردم حیرت کردند. ۱۵اما بعضی ها گفتند: «او بوسیلۀ بَعلزِبول، رئیس شیاطین، ارواح ناپاک را بیرون می راند.» ۱۶دیگران از راه امتحان از او تقاضای معجزه آسمانی کردند. ۱۷اما او افکار آنها را درک کرد و فرمود: «هر سلطنتی که بر ضد خودش تقسیم شود رو به خرابی می گذارد و خانواده ای که دو دستگی در آن باشد سقوط خواهد کرد. ۱۸همچنین اگر شیطان برضد خود تفرقه بیندازد سلطنتش چطور برقرار خواهد ماند؟ بهر صورت شما ادعا دارید که من بوسیله بَعلزِبول ارواح ناپاک را بیرون می رانم. ۱۹اگر من بوسیلۀ بَعلزِبول ارواح ناپاک را بیرون می رانم یاران خود شما به چه وسیله آن ها را بیرون می رانند؟ آنها ادعای شما را رد خواهند کرد. ۲۰اما اگر با قدرت خداست که من ارواح ناپاک را بیرون می رانم، بیقین بدانید که پادشاهی خدا به شما رسیده است.

۲۱وقتی مرد زورمندی که کاملاً مسلح است از قلعۀ خود نگهبانی می کند دارایی او در امان است. ۲۲اما وقتی کسی زورمندتر از او به او حمله کند او را از پای در می آورد و تیرها و زرهی را که تکیه گاه او هستند می برد و دارائیش را تاراج می کند.

۲۳هرکه با من نباشد بر ضد من است و هرکه با من جمع نکند پراگنده می سازد.

بازگشت روح ناپاک

(همچنین در متی ۱۲: ۴۳ - ۴۵)

۲۴وقتی روح ناپاکی از کسی بیرون می آید در جستجوی استراحتگاهی در بیابانهای بی آب و علف سرگردان می شود. وقتی جایی را پیدا نمی کند می گوید: «به منزلی که از آن بیرون آمدم باز می گردم.» ۲۵پس بر می گردد و آن خانه را جارو شده و منظم و مرتب می بیند. ۲۶او می رود و هفت روح بدتر از خود را جمع می کند و آن ها همه وارد می شوند و جای می گیرند و در آخر، حال و روز آن مرد از گذشته اش بدتر می شود.»

سعادت واقعی

۲۷در حالی که عیسی صحبت می کرد، زنی از میان جمعیت با صدایی بلند گفت: «خوشا بحال آن مادری که تو را زایید و به تو شیر داد.» ۲۸اما او فرمود: «خوشا بحال آن کسانی که کلام خدا را بشنوند و آن را بجا بیاورند.»

در خواست معجزۀ آسمانی

(همچنین در متی ۱۲: ۳۸ - ۴۲)

۲۹وقتی مردم در اطراف عیسی ازدحام کردند او به صحبت خود چنین ادامه داد: «مردمان این زمانه چقدر شریرند! آن ها معجزه می خواهند، اما تنها معجزه ای که به ایشان داده خواهد شد معجزۀ یونس نبی است، ۳۰چون همانطور که یونس برای مردم نینوا نشانه ای بود، پسر انسان نیز برای مردم این زمان نشانۀ دیگری خواهد بود. ۳۱در روز داوری، ملکه جنوب با مردم این روزگار زنده خواهد شد و آنها را متهم خواهد ساخت، چون او از آن سر دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و شما بدانید آنکه در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. ۳۲مردم نینوا در روز داوری با مردم این روزگار زنده خواهند شد و برضد آنها شهادت خواهند داد چون مردم نینوا در اثر پیام یونس توبه کردند و آنکه در اینجاست از یونس بزرگتر است.

چراغ بدن

(همچنین در متی ۵: ۱۵ و ۶: ۲۲ - ۲۳)

۳۳هیچکس چراغ را روشن نمی کند که آن را پنهان کند یا زیر تشت بگذارد، بلکه آن را روی چراغدان قرار می دهد تا کسانی که وارد اطاق می شوند نور را ببینید. ۳۴چراغ بدن تو چشم توست. وقتی چشمانت سالم هستند تمام وجود تو روشن است اما وقتی چشمهایت معیوب باشند تو در تاریکی هستی. ۳۵پس چشمان خود را باز کن مبادا نوری که داری تاریکی باشد. ۳۶اگر تمام وجود تو روشن باشد و هیچ قسمت آن در تاریکی نباشد وجود تو چنان نورانی خواهد بود که گویی چراغی نور خود را بر تو می درخشاند.»

نکوهش پیروان فرقۀ فریسی و معلمان شریعت

(همچنین در متی ۲۳: ۱ - ۳۶ و مرقُس ۱۲: ۳۸ - ۴۰)

۳۷وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه داد، یکی از پیروان فرقۀ فریسی، او را به صرف غذا دعوت کرد. او وارد شد و نشست. ۳۸فریسی با تعجب ملاحظه کرد، که عیسی پیش از غذا دستهای خود را نشست. ۳۹اما عیسی خداوند به او گفت: «ای فریسی ها، شما بیرون پیاله و بشقاب را می شویید در صورتی که در درون خود چیزی جز حرص و شرارت ندارید. ۴۰ای احمق ها، آیا آن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ ۴۱از آنچه درون ظرفها دارید، خیرات کنید که همه اش برای شما پاک خواهد شد.

۴۲وای بحال شما ای پیروان فرقۀ فریسی، شما از نعناع و پودینه و انواع ادویه ده یک می دهید، اما از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید. اینها چیزهایی است که شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید.

۴۳وای بحال شما ای فریسی ها، شما صدر مجلس را در کنیسه ها و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید. ۴۴وای بحال شما! شما مانند قبرهایی هستید که هیچ نشانه ای روی آن ها نیست و مردم ندانسته و ناشناخته روی آن ها راه می روند.»

۴۵یکی از معلمان شریعت در جواب عیسی گفت: «ای استاد، وقتی چنین حرفهایی می زنی به ما هم بر می خورد.» ۴۶عیسی در جواب فرمود: «بلی، ای معلمان شریعت، وای بحال شما نیز، چون بارهای بسیار سنگین بر دوش مردم می گذارید و خود تان یک انگشت هم به آن بار نمی زنید. ۴۷وای بحال شما که مقبره های پیامبرانی را که پدران شما کشتند می سازید ۴۸و به این وسیله اعمال پدران تان را تائید و تصدیق می کنید، چون آنها مرتکب آن قتل ها شدند و شما اینها را بنا می کنید. ۴۹این است که حکمت خدا می فرماید: «برای ایشان پیامبران و رسولان می فرستم، بعضی را می کشند و بعضی را آزار می رسانند»، ۵۰تا مردم این زمانه مجبور شوند جواب خون تمام پیامبرانی را که از اول پیدایش دنیا ریخته شده است بدهند، ۵۱از خون هابیل گرفته تا خون زکریا که بین قربانگاه و مکان مقدس عبادتگاه هلاک شد. بلی، بدانید که مردم این روزگار جواب همه آن ها را خواهند داد.

۵۲وای بحال شما ای معلمان شریعت، شما کلید در معرفت را بر می دارید، خود تان داخل نمی شوید و آنانی را هم که می خواهند داخل شوند، نمی گذارید.»

۵۳وقتی عیسی از آن خانه بیرون رفت علمای دین و فریسی ها با خشم و غضب دور او را گرفتند و او را در موضوعات بسیار سؤال پیچ نمودند ۵۴و در کمین بودند که او را با سخنان خودش به دام بیندازند.

مطالب مرتبط

چطور باید که دعا کنیم؟

چطور باید که دعا کنیم؟ (باشما)
زمانیکه دعا می‌‌کنیم باید با ایمان دعا کنیم و در زمان دعا نباید که تمام توجه و مرکز دعا، خودی ما و نیاز‌های ما باشد. ما باید دعای خود را به پدر ما خطاب کنیم و نه به یک بت، یا روح مردگان، یا به یک فرشته. برای تمامی ایمانداران، خدا پدر مهربانی است که خواهان بهترین نعمتها برای فرزندانش می‌‌‌باشد. خدا در عین حال خالق قادر مطلق در آسمان می‌‌‌باشد. وی همه چیز را در مورد ما می‌‌‌داند. بنابراین باید با خشوع و تقوا به حضور خدا بیاییم. لازم است که برای برکاتش سپاسگزار باشیم؛ لازم است که هر دعایی را با ستایش بزرگی و جلال او آغاز کنیم. خدا حمد و ستایش شود؛ جلال از آن خدا باد. در مورد عظمت خدا فکر کنیم که او خالق ماست. بعد از حمد و ستایش خدا، می‌‌توانیم تقاضا و نیاز‌های خود را به حضور او بیاوریم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۳ (۲۸ دقیقه)

توانگر نادان

توانگر نادان (لوقا برای همه)
دعوا بر سر می‌راث! زندگی واقعی در داشتن ثروت فراوان نیست. سر نوشت حریصی که با چسم گرسنگی غله‌ها را انبار کرد. زندگی بالاتر از غذا و بدن بالاتر از لباس است. به زاغ‌ها کی روزی داده است و سوسن‌ها را کی آراسته است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴-۲۸ (۳۰ دقیقه)

لوقا ۱۱: ۱ ـ ۱۳ چه قسم باید دعا کرد؟

لوقا ۱۱: ۱ ـ ۱۳ چه قسم باید دعا کرد؟ (لوقا برای همه)
چه قسم باید دعا کرد؟ مثل صحبت کردن دوست با دوست! داشتن رابطهٔ نزدیک و صمیمانه با پدر آسمانی به ما کمک می‌کند تا در دعا با او مثل یک دوست نزدیک صحبت کنیم. وقتیکه ما به زبان مادری خود دعا می‌کنیم آیا خدا دعای ما را می‌شنود؟ با جدیت دعا کردن!

فصل کتاب شامل آیه ۱-۱۳

روح القدس چیست

روح القدس چیست
بعضی عزیزان که پیرو مسیح نیستند از ما سوال می‌نمایند که خدا، خداست، عیسی مسیح هم عیسی، این روح القدس کی است؟ عیسی مسیح قبل ازاینکه به صلیب کشیده شود به شاگردان خود وعده داد که روح القدس را خواهد فرستاد تا پس از صعود خودش به آسمان، رسولانش را در خدماتی که باید انجام دهند هدایت و تقویت فرماید. این روح القدس کیست؟ بعضی تصور کردند که روح القدس جبرئیل فرشته یا پیغمبری است. عده ای دیگر خیال کردند که روح القدس نیروی مقدس است. در کتاب مقدس نوشته شده است که روح القدس، روح خداست و با خدا یکی می‌باشد. کتاب مقدس به ما می‌آموزد که، پدر خداست، عیسی مسیح خداست، و روح القدس نیز خداست. همچنین اعلام می‌کند که فقط یک خدا وجود دارد.

مقاله شامل آیه ۹

هر که بکوبد در به رویش باز میشود.

هر که بکوبد در به رویش باز میشود. (چشمۀ حیات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۹-۱۰ (۳۰ دقیقه)

شب های سرد زمستان، داستان کوتاه. قسمت دوم

شب های سرد زمستان، داستان کوتاه. قسمت دوم (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۹-۱۳ (۲۹ دقیقه)

لوقا ۱۱: ۱۴ ـ ۲۸رئیس شیاطین

لوقا ۱۱: ۱۴ ـ ۲۸رئیس شیاطین (لوقا برای همه)
بعلزبول یعنی پادشاه پشه‌ها. آیا عیسی کار‌های فوق العادهٔ‌ خود را به کمک رئیس شیاطین انجام می‌داد؟ آیا شیطان بر ضد خود عمل می‌کند؟ هر که با من نباشد بر ضد من است. خوشا به حال مادری که ترا شیر داد.

فصل کتاب شامل آیه ۱۴-۲۸

رئیس شیاطین

رئیس شیاطین (لوقا برای همه)
بعلزبول یعنی پادشاه پشه‌ها. آیا عیسی کار‌های فوق العادهٔ‌ خود را به کمک رئیس شیاطین انجام می‌داد؟ آیا شیطان بر ضد خود عمل می‌کند؟ هر که با من نباشد بر ضد من است. خوشا به حال مادری که ترا شیر داد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۴-۲۷ (۳۰ دقیقه)

روح خدا روح سلامتی است

روح خدا روح سلامتی است (کلام خدا برای شما )
در تاریخ یهود؛ به محض آنکه پادشاه خوبی بتها را نابود می‌ساخت؛ پادشاه بدی دوباره آنها را بر پا می‌داشت. کافی نیست که ارواح ناپاک و شرارت از وجود ما خارج شود؛ باید از قدرت روح القدس پر شویم تان نقشه خدا در زندگی ما عملی شود

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۴-۲۶ (۳۰ دقیقه)

لوقا ۱۱: ۲۹ ـ۴۱  تقاضای معجزه

لوقا ۱۱: ۲۹ ـ۴۱ تقاضای معجزه (لوقا برای همه)
وقتی یک چراغ در نیمهٔ شب داخل ساختمان بزرگ و تاریک شد همه جا را روشن کرد. معجزهٔ یونس پیغمبر. عکس العمل مردم نینوا در برابر آن. شستن درون مهم تر از شستن بیرون است. کسیکه بیرون را ساخته است درون را هم ساخته است.

فصل کتاب شامل آیه ۲۹-۴۱

بخش سوم – مردم شهر نینوا توبه می‌کنند

بخش سوم – مردم شهر نینوا توبه می‌کنند (کلام خدا برای شما )
یونس فقط موعظه کوتاه در بین مردم شهر کرد؛ از گناهان تان توبه کنید ورنه در ۴۰ روز نابودی و هلاکت دامنگیر همه تان می‌شود. امروز اگر از گناهان خود روی گردان شویم مورد رحمت و بخشایش خداوند قرار می‌گریم و مانند شهر نینوا خود ما و کشور ما نجات می‌یابند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۲ (۳۰ دقیقه)

لوقا ۱۱: ٤۲ ـ۵۴  شریعت پرستان

لوقا ۱۱: ٤۲ ـ۵۴ شریعت پرستان (لوقا برای همه)
وای بحال‌ها. برای خود نمایی، شریعت را زره زره عملی می‌کنند، اما از اجرای عدالت و محبت سر باز می‌زنند. قانون سازان قانون را رعایت نمی کنند. گذاشتن بار‌های سنگین بر دوش مردم در حالیکه خود شان به آن انگشت هم نمی زنند. دلیل مخالفت آن‌ها با انجیل!

فصل کتاب شامل آیه ۴۲-۵۴

ژورنالیزم برای صلح

ژورنالیزم برای صلح (به سوی صلح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴۳-۴۶ (۳۰ دقیقه)