انجیل لوقا

فصل دهم

خدمت هفتاد نفر

۱بعد از این، عیسی خداوند، هفتاد نفر دیگر را تعیین فرمود و آنها را دو نفر دو نفر پیشاپیش خود به شهرها و نقاطی که در نظر داشت از آن ها دیدن نماید فرستاد. ۲به آنها فرمود: «محصول فراوان است اما کارگر کم، پس از صاحب محصول تقاضا کنید که کارگرانی برای جمع آوری محصول بفرستد. ۳بروید و بدانید که من شما را مثل بره ها در بین گرگها می فرستم. ۴هیچ کیسه یا خرجین یا بوت با خود نبرید و در بین راه با کسی سلام و علیک نکنید. ۵به هر خانه ای که داخل می شوید اولین کلام شما این باشد: «سلام بر این خانه باد.» ۶اگر کسی اهل صلح و صفا در آنجا باشد: سلام شما بر او قرار خواهد گرفت وگرنه آن سلام به خود شما باز خواهد گشت. ۷در همان خانه بمانید و از آنچه پیش شما می گذارند بخورید و بنوشید، زیرا کارگر مستحق مزد خود است. خانه به خانه نگردید. ۸وقتی به شهری وارد می شوید و از شما استقبال می کنند، غذایی را که برای شما تهیه می کنند بخورید. ۹بیماران آنجا را شفا دهید و بگوئید: «پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است.» ۱۰وقتی به شهری وارد می شوید و روی خوشی به شما نشان نمی دهند به داخل کوچه های آن شهر بروید و بگویید: ۱۱«خاکی را هم که از شهر شما به پاهای ما چسبیده است، پیش روی شما پاک می کنیم ولی این را بدانید که پادشاهی خدا نزدیک شده است.» ۱۲بدانید که روز آخر برای سدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای آن شهر.

نکوهش شهرهای نا توبه کار

(همچنین در متی ۱۱: ۲۰ - ۲۴)

۱۳وای بر تو ای خورَزین، وای بر تو ای بیتسَیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در صور و صیدون می شد مدتها پیش از این، خطِ بینی کشیده، خاکستر نشین می شدند، و توبه می کردند. ۱۴ولی روز داوری برای صور و صیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. ۱۵و اما تو ای کَپَرناحوم، می خواستی سر به آسمان بکشی؟ به دوزخ سرنگون خواهی شد. ۱۶هرکه به شما گوش دهد، به من گوش داده است؛ هرکه شما را رد کند مرا رد کرده است و هرکه مرا رد کند فرستندۀ مرا رد کرده است.»

بازگشت از خدمت

۱۷آن هفتاد شاگرد، خوش و خرم بازگشتند و عرض کردند: «خداوندا، با ذکر نام تو حتی ارواح ناپاک تسلیم ما می شوند!» ۱۸عیسی جواب داد: «من دیدم چطور شیطان مانند برق از آسمان سقوط کرد. ۱۹من به شما قدرت داده ام که مارها و گژدم ها و تمام قوای دشمن را پایمال نمائید و هرگز هیچ چیز به شما صدمه ای نخواهد رسانید، ۲۰ولی از این که ارواح تسلیم شما می شوند خوشی نکنید، بلکه شاد باشید که نامهای شما در عالم بالا ثبت شده است.»

شادمانی عیسی

(همچنین در متی ۱۱: ۲۵ - ۲۷ و ۱۳: ۱۶ - ۱۷)

۲۱در آن لحظه روح القدس خوشی بزرگی به عیسی بخشید و عیسی گفت: «ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می گویم که این چیزها را از خردمندان و دانایان پنهان نموده به کودکان آشکار ساختی، بلی ای پدر، ارادۀ تو چنین بود.

۲۲پدر همه چیز را در اختیار من گذاشته است. فقط پدر می داند که پسر کیست و همچنین فقط پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به آنها آشکار سازد می دانند پدر کیست.»

۲۳عیسی رو به شاگردان خود کرد و بطور خصوصی گفت: «خوشابحال آن چشمانی که آنچه را شما می بینید، می بینند. ۲۴بدانید پیامبران و پادشاهان بسیاری آرزو می کردند که آنچه را شما می بینید ببینند، اما ندیدند و آنچه را شما می شنوید بشنوند اما نشنیدند.»

مَثَل سامری نیکو

۲۵روزی یکی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید: «ای استاد، چه باید بکنم تا وارث زندگی ابدی شوم؟» ۲۶عیسی به او فرمود: «در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر می کنی؟» ۲۷او جواب داد: «با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود خداوند، خدای خود را دوست بدار و همسایه ات را مانند خودت محبت نما.» ۲۸عیسی فرمود: «درست جواب دادی. این کار را بکن که زندگی خواهی داشت.» ۲۹اما او برای اینکه نشان دهد آدم بی غرضی است به عیسی گفت: «همسایۀ من کیست؟» ۳۰عیسی چنین جواب داد: «مردی که از اورشلیم به اریحا می رفت، به دست راهزنان افتاد. راهزنان او را برهنه نمودند و لت و کوب کردند و بحال نیم مرده انداختند و رفتند. ۳۱اتفاقاً کاهنی از همان راه می گذشت، اما وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رفت. ۳۲همچنین یک لاوی (خادم کاهن) به آن محل رسید و وقتی او را دید از طرف دیگر عبور کرد. ۳۳پس از آن یک مسافر از قوم سامری به او رسید و وقتی او را دید دلش بحال او سوخت. ۳۴نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شست و بر آن ها روغن مالید و بست. بعد او را برداشته سوار چهار پای خود کرد و به کاروانسرایی برد و در آنجا از او پرستاری کرد. ۳۵روز بعد دو سکۀ نقره درآورد و به صاحب کاروانسرا داد و گفت: «از او پرستاری کن و اگر بیشتر از این خرج کردی وقتی برگردم به تو می دهم.» ۳۶به عقیدۀ تو کدامیک از این سه نفر همسایۀ آن مردی که به دست دزدان افتاد به حساب می آید؟» ۳۷جواب داد: «آن کسی که به او دلسوزی کرد.» عیسی فرمود: «برو مثل او رفتار کن.»

در منزل مرتا و مریم

۳۸در جریان سفر آن ها، عیسی به دهکده ای آمد و در آنجا زنی به نام مرتا او را در خانۀ خود پذیرفت. ۳۹آن زن خواهری به نام مریم داشت که پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به سخنان او گوش می داد. ۴۰در این وقت مرتا به خاطر کارهای زیادی که داشت پریشان بود. پس پیش عیسی آمد و عرض کرد: «خداوندا، هیچ در فکر این نیستی که خواهر من مرا در کار پذیرایی تنها مانده است؟ آخر به او بگو بیاید به من کمک کند.» ۴۱اما عیسی خداوند جواب داد: «ای مرتا، ای مرتا، تو برای چیزهای بسیار پریشان و ناراحت هستی. ۴۲اما فقط یک چیز لازم است: آن چه مریم انتخاب کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد.»

Related content

Hypocrisy

Hypocrisy (Luke for Everyone)
Thousands of people gathered like the election campaign. Who to fear! Even he knows the number of hairs on your head. Whoever does not know me will not know him the angels of God. Don’t worry when you are put on trial.

Radio programme about v1-13 (30min)

How Should We Pray?

How Should We Pray? (Luke for Everyone)
Like talking friend to friend! Having a close and intimate relationship with our heavenly Father helps us to talk to him like a close friend in prayer. When we pray in our mother tongue, does God hear our prayer? Praying Seriously!

Radio programme about v1-16 (30min)

Who Is My Neighbor and You?

Who Is My Neighbor and You? (The Word of God for You)
The good Samaritan story shows Jesus' love for us. We were like that wounded and dying traveler doing something to save ourselves. But Jesus came and took us to the place of healing. Our salvation is the result of His work and of His free grace.

Radio programme about v25-37 (30min)

Demand a Miracle

Demand a Miracle (Luke for Everyone)
When a light inter inside dark big building at midnight, it lit up everywhere. The miracle of the Prophet Jonah! The reaction of the people of Nineveh against it! Washing inside is more important than washing outside. He who made the outside also made the inside.

Radio programme about v25-37 (30min)

Sharia Teachers

Sharia Teachers (Luke for Everyone)
Woe s! For the sake show off, law is practiced point by point, but they refuse to do justice and love. Lawmakers do not follow the law. Putting heavy burdens on people shoulders while they don’t even touch with finger! The reason for their opposition to the Bible!

Radio programme about v38-42 (30min)

Sharing God's Blessings by Radio

Sharing God's Blessings by Radio (With You)
According to the command of Jesus Christ, it is incumbent upon all his followers to deliver his saving message to people who have never heard it. It must simply be declared, not forced on anyone. Those who accept this message receive the blessing of peace with God and enjoy a life that pleases God.

Radio programme mainly about v5-12 (28min)

How Should We Love Our Neighbour?

How Should We Love Our Neighbour? (With You)
How can we show our love for God? To love God means to obey Him. If we do not obey God, we do not love him. Obedience is a witness and a sign of our love. Jesus' command is to love our neighbour as ourselves. Our love for God must be manifested in our love for people. How should we love our neighbour? Like we love ourselves. Whatever we want for ourselves, we must also seek for our neighbour. A Christian should love his neighbour more than himself.

Radio programme mainly about v25-36 (28min)

What is Sabbath?

What is Sabbath? (With You)

Radio programme includes v10-17 (29min)

What Should I Do to Have Eternal Life?

What Should I Do to Have Eternal Life? (With You)
ِDo sacrifices, prayers and good deeds give us eternal life? Please listen to this programme to find out how to get eternal life. Thank you

Radio programme includes v25-27 (28min)

Luke 10: 38 – 42 Competition of Two Sisters

Luke 10: 38 – 42 Competition of Two Sisters (Luke for Everyone)
Traditional boundaries between the authority and rights of men and women! Mary the conservative and Martha the traditions breaker! It is valuable to learn from Jesus or to work in the kitchen and cook! Mary’s critic her sister she left me alone. Was Maryam's choice correct or was it from Martha's? Jesus continued on his journey to Jerusalem.

Book chapter includes v38-42

A Lady Gave Her Life to Jesus Over the Phone

A Lady Gave Her Life to Jesus Over the Phone (With You)

Radio programme includes v38-42 (29min)