0:00 / 0:00

انجیل به گزارش لوقا

فصل دهم

فرستادن هفتاد و دو نفر

۱ بعد از این عیسی هفتاد و دو نفر دیگر را انتخاب کرد و آنها را دو به دو پیشاپیش خود، به شهرها و جاهایی که می خواست از آنها دیدن نماید، فرستاد. ۲ عیسی به آنها گفت: «محصول فراوان است اما کارگر کم. پس، از صاحب محصول خواهش کنید که کارگران بیشتری برای جمع آوری محصول بفرستد. ۳ بروید و بدانید که من شما را مانند بره ها در بین گرگها می فرستم! ۴ با خود خریطه، خورجین و کفش نگیرید و در بین راه به کسی سلام نگویید. ۵ به هر خانه یی که داخل می شوید اولین سخن شما این باشد: «صلح و سلامتی بر این خانه باد.» ۶ اگر کسی اهل صلح و صفا در آنجا باشد، سلام شما بر او قرار خواهد گرفت؛ ورنه آن سلام به خود شما باز خواهد گشت. ۷ در همان خانه بمانید و از آنچه نزد شما می گذارند بخورید و بنوشید، زیرا کارگر مستحق مزد خود است. خانه به خانه نگردید. ۸ وقتی به شهری وارد می شوید و از شما استقبال می کنند، غذایی را که برای شما تهیه می کنند، بخورید. ۹ مریضان آنجا را شِفا دهید و بگویید: «پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است.» ۱۰ وقتی به شهری وارد می شوید و روی خوشی به شما نشان نمی دهند، به داخل کوچه های آن شهر رفته بگویید: ۱۱ «خاکی را که از شهر شما به پاهای ما چسپیده است، پیش روی شما می تکانیم. اما این را بدانید که پادشاهی خدا نزدیک شما شده است!» ۱۲ برای شما اطمینان می دهم که در روز داوری، خدا این شهر را بیشتر از شهر سُدوم جزا خواهد داد!

شهرهایی که ایمان نیاوردند

(همچنان در متی ۱۱: ٢۰ - ٢۴)

۱۳ وای بر تو ای خورَزین! وای بر تو ای بیت صیدا! اگر معجزه هایی که در شهرهای شما انجام شد در صور و صیدون می شد مردم آنجا مدتها پیش لباس ماتم می پوشیدند، روی خاکستر می نشستند و توبه می کردند. ۱۴ ولی روز داوری برای صور و صیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. ۱۵ و تو ای کپَرناحوم! می خواستی به بهشت برسی؟ اما به دوزخ انداخته خواهی شد!»

۱۶ عیسی به شاگردان خود گفت: «هر کسی به شما گوش دهد به من گوش داده است؛ هر کسی شما را رد کند مرا رد کرده است؛ و هر کسی مرا رد کند فرستندۀ مرا رد کرده است.»

بازگشت از خدمت

۱۷ آن هفتاد و دو شاگرد خوش و شادمان بازگشتند و گفتند: «سَروَرا، وقتی ما به نام تو امر کردیم حتی ارواح شیطانی هم از ما اطاعت کردند!» ۱۸ عیسی جواب داد: «من دیدم چطور شیطان مانند رعد و برق از آسمان سقوط کرد. ۱۹ گوش کنید! من به شما قدرت آن را داده ام که مارها و گژدمها را زیر پا کنید و بر تمام قوای دشمن پیروز شوید؛ هرگز هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید. ۲۰ اما از این خوشی نکنید که ارواح شیطانی از شما اطاعت می کنند بلکه از این خوش باشید که نامهای شما در عالم بالا ثبت شده است.»

عیسی زحمتکشان و گرانباران را آرامش می بخشد

(همچنان در متی ۱۱: ٢۵ - ٢۷، ۱٣: ۱۶ - ۱۷)

۲۱ در آن لحظه عیسی در روح مقدس خوشی کرد و گفت: «ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین! تو را سپاس می گویم که این چیزها را از خِرَدمندان و دانایان پنهان نمودی و به نوآموزان آشکار ساختی. بلی، ای پدر رضای تو چنین بود. ۲۲ پدرم همه چیز را در اختیار من گذاشته است. فقط پدر می داند که پسر کیست؛ و فقط پسر و کسانی که پسر بخواهد، پدر را به آنها آشکار سازد، می دانند که پدر کیست.»

۲۳ عیسی در خلوت رو به شاگردان کرد و گفت: «خوشا به حال آن چشمانی که آنچه را شما می بینید، ببینند! ۲۴ برای تان می گویم که پیامبران و پادشاهان بسیار آرزو می کردند که آنچه را شما می بینید، ببینند اما ندیدند و آنچه را شما می شنوید، بشنوند اما نشنیدند.»

مَثَل سامری نیکو

۲۵ روزی یکی از علمای شریعت آمد و برای آزمایش از عیسی سوال کرد: «استاد، چه باید بکنم تا زندگی ابدی به دست بیاورم؟» ۲۶ عیسی در جواب از او پرسید: «در تورات چه نوشته شده است؟ تو چطور آن را می فهمی؟» ۲۷ آن مرد جواب داد: «خداوند خدای خود را با تمام دل، تمام جان، تمام قدرت و تمام فکر خود محبت کن؛ و همسایه ات را مانند خود دوست بدار.» ۲۸ عیسی گفت: «درست جواب دادی. این کار را بکن که زندگی ابدی خواهی داشت.»

۲۹ اما آن معلم شریعت برای این که خود را بر حق بداند از عیسی پرسید: «همسایۀ من کیست؟» ۳۰ عیسی چنین جواب داد: «مردی از اورشلیم به اریحا می رفت، در راه به دست دزدان افتاد. دزدان او را لت و کوب و لُچ کردند و به حالت نیمه جان رهایش کردند و رفتند. ۳۱ تصادفی یک کاهن از همان راه می گذشت اما وقتی کاهن آن مرد را دید، راه خود را چپ کرد و از طرف دیگر جاده رفت. ۳۲ همچنان یک لاوی به آنجا رسید. وقتی لاوی آن مرد را دید، راهش را چپ نمود و گذشت. ۳۳ پس از آن یک مسافر از قوم سامری از همان راه می گذشت و وقتی آن مرد را دید دلش به حال او سوخت. ۳۴ مسافر نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شُست و بر آنها روغن مالید و با تکه یی آنها را بست. پس مسافر آن مرد را برداشت و سوار چهارپای خود کرده به مهمانخانه بُرد و در آنجا از او پرستاری کرد. ۳۵ روز بعد دو سکۀ نقره درآورد و به صاحب مهمانخانه داد و گفت: «از او پرستاری کن و اگر بیشتر از این خرج کردی، وقتی برگشتم به تو می دهم.» ۳۶ به نظر تو کدام یک از این سه نفر همسایۀ آن مرد که به دست دزدان افتاده بود، می باشد؟» ۳۷ معلم شریعت جواب داد: «آن کسی که به او ترحم کرد.» عیسی گفت: «برو و مانند او رفتار کن.»

در خانۀ مرتا و مریم

۳۸ در جریان سفر عیسی و شاگردانش به قریه یی رسیدند، در آنجا زنی به نام مرتا او را به خانۀ خود دعوت و پذیرایی کرد. ۳۹ آن زن، خواهری به نام مریم داشت که پیش پاهای عیسی نشسته به سخنان او گوش می داد. ۴۰ مرتا چون زیاد کار داشت، پریشان شد و نزد عیسی آمده گفت: «سَروَرم، فکر نمی کنی که خواهرم مرا در کارهای خانه تنها مانده است؟ به او بگو بیاید و به من کمک کند!» ۴۱ اما عیسی در جواب گفت: «مرتا، مرتا، تو برای بسیار چیزها پریشان و ناراحت هستی. ۴۲ اما فقط یک چیز مهم است. آنچه مریم انتخاب کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد.»

Related content

Your Laughter Turns Into Mourning and Your Happiness Turns Into Sadness

Your Laughter Turns Into Mourning and Your Happiness Turns Into Sadness (Peace and Joy in Christ)
God loves man and wants to invite us to Himself through His grace and mercy. It doesn't matter how great our sin is, because His grace is greater than our sins. He gives grace for us to return and love Him. We must avoid sin and repent. The way to get close to God is to first purify our hearts and not be two-hearted. Because we do not understand God's grace and love enough. It is necessary to rejoice in God's infinite love and grace, but we must be deeply sorry for our countless sins. Jesus Christ said: Blessed are those who mourn, that is, blessed are those who mourn for their sins and receive righteousness. .

Radio programme reading v42 (30min)

Hypocrisy

Hypocrisy (Luke for Everyone)
Thousands of people gathered like the election campaign. Who to fear! Even he knows the number of hairs on your head. Whoever does not know me will not know him the angels of God. Don’t worry when you are put on trial.

Radio programme about v1-13 (30min)

How Should We Pray?

How Should We Pray? (Luke for Everyone)
Like talking friend to friend! Having a close and intimate relationship with our heavenly Father helps us to talk to him like a close friend in prayer. When we pray in our mother tongue, does God hear our prayer? Praying Seriously!

Radio programme about v1-16 (30min)

Who Is My Neighbor and You?

Who Is My Neighbor and You? (The Word of God for You)
The good Samaritan story shows Jesus' love for us. We were like that wounded and dying traveler doing something to save ourselves. But Jesus came and took us to the place of healing. Our salvation is the result of His work and of His free grace.

Radio programme about v25-37 (30min)

Demand a Miracle

Demand a Miracle (Luke for Everyone)
When a light inter inside dark big building at midnight, it lit up everywhere. The miracle of the Prophet Jonah! The reaction of the people of Nineveh against it! Washing inside is more important than washing outside. He who made the outside also made the inside.

Radio programme about v25-37 (30min)

Sharia Teachers

Sharia Teachers (Luke for Everyone)
Woe s! For the sake show off, law is practiced point by point, but they refuse to do justice and love. Lawmakers do not follow the law. Putting heavy burdens on people shoulders while they don’t even touch with finger! The reason for their opposition to the Bible!

Radio programme about v38-42 (30min)

Sharing God's Blessings by Radio

Sharing God's Blessings by Radio (With You)
According to the command of Jesus Christ, it is incumbent upon all his followers to deliver his saving message to people who have never heard it. It must simply be declared, not forced on anyone. Those who accept this message receive the blessing of peace with God and enjoy a life that pleases God.

Radio programme mainly about v5-12 (28min)

How Should We Love Our Neighbour?

How Should We Love Our Neighbour? (With You)
How can we show our love for God? To love God means to obey Him. If we do not obey God, we do not love him. Obedience is a witness and a sign of our love. Jesus' command is to love our neighbour as ourselves. Our love for God must be manifested in our love for people. How should we love our neighbour? Like we love ourselves. Whatever we want for ourselves, we must also seek for our neighbour. A Christian should love his neighbour more than himself.

Radio programme mainly about v25-36 (28min)

What is Sabbath?

What is Sabbath? (With You)

Radio programme includes v10-17 (29min)

What Should I Do to Have Eternal Life?

What Should I Do to Have Eternal Life? (With You)
ِDo sacrifices, prayers and good deeds give us eternal life? Please listen to this programme to find out how to get eternal life. Thank you

Radio programme includes v25-27 (28min)

A Lady Gave Her Life to Jesus Over the Phone

A Lady Gave Her Life to Jesus Over the Phone (With You)

Radio programme includes v38-42 (29min)