0:00 / 0:00

انجیل به گزارش لوقا

فصل نهم

عیسی رسولان را به مأموریت می فرستد

(همچنان در متی ۱۰: ۵ - ۱۵ و مرقُس ۶: ۷ - ۱٣)

۱ عیسی دوازده شاگرد را پیش خود خواست و به آنها قدرت و صلاحیت داد تا بر تمامی ارواح شیطانی مسلط شوند و مرضها را شِفا دهند. ۲ او سپس آنها را فرستاد تا پادشاهی خدا را اعلام کنند و مریضان را شِفا دهند. ۳ عیسی به آنها گفت: «در سفر هیچ چیز با خود نگیرید: نه چوبدست، نه خورجین، نه نان و نه پول و نه لباس اضافی. ۴ هرگاه شما را در خانه یی به خوشی بپذیرند تا وقتی در آن شهر هستید در آن خانه بمانید. ۵ اما کسانی که شما را به خوشی نپذیرند، شهر شان را ترک کنید و گرد و خاک آن شهر را هم از پاهای خود بتکانید، تا این شهادتی باشد بر ضد آنها.» ۶ شاگردان به راه افتاده، قریه به قریه می گشتند و خبر خوش را موعظه می نمودند و مریضان را شِفا می دادند.

پریشانی هیرودیس و مرگ یحیای تعمید دهنده

(همچنان در متی ۱۴: ۱ - ۱٢ و مرقُس ۶: ۱۴ - ٢۹)

۷ وقتی هیرودیس، والی جلیل از آنچه اتفاق افتاده بود آگاهی یافت، بسیار پریشان شد، چون عده یی می گفتند که یحیای تعمید دهنده زنده شده است. ۸ عده یی نیز می گفتند که الیاس پیامبر ظهور کرده و عده یی دیگر هم می گفتند که یکی از پیامبران قدیم زنده شده است. ۹ اما هیرودیس گفت: «من خود فرمان دادم که سر یحیی را از تنش جدا کنند، ولی این کیست که دربارۀ او این چیزها را می شنوم؟» پس او کوشش می کرد عیسی را ببیند.

عیسی به پنج هزار مرد غذا می دهد

(همچنان در متی ۱۴: ۱٣ - ٢۱ و مرقُس ۶: ٣۰ - ۴۴ و یوحنا ۶: ۱ - ۱۴)

۱۰ رسولان برگشتند و در مورد کارهایی که انجام داده بودند، به عیسی گزارش دادند. او آنها را با خود به شهری به نام بیت صیدا بُرد و نگذاشت کس دیگر همراه شان برود. ۱۱ وقتی مردم خبر شدند، به دنبال عیسی به راه افتادند. عیسی آنها را به خوشی پذیرفت و برای آنها دربارۀ پادشاهی خدا صحبت کرد و کسانی را که محتاج درمان بودند، شِفا داد. ۱۲ نزدیک غروب، هر دوازده شاگرد نزد عیسی آمدند و گفتند: «این مردم را رخصت بده تا به قریه ها و کِشتزارهای اطراف بروند و برای خود جای و خوراک پیدا کنند، زیرا ما در جای دور افتاده یی هستیم.» ۱۳ اما عیسی به آنها گفت: «شما خود تان به آنها غذا بدهید.» شاگردان گفتند: «ما فقط پنج نان و دو ماهی داریم، مگر این که خود ما برویم و برای همۀ این جمعیت غذا بخریم.» ۱۴ در آنجا حدود پنج هزار مرد بودند. عیسی به شاگردان گفت: «مردم را به گروه های پنجاه نفری بنشانید.» ۱۵ پس از آن که شاگردان چنین کردند، ۱۶ عیسی پنج نان و دو ماهی را گرفت، به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر کرد. سپس نانها را توته کرد و به شاگردان داد تا به مردم تقسیم کنند. ۱۷ همۀ مردم خوردند و سیر شدند و شاگردان دوازده سبد باقیماندۀ نان و ماهی را جمع کردند.

پِطرُس دربارۀ عیسی گواهی می دهد

(همچنان در متی ۱۶: ۱٣ - ٢۰ و مرقُس ۸: ٢۷ - ٣۰)

۱۸ یک روز عیسی تنها در گوشه یی نشسته بود و دعا می کرد، شاگردانش نیز آنجا بودند. عیسی از آنها پرسید: «مردم مرا چه کسی می دانند؟» ۱۹ آنها جواب دادند: «عده یی می گویند یحیای تعمید دهنده هستی، عده یی می گویند الیاس پیامبر هستی و عده یی دیگر می گویند که یکی از پیامبران پیشین زنده شده است.» ۲۰ عیسی پرسید: «شما مرا چه کسی می دانید؟» پِطرُس جواب داد: «مسیح خدا.» ۲۱ پس به آنها امر کرد که این موضوع را به هیچ کس نگویند.

عیسی دربارۀ مرگ و زنده شدنش پیشگویی می کند

(همچنان در متی ۱۶: ٢۱ - ٢۸ و مرقُس ۸: ٣۱ - ٣۸)

۲۲ عیسی همچنان به آنها گفت: «من، پسر انسان، باید بسیار رنج بکشم و از جانب بزرگان، سران کاهنان و علمای شریعت رد شوم. من باید کُشته شوم اما در روز سوم، دوباره زنده گردم.» ۲۳ سپس به همۀ آنها گفت: «اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند باید از خود بگذرد و هر روز صلیب خود را بردارد و مرا پیروی کند. ۲۴ هر کسی بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد اما هر کسی به خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگه خواهد داشت. ۲۵ برای انسان چه فایده دارد که تمام جهان را به دست بیاورد اما جان خود را از دست بدهد یا به آن ضرر برساند؟ ۲۶ پس هر کسی از من و سخنان من شرم داشته باشد، من، پسر انسان، نیز وقتی با جلال خود و جلال پدر آسمانی و فرشته گان مقدس بیایم از او شرم خواهم داشت. ۲۷ به یقین بدانید، یک عده از کسانی که در اینجا هستند تا پادشاهی خدا را نبینند، طعم مرگ را نخواهند چشید.»

بزرگی عیسی در نور خدا آشکار گردید

(همچنان در متی ۱۷: ۱ - ۸ و مرقُس ۹: ٢ - ۸)

۲۸ عیسی حدود هشت روز بعد از گفتن این موضوع، پِطرُس، یوحنا و یعقوب را با خود گرفته برای دعا به بالای یک تپه رفت. ۲۹ عیسی هنگامی که دعا می کرد، چهره اش تغییر کرد و لباسهایش از سفیدی می درخشید. ۳۰ در همین موقع دیده شد که دو مرد با عیسی صحبت می کردند. آنها موسی و الیاس بودند ۳۱ که در جلال آسمانی ظاهر گشتند و با عیسی دربارۀ تکمیل هدف خدا که او باید در اورشلیم بمیرد، صحبت کردند. ۳۲ در این زمان پِطرُس و دیگر همراهان او به خواب رفته بودند اما وقتی بیدار شدند، جلال عیسی و آن دو مردی را که در کنار عیسی ایستاده بودند، دیدند. ۳۳ در حالی که آن دو نفر از نزد عیسی می رفتند، پِطرُس به عیسی گفت: «سَروَرم، چه خوب است که همۀ ما در اینجا هستیم! بیایید سه خیمه بسازیم: یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس پیامبر.» پِطرُس واقعاً نمی دانست چه می گوید. ۳۴ هنوز حرف او به آخر نرسیده بود که ابری آمد و بر آنها سایه افگند. شاگردان وقتی دیدند ابری آنها را فرا گرفت، ترسیدند. ۳۵ از ابر صدایی آمد: «این است پسر برگزیدۀ من. به او گوش دهید!» ۳۶ وقتی آن صدا به پایان رسید، عیسی تنها بود. شاگردان خاموش ماندند و از آنچه در آن روز دیده بودند، به هیچ کسی چیزی نگفتند.

عیسی پسری را که روح شیطانی داشت شِفا می بخشد

(همچنان در متی ۱۷: ۱۴ - ٢۱ و مرقُس ۹: ۱۴ - ٢۹)

۳۷ روز بعد، وقتی عیسی و سه شاگردش از تپه پایین آمدند، جمعیت زیادی در انتظار عیسی بود. ۳۸ ناگهان مردی از بین جمعیت فریاد زد: «استاد! از تو خواهش می کنم به پسر من که یگانه فرزند من است، نظر بینداز! ۳۹ یک روح بر او حمله می کند و او ناگهان فریاد می زند، کف از دهانش بیرون می آید و بدنش به لرزه می افتد. آن روح او را مجروح کرده و به مشکل از او جدا می شود. ۴۰ از شاگردان تو خواهش کردم که آن روح را بیرون کنند اما نتوانستند.» ۴۱ عیسی جواب داد: «ای نسل بی ایمان و منحرف، تا چه وقت با شما باشم و شما را تحمل کنم؟» سپس عیسی به مرد گفت: «پسرت را اینجا بیاور.» ۴۲ اما قبل از آن که پسر به نزد عیسی برسد، روح شیطانی او را به زمین زد و سخت تکان داد. عیسی به روح شیطانی امر کرد که خارج شود و آن پسر را شِفا بخشیده به پدرش سپرد. ۴۳ همۀ مردم از بزرگی خدا حیران شدند.

دومین پیشگویی عیسی دربارۀ مرگش

(همچنان در متی ۱۷: ٢٢ - ٢٣ و مرقُس ۹: ٣۰ - ٣٢)

در حالی که مردم از تمام کارهای عیسی در حیرت بودند، عیسی به شاگردان خود گفت: ۴۴ «این سخنان مرا به یاد بسپارید! من، پسر انسان، به دست مردم تسلیم خواهم شد.» ۴۵ اما شاگردان نفهمیدند هدف او چیست. هدف عیسی برای آنها چنان پوشیده بود که نمی توانستند بفهمند و از پرسان کردن در این مورد نیز می ترسیدند.

چه کسی بزرگتر است؟

(همچنان در متی ۱۸: ۱ - ۵ و مرقُس ۹: ٣٣ - ٣۷)

۴۶ در بین شاگردان بحثی رُخ داد که کدام یک در میان آنها از همه بزرگتر است. ۴۷ عیسی افکار آنها را می فهمید، پس طفلی را گرفت و در کنار خود قرار داد ۴۸ و به آنها گفت: «هر کسی این طفل را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است؛ و هر کسی مرا بپذیرد، خدا را که مرا فرستاده است، نیز می پذیرد. پس در بین شما آن کسی که کوچکترین است از همه بزرگتر است.»

هر کس که بر ضد ما نیست، با ماست

(همچنان در مرقُس ۹: ٣۸ - ۴۰)

۴۹ یوحنا گفت: «استاد! ما کسی را دیدیم که به نام تو ارواح شیطانی را بیرون می کرد اما چون از گروه ما نبود کوشش کردیم مانع کار او شویم.» ۵۰ عیسی گفت: «مانع کار او نشوید، زیرا هر کسی بر ضد شما نباشد، با شماست.»

دهاتیان سامری نخواستند عیسی را پذیرایی کنند

۵۱ چون وقت آن فرا رسید که عیسی به آسمان بُرده شود، او با عزم جدی رو به سوی اورشلیم نهاد. ۵۲ عیسی قاصدانی را پیش از خود به یکی از قریه های سامریان فرستاد تا برای آمدن او تدارک ببینند. ۵۳ اما مردم نمی خواستند از عیسی پذیرایی کنند، چون معلوم بود که او عازم اورشلیم است. ۵۴ وقتی شاگردان یعنی یعقوب و یوحنا این جریان را دیدند، گفتند: «سَروَرا، آیا می خواهی که بگوییم از آسمان آتشی ببارد و همۀ آنها را بسوزاند؟» ۵۵ اما عیسی برگشت و آنها را به خاطر این حرف شان سرزنش کرد، ۵۶ سپس عیسی و شاگردانش به قریۀ دیگری رفتند.

در همه حالات، از عیسی پیروی کنید

(همچنان در متی ۸: ۱۸ - ٢٢)

۵۷ در بین راه مردی به عیسی گفت: «هر جا بروی من تو را پیروی می کنم.» ۵۸ عیسی به او جواب داد: «روباه ها برای خود خانه و پرنده گان برای خود آشیانه دارند اما من، پسر انسان، جایی ندارم که در آن استراحت کنم.» ۵۹ عیسی به مرد دیگر گفت: «مرا پیروی کن.» اما آن مرد گفت: «آقا، اگر اجازه بدهی اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم.» ۶۰ عیسی جواب داد: «بگذار مُرده گان، مُرده گان خود را به خاک بسپارند. تو برو و پادشاهی خدا را در همه جا اعلام کن.» ۶۱ شخص دیگری گفت: «آقا، من شما را پیروی می کنم اما اجازه بفرما اول با خانواده ام خداحافظی کنم.» ۶۲ عیسی به او گفت: «کسی که در هنگام قلبه کردن به پشت سر ببیند، لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی خدا خدمت کند.»

Related content

Ambassadors Without Travel Equipment

Ambassadors Without Travel Equipment (Luke for Everyone)
Sending ambassadors with discretion, but without travel equipment! The internship to continue serving! The tyrant's king's distress over the rise of the new king! Five thousand hungry guests but five loaves and two fish on the table. A miracle again!

Radio programme reading v1-7 (30min)

The Anointed of God

The Anointed of God (Luke for Everyone)
People wonder who is this guy! Is he John the Baptist or any former prophet been resurrected? Is he Elias? One of his close friends said, "You are the Christ of God." But what did he introduce himself to the people?

Radio programme reading v18-27 (30min)

Testimony From the Cloud

Testimony From the Cloud (Luke for Everyone)
He went to the mountain with close friends to pray. The look on his face changed. His clothes were shining white. The presence of Moses and Elias in the scene! But close friends in the dream neglected. The cloud appears and a testimony is heard.

Radio programme reading v28-45 (30min)

Journey

Journey (Luke for Everyone)
Who is really great? Traveling in two thousand years ago! The journey of the Christian life and the complete obedience of the leader in the journey! The dangers and tiredness of traveling! Not being welcomed during the Journey. They are not with us or against us what can we do with them?

Radio programme reading v46-62 (30min)

Fasting and Accompanying Rituals 2023 1402

Fasting and Accompanying Rituals 2023 1402 (Seasonal Programmes)
People usually appear to be fasting and pretend to be humble. They bow their heads and sit in ashes, an act that implies humility and mourning. But according to God, all this is for show. Their outward actions appear to honour God, but this honour is not in their hearts. Worse than this, their normal and daily behaviour remains as bad as before. How can they expect God to listen to their prayers and acknowledge their fasting? Fasting means a time for self-denial, self-examination, and repentance from sins. But some people fast just to get attention from God and to feel good about themselves. God does not listen to the prayers of two-faced, hypocritical people.

Radio programme about v1-2 (30min)

Return From Mission

Return From Mission (Luke for Everyone)
Answer to the question what Jesus is. Is he a Prophet, a messenger, an angel or above all of them. The triumphant service of 70 ambassadors and the fall of Satan from heaven! The continuation of Jesus’ war with Satan, which began with his war with Satan in the wilderness! Who and what is Satan?

Radio programme about v18-27 (30min)

Good Samaritan

Good Samaritan (Luke for Everyone)
Who were the Samaritans! Hatred between Jews and Samaritans! Passengers face the dangers of thieves and interceptors on the roads. Samaritan assistance to half-dead Jew! Who is our neighbor? Loving a neighbor! Are we as a Christion allowed to be is a spectator in this controversial world?

Radio programme about v28-45 (30min)

Competition of Two Sisters

Competition of Two Sisters (Luke for Everyone)
Traditional boundaries between the authority and rights of men and women! Mary the conservative and Martha the traditions breaker! It is valuable to learn from Jesus or to work in the kitchen and cook! Mary’s critic her sister she left me alone. Was Maryam's choice correct or was it from Martha's? Jesus continued on his journey to Jerusalem.

Radio programme about v46-62 (30min)

The story of Qadir

The story of Qadir (Colour of Life)
It is true that we are in a country where incompetent and reckless leaders have caused injustice, inequality, corruption, selfishness, bribery, etc. in the state apparatus. But the country that God has given us has innumerable good things in every way. Building the homeland and eliminating injustice, corruption and sedition by fleeing the country are not! Rather, it is established by trusting in God and exposing injustice and hard work.

Radio programme about v46-48 (29min)

Is the Coronavirus a Blessing for Muslims and a Curse for Others?

Is the Coronavirus a Blessing for Muslims and a Curse for Others? (With You)
Coronavirus is a pandemic virus that can spread if people do not follow the necessary precautions. The coronavirus does not have an eye or any way of choosing not to infect a Muslim but to infect someone who is not a Muslim. A person’s religious beliefs are not relevant for Corona. Anyone who is careless or exposed will become infected.

Radio programme about v51-55 (28min)

Jesus:  the Son of Mary or the Son of God?

Jesus: the Son of Mary or the Son of God? (With You)
Jesus is not the Son of God in an earthly way. God did not marry so he could have a son. God did not have relations with Mary resulting in a son. Jesus is the Son of God, that is, God showed Himself to us in a human body. In this sense, Jesus is the Son of God, created in the womb of Mary by the Holy Spirit. During his trial before the Jewish leaders, the high priest said to Jesus, “I demand in the name of the living God—tell us if you are the Messiah, the Son of God.” Jesus replied, “You have said it. And in the future you will see the Son of Man seated in the place of power at God’s right hand and coming on the clouds of heaven.”

Radio programme mainly about v35 (28min)

Transfiguration

Transfiguration (Children's Bible Stories)
Jesus had told his disciples that their problems will be increased. Because the religion leaders (Pharisees) will intensify their enmity with me, said Jesus. And then they will kill me, said Jesus. But I will raise after three days, said Jesus. He asked his disciples not to tell this to others until his death. Everyone who ‌outwardly call me his leader or teacher but do not follow me, they can’t see my kingdom, Said Jesus.

Radio programme includes v1-62 (30min)

Health

Health (Health Today)

Radio programme includes v37-43 (30min)

What Should We as Followers of Jesus Christ Do in This Situation When People Hate Each Other?

What Should We as Followers of Jesus Christ Do in This Situation When People Hate Each Other? (With You)

Radio programme includes v51-55 (30min)