انجیل لوقا

فصل نهم

وظیفۀ شاگردان

(همچنین در متی ۱۰: ۵ - ۱۵ و مرقُس ۶: ۷ - ۱۳)

۱عیسی دوازده حواری را پیش خود خواست و به آن ها قدرت و اختیار داد تا بر تمامی ارواح ناپاک چیره شوند و بیماریها را درمان نمایند. ۲آنها را فرستاد تا پادشاهی خدا را اعلام کنند و مردم را شفا دهند. ۳به آنها فرمود: «برای مسافرت هیچ چیز نبرید، نه چوبدستی، نه خرجین و نه نان و نه پول و هیچیک از شما نباید جامۀ اضافی داشته باشد. ۴هرگاه شما را در خانه ای می پذیرند تا وقتی در آن شهر هستید در آن خانه بمانید. ۵اما کسانی که شما را نمی پذیرند، وقتی شهر شان را ترک می کنید برای عبرت آنها گرد و خاک آن شهر را هم از پاهای خود پاک کنید.» ۶به این ترتیب آن ها به راه افتادند و آبادی به آبادی می گشتند و در همه جا بشارت می دادند و بیماران را شفا می بخشیدند.

هیرودیس و عیسی

(همچنین در متی ۱۴: ۱ - ۱۲ و مرقُس ۶: ۱۴ - ۲۹)

۷در این روزها هیرودیس پادشاه از آنچه در جریان بود آگاهی یافت و سرگشته و پریشان شد چون عده ای می گفتند که یحیای تعمید دهنده زنده شده است. ۸عده ای نیز می گفتند که الیاس ظهور کرده، عده ای هم می گفتند یکی از پیامبران قدیم زنده شده است. ۹اما هیرودیس گفت: «من که خود فرمان دادم سر یحیی را بزنند، ولی این کیست که دربارۀ او این چیزها را می شنوم؟» و کوشش می کرد او را ببیند.

غذا دادن به پنج هزار مرد

(همچنین در متی ۱۴: ۱۳ - ۲۱ و مرقُس ۶: ۳۰ - ۴۴ و یوحنا ۶: ۱ - ۱۴)

۱۰وقتی رسولان برگشتند گزارش کارهائی را که انجام داده بودند به عرض عیسی رسانیدند. او آنها را برداشت و به شهری به نام بیتسَیدا برد و نگذاشت کسی دیگر همراه ایشان برود. ۱۱اما مردم باخبر شدند و بدنبال او براه افتادند. ایشان را پذیرفت و برای ایشان دربارۀ پادشاهی خدا صحبت کرد و کسانی را که محتاج درمان بودند شفا داد. ۱۲نزدیک غروب، دوازده حواری پیش او آمدند و عرض کردند: «این مردم را رخصت بده تا به دهکده ها و کشتزارهای اطراف بروند و برای خود منزل و خوراک پیدا کنند، چون ما در اینجا در محل دورافتاده ای هستیم.» ۱۳او جواب داد: «شما خود تان به آنها غذا بدهید.» اما شاگردان گفتند: «ما فقط پنج نان و دو ماهی داریم، مگر اینکه خود ما برویم و برای همۀ این جماعت غذا بخریم.» ۱۴آنها در حدود پنج هزار مرد بودند. عیسی به شاگردان فرمود: «اینها را به دسته های پنجاه نفری بنشانید.»

۱۵شاگردان این کار را انجام دادند و همه را نشانیدند. ۱۶بعد عیسی آن پنج نان و دو ماهی را گرفت، چشم به آسمان دوخت و برای آن خوراک سپاسگزاری کرد. سپس نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پیش مردم بگذارند. ۱۷همه خوردند و سیر شدند و دوازده سبد از باقیماندۀ نان و ماهی جمع شد.

گواهی پِترُس دربارۀ عیسی

(همچنین در متی ۱۶: ۱۳ - ۱۹ و مرقُس ۸: ۲۷ - ۲۹)

۱۸یک روز وقتی عیسی به تنهائی در حضور شاگردانش دعا می کرد از آنها پرسید: «مردم مرا کی می دانند؟» ۱۹جواب دادند: «بعضی ها می گویند تو یحیای تعمید دهنده هستی، عده ای می گویند تو الیاس هستی و عده ای هم می گویند که یکی از پیامبران پیشین زنده شده است.» ۲۰عیسی فرمود: «شما مرا کی می دانید؟» پِترُس جواب داد: «مسیح خدا.»

نخستین پیشگوئی عیسی دربارۀ مرگ خود

(همچنین در متی ۱۶: ۲۰ - ۲۸ و مرقُس ۸: ۳۰ ـ ۹: ۱)

۲۱بعد به آنها امر شدید کرد که این موضوع را به هیچکس نگویند ۲۲و ادامه داد: «لازم است که پسر انسان رنجهای سختی را بکشد و بزرگان یهود، سران کاهنان و علمای دین او را رد کنند و او کشته شود و در روز سوم باز زنده گردد.» ۲۳سپس به همه فرمود: «اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید. ۲۴هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد اما هرکه به خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد داشت. ۲۵برای آدمی چه فایده دارد که تمام جهان را به دست بیاورد اما جان خود را از دست بدهد یا به آن ضرر برساند؟ ۲۶هر که از من و سخنان من عار داشته باشد پسر انسان نیز وقتی با جلال خود و جلال پدر و فرشتگان مقدس بیاید از او عار خواهد داشت. ۲۷بیقین بدانید از کسانی که در اینجا ایستاده اند عده ای هستند که تا پادشاهی خدا را نبینند طعم مرگ را نخواهند چشید.»

تبدیل هیئت عیسی

(همچنین در متی ۱۷: ۱ - ۸ و در مرقُس ۹: ۲ - ۸)

۲۸عیسی تقریباً یک هفته بعد از این موضوع، پِترُس، یوحنا و یعقوب را برداشت و برای دعا به بالای کوه رفت. ۲۹هنگامیکه به دعا مشغول بود، نمای چهره اش تغییر کرد و لباسهایش از سفیدی می درخشید. ۳۰ناگهان دو مرد یعنی موسی و الیاس در آنجا با او صحبت می کردند. ۳۱آن ها با شان و شوکت ظاهر گشتند و دربارۀ مرگ او، یعنی آنچه که می بایست در اورشلیم به انجام رسد، صحبت می کردند. ۳۲در این موقع پِترُس و همراهان او به خواب رفته بودند، اما وقتی بیدار شدند و جلال او و آن دو مردی را که در کنار او ایستاده بودند مشاهده کردند. ۳۳در حالی که آن دو نفر از نزد عیسی می رفتند پِترُس به او عرض کرد: «ای استاد، چه خوب است که ما در اینجا هستیم! سه سایبان بسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس.» پِترُس بدون آنکه بفهمد چه می گوید این سخن را گفت. ۳۴هنوز حرفش تمام نشده بود که ابری آمد و بر آنها سایه افگند و وقتی ابر آنها را فرا گرفت شاگردان ترسیدند. ۳۵از ابر ندائی آمد: «این است پسر من و برگزیدۀ من، به او گوش دهید.» ۳۶وقتی آن ندا به پایان رسید، آن ها عیسی را تنها دیدند. آن سه نفر خاموش ماندند و در آن روزها از آنچه دیده بودند چیزی به کسی نگفتند.

شفای یک میرگی دار

(همچنین در متی ۱۷: ۱۴ - ۱۸ و مرقُس ۹: ۱۴ - ۲۷)

۳۷روز بعد وقتی از کوه پایین می آمدند جمعیت زیادی در انتظار عیسی بود. ۳۸ناگهان مردی از وسط جمعیت فریاد زد: «ای استاد، از تو التماس می کنم به پسر من، که یگانه فرزند من است، نظری بیاندازی. ۳۹روحی او را می گیرد و ناگهان فریاد می زند، کف از دهانش بیرون می آید و بدنش به تشنج افتاده می لرزد و با دشواری زیاد او را رها می کند. ۴۰از شاگردان تو تقاضا کردم که آن روح را بیرون کنند اما نتوانستند.» ۴۱عیسی جواب داد: «مردمان این روزگار، چقدر بی ایمان و فاسد هستند! تا کی با شما باشم و شما را تحمل کنم؟ پسرت را به این جا بیآور.» ۴۲اما قبل از آنکه پسر به نزد عیسی برسد روح ناپاک او را به زمین زد و به تشنج انداخته تکان سختی داد. عیسی با تندی به روح ناپاک امر کرد خارج شود و آن پسر را شفا بخشید و به پدرش سپرد. ۴۳همۀ مردم از بزرگی خدا حیران ماندند.

دومین پیشگوئی عیسی دربارۀ مرگ خود

(همچنین در متی ۱۷: ۲۲ - ۲۳ و مرقُس ۹: ۳۰ - ۳۲)

در حالی که عموم مردم از تمام کارهای عیسی در حیرت بودند عیسی به شاگردان فرمود: ۴۴«این سخن مرا بخاطر بسپارید: پسر انسان به دست آدمیان تسلیم خواهد شد.» ۴۵اما آنها نفهمیدند چه می گوید. مقصد عیسی بطوری برای آنها پوشیده بود که آن را نفهمیدند و می ترسیدند آن را از او بپرسند.

کی از همه بزرگتر است؟

(همچنین در متی ۱۸: ۱ - ۵ و مرقُس ۹: ۳۳ - ۳۷)

۴۶مباحثه ای در میان آنها درگرفت که کی بین آن ها از همه بزرگتر است. ۴۷عیسی فهمید که در ذهن شان چه افکاری می گذرد، پس کودکی را گرفت و او را در کنار خود قرار داد ۴۸و به آنها فرمود: «هرکه این کودک را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است و هرکه مرا بپذیرد فرستندۀ مرا پذیرفته است، زیرا در بین شما آن کسی بزرگتر است که از همه کوچکتر می باشد.»

هرکه بر ضد شما نباشد با شماست

(همچنین در مرقُس ۹: ۳۸ - ۴۰)

۴۹یوحنا عرض کرد: «ای استاد، ما مردی را دیدیم که با ذکر نام تو ارواح ناپاک را بیرون می کرد اما چون از ما نبود کوشش کردیم مانع کار او شویم.» ۵۰عیسی به او فرمود: «با او کاری نداشته باشید زیرا هر که ضد شما نباشد با شماست.»

بی مهری دهاتیان سامری

۵۱چون وقت آن رسید که عیسی به آسمان برده شود با عزمی محکم رو به اورشلیم نهاد ۵۲و قاصدانی پیشاپیش خود فرستاد. آنها حرکت کردند و به دهکده ای در سرزمین سامریان وارد شدند تا برای او تدارک ببینند. ۵۳اما مردمان آن ده نمی خواستند از او پذیرائی کنند، زیرا معلوم بود که او عازم اورشلیم است. ۵۴وقتی یعقوب و یوحنا، شاگردان او، این جریان را دیدند گفتند: «خداوندا، آیا می خواهی بگوئیم از آسمان آتشی ببارد و همۀ آنها را بسوزاند؟» ۵۵اما او برگشت و آنها را ملامت کرد ۵۶و روانۀ دهکدۀ دیگری شدند.

شرایط پیروی از عیسی

(همچنین در متی ۸: ۱۹ - ۲۲)

۵۷در بین راه مردی به او عرض کرد: «هر جا بروی من به دنبال تو می آیم.» ۵۸عیسی جواب داد: «روباهان، لانه و پرندگان، آشیانه دارند اما پسر انسان هیچ جائی ندارد که درآن استراحت کند.» ۵۹عیسی به شخص دیگری فرمود: «بامن بیا.» اما او جواب داد: «ای آقا، بگذار اول بروم پدرم را به خاک بسپارم.» ۶۰عیسی فرمود: «بگذار مردگان، مردگان خود را به خاک بسپارند، تو برو و پادشاهی خدا را در همه جا اعلام نما.» ۶۱شخص دیگری گفت: «ای آقا، من با تو خواهم آمد اما اجازه بفرما اول با خانواده ام خداحافظی کنم.» ۶۲عیسی به او فرمود: «کسی که در وقت قلبه به پشت سر ببیند لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی خدا خدمت کند.»

Related content

Ambassadors Without Travel Equipment

Ambassadors Without Travel Equipment (Luke for Everyone)
Sending ambassadors with discretion, but without travel equipment! The internship to continue serving! The tyrant's king's distress over the rise of the new king! Five thousand hungry guests but five loaves and two fish on the table. A miracle again!

Radio programme reading v1-7 (30min)

The Anointed of God

The Anointed of God (Luke for Everyone)
People wonder who is this guy! Is he John the Baptist or any former prophet been resurrected? Is he Elias? One of his close friends said, "You are the Christ of God." But what did he introduce himself to the people?

Radio programme reading v18-27 (30min)

Testimony From the Cloud

Testimony From the Cloud (Luke for Everyone)
He went to the mountain with close friends to pray. The look on his face changed. His clothes were shining white. The presence of Moses and Elias in the scene! But close friends in the dream neglected. The cloud appears and a testimony is heard.

Radio programme reading v28-45 (30min)

Journey

Journey (Luke for Everyone)
Who is really great? Traveling in two thousand years ago! The journey of the Christian life and the complete obedience of the leader in the journey! The dangers and tiredness of traveling! Not being welcomed during the Journey. They are not with us or against us what can we do with them?

Radio programme reading v46-62 (30min)

Fasting and Accompanying Rituals 2023 1402

Fasting and Accompanying Rituals 2023 1402 (Seasonal Programmes)
People usually appear to be fasting and pretend to be humble. They bow their heads and sit in ashes, an act that implies humility and mourning. But according to God, all this is for show. Their outward actions appear to honour God, but this honour is not in their hearts. Worse than this, their normal and daily behaviour remains as bad as before. How can they expect God to listen to their prayers and acknowledge their fasting? Fasting means a time for self-denial, self-examination, and repentance from sins. But some people fast just to get attention from God and to feel good about themselves. God does not listen to the prayers of two-faced, hypocritical people.

Radio programme about v1-2 (30min)

Return From Mission

Return From Mission (Luke for Everyone)
Answer to the question what Jesus is. Is he a Prophet, a messenger, an angel or above all of them. The triumphant service of 70 ambassadors and the fall of Satan from heaven! The continuation of Jesus’ war with Satan, which began with his war with Satan in the wilderness! Who and what is Satan?

Radio programme about v18-27 (30min)

Good Samaritan

Good Samaritan (Luke for Everyone)
Who were the Samaritans! Hatred between Jews and Samaritans! Passengers face the dangers of thieves and interceptors on the roads. Samaritan assistance to half-dead Jew! Who is our neighbor? Loving a neighbor! Are we as a Christion allowed to be is a spectator in this controversial world?

Radio programme about v28-45 (30min)

Competition of Two Sisters

Competition of Two Sisters (Luke for Everyone)
Traditional boundaries between the authority and rights of men and women! Mary the conservative and Martha the traditions breaker! It is valuable to learn from Jesus or to work in the kitchen and cook! Mary’s critic her sister she left me alone. Was Maryam's choice correct or was it from Martha's? Jesus continued on his journey to Jerusalem.

Radio programme about v46-62 (30min)

The story of Qadir

The story of Qadir (Colour of Life)
It is true that we are in a country where incompetent and reckless leaders have caused injustice, inequality, corruption, selfishness, bribery, etc. in the state apparatus. But the country that God has given us has innumerable good things in every way. Building the homeland and eliminating injustice, corruption and sedition by fleeing the country are not! Rather, it is established by trusting in God and exposing injustice and hard work.

Radio programme about v46-48 (29min)

Is the Coronavirus a Blessing for Muslims and a Curse for Others?

Is the Coronavirus a Blessing for Muslims and a Curse for Others? (With You)
Coronavirus is a pandemic virus that can spread if people do not follow the necessary precautions. The coronavirus does not have an eye or any way of choosing not to infect a Muslim but to infect someone who is not a Muslim. A person’s religious beliefs are not relevant for Corona. Anyone who is careless or exposed will become infected.

Radio programme about v51-55 (28min)

Jesus:  the Son of Mary or the Son of God?

Jesus: the Son of Mary or the Son of God? (With You)
Jesus is not the Son of God in an earthly way. God did not marry so he could have a son. God did not have relations with Mary resulting in a son. Jesus is the Son of God, that is, God showed Himself to us in a human body. In this sense, Jesus is the Son of God, created in the womb of Mary by the Holy Spirit. During his trial before the Jewish leaders, the high priest said to Jesus, “I demand in the name of the living God—tell us if you are the Messiah, the Son of God.” Jesus replied, “You have said it. And in the future you will see the Son of Man seated in the place of power at God’s right hand and coming on the clouds of heaven.”

Radio programme mainly about v35 (28min)

Luke 9: 1 – 17 Ambassadors Without Travel Equipment

Luke 9: 1 – 17 Ambassadors Without Travel Equipment (Luke for Everyone)
Ambassadors without Travel Equipment Sending ambassadors with discretion, but without travel equipment! The internship to continue serving! The tyrant's king's distress over the rise of the new king! Five thousand hungry guests but five loaves and two fish on the table. A miracle again!

Book chapter includes v1-17

Transfiguration

Transfiguration (Children's Bible Stories)
Jesus had told his disciples that their problems will be increased. Because the religion leaders (Pharisees) will intensify their enmity with me, said Jesus. And then they will kill me, said Jesus. But I will raise after three days, said Jesus. He asked his disciples not to tell this to others until his death. Everyone who ‌outwardly call me his leader or teacher but do not follow me, they can’t see my kingdom, Said Jesus.

Radio programme includes v1-62 (30min)

Luke 9: 18 – 27 the Anointed of God

Luke 9: 18 – 27 the Anointed of God (Luke for Everyone)
People wonder who is this guy! Is he John or any former prophet been resurrected? Is he Elias? One of his close friends said, "You are the Christ of God." But what did he introduce himself to the people?

Book chapter includes v18-27

Luke 9: 28 – 45Testimony From the Cloud

Luke 9: 28 – 45Testimony From the Cloud (Luke for Everyone)
He went to the mountain with close friends to pray. The look on his face changed. His clothes were shining white. The presence of Moses and Elias in the scene! But close friends in the dream neglected. The cloud appears and a testimony is heard.

Book chapter includes v28-45

What Does the Son of God Mean?

What Does the Son of God Mean?
In the Holy Bible, Almighty God has mentioned Jesus Christ as his son at least in three parts. The first time was when the angel Gabriel appeared to the Virgin Mary, the mother of Jesus Christ, before the birth of Jesus Christ and gave her the good news of the birth of a son. The angel said to Mary, the child born from her will be called the Son of God. The second time Yahya baptized Jesus Christ, when Jesus came out of the water, the Holy Spirit descended on him, the spirit descended like a dove. Then God said to Jesus Christ from heaven: "You are my beloved son."

Article includes v35

Health

Health (Health Today)

Radio programme includes v37-43 (30min)

Luke 9: 46 – 62Journey

Luke 9: 46 – 62Journey (Luke for Everyone)
Who is really great? Traveling two in thousand years ago! The journey of the Christian life and the complete obedience of the leader in the journey! The dangers and tiredness of traveling! Not being welcomed during the Journey. What can we do with him not with us and neither against us?

Book chapter includes v46-62

What Should We as Followers of Jesus Christ Do in This Situation When People Hate Each Other?

What Should We as Followers of Jesus Christ Do in This Situation When People Hate Each Other? (With You)

Radio programme includes v51-55 (30min)