انجیل لوقا

فصل نهم

وظیفۀ شاگردان

(همچنین در متی ۱۰: ۵ - ۱۵ و مرقُس ۶: ۷ - ۱۳)

۱عیسی دوازده حواری را پیش خود خواست و به آن ها قدرت و اختیار داد تا بر تمامی ارواح ناپاک چیره شوند و بیماریها را درمان نمایند. ۲آنها را فرستاد تا پادشاهی خدا را اعلام کنند و مردم را شفا دهند. ۳به آنها فرمود: «برای مسافرت هیچ چیز نبرید، نه چوبدستی، نه خرجین و نه نان و نه پول و هیچیک از شما نباید جامۀ اضافی داشته باشد. ۴هرگاه شما را در خانه ای می پذیرند تا وقتی در آن شهر هستید در آن خانه بمانید. ۵اما کسانی که شما را نمی پذیرند، وقتی شهر شان را ترک می کنید برای عبرت آنها گرد و خاک آن شهر را هم از پاهای خود پاک کنید.» ۶به این ترتیب آن ها به راه افتادند و آبادی به آبادی می گشتند و در همه جا بشارت می دادند و بیماران را شفا می بخشیدند.

هیرودیس و عیسی

(همچنین در متی ۱۴: ۱ - ۱۲ و مرقُس ۶: ۱۴ - ۲۹)

۷در این روزها هیرودیس پادشاه از آنچه در جریان بود آگاهی یافت و سرگشته و پریشان شد چون عده ای می گفتند که یحیای تعمید دهنده زنده شده است. ۸عده ای نیز می گفتند که الیاس ظهور کرده، عده ای هم می گفتند یکی از پیامبران قدیم زنده شده است. ۹اما هیرودیس گفت: «من که خود فرمان دادم سر یحیی را بزنند، ولی این کیست که دربارۀ او این چیزها را می شنوم؟» و کوشش می کرد او را ببیند.

غذا دادن به پنج هزار مرد

(همچنین در متی ۱۴: ۱۳ - ۲۱ و مرقُس ۶: ۳۰ - ۴۴ و یوحنا ۶: ۱ - ۱۴)

۱۰وقتی رسولان برگشتند گزارش کارهائی را که انجام داده بودند به عرض عیسی رسانیدند. او آنها را برداشت و به شهری به نام بیتسَیدا برد و نگذاشت کسی دیگر همراه ایشان برود. ۱۱اما مردم باخبر شدند و بدنبال او براه افتادند. ایشان را پذیرفت و برای ایشان دربارۀ پادشاهی خدا صحبت کرد و کسانی را که محتاج درمان بودند شفا داد. ۱۲نزدیک غروب، دوازده حواری پیش او آمدند و عرض کردند: «این مردم را رخصت بده تا به دهکده ها و کشتزارهای اطراف بروند و برای خود منزل و خوراک پیدا کنند، چون ما در اینجا در محل دورافتاده ای هستیم.» ۱۳او جواب داد: «شما خود تان به آنها غذا بدهید.» اما شاگردان گفتند: «ما فقط پنج نان و دو ماهی داریم، مگر اینکه خود ما برویم و برای همۀ این جماعت غذا بخریم.» ۱۴آنها در حدود پنج هزار مرد بودند. عیسی به شاگردان فرمود: «اینها را به دسته های پنجاه نفری بنشانید.»

۱۵شاگردان این کار را انجام دادند و همه را نشانیدند. ۱۶بعد عیسی آن پنج نان و دو ماهی را گرفت، چشم به آسمان دوخت و برای آن خوراک سپاسگزاری کرد. سپس نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پیش مردم بگذارند. ۱۷همه خوردند و سیر شدند و دوازده سبد از باقیماندۀ نان و ماهی جمع شد.

گواهی پِترُس دربارۀ عیسی

(همچنین در متی ۱۶: ۱۳ - ۱۹ و مرقُس ۸: ۲۷ - ۲۹)

۱۸یک روز وقتی عیسی به تنهائی در حضور شاگردانش دعا می کرد از آنها پرسید: «مردم مرا کی می دانند؟» ۱۹جواب دادند: «بعضی ها می گویند تو یحیای تعمید دهنده هستی، عده ای می گویند تو الیاس هستی و عده ای هم می گویند که یکی از پیامبران پیشین زنده شده است.» ۲۰عیسی فرمود: «شما مرا کی می دانید؟» پِترُس جواب داد: «مسیح خدا.»

نخستین پیشگوئی عیسی دربارۀ مرگ خود

(همچنین در متی ۱۶: ۲۰ - ۲۸ و مرقُس ۸: ۳۰ ـ ۹: ۱)

۲۱بعد به آنها امر شدید کرد که این موضوع را به هیچکس نگویند ۲۲و ادامه داد: «لازم است که پسر انسان رنجهای سختی را بکشد و بزرگان یهود، سران کاهنان و علمای دین او را رد کنند و او کشته شود و در روز سوم باز زنده گردد.» ۲۳سپس به همه فرمود: «اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید. ۲۴هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد اما هرکه به خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد داشت. ۲۵برای آدمی چه فایده دارد که تمام جهان را به دست بیاورد اما جان خود را از دست بدهد یا به آن ضرر برساند؟ ۲۶هر که از من و سخنان من عار داشته باشد پسر انسان نیز وقتی با جلال خود و جلال پدر و فرشتگان مقدس بیاید از او عار خواهد داشت. ۲۷بیقین بدانید از کسانی که در اینجا ایستاده اند عده ای هستند که تا پادشاهی خدا را نبینند طعم مرگ را نخواهند چشید.»

تبدیل هیئت عیسی

(همچنین در متی ۱۷: ۱ - ۸ و در مرقُس ۹: ۲ - ۸)

۲۸عیسی تقریباً یک هفته بعد از این موضوع، پِترُس، یوحنا و یعقوب را برداشت و برای دعا به بالای کوه رفت. ۲۹هنگامیکه به دعا مشغول بود، نمای چهره اش تغییر کرد و لباسهایش از سفیدی می درخشید. ۳۰ناگهان دو مرد یعنی موسی و الیاس در آنجا با او صحبت می کردند. ۳۱آن ها با شان و شوکت ظاهر گشتند و دربارۀ مرگ او، یعنی آنچه که می بایست در اورشلیم به انجام رسد، صحبت می کردند. ۳۲در این موقع پِترُس و همراهان او به خواب رفته بودند، اما وقتی بیدار شدند و جلال او و آن دو مردی را که در کنار او ایستاده بودند مشاهده کردند. ۳۳در حالی که آن دو نفر از نزد عیسی می رفتند پِترُس به او عرض کرد: «ای استاد، چه خوب است که ما در اینجا هستیم! سه سایبان بسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس.» پِترُس بدون آنکه بفهمد چه می گوید این سخن را گفت. ۳۴هنوز حرفش تمام نشده بود که ابری آمد و بر آنها سایه افگند و وقتی ابر آنها را فرا گرفت شاگردان ترسیدند. ۳۵از ابر ندائی آمد: «این است پسر من و برگزیدۀ من، به او گوش دهید.» ۳۶وقتی آن ندا به پایان رسید، آن ها عیسی را تنها دیدند. آن سه نفر خاموش ماندند و در آن روزها از آنچه دیده بودند چیزی به کسی نگفتند.

شفای یک میرگی دار

(همچنین در متی ۱۷: ۱۴ - ۱۸ و مرقُس ۹: ۱۴ - ۲۷)

۳۷روز بعد وقتی از کوه پایین می آمدند جمعیت زیادی در انتظار عیسی بود. ۳۸ناگهان مردی از وسط جمعیت فریاد زد: «ای استاد، از تو التماس می کنم به پسر من، که یگانه فرزند من است، نظری بیاندازی. ۳۹روحی او را می گیرد و ناگهان فریاد می زند، کف از دهانش بیرون می آید و بدنش به تشنج افتاده می لرزد و با دشواری زیاد او را رها می کند. ۴۰از شاگردان تو تقاضا کردم که آن روح را بیرون کنند اما نتوانستند.» ۴۱عیسی جواب داد: «مردمان این روزگار، چقدر بی ایمان و فاسد هستند! تا کی با شما باشم و شما را تحمل کنم؟ پسرت را به این جا بیآور.» ۴۲اما قبل از آنکه پسر به نزد عیسی برسد روح ناپاک او را به زمین زد و به تشنج انداخته تکان سختی داد. عیسی با تندی به روح ناپاک امر کرد خارج شود و آن پسر را شفا بخشید و به پدرش سپرد. ۴۳همۀ مردم از بزرگی خدا حیران ماندند.

دومین پیشگوئی عیسی دربارۀ مرگ خود

(همچنین در متی ۱۷: ۲۲ - ۲۳ و مرقُس ۹: ۳۰ - ۳۲)

در حالی که عموم مردم از تمام کارهای عیسی در حیرت بودند عیسی به شاگردان فرمود: ۴۴«این سخن مرا بخاطر بسپارید: پسر انسان به دست آدمیان تسلیم خواهد شد.» ۴۵اما آنها نفهمیدند چه می گوید. مقصد عیسی بطوری برای آنها پوشیده بود که آن را نفهمیدند و می ترسیدند آن را از او بپرسند.

کی از همه بزرگتر است؟

(همچنین در متی ۱۸: ۱ - ۵ و مرقُس ۹: ۳۳ - ۳۷)

۴۶مباحثه ای در میان آنها درگرفت که کی بین آن ها از همه بزرگتر است. ۴۷عیسی فهمید که در ذهن شان چه افکاری می گذرد، پس کودکی را گرفت و او را در کنار خود قرار داد ۴۸و به آنها فرمود: «هرکه این کودک را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است و هرکه مرا بپذیرد فرستندۀ مرا پذیرفته است، زیرا در بین شما آن کسی بزرگتر است که از همه کوچکتر می باشد.»

هرکه بر ضد شما نباشد با شماست

(همچنین در مرقُس ۹: ۳۸ - ۴۰)

۴۹یوحنا عرض کرد: «ای استاد، ما مردی را دیدیم که با ذکر نام تو ارواح ناپاک را بیرون می کرد اما چون از ما نبود کوشش کردیم مانع کار او شویم.» ۵۰عیسی به او فرمود: «با او کاری نداشته باشید زیرا هر که ضد شما نباشد با شماست.»

بی مهری دهاتیان سامری

۵۱چون وقت آن رسید که عیسی به آسمان برده شود با عزمی محکم رو به اورشلیم نهاد ۵۲و قاصدانی پیشاپیش خود فرستاد. آنها حرکت کردند و به دهکده ای در سرزمین سامریان وارد شدند تا برای او تدارک ببینند. ۵۳اما مردمان آن ده نمی خواستند از او پذیرائی کنند، زیرا معلوم بود که او عازم اورشلیم است. ۵۴وقتی یعقوب و یوحنا، شاگردان او، این جریان را دیدند گفتند: «خداوندا، آیا می خواهی بگوئیم از آسمان آتشی ببارد و همۀ آنها را بسوزاند؟» ۵۵اما او برگشت و آنها را ملامت کرد ۵۶و روانۀ دهکدۀ دیگری شدند.

شرایط پیروی از عیسی

(همچنین در متی ۸: ۱۹ - ۲۲)

۵۷در بین راه مردی به او عرض کرد: «هر جا بروی من به دنبال تو می آیم.» ۵۸عیسی جواب داد: «روباهان، لانه و پرندگان، آشیانه دارند اما پسر انسان هیچ جائی ندارد که درآن استراحت کند.» ۵۹عیسی به شخص دیگری فرمود: «بامن بیا.» اما او جواب داد: «ای آقا، بگذار اول بروم پدرم را به خاک بسپارم.» ۶۰عیسی فرمود: «بگذار مردگان، مردگان خود را به خاک بسپارند، تو برو و پادشاهی خدا را در همه جا اعلام نما.» ۶۱شخص دیگری گفت: «ای آقا، من با تو خواهم آمد اما اجازه بفرما اول با خانواده ام خداحافظی کنم.» ۶۲عیسی به او فرمود: «کسی که در وقت قلبه به پشت سر ببیند لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی خدا خدمت کند.»

مطالب مرتبط

سفیران بدون وسایل سفر

سفیران بدون وسایل سفر (لوقا برای همه)
فرستادن سفیران با اختیار، اما بدون وسایل سفر. کار آموزی خدمت کردن برای ادامهٔ خدمت. پریشانی حکمراویی ظالم از ظهور پادشاه جدید. پنج هزار مهمان گرسنه اما پنج نان و دو ماهی بر سفره. باز هم واقع شدن معجزه.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۷ (۳۰ دقیقه)

مسیح خدا

مسیح خدا (لوقا برای همه)
مردم در تعجب هستند که او کی است.آیا یحیی تعمید دهنده و یا کدام پیامبر پیشین پس زنده شده است؟ آیا او الیاس است؟ یکی از یاران نزدیکش گفت: تو «مسیح خدا» هستی. اما آیا خودش خود را چه معرفی می‌کرد؟

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۸-۲۷ (۳۰ دقیقه)

شهادت از ابر

شهادت از ابر (لوقا برای همه)
با یاران نزدیک برای دعا به کوه رفت. نمای چهره اش تغیر کرد. لباسش از سفیدی می‌درخشید. حضور موسی و الیاس در صحنه، اما یاران نزدیک در خواب غفلت. ابر ظاهر می‌شود و شهادتی از آن به گوش می‌رسد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۸-۴۵ (۳۰ دقیقه)

 سفر

سفر (لوقا برای همه)
حقیقتاً کی بزرگ است؟ سفر کردن در دو هزار سال پیش از امروز. سفر زندگی مسیحی و اطاعت کامل از رهبر در سفر. خطرات و خسته گی سفر. استقبال نشدن در جریان سفر. کسیکه نه از ما است و نه بر ضد ما با او چه کنیم؟

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۴۶-۶۲ (۳۰ دقیقه)

برگشت از ماموریت

برگشت از ماموریت (لوقا برای همه)
جواب به این سوال که آیا عیسی چه است؟ پیغمبر، نبی، فرشته و یا بالاتر از همه ای آنها. خدمت پیروزمندانهٔ ۷۰ نفر و سقوط شیطان از آسمان. ادامهٔ جنگ عیسی با شیطان که با جنگ تن به تن با شیطان در بیابان آغاز یافت. آیا شیطان کی و چه است؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸-۲۷ (۳۰ دقیقه)

سامری نیکو

سامری نیکو (لوقا برای همه)
سامری‌ها کی‌ها بودند. نفرت بین یهودی‌ها و سامری‌ها. مواجه شدن مسافران با خطرات دزدان و رهگیران در راه‌ها. کمک سامری به یهودی نیمه جان. آیا همسایهٔ ما کی است؟ دوست داشتن همسایه. آیا ما اجازه داریم در این دنیا پر از جنجال سیل بین باشیم؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸-۴۵ (۳۰ دقیقه)

رقابت دو خواهر

رقابت دو خواهر (لوقا برای همه)
سرحدات سنتی بین اختیارات و حقوق مردان و زنان! مریم سنت شکن و مرتای محافظه کار! تعلیم گرفتن از عیسی با ارزش است و یا کار کردن در آشپز خانه! اعتراض مریم «او مرا تنها گذاشته است».آیا انتخاب مریم درست بود و یا از مرتا؟ عیسی به سفر خود به طرف اورشلیم ادامه داد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴۶-۶۲ (۳۰ دقیقه)

داستان زندگی قدیر

داستان زندگی قدیر (رنگ زندگی )
این درست است که ما در کشوری قرار داریم که در آن رهبران نااهل و بی تدبیر، باعثی بی عدالتی‌ها، نا برابری‌ها، فساد، خویشخوری‌ها، رشوت، وغیره دردستگاه دولت گردیده اند. ولی کشوری را که خداوند برای ما اعطا فرموده از هر لحاظ دارای خوبی‌های بی شماری است. آباد کردن وطن و از بین بردن بی عدالتی، فساد و رسوه ستانی با فرار کردن‌ها از کشور نه ! بلکه با توکل به خدا و با برملا ساختن بی عدالتی و سخت کار کردن، آباد می‌گردد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴۶-۴۸ (۲۹ دقیقه)

آیا ویروس کرونا برای مسلمانان برکت و برای دیگران لعنت است؟

آیا ویروس کرونا برای مسلمانان برکت و برای دیگران لعنت است؟ (باشما)
ویروس کرونا یک ویروس همه گیر است که اگر انسان قوانین لازم را مراعات نکند، به آن مبتلا می‌شود. ویروس کرونا چشم و یا کدام حس تشخیص ندارد که مسلمان را آلوده نکند و دیگران را آلوده نماید. برای کرونا مسلمان و غیر مسلمان مطرح نیست. اگر بی احتیاطی صورت بگیرد، انسان به آن مبتلا می‌شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۵۱-۵۵ (۲۸ دقیقه)

عیسی پسر مریم یا فرزند خدا؟

عیسی پسر مریم یا فرزند خدا؟ (باشما)
عیسی مثل یک پدر و پسر زمینی، پسر خدا نیست. خدا ازدواج نکرد که پسر داشته باشد. خدا با مریم هم بستر نشد که با هم پسری را تولید کنند. عیسی پسر خداست یعنی خدا در جسم انسان خود را به ما نشان داد. عیسی از این نظر، پسر خداست که در رحم مریم بوسیله روح القدس بوجود آمد. در حین محاکمه اش در مقابل رهبران یهودی، کاهن اعظم به عیسی گفت: "به نام خدای زنده از تو می‌‌خواهم جواب بدهی. آيا تو مسيح، فرزند خدا هستی يا نه؟" عیسی در جواب گفت "بلی، هستم؛ و يک روز مرا خواهيد ديد كه در دست راست خدا نشسته‌ام و بر ابرهای آسمان به زمين باز می‌‌گردم"

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۵ (۲۸ دقیقه)

لوقا ۹: ۱ ـ ۱۷ سفیران بدون وسایل سفر

لوقا ۹: ۱ ـ ۱۷ سفیران بدون وسایل سفر (لوقا برای همه)
فرستادن سفیران با اختیار، اما بدون وسایل سفر. کار آموزی خدمت کردن برای ادامهٔ خدمت. پریشانی حکمراویی ظالم از ظهور پادشاه جدید. پنج هزار مهمان گرسنه اما پنج نان و دو ماهی بر سفره. باز هم واقع شدن معجزه.

فصل کتاب شامل آیه ۱-۱۷

لوقا ۹: ۱۸ ـ ۲۷ مسیح خدا

لوقا ۹: ۱۸ ـ ۲۷ مسیح خدا (لوقا برای همه)
مردم در تعجب هستند که او کی است.آیا یحیی و یا کدام پیامبر پیشین پس زنده شده است؟ آیا او الیاس است؟ یکی از یاران نزدیکش گفت: تو «مسیح خدا» هستی. اما آیا خودش خود را چه معرفی می‌کرد؟

فصل کتاب شامل آیه ۱۸-۲۷

لوقا ۹: ۲۸ ـ ۴۵ شهادت از ابر

لوقا ۹: ۲۸ ـ ۴۵ شهادت از ابر (لوقا برای همه)
با یاران نزدیک برای دعا به کوه رفت. نمای چهره اش تغیر کرد. لباسش از سفیدی می‌درخشید. حضور موسی و الیاس در صحنه، اما یاران نزدیک در خواب غفلت. ابر ظاهر می‌شود و شهادتی از آن به گوش می‌رسد

فصل کتاب شامل آیه ۲۸-۴۵

صحت امروز

صحت امروز (صحت امروز)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۷-۴۳ (۳۰ دقیقه)

لوقا ۹: ٤۶ ـ ۶۲  سفر

لوقا ۹: ٤۶ ـ ۶۲ سفر (لوقا برای همه)
حقیقتاً کی بزرگ است؟ سفر کردن در دو هزار سال پیش از امروز. سفر زندگی مسیحی و اطاعت کامل از رهبر در سفر. خطرات و خسته گی سفر. استقبال نشدن در جریان سفر. کسیکه نه از ما است و نه بر ضد ما با او چه کنیم؟

فصل کتاب شامل آیه ۴۶-۶۲

ما منحیث پیروان عیسی مسیح در این شرایط که یکی از دیگر نفرت دارند، چه کنیم؟

ما منحیث پیروان عیسی مسیح در این شرایط که یکی از دیگر نفرت دارند، چه کنیم؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۵۱-۵۵ (۳۰ دقیقه)