انجیل لوقا

فصل هشتم

زنان همراه عیسی

۱بعد از آن عیسی شهر به شهر و ده به ده می گشت و مژدۀ پادشاهی خدا را اعلام می کرد. ۲دوازده حواری و عده ای از زنانی که از ارواح پلید و ناخوشیها رهائی یافته بودند با او همراه بودند. مریمِ معروف به مریم مجدلیه که از او هفت روح ناپاک بیرون آمده بود، ۳یونا همسر خوزا ـ ناظر هیرودیس ـ و سوسن و بسیاری کسان دیگر. این زنان از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک می کردند.

مَثَل دهقان

(همچنین در متی ۱۳: ۱ - ۹ و مرقُس ۴: ۱ - ۹)

۴وقتی مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیادی در اطراف او جمع شد، مَثَلی آورده گفت: ۵«دهقانی برای پاشیدن تخم بیرون رفت. وقتی تخم پاشید، مقداری از آن در راه افتاد و پایمال شد و پرندگان آن ها را خوردند. ۶مقداری هم در زمین سنگلاخ افتاد و پس از آنکه رشد کرد به سبب کمبود رطوبت و آب خشک شد. ۷بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آن ها رشد کرده آن ها را خفه نمود. ۸بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند و رشد کردند و صد برابر ثمر آوردند.» این را فرمود و با صدای بلند گفت: «اگر گوش شنوا دارید، بشنوید.»

مقصد از به کار بردن مَثَل

(همچنین در متی ۱۳: ۱۰ - ۱۷ و مرقُس ۴: ۱۰ - ۱۲)

۹شاگردان عیسی معنی این مَثَل را از او پرسیدند. ۱۰فرمود: «درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما این مطالب برای دیگران در قالب مَثَل بیان می شود: «تا نگاه کنند اما چیزی نبینند، بشنوند اما چیزی نفهمند.»

تفسیر مَثَل دهقان

(همچنین در متی ۱۳: ۱۸ - ۲۳ و مرقُس ۴: ۱۳ - ۲۰)

۱۱معنی و مفهوم این مَثَل از این قرار است: دانه، کلام خدا است. ۱۲دانه هائی که در راه افتادند کسانی هستند که آن را می شنوند و سپس شیطان می آید و کلام را از دلهای شان می رباید مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. ۱۳دانه های کاشته شده در سنگلاخ به کسانی می ماند که وقتی کلام را می شنوند با خوشی می پذیرند اما کلام در آنها ریشه نمی دواند. مدتی ایمان دارند اما در وقت آزمایش های سخت از میدان بدر می روند. ۱۴دانه هائی که در میان خارها افتادند بر کسانی دلالت می کند که کلام خدا را می شنوند اما با گذشت زمان، تشویش دنیا و مال و ثروت و خوشیهای زندگی، کلام را در آن ها خفه می کند و هیچگونه ثمری نمی آورند. ۱۵اما دانه هائی که در خاک خوب افتادند بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با قلبی صاف و پاک می شوند و آن را نگه می دارند و با زحمتکشی، ثمرات فراوان ببار می آورند.

مَثَل چراغ

(همچنین در مرقُس ۴: ۲۱ - ۲۵)

۱۶هیچ کس چراغ را روشن نمی کند تا آن را با تشت بپوشاند یا زیر تخت بگذارد. برعکس، آن را روی چراغ دان می گذارد تا هرکه وارد شود نور آن را ببیند، ۱۷زیرا هر چه پنهان باشد آشکار می شود و هرچه زیر سرپوش باشد نمایان می گردد و پرده از رویش برداشته می شود. ۱۸پس متوجه باشید که چطور می شنوید زیرا به کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد، اما آن کس که ندارد حتی آنچه را که به گمان خود دارد از دست خواهد داد.»

مادر و برادران عیسی

(همچنین در متی ۱۲: ۴۶ - ۵۰ و مرقُس ۳: ۳۱ - ۳۵)

۱۹مادر و برادران عیسی برای دیدن او آمدند، اما به سبب زیادی جمعیت نتوانستند به او برسند. ۲۰به او گفتند: «مادر و برادرانت بیرون ایستاده اند و می خواهند تو را ببینند.» ۲۱عیسی جواب داد: «مادر من و برادران من آنانی هستند که کلام خدا را می شنوند و آن را بجا می آورند.»

آرامش در بحیرۀ طوفانی

(همچنین در متی ۸: ۲۳ - ۲۷ و مرقُس ۴: ۳۵ - ۴۱)

۲۲در یکی از آن روزها عیسی با شاگردان خود سوار کشتی شد و به آنها فرمود: «به طرف دیگر بحیره برویم.» آن ها به راه افتادند ۲۳و وقتی کشتی در حرکت بود عیسی به خواب رفت. در این وقت طوفان سختی در بحیره پدید آمد. آب، کشتی را پُر می ساخت و آنها در خطر بزرگی افتاده بودند. ۲۴پیش او رفتند و بیدارش کرده گفتند: «ای استاد، ای استاد، چیزی نمانده که ما از بین برویم.» او از خواب برخاست و با تندی به باد و آب های طوفانی فرمان سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا آرام شد. ۲۵از آنها پرسید: «ایمان تان کجاست؟» آنها با حالت ترس و تعجب به یکدیگر می گفتند: «این مرد کیست که به باد و آب فرمان می دهد و آن ها از او اطاعت می کنند؟»

شفای دیوانه

(همچنین در متی ۸: ۲۸ - ۳۴ و مرقُس ۵: ۱ - ۲۰)

۲۶به این ترتیب در سرزمین جَدَریان که مقابل ولایت جلیل است به خشکی رسیدند. ۲۷همینکه عیسی قدم به ساحل گذاشت با مردی از اهالی آن شهر روبرو شد که گرفتار ارواح ناپاک بود. مدتی زیاد نه لباسی پوشیده بود و نه در خانه زندگی کرده بود بلکه در میان مقبره ها بسر می برد. ۲۸به محض این که عیسی را دید فریاد کرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند گفت: «ای عیسی، پسر خدای متعال، از من چه می خواهی؟ پیش تو زاری می کنم، مرا عذاب نده.» ۲۹زیرا عیسی به روح ناپاک فرمان داده بود که از آن مرد بیرون بیاید. آن روح ناپاک بارها بر او حمله ور شده بود و مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده ها محکم نگاه می داشتند، اما هر بار زنجیرها را پاره می کرد و آن روح ناپاک او را به بیابانها می کشانید. ۳۰عیسی از او پرسید: «اسم تو چیست؟» جواب داد: «لِژیون (لشکر).» و این به آن سبب بود که ارواح ناپاک بسیاری او را گرفته بودند. ۳۱ارواح ناپاک از عیسی تقاضا کردند که آن ها را به دوزخ نفرستد.

۳۲تصادفاً در آن نزدیکی، گلۀ بزرگ خوکی بود که در بالای تپه می چریدند و ارواح ناپاک از او در خواست کردند که اجازه دهد به داخل خوکها بروند. عیسی به آن ها اجازه داد. ۳۳ارواح ناپاک از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوکها رفتند و آن گله از سراشیبی تپه به بحیره جست و غرق شد.

۳۴خوک بانان آنچه را که واقع شد دیدند و پا به فرار گذاشتند و این خبر را به شهر و اطراف آن رسانیدند. ۳۵مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند. وقتی پیش عیسی رسیدند مردی را که ارواح ناپاک از او بیرون رفته بودند، لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند و ترسیدند. ۳۶شاهدان واقعه برای آنها شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. ۳۷بعد تمام مردم ناحیۀ جَدَریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود زیرا بسیار ترسیدند. بنابراین عیسی سوار کشتی شد و به طرف دیگر بحیره بازگشت. ۳۸مردی که ارواح ناپاک از او بیرون آمده بودند اجازه خواست که با او برود اما عیسی به او اجازه نداد و گفت: ۳۹«به خانه ات برگرد و آنچه را که خدا برای تو انجام داده است بیان کن.» آن مرد به شهر رفت و آنچه را که عیسی برای او انجام داده بود همه جا پخش کرد.

شفای یک زن و زنده کردن دختر یایروس

(همچنین در متی ۹: ۱۸ - ۲۶ و مرقُس ۵: ۲۱ - ۴۳)

۴۰هنگامی که عیسی به طرف دیگر بحیره بازگشت مردم با گرمی از او استقبال کردند زیرا همه در انتظار او بودند. ۴۱در این وقت مردی که اسمش یایروس بود و سرپرستی کنیسه را به عهده داشت نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او تقاضا کرد که به خانه اش برود، ۴۲زیرا دختر یگانه اش که تقریباً دوازده ساله بود در آستانۀ مرگ قرار داشت. وقتی عیسی در راه بود مردم از هر طرف به او فشار می آوردند. ۴۳در میان مردم زنی دیده می شد که مدت دوازده سال مبتلا به خونریزی بود و با اینکه تمام دارائی خود را به طبیبان داده بود هیچکس نتوانسته بود او را درمان نماید. ۴۴این زن از پشت سر آمد و لباس عیسی را لمس کرد و فوراً خونریزی او بند آمد. ۴۵عیسی پرسید: «کی به من دست زد؟» همگی انکار کردند و پِترُس گفت: «ای استاد، مردم دور تو را گرفته اند و به تو فشار می آورند.» ۴۶اما عیسی فرمود: «کسی به من دست زد، چون احساس کردم نیرویی از من صادر شد.» ۴۷آن زن که فهمید شناخته شده است با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همۀ مردم شرح داد که چرا او را لمس کرده و چگونه فوراً شفا یافته است. ۴۸عیسی به او فرمود: «دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، بسلامت برو»

۴۹هنوز گرم صحبت بودند که مردی با این پیغام از خانۀ سرپرست کنیسه آمد: «دخترت مُرد. بیش از این استاد را زحمت نده.» ۵۰وقتی عیسی این را شنید، به یایروس فرمود: «نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد.» ۵۱هنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی جز پِترُس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر آن دختر با او وارد شود. ۵۲همه برای آن دختر گریه و ماتم می کردند. عیسی فرمود: «دیگر گریه نکنید، او نمرده، خواب است.» ۵۳آنها فقط به او ریشخند می کردند، چون خوب می دانستند که او مُرده است. ۵۴اما عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت: «ای دخترک، برخیز.» ۵۵روح او بازگشت و فوراً برخاست. عیسی به ایشان فرمود که به او خوراک بدهند. ۵۶والدین او بسیار تعجب کردند، اما عیسی با تأکید از آنها خواست که ماجرا را به کسی نگویند.

مطالب مرتبط

هشدار‌‌ها در مورد شیوه‌های زندگی

هشدار‌‌ها در مورد شیوه‌های زندگی (کلام خدا برای شما )
بسیار مهم است که بین سخاوت و نظارت صحیح بر پول تعادل برقرار باشد. خدا از ما می‌خواهد به نیازمندان کمک کنیم؛ اما قول نمی دهد که تاوان هر تعهد بابخردمندانه ای را متحمل می‌شویم؛ بپردازیم. در مقابل باید دوست شان داشته باشیم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۴-۸ (۳۰ دقیقه)

برخورد عیسی مسیح با زنان چگونه بود؟

برخورد عیسی مسیح با زنان چگونه بود؟ (باشما)
وقتی که ما به اناجیل نگاه می‌کنیم، به خوبی درمییابیم که عیسی مسیح برخورد دوگونه با مردان و زنان نداشت. همان برخوردی را که با مردان داشت با زنان نیز داشت. به حرف‌های آنها گوش می‌داد، آنها را شفا می‌داد. در تعالیم و کارهای خود به زنان به اندازۀ مردان عنایت و توجه داشته ‌است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۳ (۲۸ دقیقه)

ایمان راستین

ایمان راستین (باشما)
خدا اجازه می‌‌‌دهد که فرزندانش دچار آزمایش و تجربیات روحانی گردند تا که ما را تربیت نماید. ممکن است که ما در زندگی روحانی خود دچار تنبلی شده‌ باشیم و یا ممکن است که به طور موقتی از طریق او خارج شده باشیم و خدا به وسیلۀ تجربیات سخت روحانی ما را دوباره به راه خود باز خواهد آورد. ولی زمانی که این سختیها بر ما وارد می‌‌‌‌‌گردد نباید ایمان خود را از کف دهیم. برعکس بر ماست که در میان تجربیات سخت زندگی با شکر و شادی خداوند را ستایش کنیم چون می‌‌‌‌‌دانیم که این آزمایشها باعث تقویت ایمان ما خواهد شد و باعث بیشتر شدن بردباری در زنده‌گی می‌‌‌گردد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۳ (۳۰ دقیقه)

دیگر در تاریکی سرگردان نخواهید شد

دیگر در تاریکی سرگردان نخواهید شد (کلام خدا برای شما )
چرا زندگی جاویدان در مسیح نوری برای مردم است؟ چون مرگ؛ در تاریکی و دور از حضور خدا را در خود دارد. فقط و تنها زندگی جاویدان و ابدی در مسیح؛ که نور جهان است ما را در ملکوت نورانی و تا ابد زنده نگاه می‌دارد

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶ (۳۰ دقیقه)

ارواح ناپاک

ارواح ناپاک (باشما)
عیسی مسیح طبیب بزرگ و شفا دهنده‌ای واقعی است. زمانیکه بیماران را شفا می‌‌داد از هیچ گونه دوا و دارویی استفاده نمیکرد. با گفتن یک کلمه بیماران را شفا می‌‌داد. عیسی همچنین ارواح پلید را از همۀ دیوزده‌ها بیرون می‌‌راند. ارواح ناپاک از دستور عیسی که مسیح خداوند بود، اطاعت می‌‌کردند و از وجود بیماران و دیو‌زده‌ها، بیرون می‌‌شدند. پس چه بهتر که دایم درد و رنج خود را به عیسی مسیح بسپاریم، تا او شفا و آرامش را در بدن ما جاری بسازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۷-۳۱ (۲۹ دقیقه)

عیسی مسیح ایلعازر را از مرگ زنده می‌‌سازد

عیسی مسیح ایلعازر را از مرگ زنده می‌‌سازد (باشما)
ایمان به عیسی مسیح، سبب حیات جاودانی برای روح و جان ما را می‌‌گردد. عیسی نه تنها حیات می‌‌‌‌بخشد، بلکه خود حیات است. شخص برای دریافت حیات روحانی، باید ابتدا بمیرد و آنگاه زنده شده، از نو مولود گردد. ابتدا باید برای زندگی گناه آلودِ گذشته بمیریم، آنگاه قیامت و بعد حیات می‌‌‌‌آید. عیسی برای نشان دادن اینکه قدرت بخشیدن حیات روحانی نوینی را دارد، به ایلعازر حیات جسمانی نوینی عطا کرد؛ او برای اینکه نشان دهد که می‌‌‌‌تواند انسان را از موت روحانی به حیات روحانی بازگرداند، ایلعازر را از موت جسمانی به حیات جسمانی باز گرداند. سپس عیسی به مرتا فرمود که هر که به او ایمان آورد، اگر مُرده باشد، زنده گردد. بدن ایماندار می‌‌‌‌میرد، لیکن جان و روحش نمی‌میرد. مرگ جسمانی فقط دروازۀ حیات جاودانی است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴۰-۵۶ (۲۸ دقیقه)

نصف جمعیت افغانستان از فشار های روانی رنج میبرند

نصف جمعیت افغانستان از فشار های روانی رنج میبرند (رنگ زندگی )
در نتیجۀ یک بررسی وزارت صحت افغانستان،از هر دو افغان یکی آن از فشار های روانی رنج میبرد. عوامل عمدۀ این فشار روانی برای افغان ها چندین دهه جنگ،فقر، بیکاری و خشونت است. به خاطر درک بیشتر این موضوع بیایید باهم به این برنامه گوش بدهیم. تشکر!

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۶-۳۹ (۳۰ دقیقه)

لوقا ٨: ١ ـ ١٥ پاشیدن تخم.

لوقا ٨: ١ ـ ١٥ پاشیدن تخم. (لوقا برای همه)
مثل دهقان و تعبیر مثل. بذر‌ها بر راه، در سنگلاخ، در بین خار‌ها و خاک خوب ریختند. دانه و یا بذر کلام خدا است، در کجا خوب ریشه دوانده رشد می‌کند. چه چیز مانع رشد و نموی بذر می‌شود. در جایی مناسب بذر چند برابر حاصل می‌آورد.

فصل کتاب شامل آیه ۱-۱۵

بر روی آب رفتن مسیح

بر روی آب رفتن مسیح (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
وقتی عیسی مسیح از زن سامری آب خواست، او خودش را آب حیات خطاب کرد. عیسی به شاگردانش گفت، خداوند کسانی را دوست دارد که به فکر دیگران هستند نه تنها به فکر خودشان. او به شاگردانش گفت که نور و نمک باشند، کسانی که به عیسی ایمان ندارند در تاریکی زندگی می‌کنند. او از ما می‌خواهد که مانند یک شمع در میان دیگران باشیم. یعنی با شریک ساختن خبرخوش با دیگران، در حقیقت ما زندگی آنها را روشن می‌سازیم. بنا به فرموده عیسی مسیح، تا زمانی که یک شخص دوباره متولد نشود، او پادشاهی خداوند را دیده نمی تواند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۵۶ (۳۰ دقیقه)

تعویذ و دعا

تعویذ و دعا (رنگ زندگی )
فرهنگ دعاخواني، تعویذ گرفتن و دست به دامن شدن ملاها در هنگام سختی و مشكلات و مريضي‌ها، پیشینی طولانی در کشور ما داشته و دارد و زیادتر قشر زنان به اين امر مبادرت مي ورزند، تا مرد‌ها. چه در هنگام مریضی، و چه در هنگام مواجه شدن با مشكلات و سختی‌های زندگی. بنأ به این اساس، روزانه ده‌‌ها تن از زنان، اطفال خود را به دلیل بیماری‌های مختلف به عوض داکتر، پیش ملا و تعویذ نویس می‌‌برند و بسیاری از این زنان باور دارند که این کار، نسبت به مراجعه به داكتر، اثر بخش تر و موثر تر است و به همین خاطر، تعویذ نویسان، پیش برخی زنان حکم طبیبه دارند. اما این ملاها و تعویذ نویسان از اعتقاد زنان سوی استفاده می‌کنند و حتا مثل ملا لندی زنان را فریب می‌دهند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۶ (۲۹ دقیقه)

لوقا ٨: ١٦ ـ ٢٥ چراغ و طوفان

لوقا ٨: ١٦ ـ ٢٥ چراغ و طوفان (لوقا برای همه)
چراغ باید بر چراغ دان گذاشته شود نه در زیر طشت و یا تخت خواب. مادر و برادران من آنانی هستند که کلام خدا را می‌شنوند. طوفان شدیدی برخاست نزدیک بود همه در آب غرق شوند. وقتیکه او به طوفان فرمان داد، طوفان آرام شد. پس آیا او کیست؟

فصل کتاب شامل آیه ۱۶-۲۵

لوقا ٨: ٢٦ ـ ٣٩ هوشیار شدن دیوانه

لوقا ٨: ٢٦ ـ ٣٩ هوشیار شدن دیوانه (لوقا برای همه)
به منطقهٔ ساحلی با دامنه‌های سرسبز پیاده شدند. دیوانه ای فشار درونی خود را با غالمغال و سر و صدا بر او خالی کرد. وقتیکه او شفا یافت خواست آن‌ها را همراهی کند. به او هدایت داد که به زندگی عادی خود بر گردد.

فصل کتاب شامل آیه ۲۶-۳۹

عیسی مسیح کی است؟

عیسی مسیح کی است؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۶-۳۹ (۳۰ دقیقه)

لوقا ٨: ٤٠ ـ ۵۶ زن شفا یافت و دختر زنده شد

لوقا ٨: ٤٠ ـ ۵۶ زن شفا یافت و دختر زنده شد (لوقا برای همه)
زن ۱۲ سال از مریضی زنانه رنج می‌برد. به امید شفا مخفیانه چپن عیسی را لمس کرد و شفا یافت. دختر که مرده بود عیسی دست او را گرفت صدا زد. او زنده شده غذا خورد. قدرت لمس عیسی.

فصل کتاب شامل آیه ۴۰-۵۶

آیا در زمان عیسی مسیح طب بسیار پیشرفته بود که حق معجره به او داده شده بود؟

آیا در زمان عیسی مسیح طب بسیار پیشرفته بود که حق معجره به او داده شده بود؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴۰-۴۴ (۳۰ دقیقه)

دختر مرده و زن بیمار.

دختر مرده و زن بیمار. (زندگی عیسی مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴۰-۵۶ (۳۱ دقیقه)

شفای زنیکه دوازده سال خون ریزی داشت.

شفای زنیکه دوازده سال خون ریزی داشت. (چشمۀ حیات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴۸ (۲۹ دقیقه)

زنده کردن دختر یاییروس.

زنده کردن دختر یاییروس. (چشمۀ حیات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۵۰ (۲۹ دقیقه)