انجیل مرقُس

فصل یازدهم

ورود پیروزمندانۀ مسیح به اورشلیم

(همچنین در متی ۲۱: ۱ - ۱۱ و لوقا ۱۹: ۲۸ - ۴۰ و یوحنا ۱۲: ۱۲ - ۱۹)

۱وقتی به بیت فاجی و بیت عنیا در کوه زیتون که نزدیک اورشلیم است رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد ۲و به آن ها چنین امر کرد: «به دهکدۀ روبرو بروید. همین که وارد آن شدید کره الاغی را در آنجا بسته خواهید دید، که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. ۳اگر کسی پرسید: چرا آن را باز می کنید؟ بگویید: خداوند آن را به کار دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا خواهد فرستاد.» ۴آن دو نفر رفتند و در کوچه ای کره الاغی را دیدند که پیش دری بسته شده بود، آن را باز کردند. ۵بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده بودند، به آن ها گفتند: «چرا این کره الاغ را باز می کنید؟» ۶آن ها همانطور که عیسی به ایشان فرموده بود، جواب دادند و کسی مانع ایشان نشد. ۷کره الاغ را پیش عیسی آوردند و لباس های خود را روی آن انداختند و او سوار شد. ۸عدۀ زیادی از مردم لباس های خود را دم راه عیسی انداختند و عده ای هم از مزارع اطراف شاخ و برگ درختان را بریده دَم راه او می گسترانیدند. ۹کسانی که از پیشا پیش او می رفتند و هم آنانی که از دنبال آن ها می آمدند با فریاد می گفتند: «مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید. ۱۰فرخنده باد پادشاهی پدر ما داود که در حال آمدن است، هوشیعانا از عرش برین.» ۱۱عیسی وارد اورشلیم شد و به عبادتگاه رفت. در آنجا همه چیز را از نظر گذرانید. اما چون ناوقت بود با آن دوازده حواری به بیت عنیا رفت.

درخت انجیر بی ثمر

(همچنین در متی ۲۱: ۱۸ - ۱۹)

۱۲روز بعد وقتی آن ها از بیت عنیا بیرون آمدند در بین راه عیسی گرسنه شد. ۱۳از دور درخت انجیر پُر برگی دید و رفت تا ببیند آیا می تواند چیزی در آن پیدا کند. وقتی به آن رسید جز برگ چیزی ندید، چون هنوز فصل انجیر نبود. ۱۴پس به درخت فرمود: «دیگر کسی از میوۀ تو نخواهد خورد.» و شاگردانش این را شنیدند.

رفتن عیسی به عبادتگاه

(همچنین در متی ۲۱: ۱۲ - ۱۷ و لوقا ۱۹: ۴۵ - ۴۸ و یوحنا ۲: ۱۳ - ۲۲)

۱۵آن ها به اورشلیم آمدند و عیسی داخل عبادتگاه شد و به بیرون راندن فروشندگان و خریداران از عبادتگاه پرداخت. میزهای صرافان و چوکی های کبوتر فروشان را بهم ریخت ۱۶و به کسی اجازه نمی داد که برای بردن اموال از صحن عبادتگاه عبور کند. ۱۷او به مردم تعلیم می داد و می گفت: «آیا نوشته نشده است: خانۀ من جای عبادت برای جمیع ملتها خواهد بود؟ اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید.» ۱۸سران کاهنان و علمای دین که این را شنیدند، خواستند راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آن ها از او می ترسیدند، چون همۀ مردم از تعالیم او حیران بودند. ۱۹در غروب آن روز عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند.

درسی از درخت انجیر

(همچنین در متی ۲۱: ۲۰ - ۲۲)

۲۰صبح روز بعد در بین راه آن ها دیدند که آن درخت انجیر از ریشه خشک شده است. ۲۱پِترُس موضوع را بیاد آورد و گفت: «ای استاد، ببین، درخت انجیری را که نفرین کردی خشک شده است.» ۲۲عیسی در جواب آن ها گفت: «به خدا ایمان داشته باشید ۲۳و بیقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید: حرکت کن و به بحر پرتاب شو و شک و شبهه ای به دل راه ندهد، بلکه ایمان داشته باشد که هر چه بگوید می شود، برای او چنان خواهد شد. ۲۴بنابراین به شما می گویم: بیقین بدانید که آنچه را که در دعا طلب می کنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. ۲۵وقتی برای دعا می ایستید اگر از کسی شکایتی دارید، او را ببخشید تا پدر آسمانی شما هم خطایای شما را ببخشد. [ ۲۶اما اگر شما دیگران را نبخشید، پدر آسمانی شما هم خطایای شما را نخواهد بخشید.]»

قدرت و اختیار عیسی

(همچنین در متی ۲۱: ۲۳ - ۲۷ و لوقا ۲۰: ۱ - ۸)

۲۷آن ها بار دیگر به اورشلیم آمدند. وقتی عیسی در عبادتگاه قدم می زد، سران کاهنان و علمای دین و بزرگان قوم پیش او آمدند ۲۸و از او پرسیدند: «به چه اختیاری این کارها را می کنی؟ چه کسی به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده است؟» ۲۹عیسی به ایشان فرمود: «من هم از شما سؤالی دارم اگر جواب دادید، به شما خواهم گفت که به چه اختیاری این کارها را می کنم. ۳۰آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود، یا از جانب بشر؟ به من جواب بدهید.» ۳۱آن ها بین خود بحث کرده گفتند، اگر بگوییم از جانب خدا بود، او خواهد گفت، پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ ۳۲اما اگر بگوییم از جانب بشر بود ... (آن ها از مردم می ترسیدند، چون همه یحیی را پیغمبر می دانستند.) ۳۳از این رو در جواب عیسی گفتند: «ما نمی دانیم.» عیسی به ایشان گفت: «پس من هم نمی گویم به چه اختیاری این کارها را می کنم.»

Related content

Prayer - Fellowship With God

Prayer - Fellowship With God (With You)
Prayer is talking to God and confiding in Him. When we pray, God is more interested in our hearts than in our words. In prayer, we should bring what we have in our hearts to God, not just repeat the words we have memorized to God or words that we don’t understand. In prayer, God is more interested in establishing a relationship with us than anything else. He wants words that come from the bottom of our hearts, not just special formal words.

Radio programme mainly about v24 (29min)

Palm  Sunday Congratulations

Palm Sunday Congratulations
Palm Sunday, the day of the triumphant arrival of the King of Peace Jesus Christ in Jerusalem, is the day of purification of our hearts as the temple of the Spirit of the living God. Congratulations Palm Sunday, the day of the triumphant arrival of the King of Peace Jesus Christ in Jerusalem, is the day of purification of our hearts as the temple of the Spirit of the living God. Congratulations Palm Sunday, the day of the triumphant arrival of the King of Peace Jesus Christ in Jerusalem, is the day of purification of our hearts as the temple of the Spirit of the living God. Congratulations

Article includes v1-11

Triumphal Entry of Jesus to Jerusalem

Triumphal Entry of Jesus to Jerusalem (Live Show 2013-2020)
Mark 11:1-11 tells us how people praised Jesus like their king and they thought that Jesus will free them. Jesus is the King but Jesus died on the cross to free us from sin and through faith in him we have eternal life.

TV show includes v1-11 (60min)

Jesus Cleanses the Temple

Jesus Cleanses the Temple (Live Show 2013-2020)
Jesus gives us the example of a fig tree. Jesus condemns the hypocrisy of religious leaders that say one thing and do another thing. Jesus talks about faith. Bible is clear that without faith we cannot please God. Without faith in Jesus we cannot have faith in God.

TV show includes v12-26 (60min)

Fruitless Fig Tree

Fruitless Fig Tree (The Word of God for You)
The fig tree was expected to bear fruit; But there was no fruit on it. If you seem to have faith but do not use it in your life; You will be like a fig tree that withers and perishes. True faith has great power. God wants us to bear fruit for His kingdom.

Radio programme includes v12-14 (30min)

The Snapshot of Jesus in Gospel of Mark - Part Ten

The Snapshot of Jesus in Gospel of Mark - Part Ten (With You)

Radio programme includes v15-19 (30min)

Forgiveness

Forgiveness (Pathway to Peace)
Forgiveness is very difficult, but for the healing of those hurts that cannot be seen with the eyes, forgiveness is very important. In this program, we talk about pain and forgiveness. We are hopeful that this programme will help with the healing of your hurts and to be able to forgive those who have hurt you.

Radio programme includes v25 (30min)

Human Dignity in Gulistan-E-Sadi

Human Dignity in Gulistan-E-Sadi (Pathway to Peace)
One of the most important parts of being a human is our own self-knowledge and the knowledge of other people's worth. When we do not respect the humanity of others, and do not count their life as valuable, we are in fact insulting our own humanity as well because we are all human. In this program, we will discuss human dignity in poetry of Saadi, the teaching and life of Jesus, and how we can live v

Radio programme includes v25 (30min)

Confession and Forgiveness

Confession and Forgiveness (With You)

Radio programme includes v25-26 (29min)

Jesus’ Authority Was Questioned

Jesus’ Authority Was Questioned (Live Show 2013-2020)
Mark 11:27-33 tells us that religious leaders questioned Jesus’ authority. In these verses we read that Jesus cleansed the temple and the religious leaders did not like it. They tried to trap Jesus or arrest him because they were jealous of him and his teachings. Jesus’ authority is equal to God’s authority.

TV show includes v27-33 (60min)