0:00 / 0:00

انجیل به گزارش متی

فصل بیست و چهارم

عیسی ویرانی خانۀ خدا را پیشگویی می کند

(همچنان در مرقُس ۱٣: ۱‏ - ٢ و لوقا ٢۱: ۵‏ - ۶)

۱ عیسی هنگامی که از خانۀ خدا بیرون می آمد و می خواست آنجا را ترک کند، شاگردانش آمدند تا بناهای خانۀ خدا را به او نشان دهند. ۲ عیسی به آنها گفت: «این بناها را می بینید؟ به یقین به شما می گویم که هیچ یک از سنگهای آن روی سنگ دیگری نخواهد ماند، همه ویران خواهند شد.»

عیسی وقایع آخر زمان را پیشگویی می کند

(همچنان در مرقُس ۱٣: ٣‏ - ۱٣ و لوقا ٢۱: ۷‏ - ۱۹)

۳ همین که عیسی در جایی بر کوه زیتون نشست، شاگردان نزدش آمده به طور خصوصی به او گفتند: «به ما بگو، چه زمانی این چیزها واقع خواهد شد؟ نشانۀ آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟» ۴ عیسی در جواب آنها گفت: «احتیاط کنید که کسی شما را گمراه نسازد. ۵ زیرا بسیاری به نام من آمده خواهند گفت: «من مسیح هستم.» و بسیاری را گمراه خواهند کرد. ۶ دربارۀ جنگها خواهید شنید و خبر جنگها به گوش تان خواهد رسید. پس ترسان نشوید، زیرا چنین وقایع باید رُخ دهد اما پایان کار هنوز نرسیده است. ۷ قومی با قوم دیگر و حکومتی با حکومت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی و زلزله در همه جا پدید خواهند آمد. ۸ اینها همه مانند آغاز دردِ زایمان است.

۹ در آن وقت شما را برای شکنجه و کُشتن تسلیم خواهند نمود و تمام ملتها به خاطر ایمانی که به من دارید، از شما نفرت خواهند داشت. ۱۰ پس بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد، یکدیگر را تسلیم دشمن خواهند کرد و از همدیگر نفرت خواهند داشت. ۱۱ پیامبران دروغین زیادی خواهند آمد و بسیاری مردم را فریب خواهند داد. ۱۲ پس شرارت به قدری زیاد خواهد شد که محبت آدمیان نسبت به همدیگر کم خواهد گردید. ۱۳ اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. ۱۴ و این خبر خوش دربارۀ پادشاهی خدا در سراسر عالم پخش خواهد شد تا برای همۀ ملتها شهادتی باشد. آنگاه پایان کار فرا خواهد رسید.

پیشگویی در مورد وقایع وحشتناک

(همچنان در مرقُس ۱٣: ۱۴‏ - ٢٣ و لوقا ٢۱: ٢۰‏ - ٢۴)

۱۵ هرگاه آن «پلید ویرانگر» را که دانیال پیامبر از آن سخن گفته است در مکان مقدس ایستاده ببینید (کسانی که می خوانند خوب توجه کنند). ۱۶ پس کسانی که در یهودیه اند به کوه ها بگریزند. ۱۷ اگر کسی روی بام خانۀ خود باشد، نباید برای بُردن اسباب خود به پایین بیاید، ۱۸ و اگر کسی در مزرعه باشد، نباید برای بُردن چپن خود به خانه برگردد. ۱۹ وای به حال زنانی که در آن روزها حامله یا شیرده هستند! ۲۰ دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان و یا در روز سَبَت نباشد، ۲۱ زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا اکنون هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. ۲۲ اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری زنده نمی ماند. اما خدا به خاطر برگزیده گان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت.

۲۳ در آن زمان اگر کسی به شما بگوید: «نگاه کن، مسیح اینجا یا آنجاست»، آن را باور نکنید. ۲۴ زیرا کسانی که به دروغ ادعا می کنند که مسیح یا پیامبر هستند به پا خواهند خاست، نشانه ها و معجزه های بزرگی از خود نشان خواهند داد، حتی اگر امکان داشته باشد برگزیده گان خدا را هم گمراه خواهند کرد. ۲۵ توجه کنید! من قبلاً شما را آگاه ساخته ام. ۲۶ بنابر این اگر به شما بگویند که مسیح در بیابان است، به آنجا نروید و اگر بگویند که در داخل خانه است، باور نکنید. ۲۷ همان طوری که رعد و برق در شرق ظاهر شده و تا غرب آسمان را روشن می سازد، آمدن پسر انسان نیز همان گونه خواهد بود. ۲۸ هر جا لاش باشد، لاشخورها هم در آنجا جمع می شوند!

مسیح با جلال و شکوه بر ابرهای آسمان می آید

(همچنان در مرقُس ۱٣: ٢۴‏ - ٢۷ و لوقا ٢۱: ٢۵‏ - ٢۸)

۲۹ پس از مصیبت آن روزها، آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد، ستاره گان از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمانی متزلزل خواهند شد. ۳۰ پس از آن، علامت پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و همۀ مردم در روی زمین ماتم خواهند گرفت و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال بسیار عظیم بر ابرهای آسمان می آید. ۳۱ شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و من فرشته گان خود را می فرستم تا برگزیده گان خدا را از چهار گوشۀ جهان و از یک کرانه تا کرانۀ دیگر آسمان جمع کنند.

درسی از درخت انجیر

(همچنان در مرقُس ۱٣: ٢۸‏ - ٣۱ و لوقا ٢۱: ٢۹‏ - ٣٣)

۳۲ از درخت انجیر درسی بیاموزید. هر وقت شاخه های آن جوانه می زنند و برگ می آورند، شما می دانید که تابستان نزدیک است. ۳۳ به همین گونه وقتی تمام این چیزها را می بینید، می دانید که پایان کار نزدیک و در حال انجام شدن است. ۳۴ من به یقین برای شما می گویم که تا همۀ این چیزها رُخ ندهد، این نسل از بین نخواهد رفت. ۳۵ آسمان و زمین از بین خواهند رفت اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت.

زمان ظهور مسیح نا معلوم است

(همچنان در مرقُس ۱٣: ٣٢‏ - ٣۷ و لوقا ۱۷: ٢۶‏ - ٣۰ و لوقا ۱۷‏: ٣۴‏ - ٣۶)

۳۶ اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد، نه فرشته گان آسمان و نه پسر؛ فقط پدر از آن آگاه است. ۳۷ زمان ظهور من، پسر انسان، درست مانند روزگار نوح خواهد بود. ۳۸ در روزهای پیش از طوفان یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می خوردند و می نوشیدند و ازدواج می کردند، ۳۹ و چیزی نمی فهمیدند تا آن که سیل آمد و همه را از بین بُرد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. ۴۰ از دو نفری که در مزرعه اند، یکی را می برند و دیگری را می گذارند ۴۱ و از دو زنی که دستاس می کنند، یکی را می برند و دیگری را می گذارند. ۴۲ پس بیدار باشید، زیرا نمی دانید در کدام روز سَروَر شما می آید. ۴۳ به خاطر داشته باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دزد در چه ساعتی از شب می آید، بیدار می ماند و نمی گذاشت دزد داخل خانه اش شود. ۴۴ پس شما نیز آماده باشید، زیرا من، پسر انسان، در ساعتی که انتظار ندارید، خواهم آمد.

خوشا به حال خدمتگار امین

(همچنان در لوقا ۱٢: ۴۱‏ - ۴۸)

۴۵ آن غلام امین و دانا کیست که اربابش او را به سرپرستی خانۀ خود مؤظف کرده باشد تا در وقت مناسب غذای خدمتگاران را بدهد. ۴۶ خوشا به حال آن غلام که وقتی اربابش بر می گردد، او را در حال انجام وظیفه ببیند. ۴۷ بدانید که اربابش ادارۀ تمام دارایی خود را به عهدۀ او خواهد گذاشت. ۴۸ اما اگر آن غلام شریر باشد و در دل خود بگوید که آمدن ارباب من دور است، ۴۹ و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، ۵۰ ارباب آن غلام در روزی که او انتظار ندارد و در ساعتی که او نمی داند، خواهد آمد ۵۱ او غلام را سخت مجازات کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت، جایی که در آن گریه و دندان بر دندان ساییدن است.

Related content

Why Are You Talking About the Torah, Psalms and the Gospel on the Radio?

Why Are You Talking About the Torah, Psalms and the Gospel on the Radio? (With You)
The word of God is true and it is like a treasure. All who believe and believe in God must read His Word so as not to wander in the dark. His word is eternal. By reading the Word we receive knowledge so that we do not stray from the right path.

Radio programme reading v35 (28min)

The Second Coming of Jesus Christ and the End of Time

The Second Coming of Jesus Christ and the End of Time (With You)
The disciples wanted to know when Jesus would come again and when time would end. But Jesus made a more important point: "Watch" and "Be careful." If followers are always ready and awake, then they no longer need to know the exact time of events. These words of Jesus are still valid and significant for us today. Do not constantly ask "Who?" or "Where?". Instead, be prepared and alert. Jesus said, "Let no one deceive you." Those who mislead are more dangerous to the church than those who persecute. Satan's main weapon against Christians is not persecution but deception.

Radio programme about v1-14 (26min)

Houses of God

Houses of God (With You)
When we refer to the Bible, we find that Paul reminds believers that they are the temple or holy house of God, and that the Spirit of God dwells there. Of course, it is true that every believer is also the body of God and the Holy Spirit dwells in him, so every believer should strive to keep this body, the house of God, clean and pure. Because God is holy, we must live as pure believers.

Radio programme about v2 (28min)

About the Resurrection

About the Resurrection (With You)
When Jesus Christ spoke to the Sadducees, he showed that they were wrong in two ways. First, they did not know the Scriptures. Secondly, by denying the resurrection, they were denying the power of God. The resurrection of the body is a sign of God's power. In answer to their question, Christ said that there was no need for marriage in heaven. Marriage is necessary in this world so that children are born and the human race is propagated. But there is no death in heaven. Therefore, since there is no need for birth, there will be no need for marriage.

Radio programme about v35 (29min)

Be Patient and Pray

Be Patient and Pray (With You)
We will encounter problems, hardships and difficulties, according to God's will, to test our faith. God wants to grow us through these tough situations, and to improve our responses and attitudes. If we complain and criticize in times of hardship and persecution, we have in fact complained to God. But the good news is that the real Judge, Jesus Christ, is coming again. He hears our complaints and protests. He will soon return to judge this world. He will judge everyone—believers and unbelievers.

Radio programme about v42 (29min)

The Second Coming of Christ. Part Two

The Second Coming of Christ. Part Two (With You)
We are all waiting for Jesus Christ to come again, and we should be. The master in this parable is Christ, and the faithful and wise servant refers to every believer to whom Christ has given some kind of responsibility in the church. This parable is a warning especially to church leaders who are entrusted with the spiritual nourishment of church members. How good it would be for all of Christ's servants to be busy with what Christ has entrusted to them. If they are faithful in small things, Christ will give them more important responsibilities.

Radio programme about v45-51 (28min)

The End Times

The End Times (With You)
The signs and symbols of the end times are phenomena that occur before the end of time and indicate its proximity. The disciples of Jesus Christ wanted to know when these things would happen, and when the end of time would be. But Jesus reminded them of more important things and told them to be alert. Indeed, if we are all always ready and alert, then we no longer need to know the exact time of the end of time.

Radio programme about v45-51 (29min)

The End Times

The End Times (With You)
The signs and symbols of the end times are phenomena that occur before the end of time and indicate its proximity. The disciples of Jesus Christ wanted to know when these things would happen, and when the end of time would be. But Jesus reminded them of more important things and told them to be alert. Indeed, if we are all always ready and alert, then we no longer need to know the exact time of the end of time.

Radio programme mainly about v3-4 (29min)

Are Christians Infidels?

Are Christians Infidels? (Common Questions About the Christian Faith)
Perhaps, you may have frequently heard that the followers of Jesus are Kafirs/infidels. Are they infidels? An infidel is someone who hides the Word of God. In this program, we will discuss three beliefs of Jesus’ followers. First, Christians completely believe in the Word of God. Second, they believe that God is all-powerful and cares about His Word. He protects His own Word. Finally, Christians do not hide the Word of God. They declare it. So, can we call Christians infidels? What do you think?

Video mainly about v35 (6min)

The End Times

The End Times (With You)
The signs and symbols of the end times are phenomena that occur before the end of time and indicate its proximity. The disciples of Jesus Christ wanted to know when these things would happen, and when the end of time would be. But Jesus reminded them of more important things and told them to be alert. Indeed, if we are all always ready and alert, then we no longer need to know the exact time of the end of time.

Radio programme mainly about v37-39 (29min)

The Future

The Future (Questions of Life)

Radio programme includes v1 (8min)

When Is Jesus Coming Back?

When Is Jesus Coming Back? (With You)

Radio programme includes v3-14 (29min)

I Am Afraid to Share About My Faith. What Should I Do?

I Am Afraid to Share About My Faith. What Should I Do? (With You)

Radio programme includes v14 (31min)

Empty Cradle

Empty Cradle (Potpourri)

Radio programme includes v29-30 (29min)

God's Word Keeps Us Safe

God's Word Keeps Us Safe (Cry of Woman)
We should do the things in our life which please God. These are the deeds mentioned in the Bible because the Holy Bible is God’s word. It guides us to do good things and to keep us away from evil. Actions that are culturally and socially correct may not necessarily be right and pleasing to God. The ageless message of the Bible are for every age - for the past, present and the future. All stories found in the Bible are instructive because they are the stories of God and of his dealing with people.

Radio programme includes v35 (30min)

Proverbs 28: 1-3, 4-6

Proverbs 28: 1-3, 4-6 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v42-44 (30min)

A Radio Listener Finally Accepted Jesus as His Saviour

A Radio Listener Finally Accepted Jesus as His Saviour (With You)

Radio programme includes v45-51 (29min)