انجیل متی

فصل بیست و چهارم

پیشگویی خرابی عبادتگاه در اورشلیم

(همچنین در مرقُس ۱۳: ۱ - ۲ و لوقا ۲۱: ۵ - ۶)

۱در حالیکه عیسی از عبادتگاه خارج می شد، شاگردانش توجه او را به بناهای عبادتگاه جلب نمودند. ۲عیسی به آن ها گفت: «این بنا ها را می بینید؟ بیقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت.»

سختی ها و زحمات

(همچنین در مرقُس ۱۳: ۳ - ۱۳ و لوقا ۲۱: ۷ - ۱۹)

۳وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزد او آمدند و بطور خصوصی به او گفتند: «به ما بگو، چه زمانی این امور واقع خواهد شد؟ و نشانۀ آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟» ۴عیسی جواب داد: «احتیاط کنید که کسی شما را گمراه نسازد. ۵زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت: «من مسیح هستم.» و بسیاری را گمراه خواهند کرد. ۶زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. ترسان نشوید، چنین وقایعی باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است. ۷زیرا قومی با قوم دیگر و حکومتی با حکومت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زلزله ها در همه جا پدید خواهد آمد. ۸اینها همه مثل آغاز دردِ زایمان است.

۹در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید، از شما نفرت خواهند داشت ۱۰و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده، از هم نفرت خواهند داشت. ۱۱انبیای دروغین زیادی برخواهند خاست و بسیاری را گمراه خواهند نمود. ۱۲و شرارت بقدری زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد. ۱۳اما هرکس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت، ۱۴و این مژدۀ پادشاهی خدا در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همۀ ملت ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می رسد.

مکروه ویرانگر

(همچنین در مرقُس ۱۳: ۱۴ - ۲۳ و لوقا ۲۱: ۲۰ - ۲۴)

۱۵پس هرگاه آن «مکروه ویرانگر» را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید (خواننده خوب توجه کند). ۱۶کسانی که در یهودیه هستند، به کوه ها بگریزند. ۱۷اگر کسی روی بام خانه ای باشد، نباید برای بردن اسباب خود به پائین بیاید ۱۸و اگر کسی در مزرعه باشد، نباید برای بردن لباس خود به خانه برگردد. ۱۹آن روزها برای زنان حامله دار و شیر ده چقدر وحشتناک خواهد بود! ۲۰دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان و یا در روز سَبَت نباشد، ۲۱زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. ۲۲اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت.

۲۳در آن زمان اگر کسی به شما بگوید: «نگاه کن، مسیح این جا یا آن جا است»، آن را باور نکنید. ۲۴زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند، مسیح یا پیامبر هستند و معجزات و عجایب بزرگی انجام خواهند داد به طوری که اگر ممکن باشد، حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کنند. ۲۵توجه کنید، من قبلاً شما را آگاه ساخته ام. ۲۶بنابراین اگر به شما بگویند که او در بیابان است، به آنجا نروید و اگر بگویند که در اندرون خانه است، باور نکنید. ۲۷ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق درخشان از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. ۲۸هرجا لاشه ای باشد، لاشخوران در آنجا جمع می شوند!

ظهور پسر انسان

(همچنین در مرقُس ۱۳: ۲۴ - ۲۷ و لوقا ۲۱: ۲۵ - ۲۸)

۲۹به محض آنکه مصیبت آن روزها به پایان برسد، آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد، ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت های آسمانی متزلزل خواهند شد. ۳۰پس از آن، علامت پسر انسان ظاهر می شود و همۀ ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید، که با قدرت و جلال عظیم بر ابر های آسمان می آید. ۳۱شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشۀ جهان و از کرانه های فلک جمع کنند.

درسی از درخت انجیر

(همچنین در مرقُس ۱۳: ۲۸ - ۳۱ و لوقا ۲۱: ۲۹ - ۳۳)

۳۲از درخت انجیر درسی بیاموزید: هر وقت شاخه های آن جوانه می زند و برگ می آورند، شما می دانید که تابستان نزدیک است. ۳۳به همان طریق وقتی تمام این چیزها را می بینید، بدانید که آخر کار نزدیک، بلکه بسیار نزدیک است. ۳۴بدانید تا همه این چیزها واقع نشود، مردمان این نسل نخواهند مُرد. ۳۵آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت.

بی خبری از آن روز و ساعت

(همچنین در مرقُس ۱۳: ۳۲ - ۳۷ و لوقا ۱۷: ۲۶ - ۳۰ و ۳۴ - ۳۶)

۳۶هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد، حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بی خبرند. ۳۷زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. ۳۸در روزهای پیش از طوفان یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می خوردند و می نوشیدند و ازدواج می کردند ۳۹و چیزی نمی فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین بُرد. ظهور پسر انسان نیز همینطور خواهد بود. ۴۰از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را می برند و دیگری را می گذارند ۴۱و از دو زن که دستاس می کنند، یکی را می برند و دیگری را می گذارند. ۴۲پس بیدار باشید، زیرا نمی دانید در چه روزی خداوند شما می آید. ۴۳به خاطر داشته باشید: اگر صاحب خانه می دانست که دزد در چه ساعت از شب می آید، بیدار می ماند و نمی گذاشت دزد داخل خانه اش بشود. ۴۴پس شما نیز آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد.

غلام امین

(همچنین در لوقا ۱۲: ۴۱ - ۴۸)

۴۵کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمین خانۀ خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیرۀ آنها را بدهد. ۴۶خوشا به حال آن غلام اگر وقتی اربابش بر می گردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. ۴۷بدانید که اربابش اداره تمام مایمُلک خود را به عهده او خواهد گذاشت. ۴۸اما اگر آن غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید ۴۹و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، ۵۰در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمی داند، اربابش خواهد آمد ۵۱و او را از میان دو پاره کرده، به سرنوشت منافقان گرفتار خواهد ساخت، جائی که گریه و دندان بر دندان ساییدن است.

Related content

Why Are You Talking About the Torah, Psalms and the Gospel on the Radio?

Why Are You Talking About the Torah, Psalms and the Gospel on the Radio? (With You)
The word of God is true and it is like a treasure. All who believe and believe in God must read His Word so as not to wander in the dark. His word is eternal. By reading the Word we receive knowledge so that we do not stray from the right path.

Radio programme reading v35 (28min)

The Second Coming of Jesus Christ and the End of Time

The Second Coming of Jesus Christ and the End of Time (With You)
The disciples wanted to know when Jesus would come again and when time would end. But Jesus made a more important point: "Watch" and "Be careful." If followers are always ready and awake, then they no longer need to know the exact time of events. These words of Jesus are still valid and significant for us today. Do not constantly ask "Who?" or "Where?". Instead, be prepared and alert. Jesus said, "Let no one deceive you." Those who mislead are more dangerous to the church than those who persecute. Satan's main weapon against Christians is not persecution but deception.

Radio programme about v1-14 (26min)

Houses of God

Houses of God (With You)
When we refer to the Bible, we find that Paul reminds believers that they are the temple or holy house of God, and that the Spirit of God dwells there. Of course, it is true that every believer is also the body of God and the Holy Spirit dwells in him, so every believer should strive to keep this body, the house of God, clean and pure. Because God is holy, we must live as pure believers.

Radio programme about v2 (28min)

About the Resurrection

About the Resurrection (With You)
When Jesus Christ spoke to the Sadducees, he showed that they were wrong in two ways. First, they did not know the Scriptures. Secondly, by denying the resurrection, they were denying the power of God. The resurrection of the body is a sign of God's power. In answer to their question, Christ said that there was no need for marriage in heaven. Marriage is necessary in this world so that children are born and the human race is propagated. But there is no death in heaven. Therefore, since there is no need for birth, there will be no need for marriage.

Radio programme about v35 (29min)

Be Patient and Pray

Be Patient and Pray (With You)
We will encounter problems, hardships and difficulties, according to God's will, to test our faith. God wants to grow us through these tough situations, and to improve our responses and attitudes. If we complain and criticize in times of hardship and persecution, we have in fact complained to God. But the good news is that the real Judge, Jesus Christ, is coming again. He hears our complaints and protests. He will soon return to judge this world. He will judge everyone—believers and unbelievers.

Radio programme about v42 (29min)

The Second Coming of Christ. Part Two

The Second Coming of Christ. Part Two (With You)
We are all waiting for Jesus Christ to come again, and we should be. The master in this parable is Christ, and the faithful and wise servant refers to every believer to whom Christ has given some kind of responsibility in the church. This parable is a warning especially to church leaders who are entrusted with the spiritual nourishment of church members. How good it would be for all of Christ's servants to be busy with what Christ has entrusted to them. If they are faithful in small things, Christ will give them more important responsibilities.

Radio programme about v45-51 (28min)

The End Times

The End Times (With You)
The signs and symbols of the end times are phenomena that occur before the end of time and indicate its proximity. The disciples of Jesus Christ wanted to know when these things would happen, and when the end of time would be. But Jesus reminded them of more important things and told them to be alert. Indeed, if we are all always ready and alert, then we no longer need to know the exact time of the end of time.

Radio programme about v45-51 (29min)

The End Times

The End Times (With You)
The signs and symbols of the end times are phenomena that occur before the end of time and indicate its proximity. The disciples of Jesus Christ wanted to know when these things would happen, and when the end of time would be. But Jesus reminded them of more important things and told them to be alert. Indeed, if we are all always ready and alert, then we no longer need to know the exact time of the end of time.

Radio programme mainly about v3-4 (29min)

Are Christians Infidels?

Are Christians Infidels? (Common Questions About the Christian Faith)
Perhaps, you may have frequently heard that the followers of Jesus are Kafirs/infidels. Are they infidels? An infidel is someone who hides the Word of God. In this program, we will discuss three beliefs of Jesus’ followers. First, Christians completely believe in the Word of God. Second, they believe that God is all-powerful and cares about His Word. He protects His own Word. Finally, Christians do not hide the Word of God. They declare it. So, can we call Christians infidels? What do you think?

Video mainly about v35 (6min)

The End Times

The End Times (With You)
The signs and symbols of the end times are phenomena that occur before the end of time and indicate its proximity. The disciples of Jesus Christ wanted to know when these things would happen, and when the end of time would be. But Jesus reminded them of more important things and told them to be alert. Indeed, if we are all always ready and alert, then we no longer need to know the exact time of the end of time.

Radio programme mainly about v37-39 (29min)

The Future

The Future (Questions of Life)

Radio programme includes v1 (8min)

When Is Jesus Coming Back?

When Is Jesus Coming Back? (With You)

Radio programme includes v3-14 (29min)

I Am Afraid to Share About My Faith. What Should I Do?

I Am Afraid to Share About My Faith. What Should I Do? (With You)

Radio programme includes v14 (31min)

Empty Cradle

Empty Cradle (Potpourri)

Radio programme includes v29-30 (29min)

God's Word Keeps Us Safe

God's Word Keeps Us Safe (Cry of Woman)
We should do the things in our life which please God. These are the deeds mentioned in the Bible because the Holy Bible is God’s word. It guides us to do good things and to keep us away from evil. Actions that are culturally and socially correct may not necessarily be right and pleasing to God. The ageless message of the Bible are for every age - for the past, present and the future. All stories found in the Bible are instructive because they are the stories of God and of his dealing with people.

Radio programme includes v35 (30min)

Proverbs 28: 1-3, 4-6

Proverbs 28: 1-3, 4-6 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v42-44 (30min)

A Radio Listener Finally Accepted Jesus as His Saviour

A Radio Listener Finally Accepted Jesus as His Saviour (With You)

Radio programme includes v45-51 (29min)