۰:۰۰ / ۰:۰۰

انجیل به گزارش متی

فصل بیست و چهارم

عیسی ویرانی خانۀ خدا را پیشگویی می کند

(همچنان در مرقُس ۱٣: ۱‏ - ٢ و لوقا ٢۱: ۵‏ - ۶)

۱ عیسی هنگامی که از خانۀ خدا بیرون می آمد و می خواست آنجا را ترک کند، شاگردانش آمدند تا بناهای خانۀ خدا را به او نشان دهند. ۲ عیسی به آنها گفت: «این بناها را می بینید؟ به یقین به شما می گویم که هیچ یک از سنگهای آن روی سنگ دیگری نخواهد ماند، همه ویران خواهند شد.»

عیسی وقایع آخر زمان را پیشگویی می کند

(همچنان در مرقُس ۱٣: ٣‏ - ۱٣ و لوقا ٢۱: ۷‏ - ۱۹)

۳ همین که عیسی در جایی بر کوه زیتون نشست، شاگردان نزدش آمده به طور خصوصی به او گفتند: «به ما بگو، چه زمانی این چیزها واقع خواهد شد؟ نشانۀ آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟» ۴ عیسی در جواب آنها گفت: «احتیاط کنید که کسی شما را گمراه نسازد. ۵ زیرا بسیاری به نام من آمده خواهند گفت: «من مسیح هستم.» و بسیاری را گمراه خواهند کرد. ۶ دربارۀ جنگها خواهید شنید و خبر جنگها به گوش تان خواهد رسید. پس ترسان نشوید، زیرا چنین وقایع باید رُخ دهد اما پایان کار هنوز نرسیده است. ۷ قومی با قوم دیگر و حکومتی با حکومت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی و زلزله در همه جا پدید خواهند آمد. ۸ اینها همه مانند آغاز دردِ زایمان است.

۹ در آن وقت شما را برای شکنجه و کُشتن تسلیم خواهند نمود و تمام ملتها به خاطر ایمانی که به من دارید، از شما نفرت خواهند داشت. ۱۰ پس بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد، یکدیگر را تسلیم دشمن خواهند کرد و از همدیگر نفرت خواهند داشت. ۱۱ پیامبران دروغین زیادی خواهند آمد و بسیاری مردم را فریب خواهند داد. ۱۲ پس شرارت به قدری زیاد خواهد شد که محبت آدمیان نسبت به همدیگر کم خواهد گردید. ۱۳ اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. ۱۴ و این خبر خوش دربارۀ پادشاهی خدا در سراسر عالم پخش خواهد شد تا برای همۀ ملتها شهادتی باشد. آنگاه پایان کار فرا خواهد رسید.

پیشگویی در مورد وقایع وحشتناک

(همچنان در مرقُس ۱٣: ۱۴‏ - ٢٣ و لوقا ٢۱: ٢۰‏ - ٢۴)

۱۵ هرگاه آن «پلید ویرانگر» را که دانیال پیامبر از آن سخن گفته است در مکان مقدس ایستاده ببینید (کسانی که می خوانند خوب توجه کنند). ۱۶ پس کسانی که در یهودیه اند به کوه ها بگریزند. ۱۷ اگر کسی روی بام خانۀ خود باشد، نباید برای بُردن اسباب خود به پایین بیاید، ۱۸ و اگر کسی در مزرعه باشد، نباید برای بُردن چپن خود به خانه برگردد. ۱۹ وای به حال زنانی که در آن روزها حامله یا شیرده هستند! ۲۰ دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان و یا در روز سَبَت نباشد، ۲۱ زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا اکنون هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. ۲۲ اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری زنده نمی ماند. اما خدا به خاطر برگزیده گان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت.

۲۳ در آن زمان اگر کسی به شما بگوید: «نگاه کن، مسیح اینجا یا آنجاست»، آن را باور نکنید. ۲۴ زیرا کسانی که به دروغ ادعا می کنند که مسیح یا پیامبر هستند به پا خواهند خاست، نشانه ها و معجزه های بزرگی از خود نشان خواهند داد، حتی اگر امکان داشته باشد برگزیده گان خدا را هم گمراه خواهند کرد. ۲۵ توجه کنید! من قبلاً شما را آگاه ساخته ام. ۲۶ بنابر این اگر به شما بگویند که مسیح در بیابان است، به آنجا نروید و اگر بگویند که در داخل خانه است، باور نکنید. ۲۷ همان طوری که رعد و برق در شرق ظاهر شده و تا غرب آسمان را روشن می سازد، آمدن پسر انسان نیز همان گونه خواهد بود. ۲۸ هر جا لاش باشد، لاشخورها هم در آنجا جمع می شوند!

مسیح با جلال و شکوه بر ابرهای آسمان می آید

(همچنان در مرقُس ۱٣: ٢۴‏ - ٢۷ و لوقا ٢۱: ٢۵‏ - ٢۸)

۲۹ پس از مصیبت آن روزها، آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد، ستاره گان از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمانی متزلزل خواهند شد. ۳۰ پس از آن، علامت پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و همۀ مردم در روی زمین ماتم خواهند گرفت و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال بسیار عظیم بر ابرهای آسمان می آید. ۳۱ شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و من فرشته گان خود را می فرستم تا برگزیده گان خدا را از چهار گوشۀ جهان و از یک کرانه تا کرانۀ دیگر آسمان جمع کنند.

درسی از درخت انجیر

(همچنان در مرقُس ۱٣: ٢۸‏ - ٣۱ و لوقا ٢۱: ٢۹‏ - ٣٣)

۳۲ از درخت انجیر درسی بیاموزید. هر وقت شاخه های آن جوانه می زنند و برگ می آورند، شما می دانید که تابستان نزدیک است. ۳۳ به همین گونه وقتی تمام این چیزها را می بینید، می دانید که پایان کار نزدیک و در حال انجام شدن است. ۳۴ من به یقین برای شما می گویم که تا همۀ این چیزها رُخ ندهد، این نسل از بین نخواهد رفت. ۳۵ آسمان و زمین از بین خواهند رفت اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت.

زمان ظهور مسیح نا معلوم است

(همچنان در مرقُس ۱٣: ٣٢‏ - ٣۷ و لوقا ۱۷: ٢۶‏ - ٣۰ و لوقا ۱۷‏: ٣۴‏ - ٣۶)

۳۶ اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد، نه فرشته گان آسمان و نه پسر؛ فقط پدر از آن آگاه است. ۳۷ زمان ظهور من، پسر انسان، درست مانند روزگار نوح خواهد بود. ۳۸ در روزهای پیش از طوفان یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می خوردند و می نوشیدند و ازدواج می کردند، ۳۹ و چیزی نمی فهمیدند تا آن که سیل آمد و همه را از بین بُرد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. ۴۰ از دو نفری که در مزرعه اند، یکی را می برند و دیگری را می گذارند ۴۱ و از دو زنی که دستاس می کنند، یکی را می برند و دیگری را می گذارند. ۴۲ پس بیدار باشید، زیرا نمی دانید در کدام روز سَروَر شما می آید. ۴۳ به خاطر داشته باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دزد در چه ساعتی از شب می آید، بیدار می ماند و نمی گذاشت دزد داخل خانه اش شود. ۴۴ پس شما نیز آماده باشید، زیرا من، پسر انسان، در ساعتی که انتظار ندارید، خواهم آمد.

خوشا به حال خدمتگار امین

(همچنان در لوقا ۱٢: ۴۱‏ - ۴۸)

۴۵ آن غلام امین و دانا کیست که اربابش او را به سرپرستی خانۀ خود مؤظف کرده باشد تا در وقت مناسب غذای خدمتگاران را بدهد. ۴۶ خوشا به حال آن غلام که وقتی اربابش بر می گردد، او را در حال انجام وظیفه ببیند. ۴۷ بدانید که اربابش ادارۀ تمام دارایی خود را به عهدۀ او خواهد گذاشت. ۴۸ اما اگر آن غلام شریر باشد و در دل خود بگوید که آمدن ارباب من دور است، ۴۹ و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، ۵۰ ارباب آن غلام در روزی که او انتظار ندارد و در ساعتی که او نمی داند، خواهد آمد ۵۱ او غلام را سخت مجازات کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت، جایی که در آن گریه و دندان بر دندان ساییدن است.