۰:۰۰ / ۰:۰۰

انجیل به گزارش متی

فصل بیست و چهارم

عیسی ویرانی خانۀ خدا را پیشگویی می کند

(همچنان در مرقُس ۱٣: ۱‏ - ٢ و لوقا ٢۱: ۵‏ - ۶)

۱ عیسی هنگامی که از خانۀ خدا بیرون می آمد و می خواست آنجا را ترک کند، شاگردانش آمدند تا بناهای خانۀ خدا را به او نشان دهند. ۲ عیسی به آنها گفت: «این بناها را می بینید؟ به یقین به شما می گویم که هیچ یک از سنگهای آن روی سنگ دیگری نخواهد ماند، همه ویران خواهند شد.»

عیسی وقایع آخر زمان را پیشگویی می کند

(همچنان در مرقُس ۱٣: ٣‏ - ۱٣ و لوقا ٢۱: ۷‏ - ۱۹)

۳ همین که عیسی در جایی بر کوه زیتون نشست، شاگردان نزدش آمده به طور خصوصی به او گفتند: «به ما بگو، چه زمانی این چیزها واقع خواهد شد؟ نشانۀ آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟» ۴ عیسی در جواب آنها گفت: «احتیاط کنید که کسی شما را گمراه نسازد. ۵ زیرا بسیاری به نام من آمده خواهند گفت: «من مسیح هستم.» و بسیاری را گمراه خواهند کرد. ۶ دربارۀ جنگها خواهید شنید و خبر جنگها به گوش تان خواهد رسید. پس ترسان نشوید، زیرا چنین وقایع باید رُخ دهد اما پایان کار هنوز نرسیده است. ۷ قومی با قوم دیگر و حکومتی با حکومت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی و زلزله در همه جا پدید خواهند آمد. ۸ اینها همه مانند آغاز دردِ زایمان است.

۹ در آن وقت شما را برای شکنجه و کُشتن تسلیم خواهند نمود و تمام ملتها به خاطر ایمانی که به من دارید، از شما نفرت خواهند داشت. ۱۰ پس بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد، یکدیگر را تسلیم دشمن خواهند کرد و از همدیگر نفرت خواهند داشت. ۱۱ پیامبران دروغین زیادی خواهند آمد و بسیاری مردم را فریب خواهند داد. ۱۲ پس شرارت به قدری زیاد خواهد شد که محبت آدمیان نسبت به همدیگر کم خواهد گردید. ۱۳ اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. ۱۴ و این خبر خوش دربارۀ پادشاهی خدا در سراسر عالم پخش خواهد شد تا برای همۀ ملتها شهادتی باشد. آنگاه پایان کار فرا خواهد رسید.

پیشگویی در مورد وقایع وحشتناک

(همچنان در مرقُس ۱٣: ۱۴‏ - ٢٣ و لوقا ٢۱: ٢۰‏ - ٢۴)

۱۵ هرگاه آن «پلید ویرانگر» را که دانیال پیامبر از آن سخن گفته است در مکان مقدس ایستاده ببینید (کسانی که می خوانند خوب توجه کنند). ۱۶ پس کسانی که در یهودیه اند به کوه ها بگریزند. ۱۷ اگر کسی روی بام خانۀ خود باشد، نباید برای بُردن اسباب خود به پایین بیاید، ۱۸ و اگر کسی در مزرعه باشد، نباید برای بُردن چپن خود به خانه برگردد. ۱۹ وای به حال زنانی که در آن روزها حامله یا شیرده هستند! ۲۰ دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان و یا در روز سَبَت نباشد، ۲۱ زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا اکنون هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. ۲۲ اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری زنده نمی ماند. اما خدا به خاطر برگزیده گان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت.

۲۳ در آن زمان اگر کسی به شما بگوید: «نگاه کن، مسیح اینجا یا آنجاست»، آن را باور نکنید. ۲۴ زیرا کسانی که به دروغ ادعا می کنند که مسیح یا پیامبر هستند به پا خواهند خاست، نشانه ها و معجزه های بزرگی از خود نشان خواهند داد، حتی اگر امکان داشته باشد برگزیده گان خدا را هم گمراه خواهند کرد. ۲۵ توجه کنید! من قبلاً شما را آگاه ساخته ام. ۲۶ بنابر این اگر به شما بگویند که مسیح در بیابان است، به آنجا نروید و اگر بگویند که در داخل خانه است، باور نکنید. ۲۷ همان طوری که رعد و برق در شرق ظاهر شده و تا غرب آسمان را روشن می سازد، آمدن پسر انسان نیز همان گونه خواهد بود. ۲۸ هر جا لاش باشد، لاشخورها هم در آنجا جمع می شوند!

مسیح با جلال و شکوه بر ابرهای آسمان می آید

(همچنان در مرقُس ۱٣: ٢۴‏ - ٢۷ و لوقا ٢۱: ٢۵‏ - ٢۸)

۲۹ پس از مصیبت آن روزها، آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد، ستاره گان از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمانی متزلزل خواهند شد. ۳۰ پس از آن، علامت پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و همۀ مردم در روی زمین ماتم خواهند گرفت و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال بسیار عظیم بر ابرهای آسمان می آید. ۳۱ شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و من فرشته گان خود را می فرستم تا برگزیده گان خدا را از چهار گوشۀ جهان و از یک کرانه تا کرانۀ دیگر آسمان جمع کنند.

درسی از درخت انجیر

(همچنان در مرقُس ۱٣: ٢۸‏ - ٣۱ و لوقا ٢۱: ٢۹‏ - ٣٣)

۳۲ از درخت انجیر درسی بیاموزید. هر وقت شاخه های آن جوانه می زنند و برگ می آورند، شما می دانید که تابستان نزدیک است. ۳۳ به همین گونه وقتی تمام این چیزها را می بینید، می دانید که پایان کار نزدیک و در حال انجام شدن است. ۳۴ من به یقین برای شما می گویم که تا همۀ این چیزها رُخ ندهد، این نسل از بین نخواهد رفت. ۳۵ آسمان و زمین از بین خواهند رفت اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت.

زمان ظهور مسیح نا معلوم است

(همچنان در مرقُس ۱٣: ٣٢‏ - ٣۷ و لوقا ۱۷: ٢۶‏ - ٣۰ و لوقا ۱۷‏: ٣۴‏ - ٣۶)

۳۶ اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد، نه فرشته گان آسمان و نه پسر؛ فقط پدر از آن آگاه است. ۳۷ زمان ظهور من، پسر انسان، درست مانند روزگار نوح خواهد بود. ۳۸ در روزهای پیش از طوفان یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می خوردند و می نوشیدند و ازدواج می کردند، ۳۹ و چیزی نمی فهمیدند تا آن که سیل آمد و همه را از بین بُرد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. ۴۰ از دو نفری که در مزرعه اند، یکی را می برند و دیگری را می گذارند ۴۱ و از دو زنی که دستاس می کنند، یکی را می برند و دیگری را می گذارند. ۴۲ پس بیدار باشید، زیرا نمی دانید در کدام روز سَروَر شما می آید. ۴۳ به خاطر داشته باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دزد در چه ساعتی از شب می آید، بیدار می ماند و نمی گذاشت دزد داخل خانه اش شود. ۴۴ پس شما نیز آماده باشید، زیرا من، پسر انسان، در ساعتی که انتظار ندارید، خواهم آمد.

خوشا به حال خدمتگار امین

(همچنان در لوقا ۱٢: ۴۱‏ - ۴۸)

۴۵ آن غلام امین و دانا کیست که اربابش او را به سرپرستی خانۀ خود مؤظف کرده باشد تا در وقت مناسب غذای خدمتگاران را بدهد. ۴۶ خوشا به حال آن غلام که وقتی اربابش بر می گردد، او را در حال انجام وظیفه ببیند. ۴۷ بدانید که اربابش ادارۀ تمام دارایی خود را به عهدۀ او خواهد گذاشت. ۴۸ اما اگر آن غلام شریر باشد و در دل خود بگوید که آمدن ارباب من دور است، ۴۹ و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، ۵۰ ارباب آن غلام در روزی که او انتظار ندارد و در ساعتی که او نمی داند، خواهد آمد ۵۱ او غلام را سخت مجازات کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت، جایی که در آن گریه و دندان بر دندان ساییدن است.

مطالب مرتبط

چرا در رادیو از تورات، زبور، و انجیل صحبت می‌‌کنید؟

چرا در رادیو از تورات، زبور، و انجیل صحبت می‌‌کنید؟ (باشما)
کلام خداوند بر حق است و مثل گنج است. تمام کسانیکه به خدا ایمان و باور دارند باید که کلام او را بخوانند تا در تاریکی سرگردان نشوند. کلام او ابدی است. با خواندن کلام دانایی و فهم را دریافت می‌کنیم تا از راه راست منحرف نشویم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۵ (۲۸ دقیقه)

آمدن دوبارهٔ عیسی مسیح به زمین و رسیدن آخر زمان

آمدن دوبارهٔ عیسی مسیح به زمین و رسیدن آخر زمان (باشما)
شاگردان می‌‌‌خواستند بدانند که آمدن دوباره‌ای عیسی و آخر زمان چه وقت است. لیکن عیسی نکته‌ای مهم‌تر را عنوان کرد: «بیدار باشید» و «احتیاط کنید» . اگر شاگردان همواره آماده و بیدار بمانند، در آن صورت دیگر لازم نیست که زمان دقیق وقوع وقایع را بدانند. این سخنان عیسی امروزه نیز برای ما معتبر و قابل توجه است. دائماً نپرسیم «کی؟» یا «کجا؟». به جای آن، همواره آماده و بیدار باشیم. عیسی فرمود: «کسی شما را گمراه نکند». گمراه کنندگان برای کلیسا خطرناک‌تر از جفاء کنندگان هستند. اسلحۀ عمدۀ شیطان علیه مسیحیان جور و جفاء نیست بلکه فریب است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۴ (۲۶ دقیقه)

خانه‌ای خدا

خانه‌ای خدا (باشما)
وقتی به کتاب مقدس مراجعه می‌کنیم، در می‌یآبیم که پولس به ایمانداران خاطر نشان می‌‌سازد که آنها هیکل یا خانه‌ای مقدس خدا هستند و روح خدا در آنجا ساکن است. البته درست است که هر ایماندار نیز هیکل خدا است و روح‌القدس در وی ساکن می‌‌باشد، لهذا باید در پاکی و منزه نگهداشتن این هیکل یعنی خانه‌ای خدا، هر ایماندار بکوشد. زیرا خدا قدوس است، پس ما باید که منحیث یک ایماندار پاک زنده‌گی کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲ (۲۸ دقیقه)

در مورد قیامت

در مورد قیامت (باشما)
عیسی مسیح زمانیکه با پیروان فرقهٔ صدوقی گپ میزد، او نشان داد که صدوقیان در دو مورد در اشتباه بودند. اولاً ایشان کتب را نمی‌دانستند. ثانیاً با انکار قیامت، ایشان قوت خدا را انکار می‌‌‌کردند. قیامت جسم نشانۀ قدرت خداست. در جواب سوال ایشان عیسی فرمود که در آسمان نیازی به نکاح نیست. ازدواج در این جهان ضروری است تا فرزندانی به دنیا آیند و نسل بشر از میان نرود. اما در آسمان مرگی وجود ندارد؛ بنابراین، از آنجایی که نیازی به تولد نیست، نیازی به ازدواج نیز وجود نخواهد داشت.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۵ (۲۹ دقیقه)

صبر داشته و دعا کنید

صبر داشته و دعا کنید (باشما)
مشکلات، زحمات و سختیها بر طبق ارادۀ خدا برما وارد خواهد شد تا ایمان ما مورد امتحان و آزمایش قرار گیرد. خدا می‌‌خواهد از طریق سختی‌ها و مشکلات و شرایط سخت، ما را رشد داده، واکنشها و روش برخورد ما را بهبود بخشد. اگر در هنگام سختی و جفا، زبان به شکایت و انتقاد بگشاییم، در واقع نسبت به خدا شکایت کرده‌ایم. ولی خبر خوش این است که داور واقعی، عیسی مسیح دوباره می‌آید. او شکایت و اعتراض ما را می‌‌شنود. او به زودی به این جهان باز خواهد گشت تا این عالم را مورد داوری قرار دهد، او همه را از ایماندار و بی ایمان، داوری خواهد نمود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴۲ (۲۹ دقیقه)

آمدن دوباره‌ٔ مسیح. قسمت دوم

آمدن دوباره‌ٔ مسیح. قسمت دوم (باشما)
همهٔ ما منتظر آمدن دوبارۀ عیسی مسیح هستیم و باید باشیم. ارباب در این مثل همانا مسیح است و غلام امین و دانا اشاره به هر شاگردی است که مسیح به او نوعی مسئولیت در کلیسا داده است. این مثل مخصوصاً هشدار است به رهبران کلیسا که مسئولیت تغذیۀ روحانی افراد کلیسا برعهدۀ آنها گذاشته شده است. چقدر خوب خواهد بود که همۀ غلامان مسیح مشغول کاری باشند که مسیح برعهدۀ ایشان گذاشته است. اگر آنها در انجام مسئولیت کوچک امین باشند، مسیح مسئولیت‌های مهم‌تری را برعهدۀ آنان خواهند گذاشت.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴۵-۵۱ (۲۸ دقیقه)

آخر زمان

آخر زمان (باشما)
علامات و نشانه‌های آخر زمان، پدیده‌هایی هستند که پیش از وقوع آخر زمان رخ می‌‌‌‌‌دهند و نشانگر نزدیکی آن هستند. شاگردان عیسی مسیح می‌‌‌‌خواستند بدانند که این امور یعنی آخر زمان چه هنگام به وقوع خواهند پیوست. لیکن عیسی نکته‌ای مهم‌تر را به آنها یاد آوری کرد و برای شان گفت که بیدار باشید. واقعاً اگر همۀ ما همواره آماده و بیدار باشیم، در آن صورت دیگر لازم نیست که زمان دقیق آخر زمان را بدانیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴۵-۵۱ (۲۹ دقیقه)

آخر زمان

آخر زمان (باشما)
علامات و نشانه‌های آخر زمان، پدیده‌هایی هستند که پیش از وقوع آخر زمان رخ می‌‌‌‌‌دهند و نشانگر نزدیکی آن هستند. شاگردان عیسی مسیح می‌‌‌‌خواستند بدانند که این امور یعنی آخر زمان چه هنگام به وقوع خواهند پیوست. لیکن عیسی نکته‌ای مهم‌تر را به آنها یاد آوری کرد و برای شان گفت که بیدار باشید. واقعاً اگر همۀ ما همواره آماده و بیدار باشیم، در آن صورت دیگر لازم نیست که زمان دقیق آخر زمان را بدانیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳-۴ (۲۹ دقیقه)

آیا پیروان عیسی مسیح کافر هستند؟

آیا پیروان عیسی مسیح کافر هستند؟ (سوالات عام در باره ایمان مسیحیت)
شاید شما زیاد شنیده باشید که پیروان عیسی مسیح کافر هستند. آیا پیروان عیسی مسیح کافر هستند؟ کافر کسی است که حقایق کلام خداوند را پنهان می‌‌کند. در این ویدیو ما در باره ۳ عقیده پیروان عیسی مسیح صحبت می‌‌کنیم. اول، پیروان عیسی مسیح به مکتوب الهی کاملاً ایمان دارند. دوم، آنها به قدرت و غیرت خداوند ایمان دارند و باور دارند که خداوند از کلام خود محافظت می‌‌کند. سوم، پیروان عیسی مسیح کلام خداوند را پنهان نمی‌کنند. آنها کلام خداوند را علام می‌‌کنند. پس آیا ما می‌‌توانیم پیروان عیسی مسیح را کافر بگویم؟‌ شما چی فکر می‌‌کنید؟

ویدئو بیشتر در مورد آیه ۳۵ (۶ دقیقه)

آخر زمان

آخر زمان (باشما)
علامات و نشانه‌های آخر زمان، پدیده‌هایی هستند که پیش از وقوع آخر زمان رخ می‌‌‌‌‌دهند و نشانگر نزدیکی آن هستند. شاگردان عیسی مسیح می‌‌‌‌خواستند بدانند که این امور یعنی آخر زمان چه هنگام به وقوع خواهند پیوست. لیکن عیسی نکته‌ای مهم‌تر را به آنها یاد آوری کرد و برای شان گفت که بیدار باشید. واقعاً اگر همۀ ما همواره آماده و بیدار باشیم، در آن صورت دیگر لازم نیست که زمان دقیق آخر زمان را بدانیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۷-۳۹ (۲۹ دقیقه)

عقیده مسیحیان در باره امور آینده

عقیده مسیحیان در باره امور آینده (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۸ دقیقه)

علامه های آمدن عیسی مسیح در آخر زمان چی است ؟ چی وقت عیسی مسیح میآید که دنیا را دواری کند؟

علامه های آمدن عیسی مسیح در آخر زمان چی است ؟ چی وقت عیسی مسیح میآید که دنیا را دواری کند؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳-۱۴ (۲۹ دقیقه)

می‌ترسم در باره مسیح صحبت کنم چون مردم به ضدم می‌شوند. چی کنم ؟

می‌ترسم در باره مسیح صحبت کنم چون مردم به ضدم می‌شوند. چی کنم ؟ (باشما)
خوانندگان عزیز! یکی از دوستان ما ضمن تماس با ما گفتند که برنامه‌های رادیو را می‌‌‌شنود و کلام خدا را نیز در دسترس دارند و آنرا می‌‌‌خوانند و واقعاً خوشحال هستند که خداوند او را دوست دارد و حال می‌‌‌خواهند که همان برکاتی را که از خداوند گرفته اند به اعضای خانوادۀ خود نیز برسانند ولی حال که شروع کرده اند تا پیام خداوند را به فامیل خود برسانند، ازطرف فامیل سرزنش می‌‌‌شوند و مشکلات شان زیاد شده و طوری به نظر می‌‌‌رسد که کم کم به طرف نا امیدی روان هستند و فکر می‌‌‌کنند که شاید فامیلشان او را قبول نکنند و حتی این پیامی را که برای شان می‌‌‌رسانند، قبول نکنند. همچنان یکتن از دوستان دیگر ما که مدتی زیادی می‌‌‌شود با ما در تماس هستند ضمن تماس با ما، برخلاف دفعات قبلی، کمی جگر خون به نظر می‌‌‌رسیدند و به ما گفتند که من با پدر و مادرم کم کم دربارۀ مسیح حرف زدم و دربارۀ زندگی جدیدم برایشان گفتم، برایم مشکلات ایجاد کردند و قبل از اینکه من همرایشان حرف بزنم، برایشان جالب بود و متوجه تغییر کلی و خوب در زندگی ام شده بودند، از من پرسیدند و من هم کمی دربارۀ عیسی مسیح با ایشان صحبت کردم که بسیار قهر شدند و اکنون با من حرف نمیزنند و می‌‌‌خواهند که حتی مرا از خانه بیرون کنند و وقتی این موضوعات را از این دوستان عزیز ما شنیدیم، می‌‌‌خواهیم که ایشان را در این موارد تسلی بدهیم و بگوئیم که دنیا ما و شما را رد می‌‌‌کند ولی عیسی مسیح هرگز ما و شما را ترک نمیکند. ما می‌‌‌خواهیم در این بخش کمی بیشتر از کلام خداوند با دوستان عزیز ما بخوانیم زیرا این مشکل، مشکل یکی دو نفر نیست بلکه ممکن است که دامنگیر بسیاری از دوستان شده باشد و یا در آینده شود و ما خوانندگان عزیز خود را تشویق می‌‌‌نمائیم تا آیاتی را در زیر می‌‌‌خوانیم آنها را حفظ کنند زیرا کلام خداوند ما را در مشکلات و سختی‌ها بسیار کمک می‌‌‌کند و دلگرم می‌‌‌سازد. در انجیل متی فصل 28 آیات 19 و 20 چنین می‌‌‌فرماید: ۱۹ پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید؛ ۲۰ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام ، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دور ترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم!« این فرمانیست که عیسی مسیح پیش از آنکه به آسمان صعود نماید، به شاگردان خود می‌‌‌دهد. در کتاب مکاشفه فصل 5 آیۀ نهم چنین می‌‌‌خوانیم: ایشان‌ برای‌ او سرود جدیدی‌ می‌‌‌‌خواندند و می‌‌‌‌گفتند: “تو لیاقت‌ داری‌ که‌ طومار را بگیری‌ و مُهرش‌ را باز کرده‌، آن‌ را بخوانی‌، زیرا جانت‌ را قربانی‌ کردی‌ و مردم‌ را از هر نژاد و زبان‌ و قوم‌ و ملت برای‌ خدا خریدی‌. در اینجا می‌‌‌بینیم که خداوند می‌‌‌خواهد در پیش روی تخت او از هر نژاد و زبان‌ و قوم‌ و ملت ایستاده باشند و او را که شاۀ شاهان است و خداوند خدایان هست، ستایش و پرستش کنند و عیسی مسیح می‌‌‌خواهد که تمام مردم نجات پیدا کنند. حال می‌‌‌خواهیم از انجیل متی فصل 24 آیۀ 14 را بخوانیم ولی خوانندگان ما می‌‌‌توانند خودشان تمام فصل را بخوانند زیرا در این فصل خداوند عیسی مسیح از زمان‌های آخر صحبت می‌‌‌کند و به شاگردان می‌‌‌گوید که شما مشکلات و سختی می‌‌‌بینید، بخاطری آنکه شما به من ایمان دارید، مردم از شما متنفر می‌‌‌باشند زیرا مردم دنیا به دنیا تعلق دارند و چیزی که از دنیاست آنرا دوست دارند ولی وقتی که شما شاگرد و پیرو من هستید مردم از شما نفرت خواهند داشت. آیۀ 14 چنین می‌‌‌فرماید: سرانجام وقتی مژده انجیل به گوش همه مردم جهان رسید و همه از آن باخبر شدند، آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید. چقدر جالب است که خداوند عیسی مسیح می‌‌‌فرماید بروید و مژدۀ انجیل را به همه برسانید و وقتی همه از آن با خبر شدند آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید و وقتی مردم پیام انجیل را شنیدند زمان به آخر می‌‌‌رسد. آخر یعنی چه ؟ اگر ما از دیدگاۀ شیطان ببینیم، یعنی زمانی که شیطان در دریاچۀ آتش می‌‌‌افتد و کار شیطان تمام می‌‌‌شود. پس بخاطری که شیطان به سر انجام خود نرسد چی می‌‌‌کند؟ او کوشش می‌‌‌کند تا ما را زجر بدهد، مشکلات و سختی‌ها را ایجاد کند تا ما نتوانیم پیام انجیل را به تمام مردم برسانیم و به این خاطر شیطان خوش نیست و در نتیجه کوشش می‌‌‌کند که چه از فامیل، دوست، خویشاوند، از اهل قریۀ ما، مردم را به ضد ما بسازد. چرا؟ بخاطری که نمیخواهد به سرانجام خود نزدیک شود و به دریاچۀ آتش بیافتد و پیش از آنکه به دریاچه بیافتد کوشش می‌‌‌کند که با ما و شما جنگ کند و این جنگ را کلام خداوند به نام جنگ روحانی یاد می‌‌‌کند. پس چطور می‌‌‌توانیم که در این جنگ روحانی پایدار بمانیم؟ اگر همسایۀ ما، فامیل ما، دوست ما، خویش و قوم ما و یا هموطن ما به ضد ما می‌‌‌باشد، چطور می‌‌‌توانیم که استوار باشیم و پیام خوش انجیل را که پیام حیات است به مردم خود برسانیم؟ اگر از زمان پیدایش تا حال ببینیم که خداوند همۀ کائینات را خوب درست کرد و آدم و حوا را خلق کرد و انسان با خداوند ارتباط نزدیک داشتند و با یکدیگر صحبت می‌‌‌نمودند ولی شیطان نمیخواست و خوش نبود و می‌‌‌خواست تمام چیز‌های را که خداوند به طور نیک آفریده خراب بسازد و حتی ارتباط انسان را با خداوند نیز خراب ساخت و حوا را وسوسه کرد که از آن امری خداوند گفته بود نکنند، سرپیچی کند. بناً شیطان در آن زمان کامیاب شد تا ارتباط انسان و خداوند را بر هم بزند ولی عیسی مسیح آمد و فرمود که می‌‌‌خواهم شما را حیات نو بدهم و آن ارتباطی را که شکسته و از بین رفته است، دوباره احیا کنم. پس شیطان از اینکار عیسی مسیح خوش نیست زیرا تباهی و مرگِ شیطان می‌‌رسد. پس باید ما متوجه باشیم تا اگر با مشکلات و سختی‌ها مواجه می‌‌شویم و می‌‌خواهیم پیام خوش را به مردم برسانیم شیطان هم مقاومت می‌‌کند. مگر وقتی که همین فصل را می‌‌خوانیم به سه قاف بر می‌‌خوریم که در همین فصل گنجانیده شده است : اول قصد یا مقصد است که خداوند هدف دارد تا پیام انجیل را به گوش تمام مردم برساند خداوند می‌‌خواهد که مردم نجات پیدا کنند. قاف دوم ، قیمت است در همین فصل 24 آیۀ نهم می‌‌خوانیم: آنگاه شما را شکنجه داده ، خواهند کشت وتمام دنیا از شما متنفر خواهند شد، زیرا شما پیرو من می‌‌باشید. وقتیکه ما می‌‌خواهیم که هدف خداوند در زندگی ما و زندگی مردم تحقق بیافد، باید قیمتی پرداخته شود، عیسی مسیح بخاطر آزادی ما خودش جان خود را داد تا ما از شر شیطان و غضب خدا نجات پیدا کنیم. پس وقتیکه ما هم می‌‌خواهیم پیام خدا را برسانیم، قیمتی را باید بپردازیم. عیسی مسیح می‌‌فرماید که اگر شما می‌‌خواهید پیرو من باشید صلیب تانرا بردارید و مرا پیروی کنید و ما باید مشکلات و سختی‌ها را ببینیم. چرا؟ بخاطری که ما می‌‌خواهیم محبت خداوند را به مردم برسانیم و شیطان بر ضد ماست و ما باید ایستادگی کنیم حتی اگر به قیمت جان ما تمام شود. اگر به زندگی شاگردان عیسی مسیح نظر بیافگنیم، می‌‌بینیم که همۀ شان جان خود را از دست دادند و اگر تاریخ مسیحیت را بخوانیم ما می‌‌بینیم که چقدر مسیحیان به خاطر ایمان خود جان خود را از دست داده اند ولی بازماندگان، هیچ وقت دل سرد نشدند و ما خدا را شکر می‌‌کنیم که از برکت روح القدس و کوشش آنها است که امروز پیام خوش انجیل برای ما رسیده است و ما امروز می‌‌توانیم این پیام خوش را به خوانندگان عزیز خود برسانیم و آنها نیز به نوبۀ خود به خانواده‌های شان و دوستان شان برسانند. قاف سوم عبارت است از : قول . قول یا وعدۀ عیسی مسیح اینست که وقتی پیام انجیل به تمام مردم برسد من دوباره بر می‌‌گردم و می‌‌آیم و اگر رسالۀ اول و دوم تسالونیکیان را بخوانیم ، می‌‌بینیم که گفته شده : خوشابحال آنانیکه آماده هستند تا خداوند را ببینند. خوشابحال کسانیکه می‌ خواهند سرافراز باشند و خوشا بحال ما و کسانیکه تمام سختی‌ها و مشکلات را متحمل می‌‌شوند تا پیام خوش انجیل را به مردم دنیا برسانند و خوشابحال ما که می‌‌توانیم با خداوند یکجا باشیم به شرطیکه برای همیشه در این راه استوار بمانیم و همیشه ارادۀ خداوند را بخواهیم. دوستان عزیز! انجیل و عیسی مسیح برای ما و شما چه می‌‌گویند؟ عیسی مسیح می‌‌فرماید که خداوند، خدایت را با تمام وجود، با تمام قلب، با تمام عقل و تمام قکر دوست داشته باش و همسایه ات را مثل خود محبت کن. عیسی مسیح نمیگوید که بروئید بکشید و تباه کنید، عیسی مسیح نمیگوید که بروید دزدی، چور و چپاول کنید. عیسی مسیح واضح می‌‌گوید که اگر چشمت باعث گناهت می‌‌شود، بهتر است که چشمت را بیرون بیاوری تا اینکه گناه کنی و یا اگر دستت باعث می‌‌شود که تو گناه کنی بهتر است آنرا ببری تا مرتکب گناه شوی و در آخر هم در دوزخ بیفتی. البته متوجه باشید که عیسی مسیح نگفته است که بطور فزیکی دست خود را قبل از گناه ببریم بلکه او می‌‌خواهد که ریشۀ گناه را در ما قطع بسازد و آنرا بُبرد. عیسی مسیح می‌‌فرماید که اگر دشمنت یا کسی به رویت با سیلی زد، اجازه بده تا به طرف دیگر رویت نیز سیلی بزند. عیسی مسیح محبت بیکران خداوند را برای ما به ارمغان آورد و می‌‌خواهد ما نیز با دیگران محبت کنیم و زمانی که ما خوبی می‌‌کنیم، شیطان که سر چشمۀ تمام بدی هاست در برابر ما ایستاده می‌‌شود و ما شما دوستان عزیز را تشویق می‌‌کنیم که همیشه بیاد داشته باشید که خداوند قصد و هدف دارد که مردم دنیا پیام خوش انجیل را بشنوند و حیات ابدی را در عیسی مسیح دریافت کنند و بخاطری که ما به هدف خود برسیم باید قیمتی را بپردازیم و شاید حتی ما جان خود را از دست بدهیم ولی خوشابحال ما که بخاطر خوبی جان خود را از دست می‌‌دهیم نه اینکه بخاطر دزدی ، زنا ، قتل و تباهی مجازات می‌‌شویم. خوشابحال شما که بخاطر رساندن پیام خوش انجیل، بخاطر رساندن پیام صلح و آشتی، زجر می‌‌بینید و دوم اینکه خوشابحال شما دوستان عزیزی که حتی در وقت زجر دیدن هم برکت می‌‌گیرید زیرا اینرا کلام خدا برای ما درس می‌‌دهد و قاف سوم را نیز بیاد داشته باشید که عیسی مسیح آمدنیست و او می‌‌خواهد که کلیسای خود را پاک، سر بلند و بدون لکه ببینید و همۀ ما و شما را که منتظر آمدنش هستیم سر بلند ببیند و همانطوری که ما یک سرود داریم که در روز آمدن عیسی مسیح مردم می‌‌گویند ای کاش کوه‌ها سر ما بیفتند تا ما از شرم با او رو برو نشویم و کسانی که برای مسیح خدمت می‌‌کنند ، خوشابحالشان که ایستاد می‌‌شوند و می‌‌گویند خداوندا ! بیا! فرموده‌های عیسی مسیح یعنی کلام خدا را نیز خواندیم و اینرا می‌‌دانیم که ما بخاطر ایمان رنج خواهیم برد و با مشکلات دنیا رو برو خواهیم شد ولی رنج ما به خاطر بدی نیست و ما شما را تشویق می‌‌کنیم که همیشه استوار بمانید و همیشه برای کسانی که می‌‌خواهند به شما آزار و اذیت برسانند دعا کنید و همیشه کلام خداوند را بخوانید و کلام خدا را همیشه سرمشق زندگی تان قرار بدهید و خداوند شما را برکت می‌‌دهد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۴ (۳۱ دقیقه)

گهوارۀ خالی. داستان کوتاه

گهوارۀ خالی. داستان کوتاه (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۹-۳۰ (۲۹ دقیقه)

کلام خداوند از ما محافظت می‌‌کند

کلام خداوند از ما محافظت می‌‌کند (فریاد زن)
ما باید در زندگی خود کارهای را انجام دهیم که خدا را خوشنود می‌‌سازد. این اعمال در کتاب مقدس ذکر شده است، چون کتاب مقدس کلام خداست و ما را رهنمای می‌‌کند تا کارهای خوب انجام دهیم و ما را از شرارت‌ها دور نگه می‌‌دارد. اعمال که از نظر فرهنگی و اجتماعی درست نمی باشد، ممکن لزوماً خوب نباشد و خدا را خوشنود نه سازد. پیام ابدی کتاب مقدس برای هر دوران است، برای گذشته، حال و آینده. تمام داستان‌های که در کتاب مقدس پیدا می‌‌شود آموزنده هستند به خاطر که آنها داستان‌های خداوند هستند و ارتباط او را با مردم به تصویر کشیده اند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۵ (۳۰ دقیقه)

امثال ۲۸: ۱- ۳، ۴-۶

امثال ۲۸: ۱- ۳، ۴-۶ (آرزوی دل)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴۲-۴۴ (۳۰ دقیقه)

یک شنونده بالاخره عیسی را منحیث نجات دهندی خود قبول کرد

یک شنونده بالاخره عیسی را منحیث نجات دهندی خود قبول کرد (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴۵-۵۱ (۲۹ دقیقه)