0:00 / 0:00
Previous chapter

نامۀ پولُس رسول به رومیان

فصل اول

۱ این نامه از طرف پولُس می باشد. او غلام عیسای مسیح است که از سوی خدا به عنوان رسول برگزیده شده و برای رساندن خبر خوش فرا خوانده شده است.

۲ خدا این خبر خوش را مدتها قبل به وسیلۀ پیامبران خود در نوشته های مقدس وعده داده بود. ۳ این خبر خوش دربارۀ پسر اوست که از لحاظ جسم از نسل داوود پادشاه متولد شد ۴ و توسط روح مقدس که در او بود و با زنده شدن پس از مرگ، به وسیلۀ قدرت عظیم خدا آشکار ساخت که پسر خداست. او سَروَر ما عیسای مسیح است. ۵ ما به وسیلۀ عیسای مسیح و به خاطر نام او فیض یافتیم و فرا خوانده شدیم که رسولان او باشیم تا همۀ ملتها را رهنمایی کنیم که به او ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند. ۶ این همچنین شامل حال شما رومیان می باشد که خدا شما را دعوت کرده است تا متعلق به عیسای مسیح باشید.

۷ من این نامه را به همۀ شما محبوبان خدا در شهر روم که به این مقام مقدس فرا خوانده شده اید، می نویسم. فیض و سلامتی از طرف پدر آسمانی ما خدا و سَروَر ما عیسای مسیح به شما باد.

اشتیاق دیدار ایمانداران روم

۸ پیش از هر چیز، خدای خود را در نام عیسای مسیح برای همۀ شما شکر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. ۹ خدا شاهد است که همیشه شما را در دعاهایم به یاد می آورم. همان خدایی که او را با اعلام خبر خوش دربارۀ پسرش از دل و جان خدمت می کنم. ۱۰ من همیشه دعا می کنم که اگر خدا بخواهد به یک طریقی موفق شوم که بالاخره به دیدن شما بیایم. ۱۱ بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکت روحانی شما را بهره مند ساخته و تقویت نمایم. ۱۲ مقصودم این است که من و شما از ایمان یکدیگر تقویت شویم.

۱۳ ای ایمانداران، نمی خواهم بی خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من می خواهم همان طوری که در میان دیگر ملتها پیروانی برای مسیح یافتم، در میان شما نیز بیابم. ۱۴ من در برابر همه، از مردم متمدن گرفته تا غیر متمدن، از حکیمان گرفته تا جاهلان، وظیفه یی به عهده دارم. ۱۵ بنابر این اشتیاق زیاد دارم که خبر خوش مسیح را به شما در شهر روم نیز اعلام نمایم.

قدرت خبر خوش مسیح

۱۶ من از خبر خوش عیسای مسیح شرمنده نیستم، زیرا که این مژده، قدرت خدا برای نجات هر کسی است که ایمان بیاورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. ۱۷ در این خبر خوش عدالت خدا آشکار می گردد که از آغاز تا به پایان بر پایۀ ایمان است. چنان که در نوشتۀ پیامبران آمده است: «شخص عادل به وسیلۀ ایمان زندگی می کند.»

گناه بشر عواقب خطرناک دارد

۱۸ غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت کسانی ظاهر می گردد که زندگی شرارت آمیز شان مانع شناخت حقیقت است. ۱۹ زیرا آنچه آنها می توانند دربارۀ خدا بدانند برای شان آشکار است، چون خدا آن را در پیش چشمان شان قرار داده است. ۲۰ خدا از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی یعنی قدرت ازلی و اُلوهیت خود را به طور کامل نشان داده است. خدا این صفات را به وسیلۀ چیزهایی که آفریده بود، قابل درک و فهم ساخته است تا مردم هیچ عذری نداشته باشند. ۲۱ با وجود آن که آنها خدا را می شناختند، ولی او را به عنوان خدا ستایش نکرده و از او شکرگزاری نکردند. در عوض افکار شان کاملاً پوچ گشته و دلهای بی فهم آنها را تاریکی فرا گرفت. ۲۲ در حالی که ادعای دانایی می کنند، ولی نشان می دهند که نادان هستند. ۲۳ آنها جلال خدای ابدی را به بُتهایی شبیه انسانهای فانی، پرنده گان، چهارپایان و خزنده گان تبدیل کرده اند.

۲۴ از این رو خدا ایشان را با شهوتهای خود شان در ناپاکی رها کرد تا با یکدیگر بدنهای خود را فاسد سازند. ۲۵ آنها حقیقت خدا را به یک دروغ تبدیل نموده و مخلوق خدا را به جای خالق پرستش کردند، خالقی که تا ابد متبارک است! آمین.

۲۶ به همین دلیل خدا آنها را تسلیم شهوتهای شرم آور خود شان کرده است. حتی زنان آنها روابط طبیعی خود را به آنچه غیر طبیعی است، تبدیل کرده اند. ۲۷ همین گونه مردان روابط طبیعی جنسی با زنان را ترک کرده اند و در آتش شهوت برای هم جنسان خود می سوزند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خود شان جزایی را که سزاوار چنین خطاکاری است، دیدند.

۲۸ چون آنها شناخت خدا را ناچیز شمردند، خدا هم آنها را تسلیم افکار فاسد شان نمود تا اعمال ناشایست را انجام دهند. ۲۹ آنها از انواع بی عدالتی، شرارت، خودخواهی و بدی پُر هستند. مملو از حسادت، قتل، نزاع، فریبکاری و بد نیتی می باشند. آنها آوازۀ بد پخش نموده، ۳۰ از یکدیگر بدگویی می کنند، از خدا نفرت دارند، ظالم و مغرور بوده و لاف می زنند. آنها آفرینندۀ بدی ها بوده و از والدین خود سرپیچی می کنند، ۳۱ بی فهم، بی وفا و بی رحم هستند و دلسوزی نمی کنند. ۳۲ با وجود این که از حکم عادلانۀ خدا آگاه هستند که مکافات انجام دهنده گان چنین کارها مرگ است ولی نه فقط خود شان این کارها را می کنند بلکه دیگران را نیز در انجام آن تشویق می نمایند.

Previous chapter

Related content

First Part - Reconciliation Means a New Beginning

First Part - Reconciliation Means a New Beginning (Peace and Joy in Christ)
Does man want to reconcile? Reconciliation is a valuable and vital truth. We are under condemnation because of sin. So every person who believes in Jesus Christ, his sins are forgiven and a new relationship begins; So he is waiting for your decision to reconcile with him today.

Radio programme reading v7-11 (30min)

The Covenant of Grace in the Power of the Gospel

The Covenant of Grace in the Power of the Gospel (Peace and Joy in Christ)
The good news of the Gospel is not an ordinary news; The gospel is God's power for salvation, people who entrust their hearts to Jesus through the good news. The Bible is not an ordinary book, but the powerful word of God that if a person reads God's word and believes in it, he will receive salvation and eternal life in Jesus Christ. So, with his death, Jesus destroyed this wall of separation between man and God and reconciled us with God again with the power of his grace.

Radio programme about v16 (30min)

What Is the Gospel?

What Is the Gospel? (With You)
What is the Gospel? Is the Gospel, or Injil, just a religious book that gives us merit when we read it? The meaning of the Gospel is good news. So what is this good news? Separation was created between man and God as a result of sin. God sent a Saviour into the world to reconcile man to himself. This Saviour is Jesus Christ, who went to the cross to bear the sin of man and to die. He arose to life again on the third day after his death. By doing so, Jesus turned our despair into hope! This is itself the good news or the Gospel.

Radio programme about v16-17 (30min)

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath (With You)
The only one who saves man from sin, eternal death and God's wrath is Jesus Christ. He is the sacrificial lamb whose blood washes away the sins of erring human beings. Jesus can do this because he was without sin, completely innocent, and pure. He is the Saviour that God had said would come. He is the promised Messiah that all the Jews hoped and waited for.

Radio programme about v18 (29min)

What Is the Meaning of Jesus' Name?

What Is the Meaning of Jesus' Name? (With You)
Jesus is the only one in the world who can save people. A sinful man needs a saviour, not a religion. Not only is the human body healed from physical illness through the name of Jesus, but more importantly, souls are also saved from spiritual illness (that is, sin) through the name of Jesus. Some ask: Why do Christians preach so much? Why don't they let other people follow their own religion? The reason is that faith in Jesus Christ leads to the salvation and life. Therefore, followers of Jesus Christ have a mission to convey this important news to the world.

Radio programme about v18 (28min)

Our Choice Determines Our Destiny

Our Choice Determines Our Destiny (Peace and Joy in Christ)
Many people think that God is an angry and hot-tempered God who is waiting to destroy us when we sin! But this is not true. God loves us and does not leave sin unpunished; But he wants to have a close relationship with us. Most people do not understand that God does not want to "send people to hell". They go to hell because they don't want to surrender their lives to Him. God's arms are open to all sinners.

Radio programme about v18-25 (30min)

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved (With You)
We cannot save ourselves. Instead, we are saved by believing in Jesus Christ. Therefore, salvation is a free gift of God's mercy that we receive by our faith in Jesus Christ. This is not because of our effort and hard work, but a gift from God. Salvation is not the result of our good works, so no one can boast. The Bible says that if salvation came through our own efforts, no one would be saved.

Radio programme about v18-22 (29min)

What Relaxes You the Most?

What Relaxes You the Most? (Peace and Joy in Christ)
Every human being seeks to live somewhere and God has placed this desire in our hearts. This desire is placed in us, to be drawn towards him. It is our longing to know that we belong to him and that we were created for him. But unfortunately, most people ignore God in a lifelong quest to find a mortal life. In this neglect of God, they seek their own life, which is not vital there. After the deception and lies of Satan, one must run away and seek the truth.

Radio programme about v25 (30min)

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved (With You)
We cannot save ourselves. Instead, we are saved by believing in Jesus Christ. Therefore, salvation is a free gift of God's mercy that we receive by our faith in Jesus Christ. This is not because of our effort and hard work, but a gift from God. Salvation is not the result of our good works, so no one can boast. The Bible says that if salvation came through our own efforts, no one would be saved.

Radio programme mainly about v28-32 (29min)

No One Change There Religion Because of Money

No One Change There Religion Because of Money (With You)

Radio programme includes v16 (30min)

What is Sin?

What is Sin? (Questions of Life)

Radio programme includes v18-19 (11min)

Amir and his Dog

Amir and his Dog (Potpourri)

Radio programme includes v20 (29min)