0:00 / 0:00

نامۀ پولُس رسول به رومیان

فصل دوم

خدا بر همه عادلانه قضاوت می کند

۱ پس تو، ای انسان، کیستی که دربارۀ دیگران قضاوت می کنی؟ هر کسی باشی هیچ عذری نداری زیرا وقتی تو دیگران را قضاوت می کنی و در عین حال همان کاری را که آنها انجام می دهند تو هم انجام می دهی، خودت را محکوم می کنی. ۲ ما می دانیم که داوری خدا دربارۀ اشخاصی که چنین کارهایی می کنند، بر حق است. ۳ اما ای انسانی که بر دیگران قضاوت می کنی و خود همان کار را انجام می دهی، آیا گمان می کنی که از داوری خدا فرار خواهی کرد؟ ۴ آیا عظمت مهربانی، بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ مگر نمی دانی که خدا با مهربانی خود می خواهد تو را به سوی توبه کردن راهنمایی کند؟ ۵ با سخت دلی و بی میلی خود نسبت به توبه، جزای خود را در روز ظهور غضب خدا و قضاوت عادلانۀ او پیوسته شدیدتر می سازی. ۶ زیرا خدا به هر کس مطابق با کارهایی که کرده است، اجر یا جزا خواهد داد. ۷ کسانی که با بردباری به نیکویی ادامه می دهند و در جستجوی شرف، عزت و زندگی جاویدان هستند، خدا به آنها زندگی ابدی خواهد داد. ۸ اما کسانی که خود خواه هستند و حقیقت را رد کرده و به دنبال شرارت می روند، آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می گیرند. ۹ برای هر کسی که بدی می کند، رنج و عذاب خواهد بود، اول برای یهود و سپس برای غیر یهود. ۱۰ اما خدا به کسی که نیکوکاری نماید، شرف، عزت و سلامتی خواهد بخشید، اول به یهود و سپس برای غیر یهود، ۱۱ زیرا پیش خدا همه یکسان اند.

۱۲ همۀ کسانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند، بدون شریعت نیز هلاک می شوند. همۀ آنهایی که تحت حکم شریعت هستند و گناه می کنند، به وسیلۀ شریعت محکوم می شوند. ۱۳ زیرا فقط با شنیدن احکام شریعت کسی در حضور خدا عادل شمرده نمی شود، بلکه کسی عادل شمرده می شود که احکام شریعت را بجا می آورد. ۱۴ هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت نیستند، احکام شریعت را به طور طبیعی انجام می دهند، معلوم است که آنها برای خود شان یک شریعت هستند، با وجود این که با شریعت نوشته شده آشنایی ندارند. ۱۵ رفتار شان نشان می دهد که احکام شریعت در قلبهای شان نوشته شده است و وجدانهای شان نیز درستی آن را تأیید می کند. زیرا افکار شان یا آنها را ملامت می کند و یا از آنها دفاع می کند. ۱۶ مطابق خبر خوشی که من می دهم، روزی می آید که خدا به وسیلۀ عیسای مسیح افکار پنهانی همۀ آدمیان را داوری خواهد کرد.

اطاعت واقعی از شریعت

۱۷ حال، اگر تو خود را یهودی می دانی و به شریعت پابند هستی و از این که خدا را می شناسی به خود فخر می کنی، ۱۸ و ارادۀ او را می دانی و به سبب این که در شریعت تربیت شده ای، بهترین چیزها را انتخاب می کنی، ۱۹ و خاطر جمع هستی که راهنمای نابینایان و چراغ راه کسانی می باشی که در تاریکی ساکن اند، ۲۰ و استاد نادانان و معلم کودکان هستی و صاحب شریعتی می باشی که معرفت و حقیقت را نمایان می سازد، ۲۱ پس تو که دیگران را تعلیم می دهی، چرا خود را تعلیم نمی دهی؟ تو که موعظه می کنی که نباید دزدی کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ ۲۲ تو که می گویی زنا نکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو که از بُتها نفرت داری، آیا خودت معبدهای بُت پرستان را غارت نمی کنی؟ ۲۳ تو که به شریعت فخر می کنی، آیا با اطاعت نکردن شریعت، نسبت به خدا بی حرمتی نمی کنی؟ ۲۴ چنان که در نوشته های پیامبران گفته شده است: «به خاطر شما، مردمان غیر یهود نام خدا را بی حرمت می سازند.»

۲۵ اگر از شریعت اطاعت کنی، ختنه شدن تو ارزش دارد. اما اگر از شریعت سرپیچی نمایی، مانند این است که هیچ ختنه نشده ای. ۲۶ اگر یک غیر یهودی که ختنه نشده است، ولی از احکام شریعت اطاعت می نماید، آیا خدا او را ختنه شده به حساب نخواهد آورد؟ ۲۷ کسی که در جسم ختنه نشده است ولی احکام شریعت را بصورت کامل انجام می دهد، تو را با وجود داشتن شریعت و نشانۀ ختنه به خاطر آن که شریعت را می شکنی، ملامت خواهد کرد. ۲۸ زیرا یهودی واقعی آن کسی نیست که به ظاهر یهودی باشد و ختنۀ واقعی هم تنها یک عمل جسمی نیست. ۲۹ بلکه یهودی واقعی آن کسی است که در باطن خود یهودی باشد، یعنی قلبش ختنه شده باشد، و این کار روح خداست نه کار شریعت نوشته شده. چنین شخصی از طرف خدا تحسین می شود نه از طرف انسان.

Related content

Salvation Is a Fruit of God's Grace

Salvation Is a Fruit of God's Grace (Peace and Joy in Christ)
God of love and ruler over all matters; his affection without any clear reason; By forgiving the sins of people who do not deserve such forgiveness; it shows. God's forgiveness is an expression of God's grace. grace; It is a grace and forgiveness that cannot be obtained by personal ability. In His love, God sent His Son to pay the price of the sinners and free them from the power of sin and look at them as if they have not committed a sin this time. This is grace! the rescue; grace; God's forgiveness is for people who do not deserve it.

Radio programme about v1-11 (30min)

Only God Can Judge

Only God Can Judge (With You)
The Apostle Paul warns everyone to avoid making judgments about the actions of others. How eager and hasty we are to judge others! And oh, how righteous, holy, pure, and beautiful we are in our own eyes! How wrong we are when we think that we are so wise, pure, holy, and devout, that we allow ourselves to judge the actions and thoughts of others! The truth is that by judging the actions of others, we prove one fact: we easily see the sins of others, and we are blind towards our own innumerable sins.

Radio programme about v1-3 (28min)

Will the Law Save Us?

Will the Law Save Us? (With You)
The Jews believed that obeying the law would save them and make them righteous. But the apostle Paul declares here that “in God’s sight, no person will be justified by obeying the rules of the law”. The reason for this claim is clear: no one can completely obey the law. Only those who observe the whole law in very detail will be considered righteous. But completely obeying God’s law is impossible. The law was given so that everyone, whether Jew or non-Jew, would know that no one could keep it. In this way it would be proven to everyone that all Jews and non-Jews are sinners in the sight of God. The law informs us of our sin and guilt. The law reminds us how high the standards of God are and how far we have fallen short of those standards.

Radio programme about v12-13 (28min)

Only God Can Judge

Only God Can Judge (With You)
The Apostle Paul warns everyone to avoid making judgments about the actions of others. How eager and hasty we are to judge others! And oh, how righteous, holy, pure, and beautiful we are in our own eyes! How wrong we are when we think that we are so wise, pure, holy, and devout, that we allow ourselves to judge the actions and thoughts of others! The truth is that by judging the actions of others, we prove one fact: we easily see the sins of others, and we are blind towards our own innumerable sins.

Radio programme about v17-23 (28min)

The First Covenant Could Not Be Enforced Without Blood

The First Covenant Could Not Be Enforced Without Blood (Peace and Joy in Christ)
The Abrahamic covenant was guaranteed because it was based on God's faithfulness alone. The blood of animal sacrifices was for some time used as an atonement for sins. However, animal blood is not sufficient to pay for human sin. Just as the blood of circumcision opened the way for the Abrahamic covenant, so the blood of Jesus opens the way for the new covenant. Just as circumcision of the male body was done according to the Abrahamic covenant, so the circumcision of the heart of the soul includes man in the New Testament of Jesus.

Radio programme about v29 (30min)

Criticize Others

Criticize Others (The Word of God for You)
Do not judge others. We should not judge anyone's personality, motives, thoughts and inner life. Only God can make such a judgment. The apostle Paul wrote: Who are you to judge another's servant? He is fixed or dropped by his master.

Radio programme mainly about v1 (30min)

Do We Have the Right to Judge?

Do We Have the Right to Judge? (The Word of God for You)
In this section we find that there are two types of judgments. One is to judge one's actions and behavior; the other to judge one's heart and thoughts; we have no right to judge one's heart! Only God can judge!

Radio programme includes v1 (30min)