۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ پولُس رسول به رومیان

فصل دوم

خدا بر همه عادلانه قضاوت می کند

۱ پس تو، ای انسان، کیستی که دربارۀ دیگران قضاوت می کنی؟ هر کسی باشی هیچ عذری نداری زیرا وقتی تو دیگران را قضاوت می کنی و در عین حال همان کاری را که آنها انجام می دهند تو هم انجام می دهی، خودت را محکوم می کنی. ۲ ما می دانیم که داوری خدا دربارۀ اشخاصی که چنین کارهایی می کنند، بر حق است. ۳ اما ای انسانی که بر دیگران قضاوت می کنی و خود همان کار را انجام می دهی، آیا گمان می کنی که از داوری خدا فرار خواهی کرد؟ ۴ آیا عظمت مهربانی، بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ مگر نمی دانی که خدا با مهربانی خود می خواهد تو را به سوی توبه کردن راهنمایی کند؟ ۵ با سخت دلی و بی میلی خود نسبت به توبه، جزای خود را در روز ظهور غضب خدا و قضاوت عادلانۀ او پیوسته شدیدتر می سازی. ۶ زیرا خدا به هر کس مطابق با کارهایی که کرده است، اجر یا جزا خواهد داد. ۷ کسانی که با بردباری به نیکویی ادامه می دهند و در جستجوی شرف، عزت و زندگی جاویدان هستند، خدا به آنها زندگی ابدی خواهد داد. ۸ اما کسانی که خود خواه هستند و حقیقت را رد کرده و به دنبال شرارت می روند، آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می گیرند. ۹ برای هر کسی که بدی می کند، رنج و عذاب خواهد بود، اول برای یهود و سپس برای غیر یهود. ۱۰ اما خدا به کسی که نیکوکاری نماید، شرف، عزت و سلامتی خواهد بخشید، اول به یهود و سپس برای غیر یهود، ۱۱ زیرا پیش خدا همه یکسان اند.

۱۲ همۀ کسانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند، بدون شریعت نیز هلاک می شوند. همۀ آنهایی که تحت حکم شریعت هستند و گناه می کنند، به وسیلۀ شریعت محکوم می شوند. ۱۳ زیرا فقط با شنیدن احکام شریعت کسی در حضور خدا عادل شمرده نمی شود، بلکه کسی عادل شمرده می شود که احکام شریعت را بجا می آورد. ۱۴ هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت نیستند، احکام شریعت را به طور طبیعی انجام می دهند، معلوم است که آنها برای خود شان یک شریعت هستند، با وجود این که با شریعت نوشته شده آشنایی ندارند. ۱۵ رفتار شان نشان می دهد که احکام شریعت در قلبهای شان نوشته شده است و وجدانهای شان نیز درستی آن را تأیید می کند. زیرا افکار شان یا آنها را ملامت می کند و یا از آنها دفاع می کند. ۱۶ مطابق خبر خوشی که من می دهم، روزی می آید که خدا به وسیلۀ عیسای مسیح افکار پنهانی همۀ آدمیان را داوری خواهد کرد.

اطاعت واقعی از شریعت

۱۷ حال، اگر تو خود را یهودی می دانی و به شریعت پابند هستی و از این که خدا را می شناسی به خود فخر می کنی، ۱۸ و ارادۀ او را می دانی و به سبب این که در شریعت تربیت شده ای، بهترین چیزها را انتخاب می کنی، ۱۹ و خاطر جمع هستی که راهنمای نابینایان و چراغ راه کسانی می باشی که در تاریکی ساکن اند، ۲۰ و استاد نادانان و معلم کودکان هستی و صاحب شریعتی می باشی که معرفت و حقیقت را نمایان می سازد، ۲۱ پس تو که دیگران را تعلیم می دهی، چرا خود را تعلیم نمی دهی؟ تو که موعظه می کنی که نباید دزدی کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ ۲۲ تو که می گویی زنا نکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو که از بُتها نفرت داری، آیا خودت معبدهای بُت پرستان را غارت نمی کنی؟ ۲۳ تو که به شریعت فخر می کنی، آیا با اطاعت نکردن شریعت، نسبت به خدا بی حرمتی نمی کنی؟ ۲۴ چنان که در نوشته های پیامبران گفته شده است: «به خاطر شما، مردمان غیر یهود نام خدا را بی حرمت می سازند.»

۲۵ اگر از شریعت اطاعت کنی، ختنه شدن تو ارزش دارد. اما اگر از شریعت سرپیچی نمایی، مانند این است که هیچ ختنه نشده ای. ۲۶ اگر یک غیر یهودی که ختنه نشده است، ولی از احکام شریعت اطاعت می نماید، آیا خدا او را ختنه شده به حساب نخواهد آورد؟ ۲۷ کسی که در جسم ختنه نشده است ولی احکام شریعت را بصورت کامل انجام می دهد، تو را با وجود داشتن شریعت و نشانۀ ختنه به خاطر آن که شریعت را می شکنی، ملامت خواهد کرد. ۲۸ زیرا یهودی واقعی آن کسی نیست که به ظاهر یهودی باشد و ختنۀ واقعی هم تنها یک عمل جسمی نیست. ۲۹ بلکه یهودی واقعی آن کسی است که در باطن خود یهودی باشد، یعنی قلبش ختنه شده باشد، و این کار روح خداست نه کار شریعت نوشته شده. چنین شخصی از طرف خدا تحسین می شود نه از طرف انسان.

مطالب مرتبط

نجات ثمره ای فیض خدا است

نجات ثمره ای فیض خدا است (آرامش و شادی در مسیح)
خدای محبت و حاکم بر همه امور؛ محبت خود را بدون هیچ دلیل واضحی؛ با بخشیدن گناهان انسان هایی که شایستگی چنین بخششی را ندارند؛ نشان می‌دهد. آمرزش و بخشش الهی بیانگر فیض خداست. فیض؛ لظف و بخششی است که با توانایی شخصی نمی توان آن را به دست آورد. خدا در محبت خود پسرش را فرستاد تا تاوان گناهکاران را بپردازد و آنها را از قدرت گناه آزاد نماید و به آنها به گونه ای نگاه کند که اینبار گناهی مرتکب نشده اند. این فیض است! نجات؛ فیض؛ بخشش خدا برای انسان هایی است که شایستگی دریافت آن را ندارند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۱ (۳۰ دقیقه)

قضاوت از آن خداست

قضاوت از آن خداست (باشما)
پولس رسول به همه هشدار می‌‌‌دهد که از حکم کردن و قضاوت نمودن دربارۀ اعمال دیگران پرهیز نمایند. آه که چقدر در حکم کردن به دیگران اشتیاق داریم و عجله می‌‌کنیم! و آه که چقدر در نظر خود عادل و زاهد و پاک و منزه می‌‌‌باشیم و چه در اشتباهیم زمانی که فکر می‌‌‌کنیم که آنقدر حکیم و پاک و زاهد و عابدیم، که به خود اختیار اجازۀ قضاوت دربارۀ اعمال و افکار دیگران را می‌‌دهیم! حقیقت این است که ما با اقدام به قضاوت کردن اعمال دیگران یک حقیقت را ثابت می‌‌‌کنیم و آن اینست که چشمان ما نسبت به گناهان دیگران بینا و نسبت به گناهان بیشمار خود کور می‌‌‌باشند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۳ (۲۸ دقیقه)

آیا شریعت ما را نجات می‌دهد؟

آیا شریعت ما را نجات می‌دهد؟ (باشما)
یهودیان به این باور بودند که انجام شریعت باعث نجات و عادل شمرده شدن آنها خواهد گردید. ولی پولس رسول در اینجا اعلام می‌‌‌کند که «هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت عادل شمرده نمی شود». دلیل این ادعا روشن است، هیچ کس نمی‌تواند کلیۀ اعمال شریعت را به جا آورد. تنها آن کسانی که تمامی شریعت را مو به مو حفظ نمایند، عادل شمرده خواهند شد، ولی انجام کامل شریعت محال است. شریعت به این منظور داده شده است تا آنکه همه، چه یهود و چه غیر یهود، بدانند که کسی قادر به نگاه داشتن آن نیست، و لذا بر همگان ثابت گردد که همه چه یهود و چه غیر یهودی، در نظر خدا گناهکار می‌‌‌باشند. شریعت ما را از گناه و تقصیر ما آگاه می‌‌‌سازد، شریعت به ما یادآوری می‌‌‌کند که موازین و معیارهای خدا چقدر والا است و ما به چه اندازه از آن موازین و معیارها کوتاه آمده‌ایم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۲-۱۳ (۲۸ دقیقه)

قضاوت از آن خداست

قضاوت از آن خداست (باشما)
پولس رسول به همه هشدار می‌‌‌دهد که از حکم کردن و قضاوت نمودن دربارۀ اعمال دیگران پرهیز نمایند. آه که چقدر در حکم کردن به دیگران اشتیاق داریم و عجله می‌‌کنیم! و آه که چقدر در نظر خود عادل و زاهد و پاک و منزه می‌‌‌باشیم و چه در اشتباهیم زمانی که فکر می‌‌‌کنیم که آنقدر حکیم و پاک و زاهد و عابدیم، که به خود اختیار اجازۀ قضاوت دربارۀ اعمال و افکار دیگران را می‌‌دهیم! حقیقت این است که ما با اقدام به قضاوت کردن اعمال دیگران یک حقیقت را ثابت می‌‌‌کنیم و آن اینست که چشمان ما نسبت به گناهان دیگران بینا و نسبت به گناهان بیشمار خود کور می‌‌‌باشند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۷-۲۳ (۲۸ دقیقه)

عهد اول بدون خون قابل اجرا نبود

عهد اول بدون خون قابل اجرا نبود (آرامش و شادی در مسیح)
هد ابراهیمی تضمین شده بود زیرا تنها بر وفاداری خداوند بنا شده بود. ریخته شدن خون قربانی حیوانات برای مدتی به عنوان کفاره گناهان بود. با این حال، خون حیوان برای پرداخت گناه انسان کافی نیست. همانطور که خون ختنه راه ورود به عهد ابراهیمی را باز کرد، خون عیسی نیز راه را برای ورود عهد نو باز می‌کند. همانطور که ختنه کردن اندام مرد بر اساس عهد ابراهیمی انجام شد، ختنه قلب نیز از روح، انسان را در عهد نو عیسی شامل می‌سازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۹ (۳۰ دقیقه)

انتقاد کردن از دیگران

انتقاد کردن از دیگران (کلام خدا برای شما )
بر دیگران حکم مکنید. ما نباید در مورد شخصیت، انگیزه‌ها، اندیشه‌ها و زندگی باطنی کسی قضاوت کنیم. تنها خدا است که می‌تواند چنین قضاوتی کند. پولس رسول چنین نوشت: تو کیستی که بر بنده ای کسی دیگر حکم می‌کنی؟ او نزد آقای خود ثابت یا ساقط می‌شود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

آیا ما حق قضاوت را داریم؟

آیا ما حق قضاوت را داریم؟ (کلام خدا برای شما )
در این بخش ما متوجه می‌شویم که دو نوع قضاوت وجود دارد. یکی حکم یا قضاوت کردن بر عمل و رفتار شخص؛ دوم قضاوت کردن بر درون دل و افکار شخص؛ که ما حق قضاوت کردن نهان دل کسی را حق نداریم! جز خداوند و بس!

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۳۰ دقیقه)