رسالۀ پولُس رسول به رومیان

فصل سوم

۱پس یهودیان چه برتری بر غیر یهودیان دارند؟ یا سنت چه ارزشی دارد؟ ۲البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد، اول آنکه خدا پیام خود را به یهودیان سپرد. ۳اما اگر بعضی از آن ها امین نبودند، آیا بی وفائی آن ها وفاداری خدا را باطل می سازد؟ ۴هرگز نه! حتی اگر همۀ انسان ها دروغگو باشند، خدا راستگو است! چنانکه نوشته شده است:

«کلامی که گفته ای راست بوده و داوری تو عادلانه است.»

۵اما اگر شرارت ما عدالت خدا را بیشتر آشکار می سازد چه بگوئیم؟ آیا می توانیم بگوئیم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند، بی انصافی می کند؟ (مثل آدمیان سخن می گویم) ۶هرگز نه! اگر خدا عادل نباشد چطور می تواند دنیا را داوری کند؟

۷اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار می کند، چرا باز هم به عنوان یک گناهکار ملامت می شوم؟ ۸پس چرا نگوئیم: «بیائید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟» در واقع عده ای تهمت زنان گزارش داده اند که ما چنین چیزی گفته ایم، محکومیت این اشخاص بجاست.

هیچ کس در حضور خدا عادل نیست

۹پس چه؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداً، پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان، همه در گناه گرفتار هستند. ۱۰چنانکه نوشته شده است:

«حتی یک نفر نیست که عادل باشد. ۱۱کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. ۱۲همۀ آدمیان از خدا روگردانیده اند، همگی از راه راست دور شده اند؛ حتی یک نفر نیکوکار نیست.

۱۳گلوی شان مثل قبر روباز است، زبان شان را برای فریب دادن به کار می برند و از لب های شان سخنانی مهلک مانند زهرِ مار جاری است.

۱۴دهان شان پُر از دشنام های زننده و بدی است، ۱۵و پاهای شان برای خونریزی تندرو است. ۱۶به هر جا که می روند، ویرانی و بدبختی بجا می گذارند، ۱۷و راه صلح و سلامتی را نشناخته اند. ۱۸خدا ترسی بنظر ایشان نمی رسد.»

۱۹ما می دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. ۲۰زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت عادل شمرده نمی شود. کار شریعت اینست که انسان گناه را بشناسد.

عدالت از راه ایمان

۲۱اما اکنون عدالت خدا که تورات و پیامبران بر آن شهادت داده اند به ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت ۲۲و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همۀ ایمانداران را عادل می شمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست، ۲۳همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم آمده اند. ۲۴اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی آن ها است، بطور رایگان، عادل شمرده می شوند. ۲۵زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله ای برای آمرزش گناهان ـ که با ایمان به خون او به دست می آید ـ در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت ۲۶تا در این زمان، عدالت خدا کاملاً به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد عادل می شمارد.

۲۷پس فخر کردن چه معنی دارد؟ جائی برای آن نیست. به چه دلیل؟ آیا به دلیل انجام دادن شریعت؟ نخیر، بلکه چون ایمان می آوریم. ۲۸زیرا ما یقین داریم که به وسیلۀ ایمان، بدون اجرای شریعت، عادل شمرده می شویم. ۲۹آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ البته هست. ۳۰خدا یکی است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان عادل می سازد. ۳۱آیا این به آن معنی است که با ایمان، شریعت را از میان بر می داریم؟ نخیر، هرگز! بلکه آن را استوار می سازیم.

مطالب مرتبط

بخش اول: سقوط انسان و وعده خدا

بخش اول: سقوط انسان و وعده خدا (آرامش و شادی در مسیح)
سقوط به لحظه از زمان اشاره دارد که انسان برای اولین بار از خدا نااطاعتی کرد. پیدایش فصل سوم توصیف کننده واقعه دردناک است. آدم و حوا باهم گناه کردند. آن تصمیم عمدی و آگاهانه آدم و حوا به معنای سرکشی مخلوق به خالقش بود.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

جایگاه‌ی شریعت در زنده‌گی ما

جایگاه‌ی شریعت در زنده‌گی ما (باشما)
باید خاطر نشان کرد، همانطوری که پدر و مادر یا بزرگ خانواده فرق میان خوب و بد را به فرزندان خانواده تعلیم و آموزش می‌‌‌دهد، شریعت نیز ما را از خوب و بد اعمال ما آگاه می‌‌سازد. هر چند بدون شریعت نیز بشر کم و بیش قادر به تشخیص فرق بین نیکی و بدی و شناخت محدود خدا می‌‌‌باشد، ولی قسمت زیادتر دانش ما پیرامون خیر و شر از طریق تعالیم شریعت بدست می‌‌‌آید. طوری مثال، آخرین فرمان از ده فرمان موسی می‌‌‌گوید: «طمع نکن» را مدنظر بگیریم، اگر این فرمان بما داده نشده بود، هرگز نمی‌دانستیم که طمع کردن، گناه است. ولی انجام دادن شریعت باعث نجات انسان نمیگردد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۰ (۲۸ دقیقه)

آیا شریعت ما را نجات می‌دهد؟

آیا شریعت ما را نجات می‌دهد؟ (باشما)
یهودیان به این باور بودند که انجام شریعت باعث نجات و عادل شمرده شدن آنها خواهد گردید. ولی پولس رسول در اینجا اعلام می‌‌‌کند که «هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت عادل شمرده نمی شود». دلیل این ادعا روشن است، هیچ کس نمی‌تواند کلیۀ اعمال شریعت را به جا آورد. تنها آن کسانی که تمامی شریعت را مو به مو حفظ نمایند، عادل شمرده خواهند شد، ولی انجام کامل شریعت محال است. شریعت به این منظور داده شده است تا آنکه همه، چه یهود و چه غیر یهود، بدانند که کسی قادر به نگاه داشتن آن نیست، و لذا بر همگان ثابت گردد که همه چه یهود و چه غیر یهودی، در نظر خدا گناهکار می‌‌‌باشند. شریعت ما را از گناه و تقصیر ما آگاه می‌‌‌سازد، شریعت به ما یادآوری می‌‌‌کند که موازین و معیارهای خدا چقدر والا است و ما به چه اندازه از آن موازین و معیارها کوتاه آمده‌ایم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۰ (۲۸ دقیقه)

تفاوت آزادی کشور با آزادی واقعی چیست؟

تفاوت آزادی کشور با آزادی واقعی چیست؟ (آرامش و شادی در مسیح)
همه در جستجوی آزادی هستند. آزادی بزرگترین فضیلت است، مخصوصا آن کسانی که سرکوب شده اند یا خودشان را ستمدیده در نظر می‌گیرند در جستجوی آن می‌باشند. آزادی واقعی چیست؟ بر اساس الگوی کتاب مقدس، آزاد کسی است که عیسی پادشاه قلبش می‌شود و در زندگی از شادی و آرامش او بهرمند خواهد شد، این آزادی واقعی را هرگز قبل از مسیحی شدن؛ خودم نمی شناختم. کتاب مقدس می‌گوید از نظر روحانی هیچ کسی آزاد نیست!.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۶-۳۱ (۳۰ دقیقه)

فیض خدا

فیض خدا (باشما)
فیض هدیۀ نجات خداست که به طور مجانی به توسط عیسی مسیح در اختیار ما قرار داده شده است و ما می‌‌‌توانیم آن هدیه را به وسیله ایمان به دست آوریم. ایمان آوردن به این معنی نیست که ما عمل ایمان را انجام می‌‌‌دهیم، بلکه به این معنی است که با ایمان دریافت می‌‌‌کنیم. ایمان خود، هدیۀ خداوند است و توسط شنیدن کلام خدا ایجاد می‌‌‌گردد. ما نمی‌توانیم که ایمان را به دست بیاوریم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۰ (۲۹ دقیقه)

شریعت خدا

شریعت خدا (باشما)
شریعت شالودهٔ کامل احکام و مقرراتی بود که خداوند به موسی پیغمبر داد تا به قوم اسرائیل ابلاغ و برساند. شریعت شامل جزئیاتی دقیق و الزام آور بود که انتظار می‌‌‌رفت قوم اسرائیل به سهم خود در عهد کوهٔ سینا آنرا به انجام برساند. درک این مسئله مهم است که چرا خداوند شریعت را به قوم اسرائیل داد و همچنین رابطۀ شریعت با عهد ابراهیمی چه بود. ما گفتیم عهدی که خدا با ابراهیم برقرار ساخت بدون شرط بود؛ این عهد کاملاً بر اساس فیض خدا فراهم شده بود. هیچ شرط الزام آوری وجود نداشت تا ابراهیم با انجام آن توسط خدا برگزیده شود و در عهد با او قرار بگیرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۰ (۲۷ دقیقه)

بچشید و ببینید که خداوند نیکو است

بچشید و ببینید که خداوند نیکو است (نسیم پرستش)
کفاره از لحاظ لغوی به معنی چیزیست که با آن گناه را جبران می‌کنند و همچنین کلماتی چون تاوان و جریمه، مترادف با واژه کفاره می‌باشند و در کتاب مقدس این واژه عملی است خاص که به منظور رهایی از غضب خدا نسبت به گناه ومجازات انسان انجام می‌پذیرد و به طریقی اطلاق می‌شود که خدا برای رفع و آمرزش گناهان انسان فراهم آورده است که این عمل معمولا توسط قربانی کردن حیوان و ریختن خون آن انجام می‌گیرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

چرا غضب خدا بالای مردم نازل میشود

چرا غضب خدا بالای مردم نازل میشود (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۹-۳۱ (۲۹ دقیقه)

آیا کسیکه شریعت را به جا میآورد بخشیده میشود؟

آیا کسیکه شریعت را به جا میآورد بخشیده میشود؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۹-۳۱ (۲۹ دقیقه)

هر که خدارا شناخت خودرا شناخت

هر که خدارا شناخت خودرا شناخت (شناخت خدا از طریق مزامیر )
جایگاه و ارزش واقعی ما در نزد خداوند است. همه ای ما متعلق به خداوند هستیم و بدون شناخت خداوند ارزش، جایگاه و منزلت خود درک نمی‌توانیم، دریافت شادمانی و فیض خداوند توسط عیسی مسیح ممکن است. اگر عیسی مسیح رهبر و رهنما زندگی ما باشد لذت واقعی زندگی و ارزش خود را می‌‌‌دانیم زیرا با لمس مسیح جز خانواده الهی می‌‌‌شویم، هیچ افتخار بزرگتر از این نیست که ما متعلق به عیسی مسیح باشیم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰ (۲۹ دقیقه)

مسیح راه صلح

مسیح راه صلح
انسان‌ها آرزوی صلح را دارند و برای آن تلاش می‌نمایند. کتاب مقدس در مورد صلح همه چیز را برای ما آشکار می‌کند. تاریخ، داستان درگیری، خشونت و جنگ‌های انسان‌ها را به نمایش می‌گذارد. اما اینطور نیست که قلب انسان آرزوی صلح را نداشته باشد. هستند کسانی که زندگی خود وقف تلاش برای می‌انجیگری درگیری‌ها و ترویج صلح نموده اند. کسانی که بی وقفه برای صلح تلاش می‌کنند باید مورد تشویق قرار گیرند. اما متاسفانه تلاش آنها اغلب بیهوده است.

مقاله شامل آیه ۱۷

چطور از اعصاب خرابی جلوگیری کنیم

چطور از اعصاب خرابی جلوگیری کنیم (باشما)
در شرایط فعلی که کشور ما پُر از اضطراب و آشوب است، بسیار‌ها به خاطر مشکلات و فقر، آرامش خود را از دست داده اند و با اندک ترین صحبت اعصبانی می‌شوند. چه باید بکنیم تا از اعصاب خرابی و خشونت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ این سوال، از شما دعوت می‌کنیم تا به این برنامه گوش دهید. تشکر از شما!

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰ (۲۹ دقیقه)

شریعت چیست؟

شریعت چیست؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰ (۳۰ دقیقه)

حق همسایه

حق همسایه (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰ (۲۹ دقیقه)

کفاره

کفاره
کفاره در ادیان بت پرست به اساس هدیه و یا رشوه دادن به خدایان مختلف بنا شده است. اما کتاب مقدس انسان‌ها را از دنیایی بت پرستی دور نموده و به عوض چندین خدا، خدای یگانه و حقیقی را به بشر معرفی نمود که همۀ نیکی و خوبی از او سرچشمه می‌گیرد و با هر نوع نا راستی و شرارت سر سازگاری ندارد. خدای قادر مطلق که کتاب مقدس به ما معرفی می‌نماید، در آن سوی نیت و یا بدبینی هرگز وجود ندارد، اما فکر می‌کنیم که در چنین یک ایمان و عقیده لازم است که موضوع کفاره هیچ جای نداشته باشد. در حالیکه اینطور نیست.

مقاله شامل آیه ۲۱-۲۶

چرا انجیل مقدس خبر خوش است؟

چرا انجیل مقدس خبر خوش است؟ (باشما)
آیا می‌‌دانید که معنی کلمه «انجیل» چی است؟‌ معنی کلمه «انجیل» خبر خوش است. پس سوال ما در این برنامه این است که این خبر خوش چی است؟‌ وقتی در باره انجیل یا خبر خوش صحبت می‌‌کنیم، در باره چی صحبت می‌‌کنیم؟ انجیل شریف خبر خوش است که خداوند که خالق و مالک تمام جهان است، خدای عادل و رحیم است. این خداوند به انسان‌‌های که گنهکار و بدون امید هستند نظر لطف انداخت و فرزند خود عیسی مسیح را، که خدا در جسم است، فرستاد تا غضب خداوند را که بر زد گناه است بر روی صلیب بر خود بگیرد و قدرت خداوند را بر گناه با رستاخیز از مردگان نمایان سازد، تا از طریق ایمان به او گنهکاران با خداوند آشتی یابند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۱-۲۶ (۲۷ دقیقه)

کتاب مقدس گناه را چگونه تعریف می‌کند؟

کتاب مقدس گناه را چگونه تعریف می‌کند؟
گناه دقیقا چیست؟ کتاب مقدس گناه را چگونه تعریف می‌کند؟ اگر می‌خواهیم به خدا تعلق داشته باشیم، باید از گناه دوری کنیم. اما اگر واقعاً نمی دانیم که گناه چیست؟ چگونه این کار را انجام دهیم؟ واژه‌‌های عبری و یونانی که در کتاب مقدس به «گناه» ترجمه شده‌ اند، عمدتاً پیرامون دو مفهوم اصلی می‌‌چرخند:« اولین مورد: تخطی است، تخطی به معنای «پا گذاشتن» یا «فراتر رفتن از یک مرز یا حد تعیین شده» است. این مفهوم را می‌توان با یک میدان ورزشی با خطوطی که مرزهای بازی در آن انجام می‌شود، مقایسه کرد.

مقاله شامل آیه ۲۳

انسان شبیه خدا آفریده شده است

انسان شبیه خدا آفریده شده است
کتابمقدس از شروع پیدایش انسان سخن می‌زند و می‌فرماید که خدا انسان را بصورت (شباهت) خود آفرید:«پس خدا آدم را به صورت خود آفريد. او را بصورت خدا آفريد. ايشان را نر و ماده آفريد.»

مقاله شامل آیه ۲۳-۲۴

جمعه خوب  و رستاخیز مسیح

جمعه خوب و رستاخیز مسیح
داستان جمعه خوب از نیمه‌های شب شروع می‌شود. عیسی درروز پنجشنبه دستگیر و به کاخ کاهن اعظم قیافا برده شد. او بود که دیگر رهبران یهود را تحریک کرده بود. قیافا گفته بود: «کشتن یک نفر بهتر از قیام یک ملت است». برای رهبر یهود این خوشایند نبود که عیسی مسیح به عنوان یک قهرمان در روز یکشنبه نخل مورد استقبال مردم قرار گرفت. مردم او را به عنوان پادشاه جدید می‌دیدند. یک نجات دهنده قوم از تسلط رومی‌ها. قیافا از صحبت‌های عیسی مسیح درباره آزادی، محبت و فروتنی خوشش نمی آمد. او به این اعتقاد نداشت که عیسی مسیح همان مسیح است که درعهد عتیق کتاب مقدس از او یاد شده و مردم مدتها در انتظارش بود.

مقاله شامل آیه ۲۳-۲۶

هدف خدا برای نجات انسان از گناه

هدف خدا برای نجات انسان از گناه (نجات)
آدم و حوا گناه کردند و ما گناه را به می‌راث برده ایم و ما به انتخات خود نیز گناه می‌کنیم. کتاب مقدس در رساله رومیان فصل ۳ آیه ۲۳ می‌گوید که همه گناه کرده اند و از جلال خدا دور مانده اند. ما به کسی ضرورت داریم تا ما را دوباره با خدا آشتی دهد. عیسای مسیح با دادن جان خود در صلیب ما را با خدا آشتی داد.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۲۳ (۶۰ دقیقه)

قسمت ۱- کسی که مرا شفا داد عیسی است

قسمت ۱- کسی که مرا شفا داد عیسی است (کلام خدا برای شما )
عیسی کوران بسیاری را شفا داده بود؛ اما شفای کور مادرزاد شفای عجیب بود. عیسی امروز همان است که دیروز بود و تا ابد همان خواهد بود؛ او قادر است بهتر از داکتری هر نوع مریضی‌های تان را شفا ببخشد فقط شرط آن ایمان شماست تا از تهی دل شفا یابید

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

انسان سقوط کرد

انسان سقوط کرد (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

بازگشت ازدواج-  نفرين برداشته شد

بازگشت ازدواج- نفرين برداشته شد (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

بازگشت ازدواج-  يک فاميل يک سر

بازگشت ازدواج- يک فاميل يک سر (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

فاميل - کوچکترين واحد

فاميل - کوچکترين واحد (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)