۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ پولُس رسول به رومیان

فصل سوم

۱ پس یهودیان چه برتری بر غیر یهودیان دارند؟ یا ختنه کردن چه ارزشی دارد؟ ۲ البته که از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اول آن که خدا کلام خود را به یهودیان سپرد. ۳ اما اگر بعضی از آنها وفادار نبودند، چه باید گفت؟ آیا بی وفایی آنها وفاداری خدا را باطل می سازد؟ ۴ هرگز نه! حتی اگر همۀ انسانها دروغگو باشند، خدا راستگو است. چنان که نوشته شده است:

«کلامی که گفته ای راست بوده

و داوری تو عادلانه است.»

۵ از دیدگاه انسانی چنین گفته می شود: «اگر بی عدالتی ما عدالت خدا را آشکار می سازد، پس آیا می توانیم بگوییم که وقتی خدا ما را مجازات می کند، بی انصافی می کند؟» ۶ هرگز نه! اگر خدا عادل نباشد، چطور می تواند دنیا را داوری کند؟

۷ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا، جلال او را بیشتر آشکار می کند، پس چرا من به عنوان گناهکار محکوم می شوم؟ ۸ پس چرا نگوییم «بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟» عده یی به ما تهمت می زنند که گویا ما چنین چیزی گفته ایم. چنین اشخاص سزاوار محکومیت هستند.

هیچ کس در حضور خدا عادل نیست

۹ پس چه باید گفت؟ آیا ما یهودیان نسبت به دیگران وضع بهتری داریم؟ نه، به هیچ صورت، زیرا که ما قبلاً اشاره کردیم که یهودیان و غیر یهودیان، هر دو اسیر گناه هستند. ۱۰ چنان که در نوشته های پیامبران آمده است:

«حتی یک نفر هم وجود ندارد که عادل باشد.

۱۱ یک نفر وجود ندارد که فهمیده باشد و کسی نیست که خدا را بجوید.

۱۲ همه گمراه گشته

و با هم فاسد شده اند.

کسی نیست که نیکوکار باشد،

حتی یک نفر عادل هم وجود ندارد.

۱۳ گلوی شان مانند قبرِ باز است،

زبان شان را برای فریب دادن به کار می برند،

و از لبهای شان سخنان کُشنده مانند زهر مار جاری است.

۱۴ دهان شان پُر از لعنت کردن و سخنان تلخ است،

۱۵ و پاهای شان برای ریختن خون شتابان است.

۱۶ به هر جا که می روند، ویرانی و بدبختی بجا می گذارند،

۱۷ و راه صلح و سلامتی را نشناخته اند.

۱۸ خدا ترسی به فکر شان نیست.»

۱۹ اکنون آگاه شده ایم که آنچه شریعت موسی می گوید، خطاب به کسانی است که تابع حکم شریعت هستند تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا در حضور خدا محکوم شناخته شود. ۲۰ از این رو هیچ انسانی با انجام احکام شریعت در نظر خدا عادل شمرده نمی شود. اما شریعت، گناه را به ما می شناساند.

به وسیلۀ ایمان عادل شمرده می شویم

۲۱ اما اکنون بدون در نظر گرفتن شریعت، عدالت خدا آشکار گردیده است، اگر چه شریعت موسی و پیامبران هم آن را تأیید می کنند. ۲۲ این عدالت از راه ایمان به عیسای مسیح به دست می آید. خدا همۀ آنهایی را عادل می شمارد که به مسیح ایمان دارند و در این مورد هیچ تفاوت بین یهودی و غیر یهودی نیست، ۲۳ زیرا همه گناه کرده و از جلال خدا دور مانده اند. ۲۴ اما با فیض خدا و نجات به وسیلۀ عیسای مسیح، بخشش رایگان خدا را دریافت می دارند تا عادل شمرده شوند. ۲۵ خدا مسیح را به عنوان کُفارۀ گناهان قرار داد، کُفاره ای که توسط خون مسیح و از راه ایمان به او به دست می آید. خدا با این کار عدالت خود را ثابت نمود، زیرا به سبب بردباری خود، گناهان گذشته را نادیده گرفت. ۲۶ خدا عدالتش را همین حالا در زمان ما ثابت کرد تا خودش عادل باشد و هر کسی را که به عیسای مسیح ایمان آورد، عادل بشمارد.

۲۷ پس به چه می توانیم افتخار کنیم؟ به هیچ چیز! بر اساس کدام قانون؟ آیا بر اعمال شریعت می توانیم افتخار کنیم؟ نه، بلکه بر اساس قانون ایمان. ۲۸ زیرا ما یقین داریم که به وسیلۀ ایمان، بدون اجرای اعمال شریعت عادل شمرده می شویم. ۲۹ آیا خدا، فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ بلی، خدای غیر یهودیان نیز می باشد. ۳۰ خدا یکتا است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز بر اساس همان ایمان، عادل می شمارد. ۳۱ پس آیا شریعت موسی را با ایمان باطل می سازیم؟ هرگز نه! بلکه آن را استوار می سازیم.

مطالب مرتبط

خداوند دل شکسته‌گان را نجات می‌دهد

خداوند دل شکسته‌گان را نجات می‌دهد (باشما)
خداوند که عظیم و متعال است، در وقت سختی و مشکلات با شکسته دلان خواهد بود. او امین است و به وعده‌های خود وفادار است. شکسته دلان در وقت مشکلات شاید فکر کنند و یا احساس کنند که تنها هستند، اما این طور نیست. خداوند در سختی‌ها و مشکلات با ماست و ما را تنها نمیگذازد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۳ (۲۸ دقیقه)

بخش اول: سقوط انسان و وعده خدا

بخش اول: سقوط انسان و وعده خدا (آرامش و شادی در مسیح)
سقوط به لحظه از زمان اشاره دارد که انسان برای اولین بار از خدا نااطاعتی کرد. پیدایش فصل سوم توصیف کننده واقعه دردناک است. آدم و حوا باهم گناه کردند. آن تصمیم عمدی و آگاهانه آدم و حوا به معنای سرکشی مخلوق به خالقش بود.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

جایگاه‌ی شریعت در زنده‌گی ما

جایگاه‌ی شریعت در زنده‌گی ما (باشما)
باید خاطر نشان کرد، همانطوری که پدر و مادر یا بزرگ خانواده فرق میان خوب و بد را به فرزندان خانواده تعلیم و آموزش می‌‌‌دهد، شریعت نیز ما را از خوب و بد اعمال ما آگاه می‌‌سازد. هر چند بدون شریعت نیز بشر کم و بیش قادر به تشخیص فرق بین نیکی و بدی و شناخت محدود خدا می‌‌‌باشد، ولی قسمت زیادتر دانش ما پیرامون خیر و شر از طریق تعالیم شریعت بدست می‌‌‌آید. طوری مثال، آخرین فرمان از ده فرمان موسی می‌‌‌گوید: «طمع نکن» را مدنظر بگیریم، اگر این فرمان بما داده نشده بود، هرگز نمی‌دانستیم که طمع کردن، گناه است. ولی انجام دادن شریعت باعث نجات انسان نمیگردد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۰ (۲۸ دقیقه)

آیا شریعت ما را نجات می‌دهد؟

آیا شریعت ما را نجات می‌دهد؟ (باشما)
یهودیان به این باور بودند که انجام شریعت باعث نجات و عادل شمرده شدن آنها خواهد گردید. ولی پولس رسول در اینجا اعلام می‌‌‌کند که «هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت عادل شمرده نمی شود». دلیل این ادعا روشن است، هیچ کس نمی‌تواند کلیۀ اعمال شریعت را به جا آورد. تنها آن کسانی که تمامی شریعت را مو به مو حفظ نمایند، عادل شمرده خواهند شد، ولی انجام کامل شریعت محال است. شریعت به این منظور داده شده است تا آنکه همه، چه یهود و چه غیر یهود، بدانند که کسی قادر به نگاه داشتن آن نیست، و لذا بر همگان ثابت گردد که همه چه یهود و چه غیر یهودی، در نظر خدا گناهکار می‌‌‌باشند. شریعت ما را از گناه و تقصیر ما آگاه می‌‌‌سازد، شریعت به ما یادآوری می‌‌‌کند که موازین و معیارهای خدا چقدر والا است و ما به چه اندازه از آن موازین و معیارها کوتاه آمده‌ایم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۰ (۲۸ دقیقه)

تفاوت آزادی کشور با آزادی واقعی چیست؟

تفاوت آزادی کشور با آزادی واقعی چیست؟ (آرامش و شادی در مسیح)
همه در جستجوی آزادی هستند. آزادی بزرگترین فضیلت است، مخصوصا آن کسانی که سرکوب شده اند یا خودشان را ستمدیده در نظر می‌گیرند در جستجوی آن می‌باشند. آزادی واقعی چیست؟ بر اساس الگوی کتاب مقدس، آزاد کسی است که عیسی پادشاه قلبش می‌شود و در زندگی از شادی و آرامش او بهرمند خواهد شد، این آزادی واقعی را هرگز قبل از مسیحی شدن؛ خودم نمی شناختم. کتاب مقدس می‌گوید از نظر روحانی هیچ کسی آزاد نیست!.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۶-۳۱ (۳۰ دقیقه)

فیض خدا

فیض خدا (باشما)
فیض هدیۀ نجات خداست که به طور مجانی به توسط عیسی مسیح در اختیار ما قرار داده شده است و ما می‌‌‌توانیم آن هدیه را به وسیله ایمان به دست آوریم. ایمان آوردن به این معنی نیست که ما عمل ایمان را انجام می‌‌‌دهیم، بلکه به این معنی است که با ایمان دریافت می‌‌‌کنیم. ایمان خود، هدیۀ خداوند است و توسط شنیدن کلام خدا ایجاد می‌‌‌گردد. ما نمی‌توانیم که ایمان را به دست بیاوریم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۰ (۲۹ دقیقه)

شریعت خدا

شریعت خدا (باشما)
شریعت شالودهٔ کامل احکام و مقرراتی بود که خداوند به موسی پیغمبر داد تا به قوم اسرائیل ابلاغ و برساند. شریعت شامل جزئیاتی دقیق و الزام آور بود که انتظار می‌‌‌رفت قوم اسرائیل به سهم خود در عهد کوهٔ سینا آنرا به انجام برساند. درک این مسئله مهم است که چرا خداوند شریعت را به قوم اسرائیل داد و همچنین رابطۀ شریعت با عهد ابراهیمی چه بود. ما گفتیم عهدی که خدا با ابراهیم برقرار ساخت بدون شرط بود؛ این عهد کاملاً بر اساس فیض خدا فراهم شده بود. هیچ شرط الزام آوری وجود نداشت تا ابراهیم با انجام آن توسط خدا برگزیده شود و در عهد با او قرار بگیرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۰ (۲۷ دقیقه)

بچشید و ببینید که خداوند نیکو است

بچشید و ببینید که خداوند نیکو است (نسیم پرستش)
کفاره از لحاظ لغوی به معنی چیزیست که با آن گناه را جبران می‌کنند و همچنین کلماتی چون تاوان و جریمه، مترادف با واژه کفاره می‌باشند و در کتاب مقدس این واژه عملی است خاص که به منظور رهایی از غضب خدا نسبت به گناه ومجازات انسان انجام می‌پذیرد و به طریقی اطلاق می‌شود که خدا برای رفع و آمرزش گناهان انسان فراهم آورده است که این عمل معمولا توسط قربانی کردن حیوان و ریختن خون آن انجام می‌گیرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

چرا غضب خدا بالای مردم نازل میشود

چرا غضب خدا بالای مردم نازل میشود (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۹-۳۱ (۲۹ دقیقه)

آیا کسیکه شریعت را به جا میآورد بخشیده میشود؟

آیا کسیکه شریعت را به جا میآورد بخشیده میشود؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۹-۳۱ (۲۹ دقیقه)

هر که خدارا شناخت خودرا شناخت

هر که خدارا شناخت خودرا شناخت (شناخت خدا از طریق مزامیر )
جایگاه و ارزش واقعی ما در نزد خداوند است. همه ای ما متعلق به خداوند هستیم و بدون شناخت خداوند ارزش، جایگاه و منزلت خود درک نمی‌توانیم، دریافت شادمانی و فیض خداوند توسط عیسی مسیح ممکن است. اگر عیسی مسیح رهبر و رهنما زندگی ما باشد لذت واقعی زندگی و ارزش خود را می‌‌‌دانیم زیرا با لمس مسیح جز خانواده الهی می‌‌‌شویم، هیچ افتخار بزرگتر از این نیست که ما متعلق به عیسی مسیح باشیم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰ (۲۹ دقیقه)

چطور از اعصاب خرابی جلوگیری کنیم

چطور از اعصاب خرابی جلوگیری کنیم (باشما)
در شرایط فعلی که کشور ما پُر از اضطراب و آشوب است، بسیار‌ها به خاطر مشکلات و فقر، آرامش خود را از دست داده اند و با اندک ترین صحبت اعصبانی می‌شوند. چه باید بکنیم تا از اعصاب خرابی و خشونت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ این سوال، از شما دعوت می‌کنیم تا به این برنامه گوش دهید. تشکر از شما!

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰ (۲۹ دقیقه)

شریعت چیست؟

شریعت چیست؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰ (۳۰ دقیقه)

حق همسایه

حق همسایه (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰ (۲۹ دقیقه)

چرا انجیل مقدس خبر خوش است؟

چرا انجیل مقدس خبر خوش است؟ (باشما)
آیا می‌‌دانید که معنی کلمه «انجیل» چی است؟‌ معنی کلمه «انجیل» خبر خوش است. پس سوال ما در این برنامه این است که این خبر خوش چی است؟‌ وقتی در باره انجیل یا خبر خوش صحبت می‌‌کنیم، در باره چی صحبت می‌‌کنیم؟ انجیل شریف خبر خوش است که خداوند که خالق و مالک تمام جهان است، خدای عادل و رحیم است. این خداوند به انسان‌‌های که گنهکار و بدون امید هستند نظر لطف انداخت و فرزند خود عیسی مسیح را، که خدا در جسم است، فرستاد تا غضب خداوند را که بر زد گناه است بر روی صلیب بر خود بگیرد و قدرت خداوند را بر گناه با رستاخیز از مردگان نمایان سازد، تا از طریق ایمان به او گنهکاران با خداوند آشتی یابند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۱-۲۶ (۲۷ دقیقه)

هدف خدا برای نجات انسان از گناه

هدف خدا برای نجات انسان از گناه (نجات)
آدم و حوا گناه کردند و ما گناه را به می‌راث برده ایم و ما به انتخات خود نیز گناه می‌کنیم. کتاب مقدس در رساله رومیان فصل ۳ آیه ۲۳ می‌گوید که همه گناه کرده اند و از جلال خدا دور مانده اند. ما به کسی ضرورت داریم تا ما را دوباره با خدا آشتی دهد. عیسای مسیح با دادن جان خود در صلیب ما را با خدا آشتی داد.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۲۳ (۶۰ دقیقه)

قسمت ۱- کسی که مرا شفا داد عیسی است

قسمت ۱- کسی که مرا شفا داد عیسی است (کلام خدا برای شما )
عیسی کوران بسیاری را شفا داده بود؛ اما شفای کور مادرزاد شفای عجیب بود. عیسی امروز همان است که دیروز بود و تا ابد همان خواهد بود؛ او قادر است بهتر از داکتری هر نوع مریضی‌های تان را شفا ببخشد فقط شرط آن ایمان شماست تا از تهی دل شفا یابید

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

انسان سقوط کرد

انسان سقوط کرد (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

بازگشت ازدواج-  نفرين برداشته شد

بازگشت ازدواج- نفرين برداشته شد (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

بازگشت ازدواج-  يک فاميل يک سر

بازگشت ازدواج- يک فاميل يک سر (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

فاميل - کوچکترين واحد

فاميل - کوچکترين واحد (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

آیا پیامبران مرتکب گناه شده اند؟

آیا پیامبران مرتکب گناه شده اند؟ (باشما)
بعضی از دوست‌های ما این سوال را چند بار با ما در میان گذاشته‌اند:‌ آیا پیامبران مرتکب گناه شده‌اند؟‌ در این برنامه ما از کلام پاک خداوند می‌بینیم که تمام پیامبران واقعاً مرتکب گناه شده‌اند و کلام خداوند این حقیقت را ماست‌مالی نمی‌کند. کلام خداوند می‌فرماید:‌ «همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم آمده اند.» انجیل شریف، رومیان ۲۳:۳. تنها کسی که در تاریخ می‌بینیم که مرتکب گناه نشد، عیسی مسیح است. هیچ کسی نمی‌تواند این را انکار کند. و هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد، از گناه نجات می‌یابد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۲۹ دقیقه)

حسن غمکش. داستان کوتاه

حسن غمکش. داستان کوتاه (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۲۹ دقیقه)