0:00 / 0:00

نامۀ پولُس رسول به رومیان

فصل سوم

۱ پس یهودیان چه برتری بر غیر یهودیان دارند؟ یا ختنه کردن چه ارزشی دارد؟ ۲ البته که از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اول آن که خدا کلام خود را به یهودیان سپرد. ۳ اما اگر بعضی از آنها وفادار نبودند، چه باید گفت؟ آیا بی وفایی آنها وفاداری خدا را باطل می سازد؟ ۴ هرگز نه! حتی اگر همۀ انسانها دروغگو باشند، خدا راستگو است. چنان که نوشته شده است:

«کلامی که گفته ای راست بوده

و داوری تو عادلانه است.»

۵ از دیدگاه انسانی چنین گفته می شود: «اگر بی عدالتی ما عدالت خدا را آشکار می سازد، پس آیا می توانیم بگوییم که وقتی خدا ما را مجازات می کند، بی انصافی می کند؟» ۶ هرگز نه! اگر خدا عادل نباشد، چطور می تواند دنیا را داوری کند؟

۷ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا، جلال او را بیشتر آشکار می کند، پس چرا من به عنوان گناهکار محکوم می شوم؟ ۸ پس چرا نگوییم «بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟» عده یی به ما تهمت می زنند که گویا ما چنین چیزی گفته ایم. چنین اشخاص سزاوار محکومیت هستند.

هیچ کس در حضور خدا عادل نیست

۹ پس چه باید گفت؟ آیا ما یهودیان نسبت به دیگران وضع بهتری داریم؟ نه، به هیچ صورت، زیرا که ما قبلاً اشاره کردیم که یهودیان و غیر یهودیان، هر دو اسیر گناه هستند. ۱۰ چنان که در نوشته های پیامبران آمده است:

«حتی یک نفر هم وجود ندارد که عادل باشد.

۱۱ یک نفر وجود ندارد که فهمیده باشد و کسی نیست که خدا را بجوید.

۱۲ همه گمراه گشته

و با هم فاسد شده اند.

کسی نیست که نیکوکار باشد،

حتی یک نفر عادل هم وجود ندارد.

۱۳ گلوی شان مانند قبرِ باز است،

زبان شان را برای فریب دادن به کار می برند،

و از لبهای شان سخنان کُشنده مانند زهر مار جاری است.

۱۴ دهان شان پُر از لعنت کردن و سخنان تلخ است،

۱۵ و پاهای شان برای ریختن خون شتابان است.

۱۶ به هر جا که می روند، ویرانی و بدبختی بجا می گذارند،

۱۷ و راه صلح و سلامتی را نشناخته اند.

۱۸ خدا ترسی به فکر شان نیست.»

۱۹ اکنون آگاه شده ایم که آنچه شریعت موسی می گوید، خطاب به کسانی است که تابع حکم شریعت هستند تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا در حضور خدا محکوم شناخته شود. ۲۰ از این رو هیچ انسانی با انجام احکام شریعت در نظر خدا عادل شمرده نمی شود. اما شریعت، گناه را به ما می شناساند.

به وسیلۀ ایمان عادل شمرده می شویم

۲۱ اما اکنون بدون در نظر گرفتن شریعت، عدالت خدا آشکار گردیده است، اگر چه شریعت موسی و پیامبران هم آن را تأیید می کنند. ۲۲ این عدالت از راه ایمان به عیسای مسیح به دست می آید. خدا همۀ آنهایی را عادل می شمارد که به مسیح ایمان دارند و در این مورد هیچ تفاوت بین یهودی و غیر یهودی نیست، ۲۳ زیرا همه گناه کرده و از جلال خدا دور مانده اند. ۲۴ اما با فیض خدا و نجات به وسیلۀ عیسای مسیح، بخشش رایگان خدا را دریافت می دارند تا عادل شمرده شوند. ۲۵ خدا مسیح را به عنوان کُفارۀ گناهان قرار داد، کُفاره ای که توسط خون مسیح و از راه ایمان به او به دست می آید. خدا با این کار عدالت خود را ثابت نمود، زیرا به سبب بردباری خود، گناهان گذشته را نادیده گرفت. ۲۶ خدا عدالتش را همین حالا در زمان ما ثابت کرد تا خودش عادل باشد و هر کسی را که به عیسای مسیح ایمان آورد، عادل بشمارد.

۲۷ پس به چه می توانیم افتخار کنیم؟ به هیچ چیز! بر اساس کدام قانون؟ آیا بر اعمال شریعت می توانیم افتخار کنیم؟ نه، بلکه بر اساس قانون ایمان. ۲۸ زیرا ما یقین داریم که به وسیلۀ ایمان، بدون اجرای اعمال شریعت عادل شمرده می شویم. ۲۹ آیا خدا، فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ بلی، خدای غیر یهودیان نیز می باشد. ۳۰ خدا یکتا است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز بر اساس همان ایمان، عادل می شمارد. ۳۱ پس آیا شریعت موسی را با ایمان باطل می سازیم؟ هرگز نه! بلکه آن را استوار می سازیم.

Related content

God Saves the Broken-Hearted

God Saves the Broken-Hearted (With You)
God, who is great and exalted, will be with the broken-hearted in times of trouble and difficulty. He is true and faithful to his promises. Broken-hearted people may think or feel that they are alone in times of trouble, but this is not the case. God is with us in difficulties and problems. He does not leave us alone.

Radio programme reading v23 (28min)

First Part: The Fall of Man and the Promise of God

First Part: The Fall of Man and the Promise of God (Peace and Joy in Christ)
The Fall refers to the moment in time when man disobeyed God for the first time. The third chapter of Genesis describes the painful event. Adam and Eve sinned together. That deliberate and conscious decision of Adam and Eve meant the creation's disobedience to its creator.

Radio programme reading v23 (30min)

The Place of the Law in Our Lives

The Place of the Law in Our Lives (With You)
Let us remember that, just as the parents or elders of the family teach the children of the family the difference between good and bad, the law also informs us about the moral nature of our actions. Although even without law, we are more or less able to recognize the difference between good and bad, and to know God in a limited way, most of our knowledge about good and evil comes through the teachings of the law. For example, the last commandment of the Ten Commandments of Moses says: “Do not covet.” If this commandment had not been given to us, we would never have known that coveting is a sin. But fulfilling the law does not save a person.

Radio programme about v20 (28min)

Will the Law Save Us?

Will the Law Save Us? (With You)
The Jews believed that obeying the law would save them and make them righteous. But the apostle Paul declares here that “in God’s sight, no person will be justified by obeying the rules of the law”. The reason for this claim is clear: no one can completely obey the law. Only those who observe the whole law in very detail will be considered righteous. But completely obeying God’s law is impossible. The law was given so that everyone, whether Jew or non-Jew, would know that no one could keep it. In this way it would be proven to everyone that all Jews and non-Jews are sinners in the sight of God. The law informs us of our sin and guilt. The law reminds us how high the standards of God are and how far we have fallen short of those standards.

Radio programme about v20 (28min)

What Is the Difference Between the Freedom of the Country and the Real Freedom?

What Is the Difference Between the Freedom of the Country and the Real Freedom? (Peace and Joy in Christ)
Everyone is looking for freedom. Freedom is the greatest virtue, especially those who are oppressed or consider themselves oppressed seek it. What is real freedom? According to the model of the Bible, he is free who has Jesus as King of his heart and will enjoy his joy and peace in life, this true freedom never before becoming a Christian; I did not know myself. The Bible says that no one is spiritually free!

Radio programme about v26-31 (30min)

God's Grace

God's Grace (With You)
Grace is the gift of God's salvation to us which we receive freely through Jesus Christ. By faith we accept this gift. Believing does not mean that we do something. Rather, it means that we accept God's gift of salvation by faith. Faith itself is a gift from God. Faith comes into being by hearing the Word of God. We cannot gain faith by our own efforts.

Radio programme mainly about v20 (29min)

God's Law

God's Law (With You)
The law was a complete foundation of laws and rules that God gave the Prophet Moses to communicate to the people of Israel. The law included specific and binding details that the people of Israel were expected to keep as their part in the covenant of Mount Sinai. It is important to understand why God gave the law to the people of Israel, as well as the relationship between the law and the Abrahamic covenant. We have said that the covenant that God had established with Abraham was unconditional. This covenant was fully based on God's grace. There was nothing Abraham had to do to be chosen by God and to be a part of the covenant with him.

Radio programme mainly about v20 (27min)

Taste and See That God Is Good

Taste and See That God Is Good (The Breeze of Worship)
Atonement literally means something with which to atone for sin, and also words such as atonement and punishment are synonymous with the word atonement, and in the Bible this word is a special practice to get rid of God's wrath against sin and human punishment. It is performed and refers to the way God has provided for the forgiveness of human sins, which is usually done by sacrificing an animal and shedding its blood.

Radio programme mainly about v23 (30min)

Why Is God's Wrath on People?

Why Is God's Wrath on People? (With You)

Radio programme includes v9-31 (29min)

Will People Who Keep the Law Be Forgiven?

Will People Who Keep the Law Be Forgiven? (With You)

Radio programme includes v9-31 (29min)

Knowing God Helps Us Know Ourselves

Knowing God Helps Us Know Ourselves (Knowing God Through the Psalms)
Our true place and value is with God. We all belong to God as our rightful owner Without knowing God, we cannot understand our true value, status and our dignity. Receiving joy and the grace of God is possible trough Jesus Christ. If Jesus Christ becomes part of our lives, we will know the true joy of life and our value. By the touch of Christ, we become part of the divine family. There is no greater honour than belonging to Jesus Christ.

Radio programme includes v10 (29min)

How to Prevent Anger?

How to Prevent Anger? (With You)
In the current state of anxiety and chaos in our country, many have lost their temper because of problems and poverty and become angry with the least talk. What should we do to prevent the nerves of destruction and violence?

Radio programme includes v20 (29min)

ٌWhat Is Sharia Law?

ٌWhat Is Sharia Law? (With You)

Radio programme includes v20 (30min)

Neighbor's rights

Neighbor's rights (Potpourri)

Radio programme includes v20 (29min)

Why Is the Gospel the "Good News"?

Why Is the Gospel the "Good News"? (With You)
Do you know what the word "Injil" means? The word "Injil" means good news. So, the question in this programme is when we speak about the "Injil" or the Good News, what are we talking about? The Holy Gospel is the Good News that the God, who is the creator and sustainer of the universe, is a just and merciful God. He looked upon sinful and hopeless humans with mercy and sent His only Son, Jesus Christ, who is God in the flesh, to take upon Himself on the cross the wrath of God against sin and to display the power of God over sin by his resurrection from the death, so that whoever has faith in Him would find reconciliation with God.

Radio programme includes v21-26 (27min)

God’ Plan to Save People From Sin

God’ Plan to Save People From Sin (Salvation)
Adam and Eve sinned and we inherited the sin and we sin by our choice as well. Romans 3:23 All sinned and fall short of glory of God. Sin separated us from the holy God. We needed someone to reconcile us back to God. Jesus did that on the cross and reconciled us with God.

TV show includes v23 (60min)

Part 1- the One Who Healed Me Is Jesus

Part 1- the One Who Healed Me Is Jesus (The Word of God for You)
Jesus healed many blind people; But congenital blind healing was a strange healing. Jesus is today as he was yesterday and will be forever; He is better able to cure any of your ailments than a doctor, only the condition of your faith to heal from the heart.

Radio programme includes v23 (30min)

Fallen Man

Fallen Man (We and Our Family)

Radio programme includes v23 (30min)

Marriage Restored - Part 1

Marriage Restored - Part 1 (We and Our Family)

Radio programme includes v23 (30min)

Marriage Restored - Part 2

Marriage Restored - Part 2 (We and Our Family)

Radio programme includes v23 (30min)

The Smallest Unit

The Smallest Unit (We and Our Family)

Radio programme includes v23 (30min)

Were the Prophets sinless?

Were the Prophets sinless? (With You)
Some of our friends have asked us this question: Have the prophets sinned? In this program, from the Holy Scriptures we see that all prophets truly sinned and the Word of God does not try to lighten this fact. The Word of God says: "All have sinned and fall short of the glory of God", Holy Gospel, Romans 3:23. The only person did not sin in History is Jesus Christ. No one can deny this. And anyone who puts their faith in Jesus will be saved from their sins.

Radio programme includes v23 (29min)

Worrier

Worrier (Potpourri)

Radio programme includes v23 (29min)