رسالۀ پولُس رسول به رومیان

فصل سوم

۱پس یهودیان چه برتری بر غیر یهودیان دارند؟ یا سنت چه ارزشی دارد؟ ۲البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد، اول آنکه خدا پیام خود را به یهودیان سپرد. ۳اما اگر بعضی از آن ها امین نبودند، آیا بی وفائی آن ها وفاداری خدا را باطل می سازد؟ ۴هرگز نه! حتی اگر همۀ انسان ها دروغگو باشند، خدا راستگو است! چنانکه نوشته شده است:

«کلامی که گفته ای راست بوده و داوری تو عادلانه است.»

۵اما اگر شرارت ما عدالت خدا را بیشتر آشکار می سازد چه بگوئیم؟ آیا می توانیم بگوئیم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند، بی انصافی می کند؟ (مثل آدمیان سخن می گویم) ۶هرگز نه! اگر خدا عادل نباشد چطور می تواند دنیا را داوری کند؟

۷اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار می کند، چرا باز هم به عنوان یک گناهکار ملامت می شوم؟ ۸پس چرا نگوئیم: «بیائید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟» در واقع عده ای تهمت زنان گزارش داده اند که ما چنین چیزی گفته ایم، محکومیت این اشخاص بجاست.

هیچ کس در حضور خدا عادل نیست

۹پس چه؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداً، پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان، همه در گناه گرفتار هستند. ۱۰چنانکه نوشته شده است:

«حتی یک نفر نیست که عادل باشد. ۱۱کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. ۱۲همۀ آدمیان از خدا روگردانیده اند، همگی از راه راست دور شده اند؛ حتی یک نفر نیکوکار نیست.

۱۳گلوی شان مثل قبر روباز است، زبان شان را برای فریب دادن به کار می برند و از لب های شان سخنانی مهلک مانند زهرِ مار جاری است.

۱۴دهان شان پُر از دشنام های زننده و بدی است، ۱۵و پاهای شان برای خونریزی تندرو است. ۱۶به هر جا که می روند، ویرانی و بدبختی بجا می گذارند، ۱۷و راه صلح و سلامتی را نشناخته اند. ۱۸خدا ترسی بنظر ایشان نمی رسد.»

۱۹ما می دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. ۲۰زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت عادل شمرده نمی شود. کار شریعت اینست که انسان گناه را بشناسد.

عدالت از راه ایمان

۲۱اما اکنون عدالت خدا که تورات و پیامبران بر آن شهادت داده اند به ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت ۲۲و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همۀ ایمانداران را عادل می شمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست، ۲۳همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم آمده اند. ۲۴اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی آن ها است، بطور رایگان، عادل شمرده می شوند. ۲۵زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله ای برای آمرزش گناهان ـ که با ایمان به خون او به دست می آید ـ در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت ۲۶تا در این زمان، عدالت خدا کاملاً به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد عادل می شمارد.

۲۷پس فخر کردن چه معنی دارد؟ جائی برای آن نیست. به چه دلیل؟ آیا به دلیل انجام دادن شریعت؟ نخیر، بلکه چون ایمان می آوریم. ۲۸زیرا ما یقین داریم که به وسیلۀ ایمان، بدون اجرای شریعت، عادل شمرده می شویم. ۲۹آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ البته هست. ۳۰خدا یکی است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان عادل می سازد. ۳۱آیا این به آن معنی است که با ایمان، شریعت را از میان بر می داریم؟ نخیر، هرگز! بلکه آن را استوار می سازیم.

Related content

First Part: The Fall of Man and the Promise of God

First Part: The Fall of Man and the Promise of God (Peace and Joy in Christ)
The Fall refers to the moment in time when man disobeyed God for the first time. The third chapter of Genesis describes the painful event. Adam and Eve sinned together. That deliberate and conscious decision of Adam and Eve meant the creation's disobedience to its creator.

Radio programme reading v23 (30min)

The Place of the Law in Our Lives

The Place of the Law in Our Lives (With You)
Let us remember that, just as the parents or elders of the family teach the children of the family the difference between good and bad, the law also informs us about the moral nature of our actions. Although even without law, we are more or less able to recognize the difference between good and bad, and to know God in a limited way, most of our knowledge about good and evil comes through the teachings of the law. For example, the last commandment of the Ten Commandments of Moses says: “Do not covet.” If this commandment had not been given to us, we would never have known that coveting is a sin. But fulfilling the law does not save a person.

Radio programme about v20 (28min)

Will the Law Save Us?

Will the Law Save Us? (With You)
The Jews believed that obeying the law would save them and make them righteous. But the apostle Paul declares here that “in God’s sight, no person will be justified by obeying the rules of the law”. The reason for this claim is clear: no one can completely obey the law. Only those who observe the whole law in very detail will be considered righteous. But completely obeying God’s law is impossible. The law was given so that everyone, whether Jew or non-Jew, would know that no one could keep it. In this way it would be proven to everyone that all Jews and non-Jews are sinners in the sight of God. The law informs us of our sin and guilt. The law reminds us how high the standards of God are and how far we have fallen short of those standards.

Radio programme about v20 (28min)

What Is the Difference Between the Freedom of the Country and the Real Freedom?

What Is the Difference Between the Freedom of the Country and the Real Freedom? (Peace and Joy in Christ)
Everyone is looking for freedom. Freedom is the greatest virtue, especially those who are oppressed or consider themselves oppressed seek it. What is real freedom? According to the model of the Bible, he is free who has Jesus as King of his heart and will enjoy his joy and peace in life, this true freedom never before becoming a Christian; I did not know myself. The Bible says that no one is spiritually free!

Radio programme about v26-31 (30min)

God's Grace

God's Grace (With You)
Grace is the gift of God's salvation to us which we receive freely through Jesus Christ. By faith we accept this gift. Believing does not mean that we do something. Rather, it means that we accept God's gift of salvation by faith. Faith itself is a gift from God. Faith comes into being by hearing the Word of God. We cannot gain faith by our own efforts.

Radio programme mainly about v20 (29min)

God's Law

God's Law (With You)
The law was a complete foundation of laws and rules that God gave the Prophet Moses to communicate to the people of Israel. The law included specific and binding details that the people of Israel were expected to keep as their part in the covenant of Mount Sinai. It is important to understand why God gave the law to the people of Israel, as well as the relationship between the law and the Abrahamic covenant. We have said that the covenant that God had established with Abraham was unconditional. This covenant was fully based on God's grace. There was nothing Abraham had to do to be chosen by God and to be a part of the covenant with him.

Radio programme mainly about v20 (27min)

Taste and See That God Is Good

Taste and See That God Is Good (The Breeze of Worship)
Atonement literally means something with which to atone for sin, and also words such as atonement and punishment are synonymous with the word atonement, and in the Bible this word is a special practice to get rid of God's wrath against sin and human punishment. It is performed and refers to the way God has provided for the forgiveness of human sins, which is usually done by sacrificing an animal and shedding its blood.

Radio programme mainly about v23 (30min)

Why Is God's Wrath on People?

Why Is God's Wrath on People? (With You)

Radio programme includes v9-31 (29min)

Will People Who Keep the Law Be Forgiven?

Will People Who Keep the Law Be Forgiven? (With You)

Radio programme includes v9-31 (29min)

Knowing God Helps Us Know Ourselves

Knowing God Helps Us Know Ourselves (Knowing God Through the Psalms)
Our true place and value is with God. We all belong to God as our rightful owner Without knowing God, we cannot understand our true value, status and our dignity. Receiving joy and the grace of God is possible trough Jesus Christ. If Jesus Christ becomes part of our lives, we will know the true joy of life and our value. By the touch of Christ, we become part of the divine family. There is no greater honour than belonging to Jesus Christ.

Radio programme includes v10 (29min)

Christ the Way of Peace

Christ the Way of Peace
History is the story of human conflict, violence and war. But it’s not that the human heart doesn’t long for peace or that many individuals haven’t devoted themselves to trying to mediate conflicts and promote peace. Those who work ceaselessly for peace are to be applauded. But their efforts are too often in vain.

Article includes v17

How to Prevent Anger?

How to Prevent Anger? (With You)
In the current state of anxiety and chaos in our country, many have lost their temper because of problems and poverty and become angry with the least talk. What should we do to prevent the nerves of destruction and violence?

Radio programme includes v20 (29min)

ٌWhat Is Sharia Law?

ٌWhat Is Sharia Law? (With You)

Radio programme includes v20 (30min)

Neighbor's rights

Neighbor's rights (Potpourri)

Radio programme includes v20 (29min)

Sacrifice

Sacrifice
Sacrifice in pagan rites is based on gifts or bribes to various gods. But the Bible takes people away from the world of idolatry and instead introduces several gods, one of the true god for whom all good and goodness originates and is not compatible with all kinds of unrighteousness and evil.

Article includes v21-26

Why Is the Gospel the "Good News"?

Why Is the Gospel the "Good News"? (With You)
Do you know what the word "Injil" means? The word "Injil" means good news. So, the question in this programme is when we speak about the "Injil" or the Good News, what are we talking about? The Holy Gospel is the Good News that the God, who is the creator and sustainer of the universe, is a just and merciful God. He looked upon sinful and hopeless humans with mercy and sent His only Son, Jesus Christ, who is God in the flesh, to take upon Himself on the cross the wrath of God against sin and to display the power of God over sin by his resurrection from the death, so that whoever has faith in Him would find reconciliation with God.

Radio programme includes v21-26 (27min)

How Does the Bible Define Sin?

How Does the Bible Define Sin?
The Bible defines sin in several scriptures, each of which gives us a better understanding of what it is. But, before we look at these scriptures that define sin, we should first understand what the word sin means.

Article includes v23

Man Is Created Like God

Man Is Created Like God
The Holy Bible talks about the beginning of the creation of man and says that God created man in his own image: "Then God created man in his own image. God created him. He created them male and female

Article includes v23-24

Good Friday and the Resurrection of Christ

Good Friday and the Resurrection of Christ
The story of Good Friday starts at midnight. Jesus was arrested on Thursday and taken to the palace of the high priest. He was the one who incited the other Jewish leaders. "Killing one person is better than killing a nation," Caiaphas said.

Article includes v23-26

God’ Plan to Save People From Sin

God’ Plan to Save People From Sin (Salvation)
Adam and Eve sinned and we inherited the sin and we sin by our choice as well. Romans 3:23 All sinned and fall short of glory of God. Sin separated us from the holy God. We needed someone to reconcile us back to God. Jesus did that on the cross and reconciled us with God.

TV show includes v23 (60min)

Part 1- the One Who Healed Me Is Jesus

Part 1- the One Who Healed Me Is Jesus (The Word of God for You)
Jesus healed many blind people; But congenital blind healing was a strange healing. Jesus is today as he was yesterday and will be forever; He is better able to cure any of your ailments than a doctor, only the condition of your faith to heal from the heart.

Radio programme includes v23 (30min)

Fallen Man

Fallen Man (We and Our Family)

Radio programme includes v23 (30min)

Marriage Restored - Part 1

Marriage Restored - Part 1 (We and Our Family)

Radio programme includes v23 (30min)

Marriage Restored - Part 2

Marriage Restored - Part 2 (We and Our Family)

Radio programme includes v23 (30min)

The Smallest Unit

The Smallest Unit (We and Our Family)

Radio programme includes v23 (30min)