Afghan Bibles
English · دری · پښتو

رومیان

فصل سوم

۱پس یهودیان چه برتری بر غیر یهودیان دارند؟ یا سنت چه ارزشی دارد؟ ۲البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد، اول آنکه خدا پیام خود را به یهودیان سپرد. ۳اما اگر بعضی از آن ها امین نبودند، آیا بی وفائی آن ها وفاداری خدا را باطل می سازد؟ ۴هرگز نه! حتی اگر همۀ انسان ها دروغگو باشند، خدا راستگو است! چنانکه نوشته شده است:

«کلامی که گفته ای راست بوده

و داوری تو عادلانه است.»

۵اما اگر شرارت ما عدالت خدا را بیشتر آشکار می سازد چه بگوئیم؟ آیا می توانیم بگوئیم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند، بی انصافی می کند؟ (مثل آدمیان سخن می گویم) ۶هرگز نه! اگر خدا عادل نباشد چطور می تواند دنیا را داوری کند؟

۷اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار می کند، چرا باز هم به عنوان یک گناهکار ملامت می شوم؟ ۸پس چرا نگوئیم: «بیائید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟» در واقع عده ای تهمت زنان گزارش داده اند که ما چنین چیزی گفته ایم، محکومیت این اشخاص بجاست.

هیچ کس در حضور خدا عادل نیست

۹پس چه؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداً، پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان، همه در گناه گرفتار هستند. ۱۰چنانکه نوشته شده است:

«حتی یک نفر نیست که عادل باشد. ۱۱کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. ۱۲همۀ آدمیان از خدا روگردانیده اند،

همگی از راه راست دور شده اند؛

حتی یک نفر نیکوکار نیست. ۱۳گلوی شان مثل قبر روباز است،

زبان شان را برای فریب دادن به کار می برند

و از لب های شان سخنانی مهلک مانند زهرِ مار جاری است. ۱۴دهان شان پُر از دشنام های زننده و بدی است، ۱۵و پاهای شان برای خونریزی تندرو است. ۱۶به هر جا که می روند، ویرانی و بدبختی بجا می گذارند، ۱۷و راه صلح و سلامتی را نشناخته اند. ۱۸خدا ترسی بنظر ایشان نمی رسد.»

۱۹ما می دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. ۲۰زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت عادل شمرده نمی شود. کار شریعت اینست که انسان گناه را بشناسد.

عدالت از راه ایمان

۲۱اما اکنون عدالت خدا که تورات و پیامبران بر آن شهادت داده اند به ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت ۲۲و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همۀ ایمانداران را عادل می شمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست، ۲۳همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم آمده اند. ۲۴اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی آن ها است، بطور رایگان، عادل شمرده می شوند. ۲۵زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله ای برای آمرزش گناهان ـ که با ایمان به خون او به دست می آید ـ در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت ۲۶تا در این زمان، عدالت خدا کاملاً به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد عادل می شمارد.

۲۷پس فخر کردن چه معنی دارد؟ جائی برای آن نیست. به چه دلیل؟ آیا به دلیل انجام دادن شریعت؟ نخیر، بلکه چون ایمان می آوریم. ۲۸زیرا ما یقین داریم که به وسیلۀ ایمان، بدون اجرای شریعت، عادل شمرده می شویم. ۲۹آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ البته هست. ۳۰خدا یکی است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان عادل می سازد. ۳۱آیا این به آن معنی است که با ایمان، شریعت را از میان بر می داریم؟ نخیر، هرگز! بلکه آن را استوار می سازیم.

Related content

Taste and See That God Is Good

Taste and See That God Is Good (The Breeze of Worship)
Atonement literally means something with which to atone for sin, and also words such as atonement and punishment are synonymous with the word atonement, and in the Bible this word is a special practice to get rid of God's wrath against sin and human punishment. It is performed and refers to the way God has provided for the forgiveness of human sins, which is usually done by sacrificing an animal and shedding its blood.

Radio programme mainly about v۲۳ (۳۰min)

Why Is God's Wrath on People?

Why Is God's Wrath on People? (With You)

Radio programme includes v۹-۳۱ (۲۹min)

Will People Who Keep the Law Be Forgiven?

Will People Who Keep the Law Be Forgiven? (With You)

Radio programme includes v۹-۳۱ (۲۹min)

Knowing God Helps Us Know Ourselves

Knowing God Helps Us Know Ourselves (Knowing God Through the Psalms)
Our true place and value is with God. We all belong to God as our rightful owner Without knowing God, we cannot understand our true value, status and our dignity. Receiving joy and the grace of God is possible trough Jesus Christ. If Jesus Christ becomes part of our lives, we will know the true joy of life and our value. By the touch of Christ, we become part of the divine family. There is no greater honor than belonging to Jesus Christ.

Radio programme includes v۱۰ (۲۹min)

How to Prevent Anger?

How to Prevent Anger? (With You)
In the current state of anxiety and chaos in our country, many have lost their temper because of problems and poverty and become angry with the least talk. What should we do to prevent the nerves of destruction and violence?

Radio programme includes v۲۰ (۲۹min)

ٌWhat Is Sharia Law?

ٌWhat Is Sharia Law? (With You)

Radio programme includes v۲۰ (۳۰min)

Neighbor's rights

Neighbor's rights (Potpourri)

Radio programme includes v۲۰ (۲۹min)

Sacrifice

Sacrifice
Sacrifice in pagan rites is based on gifts or bribes to various gods. But the Bible takes people away from the world of idolatry and instead introduces several gods, one of the true god for whom all good and goodness originates and is not compatible with all kinds of unrighteousness and evil.

Article includes v۲۱-۲۶

Why Is the Gospel the "Good News"?

Why Is the Gospel the "Good News"? (With You)
Do you know what the word "Injil" means? The word "Injil" means good news. So, the question in this program is when we speak about the "Injil" or the Good News, what are we talking about? The Holy Gospel is the Good News that the God, who is the creator and sustainer of the universe, is a just and merciful God. He looked upon sinful and hopeless humans with mercy and sent His only Son, Jesus Christ, who is God in the flesh, to take upon Himself on the cross the wrath of God against sin and to display the power of God over sin by his resurrection from the death, so that whoever has faith in Him would find reconciliation with God.

Radio programme includes v۲۱-۲۶ (۲۷min)

God’ Plan to Save People From Sin

God’ Plan to Save People From Sin (Salvation)
Adam and Eve sinned and we inherited the sin and we sin by our choice as well. Romans 3:23 All sinned and fall short of glory of God. Sin separated us from the holy God. We needed someone to reconcile us back to God. Jesus did that on the cross and reconciled us with God.

TV show includes v۲۳ (۶۰min)

Fallen Man

Fallen Man (We and Our Family)

Radio programme includes v۲۳ (۳۰min)

Marriage Restored - Part 1

Marriage Restored - Part 1 (We and Our Family)

Radio programme includes v۲۳ (۳۰min)

Marriage Restored - Part 2

Marriage Restored - Part 2 (We and Our Family)

Radio programme includes v۲۳ (۳۰min)

The Smallest Unit

The Smallest Unit (We and Our Family)

Radio programme includes v۲۳ (۳۰min)

Were the Prophets sinless?

Were the Prophets sinless? (With You)
Some of our friends have asked us this question: Have the prophets sinned? In this program, from the Holy Scriptures we see that all prophets truly sinned and the Word of God does not try to lighten this fact. The Word of God says: "All have sinned and fall short of the glory of God", Holy Gospel, Romans 3:23. The only person did not sin in History is Jesus Christ. No one can deny this. And anyone who puts their faith in Jesus will be saved from their sins.

Radio programme includes v۲۳ (۲۹min)

Worrier

Worrier (Potpourri)

Radio programme includes v۲۳ (۲۹min)