۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ پولُس رسول به رومیان

فصل سوم

۱ پس یهودیان چه برتری بر غیر یهودیان دارند؟ یا ختنه کردن چه ارزشی دارد؟ ۲ البته که از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اول آن که خدا کلام خود را به یهودیان سپرد. ۳ اما اگر بعضی از آنها وفادار نبودند، چه باید گفت؟ آیا بی وفایی آنها وفاداری خدا را باطل می سازد؟ ۴ هرگز نه! حتی اگر همۀ انسانها دروغگو باشند، خدا راستگو است. چنان که نوشته شده است:

«کلامی که گفته ای راست بوده

و داوری تو عادلانه است.»

۵ از دیدگاه انسانی چنین گفته می شود: «اگر بی عدالتی ما عدالت خدا را آشکار می سازد، پس آیا می توانیم بگوییم که وقتی خدا ما را مجازات می کند، بی انصافی می کند؟» ۶ هرگز نه! اگر خدا عادل نباشد، چطور می تواند دنیا را داوری کند؟

۷ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا، جلال او را بیشتر آشکار می کند، پس چرا من به عنوان گناهکار محکوم می شوم؟ ۸ پس چرا نگوییم «بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟» عده یی به ما تهمت می زنند که گویا ما چنین چیزی گفته ایم. چنین اشخاص سزاوار محکومیت هستند.

هیچ کس در حضور خدا عادل نیست

۹ پس چه باید گفت؟ آیا ما یهودیان نسبت به دیگران وضع بهتری داریم؟ نه، به هیچ صورت، زیرا که ما قبلاً اشاره کردیم که یهودیان و غیر یهودیان، هر دو اسیر گناه هستند. ۱۰ چنان که در نوشته های پیامبران آمده است:

«حتی یک نفر هم وجود ندارد که عادل باشد.

۱۱ یک نفر وجود ندارد که فهمیده باشد و کسی نیست که خدا را بجوید.

۱۲ همه گمراه گشته

و با هم فاسد شده اند.

کسی نیست که نیکوکار باشد،

حتی یک نفر عادل هم وجود ندارد.

۱۳ گلوی شان مانند قبرِ باز است،

زبان شان را برای فریب دادن به کار می برند،

و از لبهای شان سخنان کُشنده مانند زهر مار جاری است.

۱۴ دهان شان پُر از لعنت کردن و سخنان تلخ است،

۱۵ و پاهای شان برای ریختن خون شتابان است.

۱۶ به هر جا که می روند، ویرانی و بدبختی بجا می گذارند،

۱۷ و راه صلح و سلامتی را نشناخته اند.

۱۸ خدا ترسی به فکر شان نیست.»

۱۹ اکنون آگاه شده ایم که آنچه شریعت موسی می گوید، خطاب به کسانی است که تابع حکم شریعت هستند تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا در حضور خدا محکوم شناخته شود. ۲۰ از این رو هیچ انسانی با انجام احکام شریعت در نظر خدا عادل شمرده نمی شود. اما شریعت، گناه را به ما می شناساند.

به وسیلۀ ایمان عادل شمرده می شویم

۲۱ اما اکنون بدون در نظر گرفتن شریعت، عدالت خدا آشکار گردیده است، اگر چه شریعت موسی و پیامبران هم آن را تأیید می کنند. ۲۲ این عدالت از راه ایمان به عیسای مسیح به دست می آید. خدا همۀ آنهایی را عادل می شمارد که به مسیح ایمان دارند و در این مورد هیچ تفاوت بین یهودی و غیر یهودی نیست، ۲۳ زیرا همه گناه کرده و از جلال خدا دور مانده اند. ۲۴ اما با فیض خدا و نجات به وسیلۀ عیسای مسیح، بخشش رایگان خدا را دریافت می دارند تا عادل شمرده شوند. ۲۵ خدا مسیح را به عنوان کُفارۀ گناهان قرار داد، کُفاره ای که توسط خون مسیح و از راه ایمان به او به دست می آید. خدا با این کار عدالت خود را ثابت نمود، زیرا به سبب بردباری خود، گناهان گذشته را نادیده گرفت. ۲۶ خدا عدالتش را همین حالا در زمان ما ثابت کرد تا خودش عادل باشد و هر کسی را که به عیسای مسیح ایمان آورد، عادل بشمارد.

۲۷ پس به چه می توانیم افتخار کنیم؟ به هیچ چیز! بر اساس کدام قانون؟ آیا بر اعمال شریعت می توانیم افتخار کنیم؟ نه، بلکه بر اساس قانون ایمان. ۲۸ زیرا ما یقین داریم که به وسیلۀ ایمان، بدون اجرای اعمال شریعت عادل شمرده می شویم. ۲۹ آیا خدا، فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ بلی، خدای غیر یهودیان نیز می باشد. ۳۰ خدا یکتا است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز بر اساس همان ایمان، عادل می شمارد. ۳۱ پس آیا شریعت موسی را با ایمان باطل می سازیم؟ هرگز نه! بلکه آن را استوار می سازیم.