۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

نامۀ پولُس رسول به رومیان

فصل اول

۱ این نامه از طرف پولُس می باشد. او غلام عیسای مسیح است که از سوی خدا به عنوان رسول برگزیده شده و برای رساندن خبر خوش فرا خوانده شده است.

۲ خدا این خبر خوش را مدتها قبل به وسیلۀ پیامبران خود در نوشته های مقدس وعده داده بود. ۳ این خبر خوش دربارۀ پسر اوست که از لحاظ جسم از نسل داوود پادشاه متولد شد ۴ و توسط روح مقدس که در او بود و با زنده شدن پس از مرگ، به وسیلۀ قدرت عظیم خدا آشکار ساخت که پسر خداست. او سَروَر ما عیسای مسیح است. ۵ ما به وسیلۀ عیسای مسیح و به خاطر نام او فیض یافتیم و فرا خوانده شدیم که رسولان او باشیم تا همۀ ملتها را رهنمایی کنیم که به او ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند. ۶ این همچنین شامل حال شما رومیان می باشد که خدا شما را دعوت کرده است تا متعلق به عیسای مسیح باشید.

۷ من این نامه را به همۀ شما محبوبان خدا در شهر روم که به این مقام مقدس فرا خوانده شده اید، می نویسم. فیض و سلامتی از طرف پدر آسمانی ما خدا و سَروَر ما عیسای مسیح به شما باد.

اشتیاق دیدار ایمانداران روم

۸ پیش از هر چیز، خدای خود را در نام عیسای مسیح برای همۀ شما شکر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. ۹ خدا شاهد است که همیشه شما را در دعاهایم به یاد می آورم. همان خدایی که او را با اعلام خبر خوش دربارۀ پسرش از دل و جان خدمت می کنم. ۱۰ من همیشه دعا می کنم که اگر خدا بخواهد به یک طریقی موفق شوم که بالاخره به دیدن شما بیایم. ۱۱ بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکت روحانی شما را بهره مند ساخته و تقویت نمایم. ۱۲ مقصودم این است که من و شما از ایمان یکدیگر تقویت شویم.

۱۳ ای ایمانداران، نمی خواهم بی خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من می خواهم همان طوری که در میان دیگر ملتها پیروانی برای مسیح یافتم، در میان شما نیز بیابم. ۱۴ من در برابر همه، از مردم متمدن گرفته تا غیر متمدن، از حکیمان گرفته تا جاهلان، وظیفه یی به عهده دارم. ۱۵ بنابر این اشتیاق زیاد دارم که خبر خوش مسیح را به شما در شهر روم نیز اعلام نمایم.

قدرت خبر خوش مسیح

۱۶ من از خبر خوش عیسای مسیح شرمنده نیستم، زیرا که این مژده، قدرت خدا برای نجات هر کسی است که ایمان بیاورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. ۱۷ در این خبر خوش عدالت خدا آشکار می گردد که از آغاز تا به پایان بر پایۀ ایمان است. چنان که در نوشتۀ پیامبران آمده است: «شخص عادل به وسیلۀ ایمان زندگی می کند.»

گناه بشر عواقب خطرناک دارد

۱۸ غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت کسانی ظاهر می گردد که زندگی شرارت آمیز شان مانع شناخت حقیقت است. ۱۹ زیرا آنچه آنها می توانند دربارۀ خدا بدانند برای شان آشکار است، چون خدا آن را در پیش چشمان شان قرار داده است. ۲۰ خدا از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی یعنی قدرت ازلی و اُلوهیت خود را به طور کامل نشان داده است. خدا این صفات را به وسیلۀ چیزهایی که آفریده بود، قابل درک و فهم ساخته است تا مردم هیچ عذری نداشته باشند. ۲۱ با وجود آن که آنها خدا را می شناختند، ولی او را به عنوان خدا ستایش نکرده و از او شکرگزاری نکردند. در عوض افکار شان کاملاً پوچ گشته و دلهای بی فهم آنها را تاریکی فرا گرفت. ۲۲ در حالی که ادعای دانایی می کنند، ولی نشان می دهند که نادان هستند. ۲۳ آنها جلال خدای ابدی را به بُتهایی شبیه انسانهای فانی، پرنده گان، چهارپایان و خزنده گان تبدیل کرده اند.

۲۴ از این رو خدا ایشان را با شهوتهای خود شان در ناپاکی رها کرد تا با یکدیگر بدنهای خود را فاسد سازند. ۲۵ آنها حقیقت خدا را به یک دروغ تبدیل نموده و مخلوق خدا را به جای خالق پرستش کردند، خالقی که تا ابد متبارک است! آمین.

۲۶ به همین دلیل خدا آنها را تسلیم شهوتهای شرم آور خود شان کرده است. حتی زنان آنها روابط طبیعی خود را به آنچه غیر طبیعی است، تبدیل کرده اند. ۲۷ همین گونه مردان روابط طبیعی جنسی با زنان را ترک کرده اند و در آتش شهوت برای هم جنسان خود می سوزند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خود شان جزایی را که سزاوار چنین خطاکاری است، دیدند.

۲۸ چون آنها شناخت خدا را ناچیز شمردند، خدا هم آنها را تسلیم افکار فاسد شان نمود تا اعمال ناشایست را انجام دهند. ۲۹ آنها از انواع بی عدالتی، شرارت، خودخواهی و بدی پُر هستند. مملو از حسادت، قتل، نزاع، فریبکاری و بد نیتی می باشند. آنها آوازۀ بد پخش نموده، ۳۰ از یکدیگر بدگویی می کنند، از خدا نفرت دارند، ظالم و مغرور بوده و لاف می زنند. آنها آفرینندۀ بدی ها بوده و از والدین خود سرپیچی می کنند، ۳۱ بی فهم، بی وفا و بی رحم هستند و دلسوزی نمی کنند. ۳۲ با وجود این که از حکم عادلانۀ خدا آگاه هستند که مکافات انجام دهنده گان چنین کارها مرگ است ولی نه فقط خود شان این کارها را می کنند بلکه دیگران را نیز در انجام آن تشویق می نمایند.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

بخش اول- آشتی یعنی یک شروع نو

بخش اول- آشتی یعنی یک شروع نو (آرامش و شادی در مسیح)
آیا انسان می‌خواهد آشتی کند؟. آشتی یک حقیقت با ارزش و حیاتی است. ما به دلیل گناه زیر محکومیت قرار داریم. پس هر انسانی که به عیسی مسیح ایمان می‌ارود گناهان او بخشیده می‌شود و یک رابطه جدید شروع می‌شود؛ پس او منتظر تصمیم شماست تا امروز با او آشتی کنید.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۷-۱۱ (۳۰ دقیقه)

عهد فیض در قدرت انجیل

عهد فیض در قدرت انجیل (آرامش و شادی در مسیح)
مژدۀ انجیل، یک خبر معمولی نمی‌باشد؛ انجیل قوت خداست برای نجات، بشر که از طریق خبر خوش قلب خود را به عیسی می‌سپارند. کتاب مقدس یک کتاب عادی و معمولی نیست، بلکه کلام پُر قوت خداست که اگر فردی کلام خدا را خوانده، به آن ایمان بیاورد، نجات و حیات جاودانی را در عیسی مسیح دریافت خواهد کرد. پس عیسی با مرگ خویش این دیوار جدایی که بین انسان و خدا قرار داشت آنرا از بین برد و ما را دوباره با قدرت فیض خویش همرای خدا آشتی داد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶ (۳۰ دقیقه)

انجیل چیست؟

انجیل چیست؟ (باشما)
انجیل چه است؟ آیا انجیل صرف یک کتاب دینی است که با خواندن آن ثواب کمایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟ معنی انجیل خبر خوش است. پس خبر خوش چیست؟ در اثر گناه بین انسان و خدا دوری ایجاد شد. خدا نجات دهنده را به جهان فرستاد تا انسان را با خود آشتی دهد. این نجات دهنده عیسی مسیح است که به خاطر گناه بشر به روی صلیب رفت تا گناه بشر را بدوش بگیرد و بمیرد و در روز سوم از مرگ قیام کرد. عیسی با این عمل خود ناامیدی ما را به امید تبدیل کرد که این خودش، خبر خوش و یا انجیل است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶-۱۷ (۳۰ دقیقه)

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا (باشما)
آن که انسان را از گناه، از مرگ ابدی و غضب خدا نجات می‌‌‌دهد جز عیسی مسیح کسی دیگری نیست. او بره‌ای قربانی است که خون‌اش گناهان انسان گناهگار را پاک می‌‌‌کند. زیرا او بی عیب، کاملاً بی گناه و پاک بود. عیسی همان نجات دهنده‌ای است که خدا وعده‌اش را داده بود او همان مسیح موعودی است که تمام یهودیان امید و انتظارش را داشتن.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸ (۲۹ دقیقه)

معنی نام عیسی چیست؟

معنی نام عیسی چیست؟ (باشما)
در این دنیا، هیچ کسی جز عیسی، باعث نجات انسان نمیگردد. انسان گناهکار به نجات دهنده نیاز دارد نه به دین و مذهب. نه تنها جسم انسانها به واسطه نام عیسی از بیماری جسمانی شفا می‌‌‌یابد بلکه مهم‌تر از آن روحشان از بیماری روحانی یعنی گناه نیز رستگار می‌‌‌گردد. بعضی می‌‌‌پرسند: چرا مسیحیان اینقدر تبلیغ می‌‌‌کنند؟ چرا مردم را راحت نمی‌گذارند تا مذهب خود را دنبال کنند؟ به خاطریکه ایمان به عیسی مسیح باعث نجات و زندگی انسان می‌‌گردد. از این خاطر پیروان عیسی مسیح رسالت دارند تا این خبر مهم را به جهانیان برسانند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸ (۲۸ دقیقه)

انتخاب ما سرنوشت ما را تعین می‌کند

انتخاب ما سرنوشت ما را تعین می‌کند (آرامش و شادی در مسیح)
بسیاری از مردم تصور می‌کنند که خدا یک خدای خشمگین و تندخو که منتظر است وقتی گناه کنیم ما را از بین می‌برد!. اما این حقیقت ندارد. خدا ما را دوست دارد و گناه را بی سزا نمی ماند؛ اما می‌خواهد با ما رابطه نزدیک داشته باشد. بیشتر مردم نمی فهمند که خدا نمی خواهد « مردم را به جهنم بفرستد». آنها به جهنم می‌روند زیرا نمی خواهند زندگی خود را به او تسلیم کنند. آغوش خدا بروی همه گناهکاران باز است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸-۲۵ (۳۰ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم (باشما)
ما نمی توانیم خود را نجات دهیم. در عوض، با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم. بنابراين، در اثر بخشش رايگان و مهربانی خدا و توسط ايمان ما به عیسی مسيح است كه نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم؛ و اين در اثر سعی و زحمت ما نيست، بلكه هديۀ خداست. نجات نتيجۀ اعمال خوب ما نيست، از اينرو هيچكس نمی‌تواند به خود ببالد. کتاب مقدس می‌‌‌‌گوید که اگر نجات بر حسب تلاش خود ما حاصل می‌‌‌‌‌شد، هیچ کس نجات پیدا نمی کرد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸-۲۲ (۲۹ دقیقه)

چه چیزی بیشتر شما را آرامش می‌بخشد؟

چه چیزی بیشتر شما را آرامش می‌بخشد؟ (آرامش و شادی در مسیح)
هر انسانی، به دنبال زندگی در جایی است و این اشتیاق را خداوند در قلبهای ما قرار داده است. این اشتیاق در ما قرار گرفته، تا به سوی او کشیده شویم. این اشتیاق در ماست تا بدانیم که به او تعلق داریم و برای او آفریده شده‌ایم. ولی متاسفانه، اکثر مردم در یک تلاش مادام العمر برای یافتن زندگی فانی، خدا را نادیده می‌‌گیرند. در این غفلت از خدا، آنها به دنبال زندگی خود پسند هستند، که در آنجا حیاتی نیست. پس از فریب و دروغ شیطان باید فرار کرد و به دنبال حقیقت شتافت.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۵ (۳۰ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم (باشما)
ما نمی توانیم خود را نجات دهیم. در عوض، با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم. بنابراين، در اثر بخشش رايگان و مهربانی خدا و توسط ايمان ما به عیسی مسيح است كه نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم؛ و اين در اثر سعی و زحمت ما نيست، بلكه هديۀ خداست. نجات نتيجۀ اعمال خوب ما نيست، از اينرو هيچكس نمی‌تواند به خود ببالد. کتاب مقدس می‌‌‌‌گوید که اگر نجات بر حسب تلاش خود ما حاصل می‌‌‌‌‌شد، هیچ کس نجات پیدا نمی کرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۸-۳۲ (۲۹ دقیقه)

به خاطر پول کسی اعتقاد خود را عوض نمیکند

به خاطر پول کسی اعتقاد خود را عوض نمیکند (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۶ (۳۰ دقیقه)

گناه چیست؟

گناه چیست؟ (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۸-۱۹ (۱۱ دقیقه)

امیر با سگش. داستان کوتاه

امیر با سگش. داستان کوتاه (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰ (۲۹ دقیقه)