۰:۰۰ / ۰:۰۰
مخکینۍ څپرکۍ

نامۀ پولُس رسول به رومیان

فصل اول

۱ این نامه از طرف پولُس می باشد. او غلام عیسای مسیح است که از سوی خدا به عنوان رسول برگزیده شده و برای رساندن خبر خوش فرا خوانده شده است.

۲ خدا این خبر خوش را مدتها قبل به وسیلۀ پیامبران خود در نوشته های مقدس وعده داده بود. ۳ این خبر خوش دربارۀ پسر اوست که از لحاظ جسم از نسل داوود پادشاه متولد شد ۴ و توسط روح مقدس که در او بود و با زنده شدن پس از مرگ، به وسیلۀ قدرت عظیم خدا آشکار ساخت که پسر خداست. او سَروَر ما عیسای مسیح است. ۵ ما به وسیلۀ عیسای مسیح و به خاطر نام او فیض یافتیم و فرا خوانده شدیم که رسولان او باشیم تا همۀ ملتها را رهنمایی کنیم که به او ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند. ۶ این همچنین شامل حال شما رومیان می باشد که خدا شما را دعوت کرده است تا متعلق به عیسای مسیح باشید.

۷ من این نامه را به همۀ شما محبوبان خدا در شهر روم که به این مقام مقدس فرا خوانده شده اید، می نویسم. فیض و سلامتی از طرف پدر آسمانی ما خدا و سَروَر ما عیسای مسیح به شما باد.

اشتیاق دیدار ایمانداران روم

۸ پیش از هر چیز، خدای خود را در نام عیسای مسیح برای همۀ شما شکر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. ۹ خدا شاهد است که همیشه شما را در دعاهایم به یاد می آورم. همان خدایی که او را با اعلام خبر خوش دربارۀ پسرش از دل و جان خدمت می کنم. ۱۰ من همیشه دعا می کنم که اگر خدا بخواهد به یک طریقی موفق شوم که بالاخره به دیدن شما بیایم. ۱۱ بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکت روحانی شما را بهره مند ساخته و تقویت نمایم. ۱۲ مقصودم این است که من و شما از ایمان یکدیگر تقویت شویم.

۱۳ ای ایمانداران، نمی خواهم بی خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من می خواهم همان طوری که در میان دیگر ملتها پیروانی برای مسیح یافتم، در میان شما نیز بیابم. ۱۴ من در برابر همه، از مردم متمدن گرفته تا غیر متمدن، از حکیمان گرفته تا جاهلان، وظیفه یی به عهده دارم. ۱۵ بنابر این اشتیاق زیاد دارم که خبر خوش مسیح را به شما در شهر روم نیز اعلام نمایم.

قدرت خبر خوش مسیح

۱۶ من از خبر خوش عیسای مسیح شرمنده نیستم، زیرا که این مژده، قدرت خدا برای نجات هر کسی است که ایمان بیاورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. ۱۷ در این خبر خوش عدالت خدا آشکار می گردد که از آغاز تا به پایان بر پایۀ ایمان است. چنان که در نوشتۀ پیامبران آمده است: «شخص عادل به وسیلۀ ایمان زندگی می کند.»

گناه بشر عواقب خطرناک دارد

۱۸ غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت کسانی ظاهر می گردد که زندگی شرارت آمیز شان مانع شناخت حقیقت است. ۱۹ زیرا آنچه آنها می توانند دربارۀ خدا بدانند برای شان آشکار است، چون خدا آن را در پیش چشمان شان قرار داده است. ۲۰ خدا از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی یعنی قدرت ازلی و اُلوهیت خود را به طور کامل نشان داده است. خدا این صفات را به وسیلۀ چیزهایی که آفریده بود، قابل درک و فهم ساخته است تا مردم هیچ عذری نداشته باشند. ۲۱ با وجود آن که آنها خدا را می شناختند، ولی او را به عنوان خدا ستایش نکرده و از او شکرگزاری نکردند. در عوض افکار شان کاملاً پوچ گشته و دلهای بی فهم آنها را تاریکی فرا گرفت. ۲۲ در حالی که ادعای دانایی می کنند، ولی نشان می دهند که نادان هستند. ۲۳ آنها جلال خدای ابدی را به بُتهایی شبیه انسانهای فانی، پرنده گان، چهارپایان و خزنده گان تبدیل کرده اند.

۲۴ از این رو خدا ایشان را با شهوتهای خود شان در ناپاکی رها کرد تا با یکدیگر بدنهای خود را فاسد سازند. ۲۵ آنها حقیقت خدا را به یک دروغ تبدیل نموده و مخلوق خدا را به جای خالق پرستش کردند، خالقی که تا ابد متبارک است! آمین.

۲۶ به همین دلیل خدا آنها را تسلیم شهوتهای شرم آور خود شان کرده است. حتی زنان آنها روابط طبیعی خود را به آنچه غیر طبیعی است، تبدیل کرده اند. ۲۷ همین گونه مردان روابط طبیعی جنسی با زنان را ترک کرده اند و در آتش شهوت برای هم جنسان خود می سوزند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خود شان جزایی را که سزاوار چنین خطاکاری است، دیدند.

۲۸ چون آنها شناخت خدا را ناچیز شمردند، خدا هم آنها را تسلیم افکار فاسد شان نمود تا اعمال ناشایست را انجام دهند. ۲۹ آنها از انواع بی عدالتی، شرارت، خودخواهی و بدی پُر هستند. مملو از حسادت، قتل، نزاع، فریبکاری و بد نیتی می باشند. آنها آوازۀ بد پخش نموده، ۳۰ از یکدیگر بدگویی می کنند، از خدا نفرت دارند، ظالم و مغرور بوده و لاف می زنند. آنها آفرینندۀ بدی ها بوده و از والدین خود سرپیچی می کنند، ۳۱ بی فهم، بی وفا و بی رحم هستند و دلسوزی نمی کنند. ۳۲ با وجود این که از حکم عادلانۀ خدا آگاه هستند که مکافات انجام دهنده گان چنین کارها مرگ است ولی نه فقط خود شان این کارها را می کنند بلکه دیگران را نیز در انجام آن تشویق می نمایند.

مخکینۍ څپرکۍ