۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ دوم پِطرُس رسول

فصل دوم

پیامبران و معلمان دروغین

۱ اما همان گونه که پیامبران دروغین در میان قوم اسرائیل پیدا شده بودند، معلمان دروغین در میان شما نیز پیدا خواهند شد. آنها مخفیانه تعالیم زیان بخش و دروغین را در میان شما پخش خواهند کرد و حتی عیسای مسیح را که آنها را با قیمت جان خود خریده است، انکار خواهند کرد. به همین سبب آنها بلای ناگهانی را بالای خود خواهند آورد. ۲ عدۀ زیادی از فساد اخلاقی آنها پیروی خواهند کرد و به خاطر آنها، راه حقیقت مورد بی حرمتی قرار خواهد گرفت. ۳ آنها از روی خودخواهی و داستانهای ساخته گی خویش، از شما سوء استفاده می کنند اما مجازاتی که مدتها پیش برای آنها تعیین شده است در انتظار آنها بوده و هلاکت در کمین شان است.

۴ خدا حتی بالای فرشته گان که گناه کردند رحم نکرد بلکه ایشان را به دوزخ فرستاد و در بند تاریکی محبوس کرد تا برای داوری نگهداری شوند. ۵ خدا همچنان از خراب شدن دنیای قدیم جلوگیری نکرد بلکه تنها نوح، آن پیام رسان عدالت را با هفت نفر دیگر نجات داد ولی بر دنیای گناهکاران سیل جاری ساخت. ۶ خدا شهرهای سُدوم و عموره را با آتش نابود و به خاکستر یکسان ساخت تا آنها نمونه ای باشند که خدا بالای گناهکاران چه می آورد. ۷ خدا لوط را که مرد عادل بود و از رفتار غیر اخلاقی مردم بی بند و بار رنج می برد، حفظ نمود. ۸ زیرا آن مرد عادل که در میان آنها به سر می بُرد، قلب پاک او از دیدن و شنیدن کارهای زشت آنها عذاب می کشید. ۹ پس به این نتیجه می رسیم که خدا می داند چگونه عادلان را از وسوسه ها رهایی دهد و شریران را تا روز داوری تحت مجازات نگهدارد، ۱۰ به خصوص آنهایی را که خواهشهای فاسد نفسانی خویش را دنبال می کنند و اقتدار خداوند را خوار می شمارند.

این اشخاص چنان گستاخ و خودسر هستند که از توهین به موجودات آسمانی ترسی ندارند. ۱۱ حتی فرشته گان که از این معلمان دروغین بسیار قوی تر و تواناتر اند، این موجودات روحانی را در حضور خداوند با سخنان زشت متهم نمی سازند. ۱۲ اما ذات این گونه آدمها، مانند حیوانات بی منطق است که فقط برای این زاده شده اند تا به دام بیفتند و از بین بروند. آنها به چیزهایی بی حرمتی می کنند که از آن هیچ چیزی نمی فهمند، پس مانند حیوانات وحشی تباه و نابود خواهند شد ۱۳ و در مقابل بدی کردن، جزای بدی خود را خواهند دید. آنها حتی در روز روشن از انجام دادن خواهشهای نفسانی خویش لذت می برند. آنها مانند لکه های ننگین و شرم آور هستند که حتی به هنگام شرکت در مهمانی با شما، از لذت بُردن فساد اخلاقی خویش دوری نمی کنند. ۱۴ آنها چشمان زناکار دارند و از گناه کردن دست نمی کشند. آنها کسانی را که ایمان ضعیف دارند، به دام می اندازند. دلهای شان پُر از خودخواهی است. آنها زیر لعنت خدا قرار دارند. ۱۵ آنها راه راست را رها کرده، گمراه شده اند. آنها راه بِلعام پسر بِعور را تعقیب می کنند که دوست داشت پول را از راه ناراستی به دست آورد. ۱۶ اما بِلعام به خاطر خطاکاری اش از زبان یک خر سرزنش شد. حیوان بی زبان مانند انسان سخن گفت و مانع کار دیوانه وار او گردید.

۱۷ این معلمان دروغین مانند چشمه های بی آب و ابرهایی هستند که به هر طرف کشانده می شوند و تاریکی کامل در انتظار آنهاست. ۱۸ آنها با غرور و سخنان احمقانۀ خود و با استفاده از خواهشهای نفسانی، کسانی را که تازه از جمع بدکاران رهایی یافته اند، به دام می اندازند. ۱۹ آنها در حالی که به دیگران وعدۀ آزادی می دهند، خود شان غلامان فساد هستند، زیرا هر چیزی که بالای ما تسلط دارد، ما را بردۀ خود می سازد. ۲۰ آنهایی که یکبار به وسیلۀ شناخت سَروَر و نجات دهندۀ ما عیسای مسیح، از ناپاکی های این دنیا رهایی یافته اند، اگر باز هم گرفتار آن ناپاکیها شوند، عاقبت آنها از حالت اول شان بدتر خواهد بود. ۲۱ برای آنها بهتر آن بود که هرگز راه عدالت را نمی شناختند تا این که آن را بشناسند ولی از حکم مقدس روی برگردانند. ۲۲ اما در حق آنها این ضرب المثل صدق می کند که می گوید: «سگ به سوی استفراغ خود بر می گردد» و «خوک شُسته شده برای غلتیدن در گِل و لای دوباره بر می گردد.»