انجیل متی

فصل پانزدهم

تعالیم اجداد

(همچنین در مرقُس ۷: ۱ - ۱۳)

۱در این وقت گروهی از فریسی ها و علمای دین یهود از اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند: ۲«چرا شاگردان تو آداب و رسومی را که از پدران ما به ما رسیده است، نادیده می گیرند و پیش از خوردن غذا دست های خود را نمی شویند؟» ۳عیسی به آنها جواب داد: «چرا خود شما برای اینکه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید، حکم خدا را می شکنید؟ ۴مثلاً خدا فرمود: «پدر و مادر خود را احترام کن، و هرکس به پدر یا مادر خود ناسزا گوید، باید کشته شود»، ۵اما شما می گویید: «اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید که هر حقی به گردن من داشتید از این به بعد وقف خدا است، ۶دیگر او مجبور نیست به این وسیله به آن ها احترام بگذارد.» شما اینطور کلام خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته اید. ۷ای منافقان! اشعیا دربارۀ شما درست پیشگویی کرد وقتی گفت:

۸«این قوم با زبان خود، به من احترام می گذارند، اما دل های شان از من دور است. ۹عبادت آن ها بی فایده است، زیرا اوامر انسانی را به جای احکام خدا تعلیم می دهند.»»

چیزهایی که انسان را ناپاک می سازد

(همچنین در مرقُس ۷: ۱۴ - ۲۳)

۱۰آنگاه عیسی مردم را پیش خود خواسته به ایشان گفت: «به من گوش دهید و این را بدانید ۱۱که انسان بوسیله آنچه می خورد و می نوشد نجس نمی شود، بلکه آن چیزی که از دهن او بیرون می آید، او را نجس می سازد.» ۱۲در این وقت شاگردان پیش او آمده گفتند: «آیا می دانی فریسی ها از آنچه گفته ای ناراحت شده اند؟» ۱۳عیسی جواب داد: «هر نهالی که پدر آسمانی من بر زمین نکاشته باشد، از ریشه کنده خواهد شد. ۱۴آن ها را به حال خود شان بگذارید، آن ها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگر می باشند و هرگاه کوری راهنمای کور دیگری باشد، هر دو به چاه خواهند افتاد.» ۱۵آنگاه پِترُس به عیسی گفت: «معنی این مَثَل را برای ما بگو.» ۱۶عیسی در جواب فرمود: «پس شما هنوز هم این چیز ها را درک نمی کنید؟ ۱۷آیا نمی فهمید که هرچه از راه دهن وارد بدن شود به معده می رود و پس از آن به مبرز ریخته می شود؟ ۱۸اما چیزهایی که از دهن بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و آن ها است که آدمی را نجس می سازد، ۱۹زیرا افکار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ و تهمت از دل سرچشمه می گیرند ۲۰و اینها است، چیزهایی که آدمی را نجس می سازند نه نشستن دست ها پیش از غذا.»

ایمان یک زن

(همچنین در مرقُس ۷: ۲۴ - ۳۰)

۲۱آنگاه عیسی آن محل را ترک کرده به نواحی صور و صیدون رفت. ۲۲یک زن کنعانی که اهل آنجا بود، پیش عیسی آمد و با صدای بلند گفت: «ای آقا، ای پسر داود، به من رحم کن، دخترم سخت گرفتار روح ناپاک شده است.» ۲۳اما عیسی هیچ جوابی به او نداد تا اینکه شاگردان پیش آمدند و از عیسی خواهش کرده گفتند: «او فریاد کنان به دنبال ما می آید، او را رخصت کن.» ۲۴عیسی در جواب گفت: «من فقط برای گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل فرستاده شده ام.» ۲۵اما آن زن نزدیک آمده پیش پای عیسی به خاک افتاد و فریاد زد: «ای آقا، به من کمک کن.» ۲۶عیسی در جواب او گفت: «درست نیست که نان اطفال را برداریم و پیش سگ ها بیندازیم.» ۲۷اما آن زن جواب داد: «درست است ای آقا، اما سگ ها نیز از پس مانده های که از دسترخوان ارباب شان می افتد، می خورند.» ۲۸عیسی در جواب به او گفت: «ای زن، ایمان تو بزرگ است. آرزوی تو بر آورده شود.» و از همان لحظه دخترش شفا یافت.

شفای بسیاری از بیماران

۲۹عیسی آن محل را ترک کرده و از راه لب بحیرۀ جلیل به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست. ۳۰عدۀ زیادی از مردم پیش او آمدند و شلان و کوران، گنگان و لنگان و بیماران دیگر را با خود آورده پیش پاهای او می گذاشتند و او آن ها را شفا می داد. ۳۱مردم وقتی گنگان را گویا و اشخاص شل را سالم و لنگان را روان و کوران را بینا دیدند، تعجب کردند و خدای اسرائیل را حمد گفتند.

غذا دادن به چهار هزار نفر

(همچنین در مرقُس ۸: ۱ - ۱۰)

۳۲عیسی شاگردان را پیش خود خواسته به آنها گفت: «دل من برای این مردم می سوزد. اینک سه روز است که آن ها با من هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند. من نمی خواهم آن ها را گرسنه روانه کنم، چون ممکن است در راه ضعف کنند.» ۳۳شاگردان در جواب گفتند: «از کجا می توانیم در این بیابان نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی پیدا کنیم؟» ۳۴عیسی پرسید: «چند نان دارید؟» جواب دادند: «هفت نان و چند ماهی کوچک.» ۳۵عیسی امر کرد که مردم روی زمین بنشینند. ۳۶آنگاه آن هفت نان و ماهی ها را گرفت و پس از آنکه خدا را شکر نمود آن ها را پاره کرده به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند. ۳۷همه خوردند و سیر شدند و از خرده های باقیمانده هفت سبد پُر شد. ۳۸غیر از زنان و کودکان چهار هزار مرد از آن خوراک خوردند. ۳۹آنگاه عیسی جمعیت را رخصت داد و خود سوار کشتی شده و به ناحیه مَجدَل رفت.

مطالب مرتبط

ماهیت پرستش

ماهیت پرستش (نسیم پرستش)
ماهیت پرستش ما بر حقیقت استوار باشد. ما باید با راستی خدا را پرستش کنیم یعنی با صمیمیت و صداقت و بدون ریاکاری. عیسای مسیح از مردم زمان خود ایراد می‌‌‌‌گرفت و می‌‌گفت چون این قوم با زبان خود به من احترام می‌‌‌‌گذارند اما دل‌‌های‌‌شان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است. خدا قلب‌های ما را می‌‌‌‌شناسد و می‌‌فهمد که قلب ما در کجا است. عبادت ما باید از دل و جان و بدون ریاکاری باشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۷-۹ (۳۰ دقیقه)

آیا عیسی مسیح امروز هم می‌تواند معجزه کند؟

آیا عیسی مسیح امروز هم می‌تواند معجزه کند؟ (باشما)
وقتی به انجیل مرقس نگاه می‌‌کنیم، در می‌‌یابیم که این انجیل به معجزات عیسی مسیح زیادتر از موعظه‌های او اشاره می‌‌کند. یقینأ عیسی مسیح مرد عمل و قدرت بود و فقط صرف سخن نمیگفت. عیسی مسیح معجزه می‌‌کرد تا به مردم ثابت کند که کیست و شخصیت الهی خود را به شاگردان خود نمایان سازد. زمانیکه عیسی اراده می‌‌کرد که معجزه کند، آنچه می‌‌گفت انجام میشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۹-۳۰ (۲۹ دقیقه)

نابینای که قلب روشن دارد

نابینای که قلب روشن دارد (رنگ زندگی )
تحقیر کردن معیوبین در جوامع عقبمانده به عادت تبدیل شده است. تحقیرکنندگان با این کار خود نشان می‌‌دهند از نگاۀ فکری کوچک و خورد استند. به این فکر نمیکنند که خداوند می‌‌تواند ایشان را نیز معیوب سازد. معیوبین مثل سایر انسانها از حقوق انسانی برخوردار اند. به عوض تحقیر باید دستگیری شود. تحقیرکننده‌ها به این پی نبرده اند که معیوبین نیز دارای توان و استعداد هستند. برای درک بیشتر موضوع به این برنامه گوش دهید. تشکر!

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۴ (۲۹ دقیقه)

امثال ۱۹: ۲۴- ۲۶، ۲۷-۲۹

امثال ۱۹: ۲۴- ۲۶، ۲۷-۲۹ (آرزوی دل)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰-۱۱ (۳۰ دقیقه)

امثال ۲۰: ۱۴- ۱۶، ۱۷-۱۹

امثال ۲۰: ۱۴- ۱۶، ۱۷-۱۹ (آرزوی دل)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۲-۱۴ (۳۰ دقیقه)

راه رفتن عیسی مسیح به روی آب.

راه رفتن عیسی مسیح به روی آب. (چشمۀ حیات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۲-۱۴ (۲۹ دقیقه)