انجیل متی

فصل بیست و دوم

مَثَل جشن عروسی

(همچنین در لوقا ۱۴: ۱۵ - ۲۴)

۱عیسی بازهم برای مردم مَثَلی آورده گفت: ۲«پادشاهی آسمان مانند پادشاهی است که برای عروسی پسر خود، جشنی ترتیب داد. ۳او نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند در جشن حاضر شوند، اما آن ها نخواستند بیایند. ۴پادشاه بار دیگر عده ای را فرستاده به آن ها فرمود که به دعوت شدگان بگویند: «به جشن عروسی بیائید، چون مهمانی ای که ترتیب داده ام آماده است، گاو ها و گوساله های خود را سر بریده و همه چیز را آماده کرده ام.» ۵اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنائی نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی به مزرعۀ خود رفت و دیگری به کسب و کار خود پرداخت ۶در حالی که دیگران، نوکران پادشاه را گرفته زدند و آن ها را کشتند. ۷وقتی پادشاه این را شنید، غضبناک شد و عساکر خود را فرستاد و آن ها قاتلان را کشتند و شهر شان را آتش زدند. ۸آنگاه پادشاه به نوکران خود گفت: «جشن عروسی آماده است، اما دعوت شدگان لیاقت آنرا نداشتند. ۹پس به کوچه ها و سرکها ها بروید و هرکه را یافتید به عروسی دعوت کنید.» ۱۰آنها رفته و هرکه را پیدا کردند ـ چه نیک و چه بد ـ با خود آوردند و به این ترتیب تالار از مهمانان پُر شد. ۱۱هنگامی که شاه وارد شد تا مهمانان را ببیند، مردی را دید که لباس عروسی بر تن نداشت. ۱۲پادشاه از او پرسید: «ای دوست، چطور بدون لباس عروسی به اینجا آمده ای؟» او خاموش ماند. ۱۳پس پادشاه به ملازمان خود گفت: «دست و پای او را ببندید و او را بیرون در تاریکی بیندازید، جائی که گریه و دندان بر دندان ساییدن است.» ۱۴زیرا دعوت شدگان بسیارند، اما برگزیدگان کم هستند.»

مسئلۀ مالیات

(همچنین در مرقُس ۱۲: ۱۳ - ۱۷ و لوقا ۲۰: ۲۰ - ۲۶)

۱۵آنگاه پیروان فرقۀ فریسی نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام بیندازند. ۱۶آن ها چند نفر از پیروان خود را همراه عده ای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده گفتند: «ای استاد، ما می دانیم که تو مرد راستگویی هستی. چون به ظاهر انسان توجهی نداری و راه خدا را بدون بیم و هراس از انسان، با راستی تعلیم می دهی، ۱۷پس به ما بگو نظر تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراطور روم جایز است یا نه؟» ۱۸عیسی به فریب آنها پی برد و به آنها فرمود: «ای منافقان، چرا می خواهید مرا امتحان کنید؟ ۱۹سکه ای را که با آن مالیات خود را می پردازید به من نشان دهید.» آن ها یک سکۀ نقره به او دادند. ۲۰عیسی پرسید: «این تصویر و عنوان از کیست؟» ۲۱آن ها جواب دادند: «از امپراطور.» عیسی به آنها فرمود: «پس آنچه را که از امپراطور است به امپراطور و آنچه را که از خداست به خدا بدهید.» ۲۲آن ها که از این جواب حیران شده بودند از آنجا برخاسته رفتند و عیسی را تنها گذاشتند.

سوال راجع به قیامت

(همچنین در مرقُس ۱۲: ۱۸ - ۲۷ و لوقا ۲۰: ۲۷ - ۴۰)

۲۳همان روز پیروان فرقۀ صدوقی که منکر رستاخیز مردگان هستند، پیش او آمدند و از او سؤال نمودند: ۲۴«ای استاد، موسی گفته است که هرگاه شخصی بدون اولاد بمیرد، برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای او فرزندانی بوجود آورد. ۲۵باری، در بین ما هفت برادر بودند، اولی ازدواج کرد و پیش از آنکه دارای فرزندی شود، مُرد و همسر او به برادرش واگذار شد. ۲۶همینطور دومی و سومی تا هفتمی با آن زن ازدواج کردند و بدون اولاد مُردند. ۲۷آن زن هم بعد از همه مُرد. ۲۸پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آن ها خواهد بود، زیرا همۀ آنها با او ازدواج کرده بودند؟» ۲۹عیسی جواب داد: «شما در اشتباهید! نه از کلام خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او! ۳۰در روز رستاخیز کسی نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند. ۳۱اما در خصوص رستاخیز مردگان آیا نخوانده اید که خود خدا به شما چه فرموده است؟ ۳۲او فرموده است: من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم. خدا، خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است.» ۳۳مردم که این را شنیدند، از تعالیم او حیران شدند.

حکم بزرگ

(همچنین در مرقُس ۱۲: ۲۸ - ۳۴ و لوقا ۱۰: ۲۵ - ۲۸)

۳۴وقتی پیروان فرقه فریسی شنیدند که عیسی پیروان فرقۀ صدوقی را قانع کرده است، دور او را گرفتند ۳۵و یک نفر از آن ها که معلم شریعت بود از روی امتحان از عیسی سؤالی نموده گفت: ۳۶«ای استاد، کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟» ۳۷عیسی جواب داد: «خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. ۳۸این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. ۳۹دومین حکمی که به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایۀ خود را مانند خویش دوست بدار. ۴۰در این دو حکم تمام تورات و نوشته های پیامبران خلاصه شده است.»

مسیح کیست؟

(همچنین در مرقُس ۱۲: ۳۵ - ۳۷ و لوقا ۲۰: ۴۱ - ۴۴)

۴۱عیسی از آن پیروان فرقۀ فریسی که دور او ایستاده بودند، پرسید: ۴۲«نظر شما دربارۀ مسیح چیست؟ او پسر کیست؟» آن ها جواب دادند: «او پسر داود است.» ۴۳عیسی از آن ها پرسید: «پس چطور است که داود با الهام از جانب خدا، او را خداوند می خواند؟ زیرا داود می گوید:

۴۴«خداوند به خداوند من گفت: بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهم.»

۴۵او چطور می تواند پسر داود باشد در صورتی که خود داود او را خداوند می خواند؟» ۴۶هیچ کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نکرد از او سؤالی بنماید.

مطالب مرتبط

صداقت و راستی

صداقت و راستی (نسیم پرستش)
صداقت و راستی از خصوصیات عالی اخلاق انسانی است که در آموزه‌های مسیحی و انسانی از زمینه‌های اساسی ارجمندی و نیک بختی انسان شناخته شده است. زمانیکه به زندگی پیروان عیسی مسیح نگاه می‌‌کینم به خوبی در می‌‌یابیم که پیش آنها صداقت و راستی بهترین و والاترین صفت بوده و راستگویی به عنوان اساس هر نوع اصلاح فردی و اجتماعی در یک جامعه می‌‌باشد. هر کسی که در زندگی صادق و صداقت پیشه بوده زندگی خوب و وجدان راحت داشته است. صادق بودن و صداقت را زندگی کردن، هدف هر فرد خدا دوست و خدا ترس است. برای اینکه بهتر در زندگی صادق و صداقت پیشه باشیم، از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که به ای برنامه گوش دهید.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۶ (۲۹ دقیقه)

پشیمانی بشیر

پشیمانی بشیر (رنگ زندگی )
همانطوریکه دهقانان از بدست آوردن حاصلات و باغبانان از پرورش گل‌های رنگارنگ شان لذت برده خرسند می‌شوند. پدران و مادران را نیز، صحتمند بودن و بزرگ شدن فرزندان شان نیرو بخشیده، شاد می‌سازد. ولی فرزندان بخصوص پسران در ایام نوجوانی و جوا نی بدون اینکه متوجه شوند که والدین شان حتا از برای کوچک ترین ضرر که بخود می‌رساند، بیشترین رنج و درد را احساس می‌کنند. به ماجرا جویی می‌پردند. و بدون ترس و با پای خود، داخل آتش می‌روند. هراس افگنان و مخالفین دولت‌ها و سیاست مدارن نیز بیشتر از این قشر اجتماع برای رسیدن به اهداف شان استفاده‌های ابزاری می‌نمایند. زیرا نیرو و غرور جوانی، آنها را وامیدارد، تا در دل طوفان قدم گذارند و با موج‌های پر تلاطم دست و پنجه نرم نمایند. برای پی بردن به جوهر این مطلب از شما دعوت می‌کنیم که به این برنامه گوش بدهید. تشکر!

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۶-۳۹ (۲۹ دقیقه)

در مورد قیامت

در مورد قیامت (باشما)
عیسی مسیح زمانیکه با پیروان فرقهٔ صدوقی گپ میزد، او نشان داد که صدوقیان در دو مورد در اشتباه بودند. اولاً ایشان کتب را نمی‌دانستند. ثانیاً با انکار قیامت، ایشان قوت خدا را انکار می‌‌‌کردند. قیامت جسم نشانۀ قدرت خداست. در جواب سوال ایشان عیسی فرمود که در آسمان نیازی به نکاح نیست. ازدواج در این جهان ضروری است تا فرزندانی به دنیا آیند و نسل بشر از میان نرود. اما در آسمان مرگی وجود ندارد؛ بنابراین، از آنجایی که نیازی به تولد نیست، نیازی به ازدواج نیز وجود نخواهد داشت.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۳-۳۳ (۲۹ دقیقه)

بزرگترین حکم شریعت چیست؟

بزرگترین حکم شریعت چیست؟ (باشما)
ما باید تمامی محبت خود را به خدا بدهیم، یعنی نباید بخشی از محبت را برای خود نگاه داریم. ما باید خدا را با تمامی وجود خود دوست بداریم. یعنی با تمامی دل و جان و خاطر و قوت. ما باید زندگی خود را در محبت به خدا بدهیم. خدا قربانی سوختنی نمی‌خواهد، او خواهان قربانی انسانی است! وی می‌‌‌خواهد که ما خود را به عنوان قربانی زنده به او تقدیم نماییم. چگونه می‌‌‌توانیم محبت خود را به خدا نشان دهیم؟ گفتن اینکه «خدا را دوست دارم» آسان است، اما معنی آن واقعاً چیست؟ دوست داشتن خدا به معنی اطاعت کردن از اوست. اگر از خدا اطاعت نکنیم، او را دوست نداریم. اطاعت گواه و نشانۀ محبت ما است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۴-۴۰ (۳۰ دقیقه)

بزرگترین حکم شریعت چیست؟

بزرگترین حکم شریعت چیست؟ (باشما)
محبت ما نسبت به خدا باید در محبت ما نسبت به مردم و اطرافیان ما انعکاس پیدا کند. چگونه باید همسایه ای خود را دوست بداریم؟ مثل خود دوست بداریم. هر چه که برای خود می‌‌‌‌‌خواهیم، باید برای همسایۀ خود نیز بخواهیم. همسایه ای خود را طور دوست بداریم و محبت کنیم که گویی خود را محبت و دوست می‌‌‌‌داریم. این میل دوست داشتن باید از قلب و نیت ما سر چشمه بگیرد یعنی در غیاب همسایه خود او را دوست داشته باشیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۴-۴۰ (۲۸ دقیقه)

همسایهٔ خود را چطور دوست داشته باشیم؟

همسایهٔ خود را چطور دوست داشته باشیم؟ (باشما)
چطور می‌‌توانیم محبت خود را به خدا نشان دهیم؟ دوست داشتن خدا به معنی اطاعت کردن از اوست. اگر از خدا اطاعت نکنیم، او را دوست نداریم. اطاعت گواه و نشانۀ محبت ما است. حکم عیسی این است که همسایه خود را مثل خود دوست داشته باشیم. محبت ما نسبت به خدا باید در محبت ما نسبت به مردم جلوه گر شود. چگونه باید همسایۀ خود را دوست بداریم؟ همچون نفس خود. هر چه که برای خود می‌‌خواهیم، باید برای همسایۀ خود نیز بخواهیم. یک مسیحی باید همسایه خود را بیش از خود دوست بدارد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۶-۴۰ (۲۸ دقیقه)

راسیزم یا غیر ستیزی

راسیزم یا غیر ستیزی (روزهای حيرت انگيز)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴۷ (۳۰ دقیقه)

دقت نکردن به موضوع، باعث غلط فهمی میشود

دقت نکردن به موضوع، باعث غلط فهمی میشود (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۴ (۳۰ دقیقه)

دولت‌های مسیحی

دولت‌های مسیحی
بعضی از هم وطنان ما فکر می‌نمایند که دولت‌های غربی، دولت‌های هستند که تمام قوانین آنها به احساس تعالیم عیسی مسیح عیار شده است. مثلاْ نام مکمل دولت پاکستان« جمهوری اسلامی پاکستان» و یا نام مکمل دولت فعلی افغانستان« دولت امارت اسلامی افغانستان». این کشور‌ها ادعا دارند که دولت‌های آنها به اساس معیار‌های اسلامی استوارهستند. با نمونه برداری از این دولت‌ها، بعضی عزیزان ما فکر می‌نمایند همینطور که دولت‌های اسلامی وجود دارند، دولت‌های مسیحی هم هستند. در حالیکه این حقیقت ندارد. در جهان، دولتی که بر اساس تعالیم عیسی مسیح بنا شده باشد وجود ندارد.

مقاله شامل آیه ۲۱

لوقا ۱۵: ۲۵ ـ ۳۲ پدر و پسر کلان

لوقا ۱۵: ۲۵ ـ ۳۲ پدر و پسر کلان (لوقا برای همه)
پسر کلان صرف خرابی‌ها را می‌بیند. مثلیکه چپراسی مکتب به غیر کاغذ پاره‌ها و زباله دانی به چیزی دیگه فکرش نیست. قهر کردن پسر کلان! تلاش پدر برای راضی ساختن او! باید پسر بود و یا غلام؟ نجات بیچاره گان!

فصل کتاب شامل آیه ۲۵-۳۲

چطور کلام خدا را مطالعه کنم؟

چطور کلام خدا را مطالعه کنم؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۹ (۲۹ دقیقه)

امثال ۲۳: ۹- ۱۲، ۱۳-۱۸

امثال ۲۳: ۹- ۱۲، ۱۳-۱۸ (آرزوی دل)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۴-۴۰ (۳۰ دقیقه)

چرا یک انسان میآید و انسان های دیگر را قتل عام میکند؟

چرا یک انسان میآید و انسان های دیگر را قتل عام میکند؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۵-۴۰ (۳۰ دقیقه)

بزرگترین حکم خدا برای مسیحیان کدام است؟

بزرگترین حکم خدا برای مسیحیان کدام است؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۵-۳۸ (۲۹ دقیقه)

از خدا گله دارم. چرا اینقدر لعنت در وطن ما است؟

از خدا گله دارم. چرا اینقدر لعنت در وطن ما است؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۶ (۳۰ دقیقه)

مسیح راه صلح

مسیح راه صلح
انسان‌ها آرزوی صلح را دارند و برای آن تلاش می‌نمایند. کتاب مقدس در مورد صلح همه چیز را برای ما آشکار می‌کند. تاریخ، داستان درگیری، خشونت و جنگ‌های انسان‌ها را به نمایش می‌گذارد. اما اینطور نیست که قلب انسان آرزوی صلح را نداشته باشد. هستند کسانی که زندگی خود وقف تلاش برای می‌انجیگری درگیری‌ها و ترویج صلح نموده اند. کسانی که بی وقفه برای صلح تلاش می‌کنند باید مورد تشویق قرار گیرند. اما متاسفانه تلاش آنها اغلب بیهوده است.

مقاله شامل آیه ۳۷-۴۰

ما به کتاب مقدس ایمان داریم ولی عمل کردن به آن برای ما جایز نیست

ما به کتاب مقدس ایمان داریم ولی عمل کردن به آن برای ما جایز نیست (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۷-۴۰ (۲۸ دقیقه)

ده احکام شریعت

ده احکام شریعت (کلام خدا برای شما )
قوم اسرائیل به شریعت نیاز داشت. خدا در کوه سینا؛ زیبایی و عملکرد واقعی شریعت را بر قومش آشکار ساخت. شریعت نشان می‌دهد که تنها دستورالعملی است برای زندگی خداپسندانه و پاک؛ نه اینکه عامل نجات باشد. نجات تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح به بشر مهیا است و بس

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۷-۳۸ (۳۰ دقیقه)