کتاب مزامیر

مزمور بیست و دوم

فریاد غم و سرود ستایش

(مزموری از داود)

۱ای خدای من، ای خدای من! چرا مرا ترک کرده ای؟ چرا از نجات من و از فریادم دور هستی؟ ۲ای خدای من، در روز دعا می کنم و مرا اجابت نمی کنی. در شب نیز می نالم و آرامش ندارم. ۳اما تو مقدس هستی، ای که بر تخت پادشاهی خود نشسته و بنی اسرائیل تو را ستایش می کنند. ۴پدران ما بر تو توکل داشتند، بر تو توکل کردند و آن ها را نجات بخشیدی. ۵بحضور تو فریاد برآوردند و رهایی یافتند. بر تو توکل داشتند و خجل نشدند.

۶در نظر مردم مثل یک کِرم هستم نه انسان. ننگ آدمیان هستم و نزد قوم خود خوار و حقیر. ۷هر که مرا می بیند ریشخندم می کند. با لبهای خود به من طعنه زده، سر خود را می جنبانند و می گویند: ۸«بر خداوند توکل کند تا او را نجات دهد. او را رهایی دهد چونکه به وی رغبت دارد.» ۹اما تو بودی که مرا از رَحِم مادر بدنیا آوردی و در آغوش او به من اطمینان بخشیدی. ۱۰من از رَحِم متعلق به تو بوده و از شکم مادرم خدای من تو هستی. ۱۱پس از من جدا مشو، زیرا تنگی فرا رسیده است و کسی نیست که به من کمک کند. ۱۲دشمنان همچون گاوهای قوی سرزمین باشان دور مرا گرفته و احاطه ام کرده اند. ۱۳دهان خود را بر من مثل شیرهای درنده و غُران باز کرده اند. ۱۴نیروی من از بین رفته است و تمام استخوانهایم از هم جدا شده و دلم مانند موم در صندوق سینه ام آب گردیده است. ۱۵گلویم مثل سفال خشک شده، زبانم به کام من چسپیده است و تو مرا بر روی خاک در حال مرگ گذاشته ای. ۱۶دشمنان مثل سگها دَور مرا گرفته و گروه شریر دستها و پاهای مرا سوراخ کرده اند. ۱۷همۀ استخوانهای خود را می شمارم. دشمنان به من چشم دوخته و می نگرند. ۱۸رخت مرا بین خود تقسیم می کنند و برای لباس من قرعه می اندازند.

۱۹اما تو ای خداوند از من دور مباش. ای مددگارم به یاری من شتاب کن. ۲۰جانم را از شمشیر نجات ده و یگانۀ مرا از چنگ این سگها برهان. ۲۱مرا از دهان شیر نجات ده و از میان شاخهای گاوان وحشی برهان. ۲۲نام ترا به برادران خود اعلام کرده و در میان جماعت تو را ستایش می کنم.

۲۳ای ترسندگان خداوند، او را سپاس گوئید. ای فرزندان یعقوب، او را تمجید نمائید و ای بنی اسرائیل، از وی بترسید و او را گرامی دارید. ۲۴زیرا رنج رنجدیدگان را نادیده نگرفت و روی خود را از آن ها نپوشید، بلکه چون بحضور او فریاد برآوردند، دعای شان را اجابت فرمود. ۲۵در حضور جماعت بزرگی ترا خواهم ستود و در برابر آنهائی که ترا می پرستند، وعده های خود را ادا می کنم. ۲۶فقرا غذا خورده سیر خواهند شد، و جویندگان خداوند او را ستایش خواهند کرد، و شما تا به ابد زنده دل خواهید بود. ۲۷تمام اقوام جهان بحضور خداوند بازگشت نموده و از هر گوشۀ جهان خواهند آمد و او را پرستش خواهند کرد. ۲۸زیرا سلطنت از آن خداوند است و او بر همه اقوام حکومت می کند. ۲۹توانگران زمین سیر گشته و سجده خواهند کرد و انسانهای فانی در برابر او تواضع می نمایند، یعنی آنهای که قادر به زنده ساختن جان خود نیستند. ۳۰نسل آینده او را عبادت کرده و دربارۀ خداوند به نسلهای بعدی خبر خواهد داد. ۳۱ایشان آمده و عدالت او را به قومی که متولد می شود بیان خواهند کرد که خداوند قوم برگزیدۀ خود را نجات داده است.

مطالب مرتبط

مرگ عیسی کفاره کامل گناه

مرگ عیسی کفاره کامل گناه (آرامش و شادی در مسیح)
سران قوم بقدری برای خلاصی از دست عیسی بی تاب شده بودند و نفرت شان آنقدر زیاد بود که فریاد می‌زدند، ما بغیر از امپراطور پادشاهی دیگری نداریم مصلوب اش کن! چشمان ایشان کور شده بود فراموش کرده بودند موعود و نجات دهنده شان را که از آسمان آمده بود می‌خواستند بکشند؛ متاسفانه او را داشتن رد می‌کردند. پس عیسی همین لحظه برای شما آماده است که جریمه گناهان تان را بپردازد؛ اگر به او ایمان آورید؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸ (۳۰ دقیقه)

مرگ عیسی پرداخت کامل کفاره گناهان ما

مرگ عیسی پرداخت کامل کفاره گناهان ما (کلام خدا برای شما )
سران قوم بقدری برای خلاصی از دست عیسی بی تاب شده بودند؛ و نفرت شان آنقدر زیاد بود که فریاد می‌زدند - ما بغیر از امپراطور پادشاه دیگری نداریم مصلوب اش کن! چشمان ایشان کور شده بود فراموش کرده بودند موعود و نجات دهنده شان را که از آسمان آمده بود او را رد می‌کردند. عیسی حاضر است جریمه گناهان شما را بپردازد؛ آیا به او ایمان می‌اورید؟

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۸ (۳۰ دقیقه)

مزامیر ۲۲ - فریاد غم وسرود ستایش

مزامیر ۲۲ - فریاد غم وسرود ستایش (مزامیر)

سمعی شامل آیه ۱-۳۲ (۱۰ دقیقه)

پیفمبران در مورد مسیح میگویند

پیفمبران در مورد مسیح میگویند (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۲ (۲۴ دقیقه)