خطِ اوّلِ یوحَنّا

بَخشِ ۲

مسیح شفاعَت کُنِنده

۱بچکِیچای عزِیز مه، امی چِیزا ره ما دَز شُمو نوِشته مُونُم تا شُمو گُناه نَکُنِید. لیکِن اگه یَگو کس گُناه کُنه، مو دَ پیشِ آتِه آسمانی یگ پُشتِیوان دَری، یعنی عیسیٰ مسیحِ عادِل. ۲اُو خود شی کِفارِه گُناهای مو اَسته، ولے نَه تنها بَلدِه گُناهای ازمو، بَلکِه امچُنان بَلدِه گُناهای تمامِ دُنیا.

۳وختی مو از احکامِ ازُو اِطاعَت مُونی، اُو غَیت مو مِیدَنی که اُو ره مینَخشی. ۴کسی که مُوگه، ”ما خُدا ره مینَخشُم،“ ولے احکامِ ازُو ره دَ جای نَمیره، اُو دروغگوی اَسته و راستی دَزُو وجُود نَدره. ۵لیکِن کسی که کلامِ ازُو ره نِگاه کُنه، دَ راستی مُحَبَتِ خُدا دَزُو کامِل شُده. دَزی طرِیقه مو مِیدَنی که دَزُو اَستی. ۶کسی که مُوگه، ”ما دَزُو مُومنُم،“ اُو باید امُو رقم رفتار کُنه که عیسیٰ مسیح رفتار مُوکد.

۷ اَی عزِیزا، ما دَز شُمو کُدَم حُکمِ تازه نوِشته نَمُونُم، بَلکِه اِی یگ حُکمِ قدِیمی اَسته که از شُروع دَز شُمو دَده شُدُد؛ و اِی حُکمِ قدِیمی امُو کلام اَسته که شُمو اُو ره شِنِیدید. ۸باز ام یگ حُکمِ تازه ره دَز شُمو نوِشته مُونُم که ام دَزُو و ام دَز شُمو حقِیقت دَره، چراکه ترِیکی تیر شُدَنی اَسته و نُورِ حقِیقی امی آلی روشنَیی مِیدیه. ۹کسی که مُوگه، ”ما دَ نُور اَستُم،“ لیکِن اُو از بِرار خُو نَفرَت دَره، اُو تا هنوز دَ ترِیکی اَسته. ۱۰کسی که بِرار خُو ره دوست دَره، اُو دَ نُور زِندگی مُونه و دَزُو هیچ چِیزی نِییه که باعِثِ لَخشَندو شُنه. ۱۱لیکِن کسی که از بِرار خُو نَفرَت دَره، اُو تا هنوز دَ ترِیکی اَسته و دَ ترِیکی سرگردو یَه و هیچ نَمُوفامه که دَ کُجا موره، چراکه ترِیکی چِیمای ازُو ره کور کده.

۱۲ اَی بچکِیچای عزِیز، ما دَز شُمو نوِشته مُونُم، چراکه گُناه های شُمو بخاطرِ نامِ ازُو بخشِیده شُده.

۱۳ اَی آته‌گو، ما دَز شُمو نوِشته مُونُم، چُون شُمو اُو ره مِینَخشِید که از اَزَل بُوده.

اَی جوانا، ما دَز شُمو نوِشته مُونُم، چراکه شُمو دَ سرِ شرِیر زور شُدِید.

۱۴ اَی بچکِیچا، ما دَز شُمو نوِشته کدیم، چراکه آتِه آسمانیره مِینَخشِید.

اَی آته‌گو، ما دَز شُمو نوِشته کدیم، چراکه شُمو اُو ره مِینَخشِید که از اَزَل بُوده.

اَی جوانا، ما دَز شُمو نوِشته کدیم، چراکه شُمو قَوی اَستِید و کلامِ خُدا دَ دِل شُمو جای گِرِفته و شُمو دَ سرِ شرِیر زور شُدِید.

۱۵دَ دُنیا و چِیزای که دَزی دُنیا اَسته دِل بسته نَکُنِید. اگه کسی دَزی دُنیا دِل بسته کُنه، مُحَبَتِ آتِه آسمانی دَزُو وجُود نَدره، ۱۶چُون تمامِ چِیزای که مربُوطِ دُنیا اَسته، یعنی هَوَس های نَفسانی، هَوَس های چِیم و غرُورِ مال-و-دَولت از طرفِ آتِه آسمانی نِییه، بَلکِه از طرفِ دُنیا اَسته. ۱۷دُنیا و هَوَس های شی تیر مُوشه؛ لیکِن کسی که خاست-و-اِرادِه خُدا ره دَ جای میره، اُو تا اَبَد باقی مُومَنه.

۱۸ اَی بچکِیچا، ساعتِ آخِر رسِیده و امُو رقمِیکه شُمو شِنِیدید دَجال مییه؛ امی آلی ام غَدر دَجال ها پَیدا شُده و امزی خاطر مو مِیدَنی که ساعتِ آخِر رسِیده. ۱۹اُونا از مینکل مو بُر شُد، لیکِن اُونا دَز مو تعلُق نَدَشت؛ چُون اگه دَز مو تعلُق مِیدَشت، قد ازمو مُومَند. مگم آلی که بُر شُده، بَرمَلا شُد که هیچ کُدَمِ ازوا از مو نِییه. ۲۰لیکِن شُمو امزُو مُقَدَّس مَسَح یافتِید و پگ شُمو حقِیقت ره مِیدَنِید. ۲۱ما بخاطرِ ازی دَز شُمو نوِشته نَکدیم که شُمو از حقِیقت بےخبرِید، بَلکِه بخاطرِ ازی که اُو ره مُوفامِید و ام مِیدَنِید که هیچ دروغ از حقِیقت سرچشمه نَمِیگِیره.

۲۲دروغگوی کِی اَسته بَغَیر از کسی که مُوگه، ”عیسیٰ امُو مسیحِ واقعی نِییه.“ هر کسی که اِی ره مُوگه یگ دَجال اَسته و آته و باچه ره رَد مُونه. ۲۳کسی که باچه ره اِنکار کُنه، آته ام قد ازُو نِییه و کسی که ایمان خُو ره دَ باچه اِقرار کُنه، آته ام قد ازُو اَسته. ۲۴امُو تورِه ره که از اوّل شِنِیدید، بیلِید که دَ دِل شُمو بُمَنه. اگه تورِه ره که از اوّل شِنِیدِید دَ دِلشُمو بُمَنه، شُمو ام دَ باچه و آته مُومَنِید ۲۵و اِی چِیزی اَسته که اُو دَز مو وعده کده، و اِی وعده، زِندگی اَبَدی یَه.

۲۶امی چِیزا ره ما دَز شُمو دَ بارِه کسای نوِشته کدیم که میخایه شُمو ره گُمراه کُنه. ۲۷مگم شُمو، امُو مَسَحِ ره که ازُو یافتِید، دَز شُمو مُومَنه و شُمو ضرُورَت نَدَرِید که یَگو کس شُمو ره تعلِیم بِدیه، بَلکِه مَسَحِ ازُو خود شی تمامِ چِیزا ره دَز شُمو یاد مِیدیه و اُو حق اَسته، دروغ نِییه. پس امُو رقمِیکه اُو دَز شُمو یاد دَده، شُمو دَزُو بُمَنِید.

۲۸و آلی، اَی بچکِیچای عزِیز، حتماً دَزُو بُمَنِید تا پگ مو دَ وختِ ظهُورِ ازُو اِطمِینان دَشته بَشی و دَ غَیتِ اَمَدون شی دَ پیشِ ازُو شرمِنده نَشُنی. ۲۹اگه پَی بُردِید که اُو عادِل اَسته، پس شُمو مِیدَنِید که هر کسی که عدالت ره عملی کُنه، ازُو سرچشمه گِرِفته.