مخکنی فصل

کارهای رسولان

فصل اول

۱ تیوفیلوس عزیز! من در کتاب اول خود دربارۀ همه کارها و درسهای عیسای مسیح نوشتم. یعنی از همان روزی که عیسای مسیح کار را آغاز کرد ۲تا به روزی که رهنمایی های لازم را به رسولان برگزیدۀ خود به وسیلۀ روح مقدس سپرد و به آسمان بُرده شد. ۳عیسی پس از مرگ، بارها خود را به آنها نشان داد تا ثابت شود که او زنده است. او مدت چهل روز، چندین بار به ایشان ظاهر شد و دربارۀ پادشاهی خدا با آنها صحبت کرد. ۴ زمانی که عیسی در بین آنها بود، به پیروان خود امر کرد: « اورشلیم را ترک نکنید بلکه در انتظار آن وعدۀ پدر که دربارۀ آن به شما گفته بودم، باشید. ۵ یحیی با آب غسل تعمید می داد اما پس از چند روز شما با روح مقدس تعمید خواهید یافت.»

عیسی به آسمان بُرده می شود

۶وقتی رسولان دَور هم آمدند، از عیسی پرسیدند: «ای استاد، آیا در همین وقت پادشاهی را دوباره به اسراییل باز می گردانی؟» ۷او جواب داد: «شما نیاز ندارید که تاریخ و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگهداشته است، بدانید. ۸ اما وقتی روح مقدس بر شما نازل گردد، شما قدرت خواهید یافت که در اورشلیم، تمام یهودیه و سامره و تا دورترین جاهای دنیا شاهدان من باشید.» ۹ همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه می دیدند به آسمان بُرده شد و ابری او را از نظر آنها ناپدید ساخت.

۱۰هنگامی که عیسی می رفت و چشمهای آنها هنوز به آسمان دوخته شده بود، ناگهان دو مرد سفید پوش در کنار شان ایستاده، ۱۱گفتند: «ای مردهای جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان می بینید؟ همین گونه که عیسی از پیش شما به آسمان بالا بُرده شد، دوباره باز خواهد گشت.»

مَتیاس به جای یهودای اسخریوتی انتخاب می گردد

۱۲پس رسولان به اورشلیم بازگشتند که فاصلۀ آن از کوه زیتون تا به اورشلیم به اندازۀ یک کیلومتر است. ۱۳ همین که به شهر رسیدند به بالاخانه یی که محل اقامت آنها بود، رفتند. پِطرُس و یوحنا، یعقوب و اندریاس، فیلیپُس و توما، بارتولما و متی، یعقوب پسر حَلفی و شمعون فدایی و یهودا پسر یعقوب، در آنجا بودند. ۱۴همۀ آنها با زنها و مریم مادر عیسی و برادران او پیوسته برای دعا دَور هم جمع می شدند.

۱۵در همان روزها، پِطرُس در میان ایمانداران که تعداد آنها نزدیک به یک صد و بیست نفر بود، ایستاد و گفت: ۱۶«ای عزیزان! کلام خدا که به رهنمایی روح مقدس از زبان داوود دربارۀ یهودا، سردستۀ دستگیر کننده گان عیسی پیشگویی شده بود، به وقوع پیوست. ۱۷یهودا یکی از ما و در خدمت با ما شریک بود. ۱۸ او با پولی که به خاطر کار شیطانی خود دریافت کرد، یک قطعه زمین خرید و در همان جا مُرد، شکمش پاره شد و تمام روده هایش بیرون برآمد. ۱۹همه مردم که در اورشلیم زندگی می کردند، در این باره شنیدند و آن زمین را به زبان خود شان حَقَل دَما یعنی زمین خون نامیدند. ۲۰ در کتاب مزمور نوشته شده است:

«خانۀ او ویران باد، دیگر هیچ کس در آن زندگی نکند.»

و همچنان نوشته شده است:

«مقامش به دیگری تعلق گیرد.»

۲۱ بنابر این، یک نفر از میان آن کسانی که همیشه در مدتی که استاد ما عیسای مسیح با ما نشست و برخاست داشت، با ما بود ۲۲یعنی از روزی که به دست یحیی تعمید گرفت تا وقتی که از میان ما به آسمان بُرده شد، باید به عنوان شاهد دوباره زنده شدن او به جمع ما یکجا شود.»

۲۳آنگاه نام دو نفر، یکی یوسف معروف به بَرسابا که لقب یوستوس هم داشت و دیگری مَتیاس را پیشنهاد کردند. ۲۴پس آنها چنین دعا کردند: «ای خداوند! تو که از قلب همه انسانها آگاه هستی، به ما نشان بده که کدام یک از این دو را تو انتخاب کرده ای ۲۵تا جانشین یهودا شود چون او خدمت و رسالت خود را از دست داد و به جایی رفت که مستحق آن بود.» ۲۶پس بین دو نفر قرعه انداختند و قرعه به نام مَتیاس برآمد و به این ترتیب او در جمع آن یازده رسول شامل شد.

مخکنی فصل