۰:۰۰ / ۰:۰۰

اعمال رسولان

فصل سوم

شِفای مرد شل

۱ یکی از روزها، پِطرُس و یوحنا ساعت سه بعد از ظهر که وقت دعا بود، به طرف خانۀ خدا می رفتند. ۲ مردم هر روز مردی را که شل تولد شده بود پیش دروازۀ خانۀ خدا که به دروازۀ زیبا نیز مشهور بود، می گذاشتند تا از کسانی که به خانۀ خدا داخل می شدند، خیرات بخواهد. ۳ مرد شل وقتی دید که پِطرُس و یوحنا می خواهند به خانۀ خدا بروند، از آنها خیرات خواست. ۴ پِطرُس و یوحنا با دقت به طرف آن مرد دیدند، سپس پِطرُس به او گفت: «به ما نگاه کن.» ۵ مرد شل به امید به دست آوردن خیرات طرف آنها نگاه کرد. ۶ اما پِطرُس گفت: «من طلا و نقره ندارم اما آن چیزی را که دارم به تو می دهم. به نام عیسای مسیح ناصری برخیز و راه برو.» ۷ آنگاه پِطرُس دست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد. همان لحظه، پاها و بندِ پاهای آن مرد قوت گرفت. ۸ او از جا پرید، روی پاهای خود ایستاد و به راه رفتن آغاز کرد. او همراه با آنها داخل خانۀ خدا گردید و در حالی که جست و خیز می زد، خدا را ستایش می کرد. ۹ همۀ مردم دیدند که او راه می رود و خدا را ستایش می کند. ۱۰ وقتی دانستند که او همان مردی است که در دَم دروازۀ زیبا می نشست و گدایی می کرد، از آنچه بر او رُخ داده بود، همه تعجب کردند و حیران ماندند.

پِطرُس در خانۀ خدا خبر خوش را می رساند

۱۱ در حالی که مرد گدا در دالان سلیمان از پِطرُس و یوحنا جدا نمی شد، تمام مردم حیرت زده به سوی آنها هجوم آوردند. ۱۲ وقتی پِطرُس مردم را دید، خطاب به آنها گفت: «ای مردم اسرائیل! چرا این گونه حیران مانده اید؟ چرا این گونه سوی ما می بینید؟ فکر می کنید که ما به قدرت و دینداری خود او را شِفا داده ایم؟ ۱۳ خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، خدای پدران ما، خدمتگار خود عیسی را به جلال رسانیده است. همان عیسایی که شما او را برای کُشتن تسلیم کردید و در برابر پیلاطوس او را رد کردید، اگر چه پیلاطوس می خواست او را آزاد کند. ۱۴ شما آن قدوس خدا، آن مرد عادل را انکار کردید و آزادی یک قاتل را به جای او خواستار شدید. ۱۵ شما او را که سرچشمۀ حیات است کُشتید اما خدا او را پس از مرگ زنده گردانید و ما شاهد آن هستیم. ۱۶ قدرت نام عیسی این مرد را که می بینید و می شناسید قوت بخشیده است. به نام عیسی و از طریق ایمان به نام او، این کار انجام شده است. ایمان به عیسی او را در برابر چشمان شما سالم و تندرست ساخته است. ۱۷ اما ای مردم اسرائیل! می دانم که شما مانند حاکمان خود متوجه این واقعیت نشده اید ۱۸ ولی خدا پیشگویی هایی را که از زبان همۀ پیامبران خود مدتها قبل گفته بود، عملی کرده است که مسیح باید رنج ببیند. ۱۹ پس توبه کنید و به سوی خدا رو آورید، تا گناهان تان پاک شود. ۲۰ اگر این کار را بکنید، از حضور خدا آرامش درونی را تجربه خواهید کرد و خدا، عیسی یعنی مسیح وعده شده را که از قبل برای تان تعیین شده بود، خواهد فرستاد. ۲۱ آن گونه که مدتها پیش خدا از زبان پیامبران مقدس خویش فرموده است، عیسی در آسمان خواهد ماند تا آن که همه چیز برای بازگشت اش مهیا شود. ۲۲ زیرا موسی فرموده است: «خداوند، خدای شما پیامبری مانند من از میان قوم تان برای شما خواهد فرستاد. هر آنچه می گوید، به او گوش دهید. ۲۳ هر کس که از آن پیامبر اطاعت نکند، از میان قوم ریشه کن خواهد شد.» ۲۴ همچنان تمام پیامبران از سموئیل تا آنهایی که بعد از او سخن گفتند آنچه را که در این روزها رُخ می دهد، اعلام کرده اند. ۲۵ شما فرزندان آن پیامبران و فرزندان آن عهد و پیمان هستید که خدا با پدران شما بست، چنان که خدا به ابراهیم فرمود: «از نسل تو تمام قومهای روی زمین برکت خواهند یافت.» ۲۶ خدا خدمتگار خود عیسی را انتخاب کرد و نخست او را نزد شما فرستاد تا شما را از راه های شیطانی تان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد.»