خطِ پولُس بَلدِه ایماندارای رُوم

بَخشِ ۳

وفاداری خُدا

۱پس فایدِه یهُود بُودو چی اَسته؟ یا خَتنه شُدو چی اَرزِش دَره؟ ۲ اَلبَته کَلو اَرزِش دَره از هر نِگاه: اوّل اِی که کلامِ خُدا دَ یهُودیا امانَت دَده شُد. ۳اگه بعضی ازوا بےوَفا بُود، چی؟ آیا بےوَفایی ازوا وفاداری خُدا ره باطِل مُونه؟ ۴هرگِز نَه! بَلکِه خُدا راستگوی اَسته، ولے پگِ اِنسانا دروغگوی؛ امُو رقم که نوِشته شُده:

”تاکه تُو دَ توره های خُو بَرحق ثابِت شُنی

و دَ قضاوَت خُو پیروز شُنی.“

۵لیکِن اگه بےعدالَتی ازمو عدالتِ خُدا ره نِشو مِیدیه، چی بُگی؟ آیا بُگی خُدا بےاِنصاف اَسته وختِیکه غَضَب مُونه؟ - ما دَ طرِیقِه اِنسان توره مُوگیُم؛ ۶هرگِز نَه! دَ اِی صُورت، خُدا چِطور مِیتَنه که دُنیا ره قضاوَت کُنه؟ ۷اگه دروغگویی ازمه دَ مُقابِلِ راستی خُدا باعِث مُوشه که بُزُرگی-و-جلالِ ازُو کَلو شُنه، پس چرا ما هنوز دَ عِنوانِ گُناهکار محکُوم مُوشُم؟ ۸ اگه اِی حقِیقت دَره چرا نَگی، امُو رقم که بعضی کسا دَ بَلِه ازمو تُهمَت کده که مو مُوگی: ”بیِید که بَدی کُنی تا نیکی دَ وجُود بییه؟“ محکُوم شُدونِ ازوا مُنصِفانه اَسته.

هیچ کس دَ حُضُورِ خُدا نیک حِساب نَمُوشه

۹پس چی بُگی؟ آیا مو یهُودیا از دِیگرو کده خُوبتَر اَستی؟ هرگِز نَه! چُون مو پیشتَر دَلِیل اَوُردی که ام یهُودیا و ام غَیرِ یهُودیا دَ بَندِ گُناه اَسته. ۱۰امُو رقم که نوِشته یَه:

”هیچ کس عادِل نِیَسته، حتیٰ یگ نفر ام نَه.

۱۱هیچ کس نِییه که بُفامه

و هیچ کس نِیَسته که دَ طلبِ خُدا بَشه.

۱۲پگ گُمراه شُده، اُونا قتی بےاَرزِش شُده؛

هیچ کس نِیَسته که کارِ نیک انجام بِدیه،

حتیٰ یگ نفر ام نَه.“

۱۳”کٹُوکِ ازوا مِثلِ قبرِ واز اَسته

و اُونا قد زِبونای خُو بازی مِیدیه.“

”دَ زیرِ لَبای ازوا زارِ کَبچه‌مار اَسته.“

۱۴”دانِ ازوا پُر از لعنت و تَلخی اَسته.“

۱۵”پایای ازوا بَلدِه ریختَندونِ خُون تیز اَسته؛

۱۶تباهی و بَدبَختی راه-و-کارِ ازوا اَسته

۱۷و راهِ صُلح-و-سلامَتی ره نَمِیدَنه.“

۱۸”ترسِ خُدا دَ پیشِ چِیمای ازوا نِییه.“

۱۹آلی مو مِیدَنی، هر چِیزی که شریعت مُوگیه بَلدِه کسای مُوگیه که دَ بَندِ شریعت اَسته تا هر دان بسته شُنه و تمامِ دُنیا دَ پیشِ خُدا حِساب دِه بَشه. ۲۰چُون هیچ اِنسان قد اِجرا کدونِ کارای شریعت دَ نظرِ خُدا عادِل حِساب نَمُوشه، چراکه دَ وسِیلِه شریعت شِناختِ گُناه حاصِل مُوشه.

عدالت دَ وسِیلِه ایمان

۲۱مگم آلی جدا از شریعت، عدالتِ خُدا بَرمَلا شُده، امُو رقم که خودِ شریعت و پَیغمبرا شاهِدی مِیدیه؛ ۲۲و عدالتِ خُدا دَ وسِیلِه ایمان دَ عیسیٰ مسیح بَلدِه تمامِ کسای اَسته که ایمان میره. چُون دَ بَینِ اِنسان ها هیچ فرق وجُود نَدره، ۲۳چراکه پگ گُناه کده و از بُزُرگی-و-جلالِ خُدا دُور مَنده، ۲۴مگم دَ وسِیلِه فَیضِ خُدا مُفت-و-رایگان عادِل حِساب مُوشه، دَ واسِطِه فِدیِه که دَ مسیح عیسیٰ وجُود دَره. ۲۵خُدا اُو ره بحَیثِ کِفارِه گُناه پیش کد که خُون شی ریخته شُنه و از طرِیقِ ایمان دَزُو بخشِشِ گُناه حاصِل شُنه تا خُدا عدالت خُو ره نِشو بِدیه. اُو بخاطرِ بُردباری اِلٰهی خُو از گُناهای که سابِق انجام شُده بُود، تیر شُد ۲۶تا عدالت خُو ره دَ زمانِ حاضِر نِشو بِدیه و ثابِت کُنه که اُو عادِل اَسته و کسای ره که دَ عیسیٰ ایمان میره، ام عادِل حِساب مُونه.

۲۷پس آیا بَلدِه اِفتخار کدو جای اَسته؟ نَه، از بَین رفته. دَ وسِیلِه کُدَم شریعت؟ آیا دَ وسِیلِه شریعتِ اعمال؟ نَه، بَلکِه دَ وسِیلِه شریعتِ ایمان. ۲۸چُون مو دَزی عقِیده اَستی که یگ اِنسان دَ وسِیلِه ایمان، جدا از کارای شریعت عادِل حِساب مُوشه. ۲۹آیا خُدا تنها خُدای یهُودیا اَسته؟ خُدای غَیرِ یهُودیا ام نِییه؟ اَلبَته که از غَیرِ یهُودیا ام اَسته، ۳۰چراکه خُدا یگ اَسته و اُو ختنه شُده ها ره از رُوی ایمان عادِل حِساب مُونه و ناخَتنه ها ره دَ وسِیلِه ایمان. ۳۱پس آیا مو شریعت ره دَ وسِیلِه ایمان باطِل مُونی؟ هرگِز نَه! بَلکِه مو شریعت ره اُستوار مُوکُنی.