رسالۀ پولُس رسول به اِفِسُسیان

فصل چهارم

مشارکت در مسیح

۱بنابراین، من که به خاطر خداوند زندانی هستم از شما تقاضا می کنم، زندگی شما شایستۀ مقامی باشد که به آن دعوت شده اید. ۲همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبت یکدیگر را تحمل کنید. ۳برای حفظ آن وحدتی که روح القدس بوجود می آورد و با رشته های صلح و سلامتی به هم پیوسته می شود، نهایت کوشش خود را بکنید. ۴همان طور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خواند یک امید به شما داده است. ۵و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید؛ ۶و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است.

۷اما به همۀ ما فرداً فرد بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیۀ خاصی داده شده است. ۸به این جهت نوشته شده است:

«وقتی او به آسمان بالا رفت اسیران را به اسارت برد و عطایایی به آدمیان بخشید.»

۹آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که اول به جهان زیرین پائین آمده بود؟ ۱۰پس آن کسی که پائین آمد همان است که بالا رفت. او بالا تر از تمام آسمان ها رفته است تا کلیۀ کائنات را با حضور خود پُر سازد. ۱۱او عطایای مختلفی به مردم بخشید یعنی: بعضی را برای رسالت، بعضی را برای پیشگویی کردن و اعلام کلام خدا، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای چوپانی و تعلیم برگزید. ۱۲تا پیروان مسیح را در کاری که برای او انجام می دهند آماده سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند. ۱۳تا ما همه به آن وحدتی که در ایمان و شناسایی پسر خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می شود، به انسانیت کامل برسیم. ۱۴در آن صورت دیگر مثل اطفال نخواهیم بود، که با امواج رانده می شوند و از بادهای گوناگون تعالیم بشری متلاطم می گردند و فریب حیله ها و نیرنگ های مردمی را می خورند که می خواهند آن ها را از حقیقت دور سازند، ۱۵بلکه در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان می کنیم ما باید در هر مورد، در مسیح که سَر است رشد کنیم. ۱۶به ارادۀ او همۀ اعضای مختلف بدن به وسیلۀ مفاصلی که برای آن ها فراهم شده مربوط و پیوند می شوند. پس وقتی هریک از اعضای بدن به طور جداگانه منظم کار کند، تمام بدن رشد می کند و خود را در محبت بنا می نماید.

زندگی جدید در مسیح

۱۷پس به نام خداوند این را می گویم و به آن تأکید می کنم که شما دیگر نباید مانند اشخاص دور از خدا که در پیروی از خیالات بی فایدۀ خود به سر می برند زندگی کنید. ۱۸افکار آن ها تیره شده است. جهالتی که در میان آنهاست و سخت دلی آنها، ایشان را از زندگی ای که خدا می بخشد دور کرده است. ۱۹عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوی و هوس کرده اند و برای بر آوردن خواهش های پست خود از هیچ کاری صرف نظر نمی کنند.

۲۰اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفتید. ۲۱البته اگر واقعاً از مسیح باخبر شده اید و در پیوستگی با او، حقیقت را آن چنان که در عیسی یافت می شود آموخته اید، ۲۲شما باید از آن زندگی ای که در گذشته داشتید، دست بکشید و آن سرشتی را که قبلاً داشتید از خود دور سازید، زیرا آن سرشت فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است. ۲۳دل و ذهن شما باید کاملاً نو شود ۲۴و سرشت نوی را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید. ۲۵پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگوئید، بلکه همیشه به دیگران راست بگوئید، زیرا همۀ ما اعضای یکدیگر هستیم. ۲۶اگر عصبانی شدید نگذارید خشم تان شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند. ۲۷به شیطان فرصت ندهید. ۲۸دزد از دزدی دست بردارد و به عوض آن با دستهای خود، با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. ۲۹یک کلمۀ زشت از دهان تان خارج نشود بلکه گفتار شما به موقع، خوب و سودمند باشد تا در نتیجۀ آن به شنوندگان فیضی برسد. ۳۰روح القدسِ خدا را نرنجانید. زیرا او مُهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملاً آزاد می شوید. ۳۱از این پس دیگر هیچ نوع بغض، غیظ، خشم، فریاد و ناسزاگویی، تهمت و نفرت را در میان خود راه ندهید. ۳۲نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنانکه خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است شما نیز یکدیگر را ببخشید.

Related content

How Can We Live Like Christ?

How Can We Live Like Christ? (With You)
In the New Testament, believers are commonly referred to as "saints." A saint is one whose sins are forgiven by Jesus Christ and cleansed by his blood. Jesus Christ is the light of the world. Whoever follows him will live in the light and is saved from the darkness. When we follow Jesus, his light will radiate and spread through our lives to those around us. Thus, those who truly follow Jesus Christ and His Word are the children of light.

Radio programme reading v17 (28min)

God's Love for Us

God's Love for Us (The Breeze of Worship)
God Almighty is the Almighty God. We must worship and praise Him. He is with us in every way. He takes our hand in His hardships and problems, because He is the God of love. I must worship and worship him from the heart. How beautiful it is that, O God, the Almighty does not abandon us in our difficulties and problems with our weaknesses. He sits with us and even fights for us and saves us from the black mire one day.

Radio programme reading v22-23 (30min)

Honesty and Truth

Honesty and Truth (The Breeze of Worship)
Honesty and truthfulness are excellent qualities of human morality, which have been recognized in the Christian and human doctrines as essential to human virtue. As I look at the lives of the followers of Jesus Christ, we find that honesty and truth are the best and highest attribute before them, and truthfulness is at the heart of every individual and social reform in a society. Everyone who has been honest and honest in life has a good life and a comfortable conscience. Living honesty and sincerity is the goal of every individual God-fearing and fearing God. In order to be honest and honest in our lives, we invite you to listen to this program.

Radio programme reading v25 (29min)

Insulting and Its Consequences in Social Relations

Insulting and Its Consequences in Social Relations (Youth)
As we all know that cursing is a very unpleasant habit, but the number of people who take action to stop cursing and bad mouthing is very limited. Maybe because they consider it a part of their personality and do not see the need to change. Bad mouth can cause annoyance, conflict and even inappropriate aggression. People who use this kind of talk to convey a message usually have internal damaged roots and need to be treated. The harmful effects of bad breath. Swearing in life and social relationships may also lead to depression, psychological problems and despair.

Radio programme reading v29 (30min)

How Can We Live Like Christ?

How Can We Live Like Christ? (With You)
In the New Testament, believers are commonly referred to as "saints." A saint is one whose sins are forgiven by Jesus Christ and cleansed by his blood. Jesus Christ is the light of the world. Whoever follows him will live in the light and is saved from the darkness. When we follow Jesus, his light will radiate and spread through our lives to those around us. Thus, those who truly follow Jesus Christ and His Word are the children of light.

Radio programme about v1 (28min)

Happy Life in Covenant With God

Happy Life in Covenant With God (Peace and Joy in Christ)
Since time immemorial, people have gone away from God because of sin. Some people can't consciously leave their past, which was full of badness and ugliness, so that there is a change in their life. So how can we remove our old clothes and human nature to wear new clothes. It is impossible to solve family issues, marriage and life without the guidance of the word of God and the Bible. It would be better to listen to this programme.

Radio programme about v17-21 (30min)

The Tongue

The Tongue (With You)
An uncontrolled tongue is like a fire under ashes, which has destructive power—like a dormant fire that slowly burns and destroys its surroundings and turns everything into ashes. The tongue has enormous power. A small word can build our family and friends. But if our tongue is not under control, it will tear apart our family and friends. A tongue that is not under control is easily used by Satan.

Radio programme about v29 (28min)

The Global Church

The Global Church (People of God)

Radio programme includes v1-33 (26min)

Is It Right to Blame Each Other When We Face Problems?

Is It Right to Blame Each Other When We Face Problems? (With You)

Radio programme includes v2-3 (30min)

Trinity in Plain Language

Trinity in Plain Language
There are many misconceptions among Afghans about the God of followers of Christ, the Holy Trinity. A number of loved ones believe that the followers of Christ believe in three gods

Article includes v4-6

Man Is Created Like God

Man Is Created Like God
The Holy Bible talks about the beginning of the creation of man and says that God created man in his own image: "Then God created man in his own image. God created him. He created them male and female

Article includes v13

What Do We Mean by New Life in Christ?

What Do We Mean by New Life in Christ? (With You)

Radio programme includes v17-32 (30min)

Who is the real Princess? Part Two

Who is the real Princess? Part Two (Potpourri)

Radio programme includes v30 (29min)

As a New Creation You Shine as a Light

As a New Creation You Shine as a Light (New Creation)
Jesus Christ has promised that whoever receives him as Lord, that He will enter that person’s life and shine through his or her life. The Light is a Guide or Compass. Jesus Christ Himself is the Light of the World. His followers reflect a light that comes from Him. What does the Light of Christ mean?

Radio programme refers to v14 (30min)