رسالۀ پولُس رسول به اِفِسُسیان

فصل پنجم

زندگی در نور

۱پس همچون فرزندانِ عزیز، از خدا سرمشق بگیرید. ۲از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خویش در راه ما نشان داد، پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه ای خوشبو تقدیم خدا نمود.

۳و چنانکه شایستۀ مقدسین خداست، در میان شما چیزی دربارۀ زنا و بی عفتی های دیگر و طمع کاری بر زبان نیاید. ۴پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرفهای بی معنی یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. ۵خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی عفت یا طمع کار (زیرا طمع کاری یک نوع بت پرستی است)، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا حصه نخواهند داشت.

۶اجازه ندهید کسی با دلایل بی معنی خود شما را فریب دهد؛ زیرا به علت این چیزها است که غضب خدا بر مردمی که مُطیع او نیستند نازل می شود. ۷پس با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. ۸شما زمانی در تاریکی بودید اما اکنون در خداوند، در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید. ۹زیرا هر کجا نور باشد همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. ۱۰تحقیق نمائید که مایۀ خشنودی خداوند چیست. ۱۱در انجام کارهای بی فایدۀ ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آن ها را در برابر نور آشکار سازید. ۱۲حتی ذکر کارهایی که آن ها در پنهانی انجام می دهند مایۀ رسوایی است. ۱۳اما هرگاه چیزی در پیش نور قرار گیرد، کاملاً روشن می شود ۱۴و هرچه کاملاً روشن شود مانند نور آشکار است. به آن سبب است که می گویند:

«ای که در خوابی، بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد درخشید.»

۱۵پس شما دقت کنید که چگونه زندگی می کنید، مثل اشخاص دانا زندگی کنید، نه مانند نادانان. ۱۶از هر فرصتی که برای شما روی می آورد به بهترین نحو استفاده کنید زیرا این ایام، ایام بدی است. ۱۷پس نادان نباشید، بلکه بفهمید که ارادۀ خداوند چیست.

۱۸مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند. بلکه از روح القدس پُر شوید. ۱۹با استفاده از مزامیر، ستایش و سرودهای روحانی با یکدیگر صحبت کنید و با تمام دل برای خداوند بسرائید و آهنگ بسازید. ۲۰به نام خداوند ما عیسی مسیح همیشه برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید.

روابط زنان و شوهران

۲۱به خاطر احترامی که به مسیح دارید، مُطیع یکدیگر باشید. ۲۲ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید، ۲۳زیرا همان طوری که مسیح سَر کلیسا یعنی بدن خود می باشد و شخصاً نجات دهندۀ آن است، شوهر نیز سر خانم خود می باشد. ۲۴و چنانکه کلیسا مُطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند.

۲۵ای شوهران، چنانکه مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید. ۲۶مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام شسته و آن را پاک و مقدس گرداند ۲۷و کلیسا را با تمام زیبایی اش پاک و بدون عیب و لکه و چین خوردگی یا هر نقص دیگری به خود تقدیم نماید. ۲۸مردان باید همان طوری که بدن خود را دوست دارند زنان خود را دوست داشته باشند، زیرا مردی که زن خود را دوست می دارد، خود را دوست دارد. ۲۹هیچ کس هرگز از بدن خود نفرت نداشته است، بلکه به آن غذا می دهد و از آن توجه می کند ـ یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می کند ـ ۳۰زیرا ما اعضای بدن او هستیم. ۳۱به این جهت کلام خدا می فرماید: «مرد، پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو، یک تن خواهند شد.» ۳۲یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته شده است و به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می کند. ۳۳به هر حال هر شوهری باید زن خود را مانند خود دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهر خود را محترم بشمارد.

Related content

Girls in Black Veils in Society

Girls in Black Veils in Society (With You)
Women and girls shouldn’t wear black veils, darkening their world because of men’s lack of self-control. It is a man’s moral responsibility to have self-control. Men, particularly Taliban or Mujahideen, who claim, “We are fighting in God’s way”, should control their own eyes and ears. They should not give in to their sinful nature when they see a woman’s hair or simply hear the clicking of a lady’s high heels. Human beings are the highest form of God’s creation. We should not be like animals that cannot control themselves when they see the opposite sex.

Radio programme about v6-15 (28min)

How Can We Live Like Christ?

How Can We Live Like Christ? (With You)
In the New Testament, believers are commonly referred to as "saints." A saint is one whose sins are forgiven by Jesus Christ and cleansed by his blood. Jesus Christ is the light of the world. Whoever follows him will live in the light and is saved from the darkness. When we follow Jesus, his light will radiate and spread through our lives to those around us. Thus, those who truly follow Jesus Christ and His Word are the children of light.

Radio programme about v8 (28min)

How Can We Live Like Christ?

How Can We Live Like Christ? (With You)
In the New Testament, believers are commonly referred to as "saints." A saint is one whose sins are forgiven by Jesus Christ and cleansed by his blood. Jesus Christ is the light of the world. Whoever follows him will live in the light and is saved from the darkness. When we follow Jesus, his light will radiate and spread through our lives to those around us. Thus, those who truly follow Jesus Christ and His Word are the children of light.

Radio programme about v15 (28min)

Fellowship With Other Believers

Fellowship With Other Believers (With You)
One who has true fellowship with God is always eager to be with those who love God. Fellowship and partnership enable believers to grow in their faith and build one another up. Fellowship and community give us more strength to face the enemy. One of Satan's tactics is to keep believers away from the church and fellowship so that he can better weaken and destroy them.

Radio programme about v15-20 (28min)

The story of FarHad

The story of FarHad (Colour of Life)
n marriage, both should try to get to know each other, love each other, understand each other, remove selfishness and pride from each other, respect each other's words and opinions, not lie to each other and in all matters of the house. The subscriber decides. So as not to cause them to quarrel and separate.

Radio programme about v21-22 (30min)

The Life of a Couple From the Perspective of the Bible

The Life of a Couple From the Perspective of the Bible (With You)
When a believing couple follows God's principles, the result is a biblical marriage. A biblical marriage is balanced because Christ is the head of the husband and the wife. When the husband and wife are truly united, as in the picture of Christ united to the church, this is a real Bible-based marriage. When a couple has love and respect for each other, they will have a good and peaceful life.

Radio programme about v25 (28min)

Farzana's  marrige after 25 years

Farzana's marrige after 25 years (Colour of Life)
Every human being, both male and female, strives to make life better, and by accepting countless efforts, they provide the means of comfort for their families and children. The head of the family is responsible for providing for his family. To understand more, we invite you to listen to this program, which contains good content. Thank!

Radio programme about v25 (29min)

New Life in Christ Part II

New Life in Christ Part II (With You)
As Christ has loved us, we too must imitate this divine work of God and practice love and grace toward our brothers and sisters. Just as Christ loved us, we must love others and always strive to have our love inspiring and effective. The most important thing for us is our lifestyle. We must be careful and live wisely because it is only the ignorant and stupid who do not care about how they live and behave! Since we are children of light, our light must be seen.

Radio programme mainly about v1-20 (27min)

How Can We Live Like Christ?

How Can We Live Like Christ? (With You)
In the New Testament, believers are commonly referred to as "saints." A saint is one whose sins are forgiven by Jesus Christ and cleansed by his blood. Jesus Christ is the light of the world. Whoever follows him will live in the light and is saved from the darkness. When we follow Jesus, his light will radiate and spread through our lives to those around us. Thus, those who truly follow Jesus Christ and His Word are the children of light.

Radio programme mainly about v1-2 (28min)

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of Light

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of Light (With You)
Walking in the light is the same as believing in the light. Christ is the light. It is not enough to just see the light. We must believe in the light and walk in it. When we see light, we must believe in it. That is, when we see Jesus we must believe in him and follow him. From sunrise to sunset, the sunflower always turns to face the sun. We Christians, like the sunflower, receive our light from Christ.

Radio programme mainly about v8-9 (28min)

Women's Rights in Society and Marriage

Women's Rights in Society and Marriage (With You)
When I look at the Old Testament, it reminds me that: It is not good to be alone, so I will make a deputy for him. Adam needed a deputy because he could not do anything without him. Here the woman is referred to as the male deputy, neither a means of satisfying the sexual pleasures and needs of the man and obedience to the man, nor a field which must be planted wherever and wherever the man wishes, just to procreate. Be. The Bible even takes a woman to the crown of a man.

Radio programme mainly about v21-29 (29min)

Farid's Faithfulness

Farid's Faithfulness (Colour of Life)
Civil wars tore apart many families. The warm atmosphere of many families turned into a nest of owls and owls as a result of these regulatory wars. As family members saw each other, their eyes widened and they hoped to see their children in the cemetery.

Radio programme mainly about v23 (29min)

Women Who Stay Home after Graduating from University

Women Who Stay Home after Graduating from University (Colour of Life)
The prevailing indoor environment of the community and the deterrence of families have made many educated women prefer home work to the outside. These women, despite having a strong interest in working outside the home, have been forced to stay home. Somayeh Nouri, more than three years old, has graduated from university and, despite her keen interest in work and financial independence, and wants to work outside the home, she has not been allowed to work by her family and has been asked to do so. To be at home and do the housework. This woman expresses her heartache: "When I tell my father, my mother and even my husband I have to work and have to work hard to earn a living and to make a living, they say, 'What do you need for a living?' The woman works out of the house, when you need to work out of the house that doesn't work, now that everything's up to you and you don't need to work out. They are not girls. They either have intellectual problems or they have financial problems and their relatives are relentless families who let them work out. "

Radio programme mainly about v25 (30min)

The story of FarHad

The story of FarHad (Colour of Life)
n marriage, both should try to get to know each other, love each other, understand each other, remove selfishness and pride from each other, respect each other's words and opinions, not lie to each other and in all matters of the house. The subscriber decides. So as not to cause them to quarrel and separate.

Radio programme mainly about v25 (30min)

Are Christians Drunkards and Immoral People?

Are Christians Drunkards and Immoral People? (With You)

Radio programme includes v1-13 (30min)

Handling Anger in Animosity (Part 1)

Handling Anger in Animosity (Part 1) (Pathway to Peace)
There are many difference between humans, but God has created all of us and we are all equal in our humanity. Wrongly judging others, particularly in regards to their ethnicity. is a great cause of enmity. You will hear about how you can fight against this aspect of enmity.

Radio programme includes v1-34 (30min)

Self-Immolation of Women and Girls

Self-Immolation of Women and Girls (Colour of Life)
Self-immolation of young women and girls in the provinces, especially in Herat, is one of the most ugly and tangible phenomena in the city. A phenomenon that has always claimed many lives, it is one of the most populous cities in Herat, where most of its people are obsessed with traditions and practices. We have often heard and heard from mass media that girls and women in Herat, more than any other part of Afghanistan, face various forms of violence. One of the same kinds of violence, and of the greatest violence against women, is self-immolation. Self-immolation due to family pressures, and forced marriages.

Radio programme includes v2 (29min)

Meaning of Submit

Meaning of Submit (Reflections on Life 2)
The woman says, "This is my destiny, I have to obey my husband, I have to respect him, even though he has no respect for me or considers me important.” And the man says, "I have to be strong, independent and prove that I can make decisions. I must not show any weaknesses." At least that is what tradition has expected of men. The Scripture says: Submitting yourselves one to another in the fear of God. (Ephesians 5: 12)

TV show includes v12 (29min)

Marriage

Marriage (Questions of Life)

Radio programme includes v21-25 (9min)

The culture of divorce in Herat

The culture of divorce in Herat (Colour of Life)
Leila is tormented by the torture and beatings of her husband. He says that what I have lost in my life cannot be said, I just want to help divert and get rid of this coward. He excuses the smallest thing and slaps me. Many jurists do not view divorce as the solution to women's problems and regard it as a major challenge that disrupts the lives of young people. "Divorce culture is not a good culture. It hurts families in the community," says one lawyer. "The best way to get them to talk to each other through justice is not to go too far." She urges families to go to the elders and not get divorced soon.

Radio programme includes v21-25 (29min)

Why Do Christian Love Thier Wife?

Why Do Christian Love Thier Wife? (With You)

Radio programme includes v21 (29min)

The Protection of Women's Rights Is Only in Slogans

The Protection of Women's Rights Is Only in Slogans (Colour of Life)
International Women's Day is celebrated every year in many countries. But in our country, Afghanistan has been glorified as a symbol of the present and past regimes by launching symbolic congresses. All respect and position for women and girls in Afghanistan is in the chat. As long as everything is on paper, there will never be any respect for paradise women and lovely Afghan girls. Women, who make up half the body of the country's society, are seen as commodities and as commercial goods.

Radio programme includes v25-28 (28min)

Does the Bible Tell You to Love Your Wife?

Does the Bible Tell You to Love Your Wife? (With You)

Radio programme includes v25 (30min)

Treatment of Dispute Disease

Treatment of Dispute Disease
Our Afghan society has always been full of contradictions, differences and divisions, which in some periods have intensified, creating a fear of the collapse of Afghanistan as a country or as a nation. We are not compatible to some extent with issues such as: ethnic, linguistic, religious, regional, etc. that we can hardly address ourselves as a nation

Article includes v29-30

Lavish Spending

Lavish Spending (With You)

Radio programme includes v31 (29min)