انجیل لوقا

فصل نزدهم

عیسی و زَکی جزیه گیر

۱عیسی وارد اریحا شد و از میان شهر می گذشت. ۲مردی در آنجا بود بنام زَکی که سرپرست جزیه گیران و بسیار ثروتمند بود. ۳او می خواست ببیند که عیسی چه نوع شخصی است، اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم نمی توانست او را ببیند. ۴پس پیش دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. ۵وقتی عیسی به آن محل رسید به بالا نگاه کرد و فرمود: «ای زَکی، زود شو، پایین بیا زیرا باید امروز در خانۀ تو مهمان باشم.» ۶او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. ۷وقتی مردم اینرا دیدند زمزمۀ نارضایی از آن ها برخاست. آن ها می گفتند: «او مهمان یک خطاکار شده است.» ۸زَکی ایستاد و به عیسی خداوند گفت: «ای آقا، اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کس را که به ناحق گرفته باشم چهار برابر به او پس می دهم.» ۹عیسی به او فرمود: «امروز رستگاری به این خانه روی آورده است چون این مرد هم پسر ابراهیم است. ۱۰زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد.»

مَثَل سکه های طلا

(همچنین در متی ۲۵: ۱۴ - ۳۰)

۱۱عیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود برای کسانی که این سخنان را شنیده بود مَثَلی آورد زیرا آن ها گمان می کردند که هر لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد شد. ۱۲او فرمود: «اربابی سفر دور و درازی به خارج کرد تا مقام پادشاهی را به دست آورد و باز گردد. ۱۳اما اول ده نفر از غلامان خود را خواست و به هر کدام یک سکۀ طلا داد و گفت: «تا بازگشت من به این پول خرید و فروش کنید.» ۱۴هموطنانش که از او دل خوشی نداشتند پشت سر او نمایندگانی فرستادند تا بگویند: «ما نمی خواهیم این مرد بر ما حکومت کند.» ۱۵پس از مدتی او با عنوان فرمانروایی مراجعت کرد و دنبال غلامانی که با آنها پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود برده است. ۱۶اولی آمد و گفت: «ارباب، پول تو ده برابر شده است.» ۱۷جواب داد: «آفرین، تو غلام خوبی هستی، خودت را در امر بسیار کوچکی درستکار نشان داده ای، پس حاکم ده شهر شو.» ۱۸دومی آمد و گفت: ارباب، پول تو پنج برابر شده است.» ۱۹به او هم گفت: «تو هم حاکم پنج شهر باش.» ۲۰سومی آمد و گفت: «ارباب، بفرما، این پول تو است. آنرا در دستمالی پیچیده کنار گذاشتم. ۲۱از تو می ترسیدم چون مرد سختگیری هستی. آنچه را که اصلاً نگذاشته ای بر می داری و آنچه را که نکاشته ای درو می کنی.» ۲۲ارباب جواب داد: «ای غلام پست نهاد، ترا با حرف های خودت ملامت می کنم. تو که می دانستی من مرد سختگیری هستم که نگذاشته را بر می دارم و نکاشته را درو می کنم، ۲۳پس چرا پول مرا سر سود ندادی تا بتوانم در موقع مراجعت آنرا با سودش دریافت کنم؟» ۲۴به حاضران گفت: «پول را از او بگیرید و به غلامی که ده سکه دارد بدهید.» ۲۵آن ها جواب دادند: «اما ای آقا، او که ده سکه دارد!» ۲۶او گفت: «بدانید، هر که دارد، بیشتر به او داده می شود و اما آنکسی که ندارد حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. ۲۷و اما آن دشمنان من که نمی خواستند بر آنها حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیآورید و در حضور من گردن بزنید.»

ورود پیروزمندانه به اورشلیم

(همچنین در متی ۲۱: ۱ - ۱۱ و مرقُس ۱۱: ۱ - ۱۱ و یوحنا ۱۲: ۱۲ - ۱۹)

۲۸عیسی اینرا فرمود و پیشتر از آن ها راه اورشلیم را در پیش گرفت. ۲۹وقتی که به بیت فاجی و بیت عنیا واقع در کوه زیتون نزدیک شد دو نفر از شاگردان خود را به این امر روانه کرد: ۳۰«به دهکده رو به رو بروید. همین که وارد آن شدید کره الاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آنرا باز کنید و به این جا بیآورید. ۳۱اگر کسی پرسید: «چرا آنرا باز می کنید؟» بگویید: «خداوند آنرا به کار دارد.»»

۳۲آن دو نفر رفتند و همه چیز را همانطور که عیسی گفته بود دیدند. ۳۳وقتی کره الاغ را باز می کردند صاحبانش پرسیدند: «چرا آن کره را باز می کنید؟» ۳۴جواب دادند: «خداوند آنرا به کار دارد.» ۳۵پس کره الاغ را پیش عیسی آوردند. بعد لباسهای خود را روی آن کره الاغ انداختند و عیسی را بر آن سوار کردند ۳۶و همین طور که او می رفت جاده را با لباسهای خود فرش می کردند.

۳۷در این هنگام که او به دامنۀ کوه زیتون نزدیک می شد تمام شاگردان با خوشی برای همه معجزاتی که دیده بودند با صدای بلند شروع به حمد و سپاس خدا کردند ۳۸و می گفتند: «مبارک باد آن پادشاهی که بنام خداوند می آید. سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد.»

۳۹چند نفر فریسی که در میان مردم بودند به او گفتند: «ای استاد، به شاگردانت امر کن که خاموش شوند.» ۴۰عیسی جواب داد: «بدانید که اگر اینها خاموش بمانند سنگها به فریاد خواهند آمد.»

۴۱عیسی به شهر نزدیک تر شد و وقتی شهر از دور دیده شد بخاطر آن گریه کرد ۴۲و گفت: «کاش که امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می شناختی. اما نه، این از چشمان تو پنهان است ۴۳و زمانی خواهد آمد که دشمنانت به مقابل تو سنگربندی خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند زد و ترا از همه طرف محاصره خواهند کرد ۴۴و تو و ساکنانت را در میان دیوار هایت به خاک خواهند کوفت و در تو، سنگی را روی سنگ دیگر باقی نخواهند گذاشت، چون تو وقت دیدار پُر فیض خدا را درک نکردی.»

اخراج سوداگران از عبادتگاه

(همچنین در متی ۲۱: ۱۲ - ۱۷ و مرقُس ۱۱: ۱۵ - ۱۹ و یوحنا ۲: ۱۳ - ۲۲)

۴۵بعد از آن عیسی وارد عبادتگاه شد و به بیرون راندن فروشندگان پرداخت و گفت: ۴۶«نوشته شده است که: خانۀ من جای عبادت خواهد بود، اما شما آن را خانه دزدان ساخته اید.»

۴۷همه روزه عیسی در عبادتگاه تعلیم می داد و سران کاهنان و علمای دین کوشش می کردند که با کمک بزرگان شهر او را از بین ببرند ۴۸اما دیدند که کاری از دست شان بر نمی آید چون همۀ مردم با علاقه زیاد به سخنان او گوش می دادند.

Related content

Prayer - Fellowship With God

Prayer - Fellowship With God (With You)
Prayer is talking to God and confiding in Him. When we pray, God is more interested in our hearts than in our words. In prayer, we should bring what we have in our hearts to God, not just repeat the words we have memorized to God or words that we don’t understand. In prayer, God is more interested in establishing a relationship with us than anything else. He wants words that come from the bottom of our hearts, not just special formal words.

Radio programme about v1-10 (29min)

The story of Azizah

The story of Azizah (Colour of Life)
We should not look at the daughters of our families from the Middle Ages. The child is a gift from God. It doesn't matter if it's a boy's or a girl's gift. Girls are a source of happiness for the family. We should not look at them as a scapegoat. Just as we wish the son of the family to study and study, so we allow the daughter of the family to study and study.

Radio programme about v5-10 (30min)

The Compassion of Jesus Christ

The Compassion of Jesus Christ (With You)
Jesus Christ was compassionate and kind. He gave sight to many blind people, caused the lame to walk with a single touch and even raised the dead to life. Jesus cared about people and reached out to the helpless. He listened to their cries and healed the sick. His kindness and compassion were wholistic and motivated by a heart of love. The compassion and mercy of Jesus Christ is an inspiration for all of us. It is an example for us to follow in our daily lives.

Radio programme mainly about v41-44 (29min)

Jesus and Zacchaeus

Jesus and Zacchaeus (The Story of Man)

Radio programme includes v1-10 (30min)

The Starving Baker

The Starving Baker (Habits and Leadership)

Radio programme includes v1-49 (30min)

Jesus is Holy!

Jesus is Holy! (With You)

Radio programme includes v1-10 (30min)

Palm  Sunday Congratulations

Palm Sunday Congratulations
Palm Sunday, the day of the triumphant arrival of the King of Peace Jesus Christ in Jerusalem, is the day of purification of our hearts as the temple of the Spirit of the living God. Congratulations Palm Sunday, the day of the triumphant arrival of the King of Peace Jesus Christ in Jerusalem, is the day of purification of our hearts as the temple of the Spirit of the living God. Congratulations Palm Sunday, the day of the triumphant arrival of the King of Peace Jesus Christ in Jerusalem, is the day of purification of our hearts as the temple of the Spirit of the living God. Congratulations

Article includes v28-44