کتاب مقدس پشتو

پیدایش تورات
خروج تورات
لاویان تورات
اعداد تورات
تثنیه تورات
یوشع تاریخی
داوران تاریخی
روت تاریخی
اول سموئیل تاریخی
دوم سموئیل تاریخی
اول تواریخ تاریخی
دوم تواریخ تاریخی
عزرا تاریخی
نحمیا تاریخی
استر تاریخی
ایوب خرد و شعر
مزامیر خرد و شعر
امثال خرد و شعر
جامعه خرد و شعر
غزل غزلها خرد و شعر
اشعیا پیامبر اعظم
ارمیا پیامبر اعظم
مراثی ارمیا خرد و شعر
حزقیال پیامبر اعظم
دانیال پیامبر اعظم
هوشع پیامبر صغیر
یوئیل پیامبر صغیر
عاموس پیامبر صغیر
عوبدیا پیامبر صغیر
یونس پیامبر صغیر
میکاه پیامبر صغیر
ناحوم پیامبر صغیر
حبقوق پیامبر صغیر
سفنیا پیامبر صغیر
حجی پیامبر صغیر
زکریا پیامبر صغیر
ملاکی پیامبر صغیر
متی انجیل
مرقس انجیل
لوقا انجیل
یوحنا انجیل
رومیان رساله
غلاتیان رساله
افسسیان رساله
فیلیپیان رساله
کولسیان رساله
تیتوس رساله
فلیمون رساله
عبرانیان رساله
یعقوب خطبه
اول پترس رساله
دوم پترس رساله
اول یوحنا رساله
دوم یوحنا رساله
سوم یوحنا رساله
یهودا رساله
مکاشفه نبوتی
 
کتاب مقدس پشتو
نصب برنامه برای دریافت کتاب مقدس پشتو
کتاب مقدس پشتو
دریافت کتاب مقدس چاپی به زبان پشتو