Afghan Bibles
English · دری · پښتو

د زبورونو کتاب

دویم زبور

د خدای غوره شوی پاچا

۱ولې قومونه دسیسې جوړوي؟

ولې بېځایه پلانونه جوړوي؟

۲پاچاهان ټول د دې نړۍ دي یو ځای شوي سره

چې د څښتن او د هغه د غوره شوي شاه په ضد پورته شي

۳وایي: <راځئ چې زنځیرونه مات کړو

د غلامۍ رسۍ به وغورزوو>

۴څښتن چې ناست دی په آسمان کې

په خپل تخت باندې

خاندي ملنډې وهي

په پلانونو د دوی

۵ورکوي دوی ته په خپل قهر اخطار

وېروي دوی په خپل غضب باندې:

۶<ما مقرر کړ خپل پاچا په خپله پاکه غونډۍ

نوم دی صیهون د غونډۍ>

۷پاچا وایي: <څه چې ویلي دي څښتن زه به یې اعلان کړم

ماته وویل هغه چې ته مې زوی زه دې نن پلار شوم

۸سوال وکړه له ما نه ته

ټول قومونه در به کړم

نړۍ ټوله به د ستا شي

۹په جبل به هغوی مات کړې

د خاورین لوښو په شان به

کړې دوی سم ټوټې ټوټې>

۱۰شئ هوښیار ای پاچاهانو

تاسو دې نه عبرت واخلئ د نړۍ حکمرانانو

۱۱د څښتن عبادت وکړئ ښه په وېره او لړزان

۱۲زوی ته یې د درناوي سرونه ټیټ کړئ

هسې نه چې دی په قهر شي

او خپلو لارو کې هلاک شئ

هغه څوک چې پناه وروړي بختور دی